1.8.11

ΑΥΓ. 2011: Αιγείρα “γιοκ” !!! και το Το ΣΧΟ­Ο­ΑΠ της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Αι­γεί­ρας

Αιγείρα “γιοκ” !!!
Εδώ που τα λέμε, ουδέποτε η Αιγείρα είχε μια αξιοπρεπή ένδειξη ύπαρξής της επί της Εθνικής Οδού… Το μόνο που θυμόμαστε ήταν μια μικρή κίτρινη πινακίδα που μπήκε στον κόμβο της Ακράτας λίγο μετά την ίδρυση του Δήμου Αιγείρας και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του συνεδρίου Αστροφυσικής, που διοργάνωσε ο Δήμος τον Μάιο του 2000…
 Έκτοτε, η “ταμπελίτσα” παρέμενε μέχρι πρόσφατα, ώσπου την “έφαγε” η κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου. Βέβαια, πινακίδες μπήκαν καινούργιες χωρίς φυσικά την Αιγείρα. Εξ άλλου ένα μικρό χωριουδάκι της Ανατολικής Αιγιαλείας είναι… Έτσι τουλάχιστον θα το καταγράψει και η πρόσφατη απογραφή πληθυσμού! (Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας: 1200 κάτοικοι περίπου - όσοι ήμασταν  το 1981). Με απλά λόγια για μια ακόμα φορά χύθηκε ο καφές επάνω στον χάρτη και πλέον θα  αυτοπροσδιοριζόμαστε με το “Αιγείρα γιοκ”)...!              

Το ΣΧΟ­Ο­ΑΠ της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Αι­γεί­ρας  στη Συ­νε­δρί­α­ση Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­για­λεί­ας
Ση­μα­ντι­κή α­πό κά­θε ά­πο­ψη η α­πό­φα­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­για­λεί­ας για το σύ­νο­λο της ε­δα­φι­κής ε­νό­τη­τας του τέ­ως Δή­μου Αι­γεί­ρας και ει­δι­κό­τε­ρα για την πα­ρα­λια­κή ζώ­νη της κοι­νό­τη­τας Αι­γεί­ρας η ο­ποί­α με­τά την α­κύ­ρω­ση της ε­πέ­κτα­σης του Σχε­δί­ου Πό­λε­ως με την 3692/1998 α­πό­φα­ση του Ε’ τμή­μα­τος του Συμ­βου­λί­ου τής Ε­πι­κρα­τεί­ας έ­χει υ­πο­στεί τε­ρά­στια α­να­πτυ­ξια­κή κα­θί­ζη­ση.
Με­τά την ψή­φι­ση της Β1 Φά­σης, λοιπόν, υ­πάρ­χει σχε­τι­κή αι­σιο­δο­ξί­α ό­τι με­τά α­πό  περίπου δέκα χρό­νια η πα­ρα­λια­κή Αι­γεί­ρα θα μπο­ρέ­σει να “α­να­σά­νει” πο­λε­ο­δο­μι­κά προς τα α­να­το­λι­κά.  Ε­φό­σον φυ­σι­κά ξε­κι­νή­σει η Β΄ Ε­νό­τη­τα του ΣΧΟ­Ο­ΑΠ για τη “ΔΙΕΚ­ΠΕ­ΡΑΙΩ­ΣΗ ΕΚ­ΚΡΕ­ΜΟ­ΤΗ­ΤΩΝ ΠΟ­ΛΕ­Ο­ΔΟ­ΜΙ­ΚΗΣ ΜΕ­ΛΕ­ΤΗΣ Ε­ΠΕ­ΚΤΑ­ΣΕ­ΩΝ ΣΧΕ­ΔΙΟΥ ΠΟ­ΛΕ­ΩΣ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ”, με την ο­ποί­α θα “θε­ρα­πευ­θούν” οι ό­ποιες δι­κα­στι­κές “ε­μπλο­κές” τού 1998. Δια­δι­κα­σί­α που ί­σως α­παι­τή­σει σημαντικές αλ­λα­γές τού α­κυ­ρω­θέ­ντος Σχε­δί­ου, με νέ­ες χα­ρά­ξεις δρό­μων, πλα­τειών και οι­κο­δο­μι­κών τε­τρα­γώ­νων στην α­να­το­λι­κή πλευ­ρά τού Κριού πο­τα­μού, πράγ­μα που ση­μαί­νει και νέ­α χρο­νο­βό­ρο δια­δι­κα­σία…
Παράλληλα, η α­πό­φα­ση του Δ.Σ. α­φαι­ρεί α­πό την με­λέ­τη τη λει­τουρ­γί­α σφα­γί­ων, ε­νώ δεν ε­ντάσ­σει σε πο­λε­ο­δό­μη­ση την προ­ταθείσα πε­ριο­χή “Δρυ­μώ­να” στους Α­μπε­λο­κή­πους. 

Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­για­λεί­ας α­πό τους: 1) Γε­ώρ­γιο Φι­λιπ­πό­που­λο, Πρό­ε­δρο, 2) Πα­να­γιώ­τη Γιαν­νού­λη, Γραμ­μα­τέ­α, 3) Βα­σι­λι­κή Ψυ­χρά­μη - Σταυ­ρο­πού­λου, 4) Α­θα­νά­σιο Πα­να­γό­που­λο, 5) Βα­σί­λειο Φι­λιπ­πό­που­λο, 6) Λε­ω­νί­δα Μαυ­ρου­δή 7) Βα­σί­λειο Αν­δρου­τσό­που­λο, 8) Δη­μή­τριο Πα­να­γιω­τα­κό­που­λο, 9) Μι­χα­ήλ Κων­στα­ντί­νου, Α­ντι­δη­μάρ­χους, 10) Μα­ρί­α Τσου­κα­λά, 11) Θε­ο­φά­νη Σπη­λιό­που­λο, 12) Α­θα­νά­σιο Σταυ­ρό­που­λο, 13) Χρή­στο Α­να­γνω­στό­που­λο, 14) Σω­τή­ριο Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου, 15)  Πα­να­γιώ­τη Κο­μνη­νό, 16) Δη­μή­τριο Κα­μπέ­ρη, 17) Μι­χα­ήλ Μου­τού­ση, 18) Πα­να­γιώ­τη Α­ση­μα­κό­που­λο, 19) Ιω­άν­νη Πα­να­γιω­τό­που­λο, 20) Δη­μή­τριο Κα­λο­γε­ρό­που­λο, 21) Δη­μή­τριο Φι­λιπ­πά­το, 22) Δια­μά­ντω Βα­σι­λα­κο­πού­λου, 23) Δη­μή­τριο Κα­λα­μί­δα, 24) Γε­ώρ­γιο Ντί­νου, 25) Θε­ο­φά­νη Σταυ­ρό­που­λο, 26) Δη­μή­τριο Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λο, 27)  Πα­να­γιώ­τη Πα­πα­κων­στα­ντι­νό­που­λο και 28) Σω­τή­ριο Κο­λο­κο­τρώ­νη, Μέ­λη, συ­νήλ­θε σε τα­κτι­κή δη­μό­σια συ­νε­δρί­α­ση, πα­ρου­σί­α και του Δη­μάρ­χου   Ευ­στά­θιου Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λου, με­τά α­πό πρό­σκλη­ση του Προ­έ­δρου του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­για­λεί­ας   Γε­ωρ­γί­ου Φι­λιπ­πό­που­λου,
Πα­ρό­ντες Πρό­ε­δροι : 1) Ιω­αν­νης Θε­ο­φα­νό­που­λος, Δη­μο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Αι­γί­ου, 2) Πα­να­γιώ­της Μα­ρί­νος, Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας  Τε­μέ­νης, 3) Γε­ώρ­γιος Μει­ντα­νάς, Τ.Κ. Βα­λι­μι­τί­κων, 4) Πα­να­γιώ­της Κρι­κέ­τος, Τ.Κ. Συ­λι­βαι­νιω­τί­κων, 5) Μα­ρί­α Καρ­ρά, Τ.Κ. Α­κρά­τας, 6) Πα­να­γιώ­της Μα­ρι­νό­που­λος, Τ.Κ. Ρι­ζο­μύ­λου, 7) Σπυρ.Χρι­στο­δού­λου, Τ.Κ. Ε­λαιώ­να, & 8) Α­ντώ­νιος Γκέ­κας, Τ.Κ. Αι­γών.
Δεν προ­σήλ­θαν αν και νό­μι­μα κλή­θη­καν, α­πό τα Μέ­λη του Σώ­μα­τος οι δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι: 1) Πα­να­γιώ­της Μπε­ρού­κας, 2) Μα­ρί­α Μπιρ­πα­νά­γου, 3) Χρή­στος Σπη­λιω­τό­που­λος, Α­ντι­πρό­ε­δρος, 4) Φί­λιπ­πος Βαρ­δά­λος & 5) Μι­χα­ήλ Κυ­ρια­κό­που­λος, κω­λυό­με­νοι.
Με­τά α­πό τα πα­ρα­πά­νω ο   Πρό­ε­δρος, α­φού δια­πί­στω­σε την ύ­παρ­ξη α­παρ­τί­ας, α­φού πα­ρα­βρέ­θη­καν α­πό τα τριά­ντα τρί­α (33) Μέ­λη του Δ.Σ., τα εί­κο­σι ο­κτώ (28) κή­ρυ­ξε την έ­ναρ­ξη της συ­νε­δρί­α­σης.
Θέ­μα: “Ει­σή­γη­ση για έ­γκρι­ση της Β΄φά­σης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Αι­γεί­ρας και ο­λο­κλή­ρω­ση μέ­χρι 31/12/2011”.
“Ο Πρό­ε­δρος για το θέ­μα : ΠΕ­ΡΙ Ε­ΓΚΡΙ­ΣΗΣ ΤΗΣ Β΄ΦΑ­ΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ­ΛΕ­ΤΗΣ ΣΧΕ­ΔΙΟΥ ΧΩ­ΡΙ­ΚΗΣ & ΟΙ­ΚΙ­ΣΤΙ­ΚΗΣ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΗΣ Α­ΝΟΙ­ΚΤΗΣ ΠΟ­ΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕ­ΡΙΟ­ΧΗΣ Δ. Ο­ΡΙΩΝ Τ. ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ­Ω­ΘΗ­ΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΙΩΝ Ο­ΛΟ­ΚΛΗ­ΡΩ­ΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ­ΛΕ­ΤΗΣ, ε­κτός η­με­ρή­σιας δ/ξης, η συ­ζή­τη­ση του ο­ποί­ου έ­γι­νε α­πο­δε­κτή α­πό την α­πό­λυ­τη πλειο­ψη­φί­α, του συ­νο­λι­κού α­ριθ­μού των με­λών της ε­πι­τρο­πής, σύμ­φω­να με τις δ/ξεις του άρ­θρου 75, Ν. 3852/2010, ε­ξέ­θε­σε ό­τι: Η με­λέ­τη ΣΧΕ­ΔΙΟΥ ΧΩ­ΡΙ­ΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ­ΚΙ­ΣΤΙ­ΚΗΣ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΗΣ Α­ΝΟΙ­ΚΤΗΣ ΠΟ­ΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕ­ΡΙΟ­ΧΉΣ Δ. Ο­ΡΙΩΝ τ. Δ. ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ α­να­τέ­θη­κε με την με αρ. 1346/26-03-02 σύμ­βα­ση και χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε αρ­χι­κά α­πό το Γ΄ Π.Ε.Π. Το α­ντι­κεί­με­νο της σύμ­βα­σης αυ­τής πε­ρι­λάμ­βα­νε δύ­ο αυ­το­τε­λείς ε­νό­τη­τες:
Α΄ Ε­ΝΟ­ΤΗ­ΤΑ: ΜΕ­ΛΕ­ΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Β΄ Ε­ΝΟ­ΤΗ­ΤΑ: ΔΙΕΚ­ΠΕ­ΡΑΙΩ­ΣΗ ΕΚ­ΚΡΕ­ΜΟ­ΤΗ­ΤΩΝ ΠΟ­ΛΕ­Ο­ΔΟ­ΜΙ­ΚΗΣ ΜΕ­ΛΕ­ΤΗΣ Ε­ΠΕ­ΚΤΑ­ΣΕ­ΩΝ ΣΧΕ­ΔΙΟΥ ΠΟ­ΛΕ­ΩΣ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ.
Η Α Ε­νό­τη­τα της με­λέ­της Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εκ­πο­νεί­ται σύμ­φω­να με τις ι­σχύ­ου­σες προ­δια­γρα­φές σε δύ­ο βα­σι­κές φά­σεις: Α φά­ση : Α­ΝΑ­ΛΥ­ΣΗ - ΔΙΑ­ΓΝΩ­ΣΗ - ΠΡΟ­Ο­ΠΤΙ­ΚΕΣ ΠΡΟ­ΚΑ­ΤΑΡ­ΚΤΙ­ΚΗ ΠΡΟ­ΤΑ­ΣΗ και Β φά­ση : ΠΡΟ­ΤΑ­ΣΗ
Η Β φά­ση συ­ντάσ­σε­ται σε δύ­ο στά­δια Β1 και Β2
Η Α φά­ση της με­λέ­της ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε και πα­ρου­σιά­στη­κε στις 19-03-04 στην Αι­γεί­ρα, στην αί­θου­σα του πο­λι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Αι­γεί­ρας, για την τή­ρη­ση των συμ­με­το­χι­κών δια­δι­κα­σιών του άρ­θρου 3 παρ. 2 και 3 του Ν.1337/83, σε συν­δυα­σμό με το άρ­θρο 5 κεφ. Α του Ν.2508/97.
Με­τά την πα­ρου­σί­α­ση της Α φά­σης της με­λέ­της και μέ­σα στο προ­βλε­πό­με­νο α­πό τις δια­τά­ξεις χρο­νι­κό διά­στη­μα των δύ­ο μη­νών, ε­ξέ­φρα­σαν τις α­πό­ψεις τους οι φο­ρείς και λοι­ποί εν­δια­φε­ρό­με­νοι. Η Α φά­ση της με­λέ­της, εί­χε κα­τα­τε­θεί, στο σύ­νο­λο της, στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ, η ο­ποί­α ε­ξέ­φρα­σε τις α­πό­ψεις της, με με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση, με το με αρ. 851/02-02-05 έγ­γρα­φό της. Με­τά α­πό αυ­τά, εκ­δό­θη­κε η με αρ. 25/08-04-2005 α­πό­φα­ση του Δ. Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας, με την ο­ποί­α ε­γκρί­θη­κε το Α στά­διο της με­λέ­της, ό­πως δια­μορ­φώ­θη­κε και κα­θο­ρί­στη­καν οι κα­τευ­θύν­σεις για την εκ­πό­νη­ση του Β στα­δί­ου της με­λέ­της.
Με το με αρ. 6805/03-08-05 έγ­γρα­φο ΤΥΔ­Κ δό­θη­κε ε­ντο­λή έ­ναρ­ξης Β1΄ φά­σης στους με­λε­τη­τές, και οι κα­τευ­θύν­σεις για την εκ­πό­νη­ση της, λαμ­βά­νο­ντας υπ΄ ό­ψη τις α­πό­ψεις και κα­τευ­θύν­σεις που δια­τυ­πώ­θη­καν και κυ­ρί­ως της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. και του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας.
Η Β1΄φά­ση της με­λέ­της πα­ρα­δό­θη­κε, με το με αρ. 3929/07-03-06 έγ­γρα­φο των με­λε­τη­τών. Ο φά­κε­λος της Β1΄ φά­σης της με­λέ­της, υ­πο­βλή­θη­κε α­πό τον Δή­μο Αι­γεί­ρας, με το με αρ. 3815/21-07-06 έγ­γρα­φό του, στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. 6160/24-07-06) για κα­λύ­τε­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση της Υ­πη­ρε­σί­ας, πριν την πα­ρου­σί­α­ση της με­λέ­της.
Η Β1΄φά­ση της με­λέ­της πα­ρου­σιά­στη­κε στις 8 Δε­κεμ­βρί­ου 2006 στην Αι­γεί­ρα για την τή­ρη­ση των συμ­με­το­χι­κών δια­δι­κα­σιών, σύμ­φω­να με τις ι­σχύ­ου­σες δια­τά­ξεις.
Με­τά την πα­ρου­σί­α­ση της Β1 φά­σης της με­λέ­της και μέ­σα στο προ­βλε­πό­με­νο α­πό τις δια­τά­ξεις χρο­νι­κό διά­στη­μα των δύ­ο μη­νών, ε­ξέ­φρα­σαν τις α­πό­ψεις τους οι φο­ρείς και λοι­ποί εν­δια­φε­ρό­με­νοι.
Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. με το με αρ. 194/08-01-08 έγ­γρα­φό της, με με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση, εκ­φρά­ζει τις α­πό­ψεις της ε­πί της Β1΄ φά­σης της με­λέ­της και α­να­φέ­ρε­ται και σε δια­δι­κα­στι­κά θέ­μα­τα, για την προ­ώ­θη­σή της.
Για την συ­νέ­χι­ση του ε­πο­μέ­νου στα­δί­ου της με­λέ­της Β2, που α­πο­τε­λεί το τε­λι­κό στά­διο πριν την έ­γκρι­ση και ε­φαρ­μο­γή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ. Ο­ρί­ων τ. Δ. Αι­γεί­ρας, α­παι­τεί­ται η έ­γκρι­ση του Β1 στα­δί­ου α­πό το Δ.Σ. του Δή­μου, με τις πα­ρα­τη­ρή­σεις που μπο­ρεί να υ­πάρ­χουν, προ­κει­μέ­νου να γί­νουν οι α­πα­ραί­τη­τες προ­σαρ­μο­γές της με­λέ­της, με βά­ση τα νέ­α στοι­χεί­α και τις α­πό­ψεις που εκ­φρά­στη­καν, κα­τά την τή­ρη­ση της συμ­με­το­χι­κής δια­δι­κα­σί­ας του Β1 στα­δί­ου της με­λέ­της.
Εν τω με­τα­ξύ, για την κί­νη­ση της δια­δι­κα­σί­ας σύ­ντα­ξης του Σχε­δί­ου Χω­ρι­κής και Οι­κι­στι­κής Ορ­γά­νω­σης Α­νοι­κτής Πό­λης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δή­μου Αι­γεί­ρας, εκ­δό­θη­κε η με αρ. 10602/02-12-2008 (Φ.Ε.  610 Α.Α.Π./ 31-12-2008) Α­πό­φα­ση Γ. Γ. Πε­ρι­φέ­ρειας
Με την με αρ. 155/2010 Α­πό­φα­ση, Πρα­κτι­κό 19/2010, το Δ. Σ. Αι­γεί­ρας α­πο­φά­σι­σε να μην ε­γκρί­νει την Β1 φά­ση αυ­τή την πε­ρί­ο­δο, κα­τά την ο­ποί­α ε­πί­κει­ται η νέ­α διοι­κη­τι­κή α­να­διάρ­θρω­ση και να α­να­βλη­θεί το θέ­μα για μι­κρό χρο­νι­κό διά­στη­μα.
Σή­με­ρα ε­πα­να­φέ­ρε­ται το θέ­μα της έ­γκρι­σης του Β1 στα­δί­ου της με­λέ­της του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ. Ο­ρί­ων τ. Δή­μου Αι­γεί­ρας, προ­κει­μέ­νου να εί­ναι δυ­να­τή η προ­ώ­θη­ση των ε­πο­μέ­νων στα­δί­ων της με­λέ­της.
Η Β1 φά­ση της με­λέ­της, φαί­νε­ται α­να­λυ­τι­κά στην πε­ρί­λη­ψη και τον πί­να­κα γε­νι­κών κα­τευ­θύν­σε­ων, που συ­νο­δεύ­ει την ει­σή­γη­ση, και έ­χει συ­ντα­χθεί με βά­ση τις ε­πι­λο­γές του ε­ναλ­λα­κτι­κού σε­να­ρί­ου ή­πιας πα­ρέμ­βα­σης Ι­Ι­Ι, σύμ­φω­να με τις κα­τευ­θύν­σεις, τό­σο του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας, ό­σο και της ε­πι­βλέ­που­σας Υ­πη­ρε­σί­ας.
Συ­νημ­μέ­να: Πε­ρί­λη­ψη Β1 στα­δί­ου με­λέ­της Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ. Ο­ρί­ων τ. Δ. Αι­γεί­ρας
Πί­να­κας Προ­τει­νό­με­νων χρή­σε­ων και αρ­τιο­τή­των- ό­ρων δό­μη­σης Πε­ριο­χών Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
 Η Ε­πι­τρο­πή Ποιό­τη­τας Ζω­ής, α­φού έ­λα­βε υ­πό­ψη της την ει­σή­γη­ση του   Προ­έ­δρου, ό­λη τη σχε­τι­κή α­να­φε­ρό­με­νη νο­μο­θε­σί­α, με­τά α­πό δια­λο­γι­κή συ­ζή­τη­ση,
ο­μό­φω­να α­πο­φα­σί­ζει: Ει­ση­γεί­ται προς το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο τα ε­ξής:
Α. Την έ­γκρι­ση της Β1 φά­σης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Διοι­κη­τι­κών Ο­ρί­ων τ.Δ Αι­γεί­ρας με τις ε­ξής πα­ρα­τη­ρή­σεις: Να ε­πι­και­ρο­ποι­η­θεί η με­λέ­τη και να προ­σαρ­μο­στεί στις τε­λι­κές ε­θνι­κές ε­πι­λο­γές ως προς την γραμ­μή του Ο­ΣΕ και την Ε­θνι­κή ο­δό. Να κα­θο­ρι­στεί χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας, του­λά­χι­στον το 2020. Να προ­ω­θη­θεί μό­νο μια ΠΕΡ­ΠΟ, στην θέ­ση Σκα­λί­στρες, ό­που α­πο­δε­δειγ­μέ­να υ­πάρ­χει ε­νιαί­α έ­κτα­ση του Συλ­λό­γου Συ­νι­διο­κτη­τών κτή­μα­τος Χρυ­σα­μπέ­λων Αι­για­λεί­ας Ν. Α­χα­ΐ­ας. Να ε­ξο­μα­λυν­θεί το προς Νό­τον ό­ριο της προ­τει­νό­με­νης οι­κι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης στην πε­ριο­χή των Μαρ­μά­ρων, και να σχη­μα­τί­ζει ευ­θεί­α.
Να ε­λεγ­χθεί η δυ­να­τό­τη­τα διεύ­ρυν­σης της πε­ριο­χής στην θέ­ση Αλ­μυ­ρός, που προ­τεί­νε­ται ως πε­ριο­χή δεύ­τε­ρης κα­τοι­κί­ας, ώ­στε να πε­ρι­λαμ­βά­νει του­λά­χι­στον ό­λα τα υ­πάρ­χο­ντα κτί­σμα­τα. Να μην προ­βλε­φθεί χώ­ρος Σφα­γεί­ων στα ό­ρια του τ. Δή­μου Αι­γεί­ρας.
Β/ Την υ­πο­βο­λή πρό­τα­σης στα πλαί­σια της πρό­σκλη­σης με αρ. 1667/27-07-2011 (κωδ. 076101) της Α­πο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης ΠΕ.Δ.Ε.Ι.Ν. στον Ά­ξο­να Προ­τε­ραιό­τη­τας “Α­ει­φό­ρος Α­νά­πτυ­ξη και ποιό­τη­τα ζω­ής Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας (07) του Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Δυ­τι­κή Ελ­λά­δα-Πε­λο­πόν­νη­σος - Ιό­νιοι Νή­σοι (10), θε­μα­τι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα (61) “Ο­λο­κλη­ρω­μέ­να Σχέ­δια για την α­στι­κή και Α­γρο­τι­κή Α­να­γέν­νη­ση” κα­τη­γο­ρί­α πρά­ξης (5409) “Με­λέ­τη Πο­λε­ο­δο­μι­κού και Χω­ρο­τα­ξι­κού Σχε­δια­σμού” για την συ­μπλη­ρω­μα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της, ώ­στε να εί­ναι δυ­να­τή η ο­λο­κλή­ρω­σή της και ε­ξου­σιο­δο­τεί τον Δή­μαρ­χο για την προ­ώ­θη­ση των α­παι­τού­με­νων δια­δι­κα­σιών”.
 Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­για­λεί­ας, α­φού ά­κου­σε την ει­σή­γη­ση υπ’ α­ριθ. 56/2011 α­πό­φα­ση της Ε­πι­τρο­πής Ποιό­τη­τας Ζω­ής του Δή­μου Αι­για­λεί­ας, τα ό­σα ε­ξέ­θε­σε με τις σχε­τι­κές διευ­κρι­νή­σεις ε­πί του θέ­μα­τος η Μη­χα­νι­κός κα Διο­νυ­σο­πού­λου, εί­δε την α­ριθ. πρωτ. 10602/02- 12-2008 (Φ.Ε.  610 Α.Α.Π./ 31-12-2008) Α­πό­φα­ση Γ. Γ. Πε­ρι­φέ­ρειας Δυτ. Ελ­λά­δος, την με α­ριθ. 155/2010 Α­πό­φα­ση του Δ. Σ. πρώ­ην Δή­μου Αι­γεί­ρας, το φά­κε­λο της Με­λέ­της και έ­λα­βε υ­πό­ψη του το άρ­θρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) “Νέ­α Αρ­χι­τε­κτο­νι­κή της Αυτ/σης και Α­πο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης -Πρό­γραμ­μα Καλ­λι­κρά­της”, ε­νώ εί­χαν α­πο­χω­ρή­σει πριν α­πό τη συ­ζή­τη­ση του θέ­μα­τος οι Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι: 1) Δη­μή­τριος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, 2) Δη­μή­τριος Φι­λιπ­πά­τος, 3) Δια­μά­ντω Βα­σι­λα­κο­πού­λου, 4) Δη­μή­τριος Κα­λα­μί­δας, 5) Γε­ώρ­γιος Ντί­νος, 6) Θε­ο­φά­νης Σταυ­ρό­που­λος, σε έν­δει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας διό­τι κα­τά τη συ­ζή­τη­ση του 11ου Ε.Η.Δ. θέ­μα­τος που α­φο­ρού­σε στο έγ­γρα­φο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στις δο­μές “ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙ­ΤΙ”, ο Πρό­ε­δρος του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου δεν έ­δω­σε δι­καί­ω­μα τρι­το­λο­γί­ας στον Δη­μή­τριο Κα­λο­γε­ρό­που­λο, α­φού το α­πα­γο­ρεύ­ει ο Κα­νο­νι­σμός Λει­τουρ­γί­ας του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, ε­πί του θέ­μα­τος ψη­φί­ζει υ­πέρ και ο Α­ντώ­νης Γκέ­κας Πρό­ε­δρος της Τ. Αι­γών με την πα­ρα­τή­ρη­ση να συ­μπλη­ρω­θεί ό­που υ­πάρ­χει κτί­σμα στην πε­ριο­χή Αλ­μυ­ρού της Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας Αι­γών,
  Ομόφωνα Αποφασίζει: 
Α) Να Ε­ΓΚΡΙ­ΝΕΙ την Β1 φά­ση του ΣΧΟ­Ο­ΑΠ Διοι­κη­τι­κών Ο­ρί­ων τ.Δ. Αι­γεί­ρας με τις ε­ξής πα­ρα­τη­ρή­σεις:1) Να ε­πι­και­ρο­ποι­η­θεί η με­λέ­τη και να προ­σαρ­μο­στεί στις τε­λι­κές ε­θνι­κές ε­πι­λο­γές ως προς την γραμ­μή του Ο­ΣΕ και την Ε­θνι­κή ο­δό. 2) Να κα­θο­ρι­στεί χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας, του­λά­χι­στον το έ­τος 2020. 3) Να προ­ω­θη­θεί μό­νο μια ΠΕΡ­ΠΟ, στην θέ­ση Σκα­λί­στρες, ό­που α­πο­δε­δειγ­μέ­να υ­πάρ­χει ε­νιαί­α έ­κτα­ση του Συλ­λό­γου Συ­νι­διο­κτη­τών κτή­μα­τος Χρυ­σα­μπέ­λων Αι­για­λεί­ας Ν. Α­χα­ΐ­ας. 4) Να ε­ξο­μα­λυν­θεί το προς Νό­τον ό­ριο της προ­τει­νό­με­νης οι­κι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης στην πε­ριο­χή των Μαρ­μά­ρων, και να σχη­μα­τί­ζει ευ­θεί­α. 5) Να συ­μπε­ρι­λη­φθεί η προ­τει­νό­με­νη πε­ριο­χή β΄ κα­το­κί­ας Αλ­μυ­ρού της Τοπ. Κοι­νό­τη­τας Αι­γών στις δια­μορ­φω­μέ­νες ε­κτά­σεις με υ­φι­στά­με­νες κα­τοι­κί­ες. 6) Να μην προ­βλε­φθεί χώ­ρος Σφα­γεί­ων στα ό­ρια του τ. Δή­μου Αι­γεί­ρας. & Β) Την υ­πο­βο­λή πρό­τα­σης στα πλαί­σια της πρό­σκλη­σης με αρ. 1667/27-07-2011 (κωδ. 076101) της Α­πο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης ΠΕ.Δ.Ε.Ι.Ν. στον Ά­ξο­να Προ­τε­ραιό­τη­τας “Α­ει­φό­ρος Α­νά­πτυ­ξη και ποιό­τη­τα ζω­ής Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας (07) του Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Δυ­τι­κή Ελ­λά­δα-Πε­λο­πόν­νη­σος-Ιό­νιοι Νή­σοι (10), θε­μα­τι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα (61) “Ο­λο­κλη­ρω­μέ­να Σχέ­δια για την α­στι­κή και Α­γρο­τι­κή Α­να­γέν­νη­ση” κα­τη­γο­ρί­α πρά­ξης (5409) “Με­λέ­τη Πο­λε­ο­δο­μι­κού και Χω­ρο­τα­ξι­κού Σχε­δια­σμού” για την συ­μπλη­ρω­μα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της, ώ­στε να εί­ναι δυ­να­τή η ο­λο­κλή­ρω­σή της, & Γ) Ε­ξου­σιο­δο­τεί τον Δή­μαρ­χο Αι­για­λεί­ας   Ευ­στά­θιο Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λο, για την προ­ώ­θη­ση των α­παι­τού­με­νων δια­δι­κα­σιών.