2.7.11

Προσπαθούν να απαλλαγούν από τα σημαντικά Αχαϊκά περιβαλλοντικά προβλήματα “παρκάροντας” τα σκουπίδια στην “ασήμαντη” Κακή Χούνη...

Πο­τέ δεν εί­χα­με δια­νο­η­θεί ό­τι ο τί­τλος του “Φ” τον Μάρ­τιο του 1999 για τον ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας “Ο­ΛΑ Ε­ΔΩ μέ­χρι και του Ρί­ου…;” θα ή­ταν διαχρονικά τό­σο ε­πί­και­ρός και (πά­ντα με ε­ρω­τη­μα­τι­κό) προ­φη­τι­κός, για τα ό­λα ό­σα συμ­βαί­νουν με τη δια­χεί­ρι­ση των σκου­πι­διών στην Α­χα­ΐ­α και ει­δι­κά στην Αι­για­λεί­α.
Ό­σο δε για το πρω­το­σέ­λι­δο του Ιου­νί­ου του 2009: “Μπά­χα­λο η Α­χα­ϊ­κή πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή πο­λι­τι­κή!”, δεν υ­πάρ­χει αμ­φι­βο­λί­α ό­τι κά­θε μέ­ρα ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται ό­λο και πιο πο­λύ…
Από τη μιά, Αι­γει­ρά­τες α­μυ­νό­με­νοι και α­γα­να­κτι­σμέ­νοι για­τί τους ζη­τά­νε το α­δια­νό­η­το.
Να δε­χτούν και να βο­λέ­ψουν σε βά­ρος τους, μέσα σε μί­α “τρύ­πα” (βλέ­πε Κα­κή Χού­νη) τις α­διέ­ξο­δες Α­χα­ϊ­κές πο­λι­τι­κές δε­κα­ε­τιών, α­φού κά­ποιοι χά­ρα­ζαν ό­ρια δια­χει­ρι­στι­κών ε­νο­τή­των με άρ­τια δια­τυ­πω­μέ­νες (στα χαρ­τιά) “μο­να­δι­κές” λύ­σεις, οι ο­ποί­ες υ­πο­τί­θε­ται ό­τι σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα έ­βα­ζαν τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες να εί­ναι στα πρό­θυ­ρα “εμ­φυ­λί­ου”. Με απλά λόγια οι παρικούντες πέριξ τής “Κακής Χούνης” αδυνατούν πλέον να “χονέψουν” ό­τι ό­λα ό­σα τούς έ­χουν υ­πο­σχε­θεί οι το­πι­κοί και πε­ρι­φε­ρι­κοί πο­λι­τι­κοί, ή­σαν λό­για του α­έ­ρα…!
Α­πό την άλ­λη, σε κα­τά­στα­ση “πα­νι­κού” οι κα­τοι­κο­ε­δρεύ­ο­ντες ε­κεί στη δυ­τι­κή πλευ­ρά τού Δή­μου Αι­για­λεί­ας, βλέ­πο­ντας το πρό­βλη­μα της α­πο­κο­μι­δής των α­πορ­ριμ­μά­των τους να γί­νε­ται “βου­νό” κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά, έ­χο­ντας πα­ράλ­λη­λα έ­ντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό για την “α­να­πά­ντε­χη” ε­πα­να­φο­ρά στο προ­σκή­νιο τής “κα­κής” φρά­σης “κα­τα­σκευ­ή ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού” την ο­ποί­α ε­δώ και αρ­κε­τούς μή­νες προ­σπα­θού­σαν να τη σβή­σουν ο­ρι­στι­κά…
Βέ­βαια, οι δια­χει­ρι­στές τού ΧΥ­ΤΑ Ω­λε­νί­ας Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας (το νε­ώ­τε­ρο και σα­φώς με­γα­λύ­τε­ρο α­δέρ­φι τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας) δεν ση­κώ­νουν ου­δε­μί­α συ­ζή­τη­ση πε­ρί “ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης” των Α­να­το­λι­κών συ­μπα­τριω­τών τους.
“Έμ­φραγ­μα” πα­θαί­νει οσο­νού­πω και η Α­χα­ϊ­κή Πρω­τεύ­ου­σα, οι διοι­κού­ντες την ο­ποί­α πρέ­πει να υ­λο­ποι­ή­σουν τις δε­σμεύ­σεις τους για ο­ρι­στι­κό κλεί­σι­μο της χω­μα­τε­ρής στην “Ξε­ρό­λα­κα”…
Μι­κρό κα­λά­θι, ε­πί­σης, πρέ­πει να κρα­τά­νε ό­σοι α­κού­νε για κα­τα­σκευ­ή Ερ­γο­στα­σί­ου ε­πε­ξερ­γα­σί­ας στε­ρε­ών Α­πο­βλή­των στην Α­χα­ΐ­α. Και να τα “βρουν” ό­λοι ο Α­χαιοί Δή­μαρ­χοι πα­ρά τις ό­ποιες “μι­κρο­δια­φω­νί­ες” τους και να “ρί­ξουν” τις υ­πο­γρα­φές τους, α­παι­τού­νται 4-5 χρό­νια για να λει­τουρ­γή­σει το ερ­γο­στά­σιο. “Μέ­χρι τό­τε τι θα κά­νω τα σκου­πί­δια του Αι­γί­ου, ε­πι­ση­μαί­νει ο Δή­μαρ­χος Αι­για­λεί­ας, βρέ­στε μου λύ­ση για τα αι­γιώ­τι­κα σκου­πί­δια τώ­ρα και συ­νυ­πο­γρά­φω -πα­ρά το με­γά­λο κό­στος με­τα­φο­ράς - την κα­τα­σκευ­ή του ερ­γο­στα­σί­ου..”
Αυ­τά τα α­διέ­ξο­δα βλέ­πουν και οι Πε­ρι­φε­ρεια­κοί πο­λι­τι­κοί και ό­λα δεί­χνουν ό­τι ε­τοι­μά­ζο­νται να βγά­λουν α­πό το συρ­τά­ρι την “ξε­χα­σμέ­νη” με­λέ­τη για ε­πέ­κτα­ση (δι­πλα­σια­σμό) του ΧΥ­ΤΑ στην Κα­κή Χού­νη. Υ­πάρ­χουν άλ­λω­στε τα α­παι­τού­με­να κον­δύ­λια και φυ­σι­κά δεν χρειά­ζε­ται κα­μί­α νέ­α δια­δι­κα­σί­α, αφού η ά­δεια λει­τουρ­γί­ας τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας πε­ρι­λαμ­βά­νει πρό­βλε­ψη και για δεύ­τε­ρο “κύτ­τα­ρο”.
Το κλί­μα ή­ταν “στρα­βό”, το πυ­ρο­δό­τη­σε και η φρά­ση τού Δη­μάρ­χου κ. Στά­θη Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λου μέ­σα στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο, όταν κα­τά τη διάρ­κεια της συ­ζή­τη­σης πε­ρί ε­πι­κεί­με­νης δη­μο­πρά­τη­σης του ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού εί­πε ό­τι “αν δη­μιουρ­γη­θεί "έμ­φραγ­μα" με τα σκου­πί­δια τού Α­γί­ου θα α­να­γκα­σθώ να κά­νω χρή­ση τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας…”
Με δε­δο­μέ­νη τη ρη­τή προ­ε­κλο­γι­κή δέ­σμευ­ση του Δη­μάρ­χου ό­τι ου­δέ­πο­τε θα έρ­θουν σκου­πί­δια α­πό το Αί­γιο στην Αι­γεί­ρα, η “λε­κτι­κή” αυ­τή αλ­λα­γή, πυ­ρο­δό­τη­σε έ­να ε­κρη­κτι­κό κλί­μα στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α, με α­πο­κο­ρύ­φω­μα την πρό­σφα­τη Λα­ϊ­κή Συ­νέ­λευ­ση που διορ­γά­νω­σε η ε­πι­τρο­πή α­γώ­να σε συ­νερ­γα­σί­α με το­πι­κούς φο­ρείς στην πα­ρα­λί­α Ακρά­τας...