ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

2 Ιουλ 2011

Προσπαθούν να απαλλαγούν από τα σημαντικά Αχαϊκά περιβαλλοντικά προβλήματα “παρκάροντας” τα σκουπίδια στην “ασήμαντη” Κακή Χούνη...

Πο­τέ δεν εί­χα­με δια­νο­η­θεί ό­τι ο τί­τλος του “Φ” τον Μάρ­τιο του 1999 για τον ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας “Ο­ΛΑ Ε­ΔΩ μέ­χρι και του Ρί­ου…;” θα ή­ταν διαχρονικά τό­σο ε­πί­και­ρός και (πά­ντα με ε­ρω­τη­μα­τι­κό) προ­φη­τι­κός, για τα ό­λα ό­σα συμ­βαί­νουν με τη δια­χεί­ρι­ση των σκου­πι­διών στην Α­χα­ΐ­α και ει­δι­κά στην Αι­για­λεί­α.
Ό­σο δε για το πρω­το­σέ­λι­δο του Ιου­νί­ου του 2009: “Μπά­χα­λο η Α­χα­ϊ­κή πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή πο­λι­τι­κή!”, δεν υ­πάρ­χει αμ­φι­βο­λί­α ό­τι κά­θε μέ­ρα ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται ό­λο και πιο πο­λύ…
Από τη μιά, Αι­γει­ρά­τες α­μυ­νό­με­νοι και α­γα­να­κτι­σμέ­νοι για­τί τους ζη­τά­νε το α­δια­νό­η­το.
Να δε­χτούν και να βο­λέ­ψουν σε βά­ρος τους, μέσα σε μί­α “τρύ­πα” (βλέ­πε Κα­κή Χού­νη) τις α­διέ­ξο­δες Α­χα­ϊ­κές πο­λι­τι­κές δε­κα­ε­τιών, α­φού κά­ποιοι χά­ρα­ζαν ό­ρια δια­χει­ρι­στι­κών ε­νο­τή­των με άρ­τια δια­τυ­πω­μέ­νες (στα χαρ­τιά) “μο­να­δι­κές” λύ­σεις, οι ο­ποί­ες υ­πο­τί­θε­ται ό­τι σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα έ­βα­ζαν τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες να εί­ναι στα πρό­θυ­ρα “εμ­φυ­λί­ου”. Με απλά λόγια οι παρικούντες πέριξ τής “Κακής Χούνης” αδυνατούν πλέον να “χονέψουν” ό­τι ό­λα ό­σα τούς έ­χουν υ­πο­σχε­θεί οι το­πι­κοί και πε­ρι­φε­ρι­κοί πο­λι­τι­κοί, ή­σαν λό­για του α­έ­ρα…!
Α­πό την άλ­λη, σε κα­τά­στα­ση “πα­νι­κού” οι κα­τοι­κο­ε­δρεύ­ο­ντες ε­κεί στη δυ­τι­κή πλευ­ρά τού Δή­μου Αι­για­λεί­ας, βλέ­πο­ντας το πρό­βλη­μα της α­πο­κο­μι­δής των α­πορ­ριμ­μά­των τους να γί­νε­ται “βου­νό” κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά, έ­χο­ντας πα­ράλ­λη­λα έ­ντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό για την “α­να­πά­ντε­χη” ε­πα­να­φο­ρά στο προ­σκή­νιο τής “κα­κής” φρά­σης “κα­τα­σκευ­ή ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού” την ο­ποί­α ε­δώ και αρ­κε­τούς μή­νες προ­σπα­θού­σαν να τη σβή­σουν ο­ρι­στι­κά…
Βέ­βαια, οι δια­χει­ρι­στές τού ΧΥ­ΤΑ Ω­λε­νί­ας Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας (το νε­ώ­τε­ρο και σα­φώς με­γα­λύ­τε­ρο α­δέρ­φι τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας) δεν ση­κώ­νουν ου­δε­μί­α συ­ζή­τη­ση πε­ρί “ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης” των Α­να­το­λι­κών συ­μπα­τριω­τών τους.
“Έμ­φραγ­μα” πα­θαί­νει οσο­νού­πω και η Α­χα­ϊ­κή Πρω­τεύ­ου­σα, οι διοι­κού­ντες την ο­ποί­α πρέ­πει να υ­λο­ποι­ή­σουν τις δε­σμεύ­σεις τους για ο­ρι­στι­κό κλεί­σι­μο της χω­μα­τε­ρής στην “Ξε­ρό­λα­κα”…
Μι­κρό κα­λά­θι, ε­πί­σης, πρέ­πει να κρα­τά­νε ό­σοι α­κού­νε για κα­τα­σκευ­ή Ερ­γο­στα­σί­ου ε­πε­ξερ­γα­σί­ας στε­ρε­ών Α­πο­βλή­των στην Α­χα­ΐ­α. Και να τα “βρουν” ό­λοι ο Α­χαιοί Δή­μαρ­χοι πα­ρά τις ό­ποιες “μι­κρο­δια­φω­νί­ες” τους και να “ρί­ξουν” τις υ­πο­γρα­φές τους, α­παι­τού­νται 4-5 χρό­νια για να λει­τουρ­γή­σει το ερ­γο­στά­σιο. “Μέ­χρι τό­τε τι θα κά­νω τα σκου­πί­δια του Αι­γί­ου, ε­πι­ση­μαί­νει ο Δή­μαρ­χος Αι­για­λεί­ας, βρέ­στε μου λύ­ση για τα αι­γιώ­τι­κα σκου­πί­δια τώ­ρα και συ­νυ­πο­γρά­φω -πα­ρά το με­γά­λο κό­στος με­τα­φο­ράς - την κα­τα­σκευ­ή του ερ­γο­στα­σί­ου..”
Αυ­τά τα α­διέ­ξο­δα βλέ­πουν και οι Πε­ρι­φε­ρεια­κοί πο­λι­τι­κοί και ό­λα δεί­χνουν ό­τι ε­τοι­μά­ζο­νται να βγά­λουν α­πό το συρ­τά­ρι την “ξε­χα­σμέ­νη” με­λέ­τη για ε­πέ­κτα­ση (δι­πλα­σια­σμό) του ΧΥ­ΤΑ στην Κα­κή Χού­νη. Υ­πάρ­χουν άλ­λω­στε τα α­παι­τού­με­να κον­δύ­λια και φυ­σι­κά δεν χρειά­ζε­ται κα­μί­α νέ­α δια­δι­κα­σί­α, αφού η ά­δεια λει­τουρ­γί­ας τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας πε­ρι­λαμ­βά­νει πρό­βλε­ψη και για δεύ­τε­ρο “κύτ­τα­ρο”.
Το κλί­μα ή­ταν “στρα­βό”, το πυ­ρο­δό­τη­σε και η φρά­ση τού Δη­μάρ­χου κ. Στά­θη Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λου μέ­σα στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο, όταν κα­τά τη διάρ­κεια της συ­ζή­τη­σης πε­ρί ε­πι­κεί­με­νης δη­μο­πρά­τη­σης του ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού εί­πε ό­τι “αν δη­μιουρ­γη­θεί "έμ­φραγ­μα" με τα σκου­πί­δια τού Α­γί­ου θα α­να­γκα­σθώ να κά­νω χρή­ση τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας…”
Με δε­δο­μέ­νη τη ρη­τή προ­ε­κλο­γι­κή δέ­σμευ­ση του Δη­μάρ­χου ό­τι ου­δέ­πο­τε θα έρ­θουν σκου­πί­δια α­πό το Αί­γιο στην Αι­γεί­ρα, η “λε­κτι­κή” αυ­τή αλ­λα­γή, πυ­ρο­δό­τη­σε έ­να ε­κρη­κτι­κό κλί­μα στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α, με α­πο­κο­ρύ­φω­μα την πρό­σφα­τη Λα­ϊ­κή Συ­νέ­λευ­ση που διορ­γά­νω­σε η ε­πι­τρο­πή α­γώ­να σε συ­νερ­γα­σί­α με το­πι­κούς φο­ρείς στην πα­ρα­λί­α Ακρά­τας...

Ανατολική Αιγείρα... Drone !