ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

23 Μαΐ 2012

Ιούν. 2012: Η τε­λευ­ταί­α ευ­και­ρί­α για το βρά­χο στους Α­γί­ους Θε­ο­δώ­ρους...

ο Βράχος στους Αγίους Θεοδώρους
Κον­δύ­λια συ­νο­λι­κού ύ­ψους δέκα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ τί­θε­νται στη διά­θε­ση των δι­καιού­χων φο­ρέ­ων της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας (Πε­ρι­φέ­ρεια και Δή­μοι) για έρ­γα που α­φο­ρούν πε­ρι­φε­ρεια­κές και το­πι­κές ο­δούς κα­θώς ε­πί­σης και για πα­ρεμ­βά­σεις ο­λο­κλή­ρω­σης ή α­να­βάθ­μι­σης του ο­δι­κού δι­κτύ­ου α­στι­κών με­τα­φο­ρών και δια­συν­δέ­σε­ων.
Αυ­τό α­να­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση (23/5/2012) της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, η ανά­γνω­ση της ο­ποί­ας πα­ρα­πέ­μπει (για ό­σους -α­κό­μα- εν­δια­φέ­ρο­νται για την ανα­πτυ­ξια­κή πο­ρεί­α της ο­ρει­νής ζώ­νης) στο ε­πί δε­κα­ε­τί­ες ά­λυ­το πρό­βλη­μα α­σφα­λούς διέ­λευ­σης της 17ης Ε­παρ­χια­κής Ο­δού στη θέ­ση “Ά­γιοι Θε­ό­δω­ροι”, καθώς και η επίλυση του προβλήματος με τις χαμηλές γέφυρες "νάνους" στον Κριό.
Δεν χω­ρά αμ­φι­σβή­τη­ση, ό­τι ί­σως εί­ναι η τε­λευ­ταί­α ευ­και­ρί­α να α­να­βαθ­μι­σθεί έ­νας α­πό τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους ε­παρ­χια­κούς δρό­μους, που, αν μη τι άλ­λο, ε­νώ­νει το αρ­χαί­ο Θέ­α­τρο, το ο­ρο­πέ­διο της Ευ­ρω­στί­νας, το Σα­ρα­ντά­πη­χο και τον Φε­νε­ό α­πό τη μια πλευ­ρά, τη 18η και 19η Επαρχ. Οδό (Ρά­χο­βα, Αμπελόκηποι, Ζα­ρού­χλα, Χιονο­δρο­μικό κλπ) από την άλ­λη.
Πρό­κει­ται για μια αξιοση­μείωτη ε­ξέ­λι­ξη, κα­θώς με τον τρό­πο αυ­τό α­πο­κτώ­νται τα χρη­μα­το­δο­τι­κά μέ­σα για βελ­τιω­τι­κές πα­ρεμ­βά­σεις στο ο­δι­κό δί­κτυο Δή­μων της Πε­ρι­φέ­ρειας.
Τα χρή­μα­τα θα προ­έλ­θουν α­πό το Ε­ΣΠΑ Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και ήδη ά­νοι­ξε η σχε­τι­κή πρό­σκλη­ση για την υ­πο­βο­λή προ­τά­σε­ων. 
Ας ε­νώ­σουν, λοι­πόν, τις δυ­νά­μεις τους (αν φυ­σι­κά το ε­πι­θυ­μούν) τα Το­πι­κά Συμ­βού­λια, οι Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι ό­λων των πα­ρα­τά­ξε­ων και όλοι οι τοπικοί φορείς, ζη­τώντας να ξε­κι­νή­σουν ά­με­σα ό­λες ε­κεί­νες οι δια­δι­κα­σί­ες, ώ­στε μέ­σα στο δεύ­τε­ρο ε­ξά­μη­νο του τρέ­χο­ντος έ­τους να έχει κα­τα­τε­θεί στις αρ­μό­διες υ­πη­ρε­σί­ες πλή­ρης και ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­νος φά­κε­λος για τη λει­τουρ­γι­κή ση­μα­σία τής 17ης Ε­παρ­χια­κής Οδού.  
Επισημαίνεται, ότι η σχε­τι­κή από­φα­ση υ­πο­γρά­φτη­κε α­πό τον Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Α­πό­στο­λο Κα­τσι­φά­ρα και το χρο­νι­κό διά­στη­μα για την υ­πο­βο­λή προ­τά­σε­ων λή­γει στις 31 Δε­κεμ­βρί­ου 2012.
Οι πα­ρεμ­βά­σεις και τα έρ­γα, όπως α­να­φέ­ρε­ται στην α­πό­φα­ση, α­φο­ρούν βελ­τιώ­σεις σε ο­δούς, πλην αυ­το­κι­νη­το­δρό­μων και ε­κτός του ε­θνι­κού ο­δι­κού δι­κτύ­ου, και θα πρέ­πει να έ­χουν ως στό­χο τη συ­νέ­χεια στα ο­δι­κά δί­κτυα και την τό­νω­ση της του­ρι­στι­κής και α­στι­κής α­νά­πτυ­ξης της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας. 
Οι δι­καιού­χοι, Δή­μοι της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, θα πρέ­πει να υ­πο­βάλ­λουν τις προ­τά­σεις τους προς την Εν­διά­με­ση Δια­χει­ρι­στι­κή Αρ­χή και ταυ­τό­χρο­να ο­φεί­λουν να κα­τα­θέ­σουν Αί­τη­ση Χρη­μα­το­δό­τη­σης, Τε­χνι­κό Δελ­τί­ο προ­τει­νό­με­νης πρά­ξης, βε­βαί­ω­ση δια­χει­ρι­στι­κής ε­πάρ­κειας δι­καιού­χου κα­θώς και μια σει­ρά λοι­πών στοι­χεί­ων, για τα ο­ποί­α οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να προ­σφεύ­γουν για πλη­ρο­φο­ρί­ες στην Εν­διά­με­ση Δια­χει­ρι­στι­κή Αρ­χή της Πε­ρι­φέ­ρειας. Να ση­μειω­θεί ό­τι με­τά την υ­πο­βο­λή των προ­τά­σε­ων θα α­κο­λου­θή­σει, στη βά­ση συ­γκε­κρι­μέ­νων κρι­τη­ρί­ων, η α­ξιο­λό­γη­σή τους που κα­τα­λή­γει με  α­πό­φα­ση του Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη για έ­ντα­ξη του έρ­γου.
ΚΡ.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !