23.5.12

Ιούν. 2012: Η τε­λευ­ταί­α ευ­και­ρί­α για το βρά­χο στους Α­γί­ους Θε­ο­δώ­ρους...

ο Βράχος στους Αγίους Θεοδώρους
Κον­δύ­λια συ­νο­λι­κού ύ­ψους δέκα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ τί­θε­νται στη διά­θε­ση των δι­καιού­χων φο­ρέ­ων της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας (Πε­ρι­φέ­ρεια και Δή­μοι) για έρ­γα που α­φο­ρούν πε­ρι­φε­ρεια­κές και το­πι­κές ο­δούς κα­θώς ε­πί­σης και για πα­ρεμ­βά­σεις ο­λο­κλή­ρω­σης ή α­να­βάθ­μι­σης του ο­δι­κού δι­κτύ­ου α­στι­κών με­τα­φο­ρών και δια­συν­δέ­σε­ων.
Αυ­τό α­να­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση (23/5/2012) της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, η ανά­γνω­ση της ο­ποί­ας πα­ρα­πέ­μπει (για ό­σους -α­κό­μα- εν­δια­φέ­ρο­νται για την ανα­πτυ­ξια­κή πο­ρεί­α της ο­ρει­νής ζώ­νης) στο ε­πί δε­κα­ε­τί­ες ά­λυ­το πρό­βλη­μα α­σφα­λούς διέ­λευ­σης της 17ης Ε­παρ­χια­κής Ο­δού στη θέ­ση “Ά­γιοι Θε­ό­δω­ροι”, καθώς και η επίλυση του προβλήματος με τις χαμηλές γέφυρες "νάνους" στον Κριό.
Δεν χω­ρά αμ­φι­σβή­τη­ση, ό­τι ί­σως εί­ναι η τε­λευ­ταί­α ευ­και­ρί­α να α­να­βαθ­μι­σθεί έ­νας α­πό τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους ε­παρ­χια­κούς δρό­μους, που, αν μη τι άλ­λο, ε­νώ­νει το αρ­χαί­ο Θέ­α­τρο, το ο­ρο­πέ­διο της Ευ­ρω­στί­νας, το Σα­ρα­ντά­πη­χο και τον Φε­νε­ό α­πό τη μια πλευ­ρά, τη 18η και 19η Επαρχ. Οδό (Ρά­χο­βα, Αμπελόκηποι, Ζα­ρού­χλα, Χιονο­δρο­μικό κλπ) από την άλ­λη.
Πρό­κει­ται για μια αξιοση­μείωτη ε­ξέ­λι­ξη, κα­θώς με τον τρό­πο αυ­τό α­πο­κτώ­νται τα χρη­μα­το­δο­τι­κά μέ­σα για βελ­τιω­τι­κές πα­ρεμ­βά­σεις στο ο­δι­κό δί­κτυο Δή­μων της Πε­ρι­φέ­ρειας.
Τα χρή­μα­τα θα προ­έλ­θουν α­πό το Ε­ΣΠΑ Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και ήδη ά­νοι­ξε η σχε­τι­κή πρό­σκλη­ση για την υ­πο­βο­λή προ­τά­σε­ων. 
Ας ε­νώ­σουν, λοι­πόν, τις δυ­νά­μεις τους (αν φυ­σι­κά το ε­πι­θυ­μούν) τα Το­πι­κά Συμ­βού­λια, οι Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι ό­λων των πα­ρα­τά­ξε­ων και όλοι οι τοπικοί φορείς, ζη­τώντας να ξε­κι­νή­σουν ά­με­σα ό­λες ε­κεί­νες οι δια­δι­κα­σί­ες, ώ­στε μέ­σα στο δεύ­τε­ρο ε­ξά­μη­νο του τρέ­χο­ντος έ­τους να έχει κα­τα­τε­θεί στις αρ­μό­διες υ­πη­ρε­σί­ες πλή­ρης και ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­νος φά­κε­λος για τη λει­τουρ­γι­κή ση­μα­σία τής 17ης Ε­παρ­χια­κής Οδού.  
Επισημαίνεται, ότι η σχε­τι­κή από­φα­ση υ­πο­γρά­φτη­κε α­πό τον Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Α­πό­στο­λο Κα­τσι­φά­ρα και το χρο­νι­κό διά­στη­μα για την υ­πο­βο­λή προ­τά­σε­ων λή­γει στις 31 Δε­κεμ­βρί­ου 2012.
Οι πα­ρεμ­βά­σεις και τα έρ­γα, όπως α­να­φέ­ρε­ται στην α­πό­φα­ση, α­φο­ρούν βελ­τιώ­σεις σε ο­δούς, πλην αυ­το­κι­νη­το­δρό­μων και ε­κτός του ε­θνι­κού ο­δι­κού δι­κτύ­ου, και θα πρέ­πει να έ­χουν ως στό­χο τη συ­νέ­χεια στα ο­δι­κά δί­κτυα και την τό­νω­ση της του­ρι­στι­κής και α­στι­κής α­νά­πτυ­ξης της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας. 
Οι δι­καιού­χοι, Δή­μοι της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, θα πρέ­πει να υ­πο­βάλ­λουν τις προ­τά­σεις τους προς την Εν­διά­με­ση Δια­χει­ρι­στι­κή Αρ­χή και ταυ­τό­χρο­να ο­φεί­λουν να κα­τα­θέ­σουν Αί­τη­ση Χρη­μα­το­δό­τη­σης, Τε­χνι­κό Δελ­τί­ο προ­τει­νό­με­νης πρά­ξης, βε­βαί­ω­ση δια­χει­ρι­στι­κής ε­πάρ­κειας δι­καιού­χου κα­θώς και μια σει­ρά λοι­πών στοι­χεί­ων, για τα ο­ποί­α οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να προ­σφεύ­γουν για πλη­ρο­φο­ρί­ες στην Εν­διά­με­ση Δια­χει­ρι­στι­κή Αρ­χή της Πε­ρι­φέ­ρειας. Να ση­μειω­θεί ό­τι με­τά την υ­πο­βο­λή των προ­τά­σε­ων θα α­κο­λου­θή­σει, στη βά­ση συ­γκε­κρι­μέ­νων κρι­τη­ρί­ων, η α­ξιο­λό­γη­σή τους που κα­τα­λή­γει με  α­πό­φα­ση του Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη για έ­ντα­ξη του έρ­γου.
ΚΡ.