22.12.16

Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αχαΐας

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο
Στην Πάτρα στις 02-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 309901/490/25-11-2016 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2). Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω…
Αριθ.Αποφ. 144/2016 
...Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»…
Στην Π.Ε. Αχαΐας προβλέπονταν επίσης τέσσερις (4) ΧΥΤΑ/Υ, συμπεριλαμβανομένου και του ΧΥΤΑ/Υ Πάτρας (Ξερόλακα) έχοντας περιορισμένο χρόνο ζωής και είναι επομένως προφανές ότι αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα κορεσμού. Από τους άλλους τρεις ΧΥΤΑ/Υ που προβλέπονταν για την Αχαΐα, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν οι δύο, ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα) και ο ΧΥΤΑ Αιγείρας, με τον τελευταίο να έχει επίσης σχεδόν κορεστεί. Όσον αφορά στον τέταρτο ΧΥΤΑ, στη Συμπολιτεία (ΧΥΤΑ Παπανικολού), βρίσκεται στην παρούσα φάση υπό αναστολή εργασιών, λόγω δικαστικής εκκρεμότητας. Μέχρι τη διακοπή των εργασιών είχε υλοποιηθεί το 55% του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Απευθείας συλλογή ΔΕ Αιγίου, Ερινέου, Συμπολιτείας Δ. Αιγιάλειας ΣΜΑ Αιγείρας ΣΜΑ Καλαβρύτων (Σκεπαστού) ΣΜΑ Παϊων Υπόλειμμα ΚΑΕΔΙΣΠ Αιγιάλειας Υπόλειμμα ΜΕΒ3 Αχαΐας
Το υπόλειμμα της ΜΕΑ1 Αχαΐας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα). Απαιτείται επέκταση του χώρου διάθεσης. § Το αναλογούν υπόλειμμα των ΔΕ Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού Δήμου Αιγιάλειας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Αιγείρας. Απαιτείται εκσυγχρονισμός και επέκταση του χώρου διάθεσης ή και νέος χώρος. § Το αναλογούν υπόλειμμα των υπόλοιπων ΔΕ του Δήμου Αιγιάλειας καθώς και το αναλογούν υπόλειμμα του Δήμου Καλαβρύτων θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Παπανικολού, εφόσον καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του. Εναλλακτικά το υπόλειμμα θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Αιγείρας ή σε νέο ΧΥΤΥ που θα κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιάλειας. § Η ανωτέρω κατανομή των ΔΕ του Δ. Αιγιάλειας ανά ΧΥΤΥ είναι ενδεικτική.
Κατασκευή ενός (1) ΣΜΑ στην Ανατολική Αιγιάλεια, για την μεταφόρτωση των σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών των ΔΕ Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού προς τη ΜΕΑ2 Αχαΐας και των ανακυκλώσιμων των ίδιων περιοχών προς το ΚΑΕΔΙΣΠ Αιγιάλειας. Η συνολική δυναμικότητα του ΣΜΑ (για σύμμεικτα, ΒΑ και ΑΥ) είναι 5.234 t/έτος. § Πρόβλεψη για δύο (2) ΣΜΑ στον Δήμο Καλαβρύτων και ειδικότερα διατήρηση και εκσυγχρονισμός των υποδομών του υφιστάμενου ΣΜΑ Καλαβρύτων (Σκεπαστού) και κατασκευή νέου ΣΜΑ στη ΔΕ Παϊων, για τη μεταφόρτωση των σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου Καλαβρύτων προς τη ΜΕΑ2 Αχαΐας και αντίστοιχα των ανακυκλωσίμων του δήμου προς το ΚΑΕΔΙΣΠ Αιγιάλειας. Η συνολική δυναμικότητα των δύο ΣΜΑ (για σύμμεικτα, ΒΑ και ΑΥ) είναι 3.333 t/έτος. § Διατήρηση του υφιστάμενου ΣΜΑ Αιγίου για τη μεταφόρτωση του υπολείμματος της ΜΕΑ2 Αχαΐας προς τους αντίστοιχους ΧΥΤΥ με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Η δυναμικότητα του ΣΜΑ (για υπόλειμμα) είναι 6.804 t/έτος.
Σύμμεικτα (το σύνολο) ΒΑ (το σύνολο) ΣΜΑ Ανατολικής Αιγιάλειας Δημοτικές ενότητες Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας ΑΥ (το σύνολο)
ΣΜΑ Αιγίου Υπόλειμμα ΜΕΑ2 Αχαΐας...