20.3.17

Ο κατάλογος των «εκκρεμοτήτων» τής Ολυμπίας Οδού σε Αιγείρα και Ακράτα

Τι ακριβώς προβλέπεται στον Κριό...
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του νέου αυτοκινητόδρομου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:
-Η τροποποίηση της υπ' αριθ. 44Γ/2017 απόφασης περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας στις εν θέματι Χ/Θ ως ακολούθως:
Τροποποιήσεις
Οι τροποποιήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου, κυκλοφοριακή μελέτη, τα σχόλια και τις επισημάνεις αυτού, με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων (ΦΕΚ 946/09.07.2003) και με τα όσα αναφέρονται ακολούθως:
1. Εργασίες προς εκτέλεση 
α) Ανακατασκευή της γέφυρας Β-252 του Κριού ποταμού η οποία έχει μήκος 123 μέτρα και βρίσκεται περί τη Χ.Θ. 146+500 της Ν.Ε.Ο.
2. Τροποποιήσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
α) Η νέα συνολική κυκλοφοριακή ρύθμιση θα παραμείνει μεταξύ των Χ.Θ. 146+250 και 152+550 της Ν.Ε.Ο..
β) Για τις εργασίες κατασκευής της γέφυρας Β-252 του Κριού ποταμού, οι ήδη εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Απόφασης υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017 θα τροποποιηθούν μεταξύ των Χ.Θ. 146+350 και 146+800 της Ν.Ε.Ο.
Ειδικότερα, μεταξύ των ανωτέρω Χ.Θ. θα γίνει ολικός αποκλεισμός της Ν.Ε.Ο. συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας Β-252 και εκτροπή της κατεύθυνσης κυκλοφορίας Αθήνα-Πάτρα σε προσωρινό οδικό τμήμα το οποίο έχει κατασκευαστεί επί προσωρινού επιχώματος και επί προσωρινών τεχνικών νοτίως της Ν.Ε.Ο. και θα περιλαμβάνει 1 λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,80 μέτρων.

γ) Επιπλέον, η Απόφαση υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017 θα τροποποιηθεί μεταξύ των Χ.Θ. 146+800 και 148+000 της Ν.Ε.Ο., ώστε να ενσωματωθούν σε αυτήν οι ήδη εφαρμοζόμενες επί τω πεδίω τροποποιήσεις μικρής κλίμακας.
δ) Το ανατολικό άκρο της συνολικής ρύθμισης θα εφάπτεται περί τη Χ.Θ. 146+250 της Ν.Ε.Ο. στις ρυθμίσεις της Απόφασης σας υπ' αριθ. 2501/10/717/158-μστ/22.02.2017 (ρυθμίσεις περιοχής Α/Κ Δερβενίου-Μαύρα Λιθάρια-Κριός).
ε) Το δυτικό άκρο της συνολικής ρύθμισης θα εφάπτεται περί τη Χ.Θ. 152+550 της Ν.Ε.Ο. στις ρυθμίσεις της Απόφασης υπ' αριθ. 15Α-2017/02.03.2017 (ρυθμίσεις περιοχής ΣΕΑ Ακράτας).
ζ) Ο αποκλεισμός της κάθετης οδού της υπό ανακατασκευής Κάτω Διάβασης Κ-251 (περί τη Χ.Θ. 146+600 της Ν.Ε.Ο. ) (* Οδός αναπαύσεως - προς κοιμητήριο Αιγείρας) και η εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας μέσω γειτονικών τεχνικών και οδών περιγράφεται στο σχέδιο υπ. κωδ. DRW/KP3/TAR/9023/3HA/G/30595A- της επισυναπτόμενης μελέτης.
η) Για τις περιοχές της εφαρμοζόμενης ρύθμισης στις οποίες θα ισχύουν οι τροποποιήσεις, τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι εργοταξιακές προσβάσεις και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εγκεκριμένη, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου, κυκλοφοριακή μελέτη.
θ) Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από τις τροποποιήσεις, θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017.
Οι τροποποιήσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα (εφαρμογή καθ' όλο το 24ώρο). Η διάρκεια ισχύος της νέας Αστυνομικής Απόφασης ορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης αυτής και ανάρτησης της στο διαδίκτυο έως τις 31.03.2017.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η υπευθυνότητα για την «προσωρινή» λειτουργία των νέων σηράγγων Ακράτας Τ-013Α και Τ-013Β και του νότιου κλάδου του αυτοκινητόδρομου έχει αναληφθεί από την Ολυμπία Λειτουργία Α.Ε. κατόπιν συμφωνίας με την Κοινοπραξία Άπιον Κλέος.
Υφιστάμενη κατάσταση
Εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δυνάμει της υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017 απόφασης και σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Εκτελούμενες εργασίες
α) Κατασκευή του νότιου (αριστερού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-251, περί τη Χ.Θ.146+600 της Ν.Ε.Ο. (* Οδός αναπαύσεως - προς κοιμητήριο Αιγείρας)
β) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-255, περί τη Χ.Θ. 146+950 της Ν.Ε.Ο. (* Οδός 18η Επαρχιακή) και ολοκλήρωση αυτής.
γ) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-256, περί τη Χ.Θ. 147+300 της Ν.Ε.Ο.  (* Οδός Αθηνάς Κάτω Μάρμαρα) και ολοκλήρωση αυτής.
δ) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-257, περί τη Χ.Θ. 147+600 της Ν.Ε.Ο. (* Θολοπόταμο)) και ολοκλήρωση αυτής.
ε) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της γέφυρας Θολοπόταμου Β-258, περί τη Χ.Θ. 147+650 της Ν.Ε.Ο. και ολοκλήρωση αυτής.
ζ) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-262, περί τη Χ.Θ. 148+800 της Ν.Ε.Ο.
η) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-263, περί τη Χ.Θ. 149+000 της Ν.Ε.Ο.
θ) Κατασκευή του τοίχου G-238, μήκους 65 μέτρων, μεταξύ των Χ.Θ. 149+220 και 149+285 της Ν.Ε.Ο. στη νότια (αριστερή) πλευρά του αυτοκινητόδρομου.
ι) Κατασκευή των ακόλουθων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου:
-Του νότιου (αριστερού) ημίσεως του βόρειου (δεξιού) κλάδου μεταξύ των Χ.Θ. 146+250 και 146+850
-Του βόρειου (δεξιού) ημίσεως του βόρειου (δεξιού) κλάδου μεταξύ των Χ.Θ. 146+850 και 147+750.
-Του νότιου (αριστερού) ημίσεως του βόρειου (δεξιού) κλάδου μεταξύ των Χ.Θ. 147+750 και 148+250 .
-Του βόρειου (δεξιού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των Χ.Θ. 148+800 και 152+400 της Ν.Ε.Ο.
(* Σημειώσεις aigeira.gr)