5.9.17

Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού αρχαίου θεάτρου Αιγείρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΩΝ 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 3. Γ.Δ.Α.Π.Κ. 4. Γραμματεία Κ.Α.Σ και Σ.Μ. 5. Εφ.Α. Αχαΐας 6. Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων Τμήμα Η/Μ Μελετών
ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης Ηλεκτροφωτισμού ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Αιγείρας,
Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: Α) του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,
Β) του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 και 39 του Ν. 4305/2014, (ΦΕΚ 234/Α/31.10.2014),
Γ) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
Δ) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.15), «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
Ε) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.16) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
ΣΤ) του Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς» αναθεωρημένη.
2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον
περιορισμό των τριών υπογραφών».
3. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.01.2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 70/Β/20.01.2004) «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».
4. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΕ/Α/Φ31/35618/2962π.ε./19.4.1976 (ΦΕΚ 654/Β/14.5.1976) Υ.Α. κήρυξης αρχαιολογικού χώρου ''Παλαιόκαστρου" Αιγιαλείας (αρχαία Αιγείρα).
5. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ06/12903/712/15.3.1995 (ΦΕΚ 350/Β/4.5.1995) Υ.Α. καθορισμού ζωνών προστασίας Α και Β αρχαιολογικού χώρου λόφου Παλαιοκάστρου Κοινότητας Αιγών Αρχ. Αιγείρας.
6. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ10/384518/229633/14826/4490/18.11.2016 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός ανάδειξης θεάτρου Αρχαίας Αιγείρας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφ.Α. Αχαΐας.
7. Το υπ’ αρ. Φ/ΒΥΖ/1403/7.3.2017 έγγραφο της Εφ.Α. Αχαΐας.
8. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 21/13.6.2017 Συνεδρία του.
9. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ10/224008/145090/6106/1993/14.6.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
10. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/224147/145195/3687/15.6.2017 έγγραφο της Εφ.Α. Αχαΐας.
11. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/261618/169989/7264/2426/4.7.2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων προς τη Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
12. Την από 14.7.2017 τροποποιημένη μελέτη ηλεκτροφωτισμού ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας.
13. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκεστην υπ’ αρ. 26/18.7.2017 Συνεδρία του.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Εγκρίνεται η μελέτη ηλεκτροφωτισμού ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας,
Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η έγκριση δίνεται με τους
ακόλουθους όρους:
1. Να προβλεφθεί, στο πλαίσιο του έργου, η μελέτη και εγκατάσταση αντικεραυνικής
προστασίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστασία των επισκεπτών, των μνημείων
και των εγκαταστάσεων έναντι κεραυνικών φαινομένων.
2. Στο πλαίσιο του έργου να εξεταστεί η δυνατότητα απομάκρυνσης του υπάρχοντος
φυλακείου και του προβλεπόμενου pillar σε ικανή απόσταση από την ενότητα των
λατρευτικών κτηρίων της ΒΑ πλευράς του θεάτρου.
3. Να εξετασθεί η δυνατότητα φωτισμού των λατρευτικών οικοδομημάτων F και G στη ΒΑ
πλευρά του θεάτρου, καθώς και του κτηρίου στη ΝΑ πλευρά του σκηνικού οικοδομήματος.
4. Να φωτιστούν οι εξωτερικές όψεις των τοίχων των λατρευτικών οικοδομημάτων D και E
αντί των υπτίων επιφανειών αυτών, καθώς και το ψηφιδωτό του οικοδομήματος Ε.
5. Ο εξωτερικός φωτισμός της ΒΑ πλευράς του σκηνικού οικοδομήματος να αποκτήσει
ομοιογενή γραμμικό χαρακτήρα με τη χρήση διαθλαστικών φίλτρων ή ευθύγραμμων
φωτιστικών σωμάτων.
6. Οι οδεύσεις των καλωδιώσεων στην περιοχή του σκηνικού οικοδομήματος να μη
διέρχονται από τους αρχαίους αγωγούς.
H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου