1.5.10

Μάιος 2010: “ Άνθρακες” η ...διαβούλευση! - “Θυμωμένη” η κοινωνία τής Ανατολικής Αιγιαλείας


Εί­ναι βέ­βαιο ό­τι για πο­λύ με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα θα ευ­ρί­σκε­ται στο ε­πί­κε­ντρο τής “ε­πι­στη­μο­νι­κής” πο­λι­τι­κής έ­ρευ­νας, η συ­ζή­τη­ση για το τι α­κρι­βώς συ­νέ­βη με την πε­ρί­φη­μη δια­βού­λευ­ση για τη δη­μιουρ­γί­α Δή­μου α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας και έ­δρα το Δια­κο­πτό.
Πριν έ­να πε­ρί­που μή­να, λοι­πόν, ό­πως εί­χα­με κα­τα­λά­βει με το “φτωχό” μας το μυαλό, ζη­τεί­το η ά­πο­ψη των κοι­νω­νι­κών φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής, προ­κει­μέ­νου να τε­θεί στη Βου­λή το “Καλ­λι­κρά­τειο” νο­μο­θέ­τη­μα, “ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νο” με την το­πι­κή κοι­νω­νι­κή δυ­να­μι­κή.
Και αυ­τή η προ­νο­μια­κή δια­βού­λευ­ση θα ί­σχυε μό­νο για 14 πε­ρι­πτώ­σεις σε ό­λη την Ελ­λά­δα!
Έτσι ξε­κί­νη­σε ά­με­σα η πε­ρί­φη­μη και “ανέλπιστη” δια­βού­λευ­ση των φο­ρέ­ων. Στη προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον εί­χαν οι α­πό­ψεις (α­πο­φά­σεις) των Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων.
Ε­ντυ­πω­σια­κή με­τα­στρο­φή στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Δια­κο­πτού, α­φού το δέ­λε­αρ τής Έ­δρας του νέ­ου Δή­μου έ­φε­ρε την υ­περ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης Δή­μου Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας με ι­σχυ­ρό­τα­τη πλειο­ψη­φί­α.
Παμ­ψη­φεί και το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Α­κρά­τας υ­πέρ του “ανα­το­λι­κού” Δή­μου, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι η έ­δρα πή­γαι­νε στο Δια­κο­πτό και έ­φευ­γε α­πό την Α­κρά­τα η ο­ποί­α εί­χε ό­λες τις προ­δια­γρα­φές για να στε­γά­σει τις υ­πη­ρε­σί­ες τού νέ­ου Δή­μου, ό­πως ε­πι­σή­μαι­ναν πο­λύ και­ρό πριν τη δια­βού­λευ­ση α­κρα­τι­νοί πα­ρά­γο­ντες.
Τε­λευ­ταί­α ήρ­θε και η Αι­γεί­ρα, για να επαναβεβαιώσει και να επι­και­ρο­ποι­ή­σει το ΝΑΙ στη δια­βού­λευ­ση για τον α­να­το­λι­κό Δή­μο.
Σε “ά­τυ­χη” στιγ­μή, ό­μως, έ­γι­νε η συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου που εί­χε προ­γραμ­μα­τι­στεί στα ό­ρια της εκ­πνο­ής τού χρό­νου δια­βού­λευ­σης. Έ­τσι, η συ­νε­δρί­α­ση στην Αι­γεί­ρα, το βρά­δυ τής Πα­ρα­σκευ­ής 14 Μα­ΐ­ου 2010, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε βα­ρύ κλί­μα, α­φού έ­ξι ώ­ρες νω­ρί­τε­ρα το Υ­πουρ­γεί­ο εί­χε “α­κυ­ρώ­σει” και τυ­πι­κά κά­θε πε­ραι­τέ­ρω φω­νή δια­βού­λευ­σης, με το να στεί­λει το χω­ρο­τα­ξι­κό στη Βου­λή με ο­ρι­στι­κο­ποι­η­μέ­νη την πρό­τα­ση δη­μιουρ­γί­ας Δή­μου Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Αί­γιο...
"Θυμωμένη" η κοινωνία τής Ανατολικής Αιγιαλείας
Αρκετός κόσμος έδωσε το παρόν στη ενδιαφέρουσα αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγείρας. Κυρίως, εκπρόσωποι φορέων τής Ακράτας και λίγοι δημότες Αιγείρας (Ίσως να μην ήταν παρών κανένας Αιγειράτης, αν δεν είχε προηγηθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα του διορισμού νερολόγων στα ορεινά διαμερίσματα...).
Η συζήτηση διεξήχθη με αρκετή ένταση, υπό το βάρος τού τετελεσμένου, αφού σε λίγες ώρες θα ξεκινούσε και η συζήτηση τού Καλλικράτη στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή τής Βουλής με τελική πρόταση τους πέντε Δήμους στην Αχαΐα. Το γεγονός ότι η όποια απόφαση της Αιγείρας δεν θα είχε καμία προοπτική πλέον, έκανε τους δύο συμβούλους τής πλειοψηφίας, που συντάχθηκαν με την απόφαση του Υπουργού για ένα δήμο στην Αιγιαλεία, να δεχθούν τα πυρά των άλλων συμβούλων που ψήφισαν και υπεραμύνθηκαν για τον “μονόδρομο” δημιουργίας του Δήμου Ανατολικής Αιγιαλείας με έδρα το Διακοπτό.
Εδώ πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση της πρότασης των Γραμματέων των Τοπικών Οργανώσεων ΠαΣοΚ Αιγιαλείας για έναν Δήμο στην Αιγιάλεια. Ακολούθησαν όμως αποφάσεις των ολομελειών των Οργανώσεων της Ανατολικής Αιγιάλειας που τάχθηκαν υπέρ του μικρού Δήμου με έδρα το Διακοπτό.
Από το επόμενο πρωινό, 15 Μαΐου, ξεκίνησε ένας δυναμικός και πολύπλευρος αγώνας ανατροπής της χωροταξικής ενοποίησης όλης της Αιγιαλείας.
Άστραψαν και βρόντηξαν, λοιπόν, όλοι όσοι μίλησαν στη σύσκεψη - συνέλευση της Ακράτας, όπου παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι, οι αρχηγοί των αντιπολιτεύσεων, δημοτικοί σύμβουλοι κλπ, από Διακοπτό, Ακράτα και Αιγείρα. Δριμύ κατηγορώ κατά αυτών που ακύρωσαν το προϊόν της διαβούλευσης και την εκπεφρασμένη θέληση των φορέων της Ανατολικής Αιγιάλειας. Καταγγελτικός ο λόγος και κατά του Δημάρχου Αιγίου ο οποίος είχε σχολιάσει με τη λέξη “ξεφτύλα” τη διάσπαση της Αιγιαλείας σε δύο Δήμους. Παρόμοια σχόλια και κατά βουλευτών τού Κυβερνώντος κόμματος, που ορισμένοι τους χαρακτήρισαν “persona non grata” στην Ανατολική Αιγιάλεια. Εκεί αποφασίσθηκε και μια σειρά κινητοποιήσεων, ενόψει της ψήφισης του Νομοσχεδίου "Καλλικράτης". (βλ. ψήφισμα σε διπλανή σελίδα)
Στο ίδιο μήκος κύματος και η επόμενη συνάντηση στο Διακοπτό, αλλά με μια οργανωμένη και δυναμική παρουσία κόσμου. Ισχυρή εντύπωση έκανε η μαζική συγκέντρωση πολιτών της Ακράτας με μαύρες σημαίες και πλακάτ έξω από την αίθουσα του πνευματικού κέντρου Διακοπτού. Είχε προηγηθεί η πρώτη οργανωμένη άνοδος στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου παρουσία των παραγόντων τής Ανατολικής Αιγιαλείας πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδήλωση - διαμαρτυρία με σύνθημα “Ναι στο Δήμο Ανατολικής Αιγιαλείας, όχι στην υποβάθμιση”. Το ότι στην Αθήνα βρέθηκαν μπροστά σε κλειστά "αυτιά", τονίσθηκε από τους ομιλητές, ενώ ανακοινώθηκαν ονόματα βουλευτών και πολιτευτών κομμάτων τής αντιπολίτευσης που εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους στο κοινό αίτημα των τριών δημάρχων. Αμέσως μετά τη συνέλευση του Διακοπτού, το συγκεντρωμένο πλήθος κατευθύνθηκε στη Ν.Ε.Ο. και στο ύψος τής Πούντας διέκοψε για μικρό χρονικό διάστημα την κυκλοφορία των οχημάτων.
Τις επόμενες μέρες και μέχρι την ώρα που ψηφίσθηκε στη Βουλή ο "Καλλικράτης", η επιτροπή αγώνα προχώρησε σε αλλεπάλληλες καταλήψεις τού οδοστρώματος της Νέας Εθνικής, τόσο στην Ακράτα, όσο και στο Διακοπτό, ευελπιστώντας ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών θα έπαιρνε το μήνυμα έστω και την ύστατη ώρα. Έξω από τη Βουλή οι φορείς βρέθηκαν και κατά την τελική ψήφιση τού Νόμου.
Τώρα, όσο αφορά την Αιγείρα, παρότι ο κόσμος που συμμετείχε ενεργά στις κινητοποιήσεις δεν ήταν ο αναμενόμενος, η τοπική κοινωνία έστω και παθητικά είχε ταχθεί κατά του μεγάλου Δήμου, με σχεδόν μοναδικό λόγο τον φόβο των απορριμμάτων, καθώς δεν φαίνεται να “επιτραπεί” υπαναχώρηση στην άρνηση για ενδεχόμενη μελοντική διέλευση απορριμματοφόρων τής Δυτικής Αιγιαλείας, μέσα από την Αιγείρα.
Η Αιγείρα είχε και μια άτυχη ακόμα στιγμή. Συγκεκριμένα, στις 20 Μαΐου, την ώρα που πραγματοποιείτο στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας, η 3η συνέλευση των Δήμων Διακοπτού, Ακράτας, Αιγείρας, ολοκληρώρηκε προ τετελεσμένων. (Ο Δήμαρχος Ακράτας έλαβε τηλεφώνημα από βουλευτή που συμμετείχε στην επιτροπή τής Βουλής και ο οπίος τον ενημέρωσε ότι το χωροταξικό μπήκε στην Ολομέλεια χωρίς καμία αλλαγή).
Παράλληλα, αίσθηση έκανε, σε όσους παρευρίσκονταν στην αίθουσα του Πολιτιστικού, η μικρή παρουσία πολιτών τού Δήμου Αιγείρας, αφού εκτός από τον Δήμαρχο, τον Αρχηγό της μειοψηφίας, τρεις ή τέσσερεις Δημοτικούς Συμβούλους, οι δημότες του δήμου Αιγείρας ήσαν δεν ήσαν γύρω στους 20...
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ύστερα και από την ψήφιση στη Βουλή, ο “Καλλικράτης” είναι Νόμος τού Κράτους και η Αιγιαλεία με έδρα το Αίγιο έγινε ένας Δήμος. Σε κάθε περίπτωση ο θυμός στην ανατολική Αιγιαλεία δεν έχει υποχωρήσει, μιας και το ερώτημα "αφού θα μας πηγαίνατε στο Αίγιο, γιατί μας ρίξατε την καραμέλα της διαβούλευσης και μας βάλατε να τσακωνόμαστε με τους γείτονές μας;"
Μήπως, όλο αυτό το σκηνικό, θυμίζει λίγο τον ποντικό, τη φάκα και το τυρί...
Μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα, ποιο από αυτά τα τρία θα αντικατασταθεί από την ..."Κακή Χούνη"!!! (ΧΥΤΑ Αιγείρας) Ίδωμεν...