1.9.04

ΣΕΠΤ 2004 - Όλα... για την Αρχαία Αιγείρα

Ή­ταν πράγ­μα­τι η ση­μα­ντι­κό­τε­ρη εκ­δή­λω­ση που έ­χει γί­νει για την αρ­χαί­α Αι­γεί­ρα! Και μά­λι­στα ε­κτός συ­νό­ρων...
Τυ­χε­ροί πρέ­πει να αι­σθά­νο­νται ό­λοι ό­σοι βρέ­θη­καν το Σάβ­βα­το 16 Ο­κτω­βρί­ου στο Αί­θριο του Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου στο Αί­γιο.
Για πρώ­τη φο­ρά α­κού­στη­κε στο ευ­ρύ κοι­νό, τό­σο ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­να η ι­στο­ρι­κή πο­ρεί­α της αρ­χαί­ας πό­λης ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ, μέ­σα α­πό τις κα­τα­γρα­φές της Αυ­στριακής “αρ­χαιο­λο­γι­κής σκα­πά­νης”.
Γνώ­ρι­μος στην πε­ριο­χή μας ο Διευ­θυ­ντής των α­να­σκα­φών του Αυ­στρια­κού Ιν­στι­τού­του στην Ελ­λά­δα, Δρ Georg Ladstatter (κ. Γιώρ­γο τον φω­νά­ζου­με ε­δώ στην Αι­γεί­ρα), για μια πε­ρί­που ώ­ρα με την ο­μι­λί­α του (σε πο­λύ κα­λά Ελ­λη­νι­κά) έ­ρι­ξε φως σε κάθε πτυ­χή της ι­στο­ρι­κής πο­ρεί­ας της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας α­πό τα Ο­μη­ρι­κά χρό­νια μέ­χρι τη Ρω­μα­ϊ­κή ε­πο­χή.
Ά­ρι­στα ορ­γα­νω­μέ­νη η εκ­δή­λω­ση α­πό την Ε­ται­ρεί­α Ε­πι­στή­μης και Πο­λι­τι­σμού Αι­για­λεί­ας, ο πρό­ε­δρος της ο­ποί­ας κ. Α­θα­νά­σιος Ρι­ζά­κης (κα­θη­γη­τής Αρ­χαί­ας Ι­στο­ρί­ας) στην προ­λό­γι­σή του α­να­φέρ­θη­κε στους στό­χους και τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του νε­ο­σύ­στα­του αυ­τού σω­μα­τεί­ου. (Η ΕΤ.Ε.Π.Α ι­δρύ­θη­κε το 2003 α­πό έ­ναν πυ­ρή­να αν­θρώ­πων που έ­χουν εκ­δη­λώ­σει το εν­δια­φέ­ρον τους για την πε­ριο­χή της Αι­για­λεί­ας). Στην ε­πι­τυ­χί­α της διά­λε­ξης αυ­τής συ­νέ­βα­λε κα­τά πο­λύ και ο Εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής της Ε­ΤΕ­ΠΑ κ. Αν­δρέ­ας Δρού­λιας.
Το θέ­μα της διά­λε­ξης ή­ταν “Η αρ­χαί­α Αι­γεί­ρα υ­πό το φως των πρό­σφα­των αρ­χαιο­λο­γι­κών ευ­ρη­μά­των”.
Τα συγ­χα­ρη­τή­ρια ό­λων δέ­χθη­κε με­τά το τέ­λος της διά­λε­ξης ο κα­θη­γη­τής κ. Georg Ladstatter, ο ο­ποί­ος μέ­σα σε μια ώ­ρα φώ­τι­σε δύ­ο σχε­δόν χι­λιε­τί­ες αρ­χαί­ας ι­στο­ρίας της πε­ριο­χής μας.
Ε­ΡΕΥ­ΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ
Μί­α α­πό τις βα­σι­κές ε­πι­στη­μο­νι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της ΕΤ.Ε.Π.Α., ό­πως ε­πι­σημάν­θη­κε, εί­ναι η συ­νερ­γα­σί­α με το πα­νε­πι­στή­μιο του Σα­λέρ­μο της Ι­τα­λί­ας και την 6η Ε­φο­ρεί­α Αρ­χαιο­τή­των της Πά­τρας και α­φο­ρά την διε­πι­στη­μο­νι­κή έρευ­να που γί­νε­ται στην κοι­λά­δα του πο­τα­μού Κριού στην Αι­γεί­ρα. Στην έ­ρευνα συμ­με­τέ­χουν πολ­λές ει­δι­κό­τη­τες ε­πι­στη­μό­νων και συ­ντο­νί­ζε­ται α­πό το Εθνι­κό Ί­δρυ­μα Ε­ρευ­νών την 6η Ε­φο­ρεί­α Αρ­χαιο­τή­των (Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού) και το Πα­νε­πι­στή­μιο του Σα­λέρ­μο. Οι με­τα­πτυ­χια­κοί Ι­τα­λοί φοι­τη­τές της Αρ­χαιο­λο­γί­ας α­πό το Σα­λέρ­μο που συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα αυ­τό, πα­ρα­κο­λούθη­σαν την διά­λε­ξη του Αυ­στρια­κού Αρ­χαιο­λό­γου.
Με­γά­λος και ο κα­τά­λο­γος των πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νων ε­πι­στη­μό­νων, ε­νώ α­πό την Αιγεί­ρα πα­ρί­στα­το ο Δή­μαρ­χος κ. Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς και οι Δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της α­ντι­πο­λί­τευ­σης κ.κ. Πα­ντε­λής Βα­σι­λά­γκος και Αν­δρέ­ας Οι­κο­νό­μου.