ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Σεπ 2004

ΣΕΠΤ 2004 - Όλα... για την Αρχαία Αιγείρα

Ή­ταν πράγ­μα­τι η ση­μα­ντι­κό­τε­ρη εκ­δή­λω­ση που έ­χει γί­νει για την αρ­χαί­α Αι­γεί­ρα! Και μά­λι­στα ε­κτός συ­νό­ρων...
Τυ­χε­ροί πρέ­πει να αι­σθά­νο­νται ό­λοι ό­σοι βρέ­θη­καν το Σάβ­βα­το 16 Ο­κτω­βρί­ου στο Αί­θριο του Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου στο Αί­γιο.
Για πρώ­τη φο­ρά α­κού­στη­κε στο ευ­ρύ κοι­νό, τό­σο ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­να η ι­στο­ρι­κή πο­ρεί­α της αρ­χαί­ας πό­λης ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ, μέ­σα α­πό τις κα­τα­γρα­φές της Αυ­στριακής “αρ­χαιο­λο­γι­κής σκα­πά­νης”.
Γνώ­ρι­μος στην πε­ριο­χή μας ο Διευ­θυ­ντής των α­να­σκα­φών του Αυ­στρια­κού Ιν­στι­τού­του στην Ελ­λά­δα, Δρ Georg Ladstatter (κ. Γιώρ­γο τον φω­νά­ζου­με ε­δώ στην Αι­γεί­ρα), για μια πε­ρί­που ώ­ρα με την ο­μι­λί­α του (σε πο­λύ κα­λά Ελ­λη­νι­κά) έ­ρι­ξε φως σε κάθε πτυ­χή της ι­στο­ρι­κής πο­ρεί­ας της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας α­πό τα Ο­μη­ρι­κά χρό­νια μέ­χρι τη Ρω­μα­ϊ­κή ε­πο­χή.
Ά­ρι­στα ορ­γα­νω­μέ­νη η εκ­δή­λω­ση α­πό την Ε­ται­ρεί­α Ε­πι­στή­μης και Πο­λι­τι­σμού Αι­για­λεί­ας, ο πρό­ε­δρος της ο­ποί­ας κ. Α­θα­νά­σιος Ρι­ζά­κης (κα­θη­γη­τής Αρ­χαί­ας Ι­στο­ρί­ας) στην προ­λό­γι­σή του α­να­φέρ­θη­κε στους στό­χους και τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του νε­ο­σύ­στα­του αυ­τού σω­μα­τεί­ου. (Η ΕΤ.Ε.Π.Α ι­δρύ­θη­κε το 2003 α­πό έ­ναν πυ­ρή­να αν­θρώ­πων που έ­χουν εκ­δη­λώ­σει το εν­δια­φέ­ρον τους για την πε­ριο­χή της Αι­για­λεί­ας). Στην ε­πι­τυ­χί­α της διά­λε­ξης αυ­τής συ­νέ­βα­λε κα­τά πο­λύ και ο Εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής της Ε­ΤΕ­ΠΑ κ. Αν­δρέ­ας Δρού­λιας.
Το θέ­μα της διά­λε­ξης ή­ταν “Η αρ­χαί­α Αι­γεί­ρα υ­πό το φως των πρό­σφα­των αρ­χαιο­λο­γι­κών ευ­ρη­μά­των”.
Τα συγ­χα­ρη­τή­ρια ό­λων δέ­χθη­κε με­τά το τέ­λος της διά­λε­ξης ο κα­θη­γη­τής κ. Georg Ladstatter, ο ο­ποί­ος μέ­σα σε μια ώ­ρα φώ­τι­σε δύ­ο σχε­δόν χι­λιε­τί­ες αρ­χαί­ας ι­στο­ρίας της πε­ριο­χής μας.
Ε­ΡΕΥ­ΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ
Μί­α α­πό τις βα­σι­κές ε­πι­στη­μο­νι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της ΕΤ.Ε.Π.Α., ό­πως ε­πι­σημάν­θη­κε, εί­ναι η συ­νερ­γα­σί­α με το πα­νε­πι­στή­μιο του Σα­λέρ­μο της Ι­τα­λί­ας και την 6η Ε­φο­ρεί­α Αρ­χαιο­τή­των της Πά­τρας και α­φο­ρά την διε­πι­στη­μο­νι­κή έρευ­να που γί­νε­ται στην κοι­λά­δα του πο­τα­μού Κριού στην Αι­γεί­ρα. Στην έ­ρευνα συμ­με­τέ­χουν πολ­λές ει­δι­κό­τη­τες ε­πι­στη­μό­νων και συ­ντο­νί­ζε­ται α­πό το Εθνι­κό Ί­δρυ­μα Ε­ρευ­νών την 6η Ε­φο­ρεί­α Αρ­χαιο­τή­των (Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού) και το Πα­νε­πι­στή­μιο του Σα­λέρ­μο. Οι με­τα­πτυ­χια­κοί Ι­τα­λοί φοι­τη­τές της Αρ­χαιο­λο­γί­ας α­πό το Σα­λέρ­μο που συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα αυ­τό, πα­ρα­κο­λούθη­σαν την διά­λε­ξη του Αυ­στρια­κού Αρ­χαιο­λό­γου.
Με­γά­λος και ο κα­τά­λο­γος των πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νων ε­πι­στη­μό­νων, ε­νώ α­πό την Αιγεί­ρα πα­ρί­στα­το ο Δή­μαρ­χος κ. Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς και οι Δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της α­ντι­πο­λί­τευ­σης κ.κ. Πα­ντε­λής Βα­σι­λά­γκος και Αν­δρέ­ας Οι­κο­νό­μου.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com