1.10.04

ΟΚΤ 2004 - Στην τελική ευθεία…τα έργα τού τρένου (Έτσι μάς έλεγαν τότε!)

Μέ­χρι το 2012, η νέ­α δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή θα φτά­νει μέ­χρι το νέ­ο λι­μά­νι της Πά­τρας, ε­νώ δύ­ο χρό­νια νω­ρί­τε­ρα, η ί­δια γραμ­μή θα έ­χει φτά­σει μέ­χρι τον Αγιο Διο­νύ­σιο.
Πα­ράλ­λη­λα, θα ε­κτε­λεί­ται η κα­τα­σκευ­ή της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμμής α­πό το Κιά­το μέ­χρι την Ρο­δο­δάφ­νη, που προ­βλέ­πε­ται να έ­χει ο­λο­κλη­ρωθεί μέ­χρι το 2009.
Αυ­τό εί­ναι το χρο­νο­διά­γραμ­μα των ερ­γα­σιών που πα­ρου­σί­α­σαν το με­ση­μέ­ρι της Πα­ρα­σκευ­ής 22 Ο­κτω­βρί­ου στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ στον Νο­μάρ­χη, Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λο και στον αρ­μό­διο Α­ντι­νο­μάρ­χη Γιώρ­γο Α­θα­να­σό­πουλο, κα­τά την διάρ­κεια ε­νη­μέ­ρω­σης που πα­ρεί­χαν στο κτί­ριο της Νο­μαρ­χί­ας.
Στην συ­νά­ντη­ση, με­τεί­χαν α­πό πλευ­ράς ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και Ο­ΣΕ, ο κ. Κου­ρέ­ντας (Δ/ντης Έργων), ο κ. Σπυ­ρά­κος (Δ/ντης Με­λε­τών), ο κ. Μου­ρου­δέ­λας (Αρ­χι­μη­χα­νι­κός) και υ­πάλλη­λοι ε­πι­βλέ­πο­ντες τις με­λέ­τες.
Ό­πως α­να­φέρ­θη­κε, βά­σει των με­λε­τών που έ­χουν γί­νει, η νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή θα εί­ναι πλή­ρως υ­πο­γειο­ποι­η­μένη στην πε­ριο­χή της Πά­τρας και σε συ­νο­λι­κό μή­κος 4,8 χι­λιο­μέ­τρων, ε­νώ βά­σει της ί­διας με­λέ­της προ­βλέ­πε­ται η κα­τα­σκευ­ή ε­νός υ­πο­γεί­ου ε­πι­βα­τι­κού σταθμού στην πε­ριο­χή του Α­γί­ου Διο­νυ­σί­ου.
Άλ­λο έ­να τού­νελ 4365 μ. προ­βλέ­πε­ται στη “δύ­σκο­λη” πε­ριο­χή της Πα­να­γο­πού­λας, με ε­κα­τέρω­θεν 400 μέ­τρα ε­πι­πλέ­ον υ­πο­γειο­ποί­η­σης.
Ό­σο α­φο­ρά τον ε­μπο­ρευ­μα­τι­κό σταθμό, που προ­βλέ­πε­ται να δη­μιουρ­γη­θεί στο Δρέ­πα­νο, η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κηση ζή­τη­σε α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ να ε­ξη­γή­σει και να τεκ­μη­ριώ­σει τους λό­γους. Σύμ­φω­να με ό­σα λοι­πόν έ­γι­ναν γνω­στά, ο Ε­μπο­ρευ­μα­τι­κός Σταθ­μός προ­κρί­νε­ται να δη­μιουρ­γη­θεί στο Δρέ­πα­νο, α­φού η ε­κεί πε­ριο­χή έ­χει ή­δη χα­ρα­κτη­ρι­σθεί “βιο­μη­χα­νι­κή”.
Ου­σια­στι­κά, με τη σύ­σκε­ψη αυ­τή ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­θη­κε το θέ­μα της διέ­λευ­σης του τρέ­νου α­πό την Αι­για­λεί­α και σύμ­φω­να με τα λε­χθέ­ντα, το κομ­μά­τι Κιά­του – Αι­γί­ου (Ρο­δο­δάφ­νη) συ­νο­λι­κού κό­στους 534 ε­κατ. Ευ­ρώ, σύ­ντο­μα θα ξε­κι­νήσει να κα­τα­σκευά­ζε­ται (έ­χει δρο­μο­λο­γη­θεί το αί­τη­μα συγ­χρη­μα­το­δό­τη­σης από το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής της Ε.Ε.).
Για το υ­πό­λοι­πο τμή­μα μέ­χρι την Πά­τρα τα χρή­μα­τα που θα α­παι­τη­θούν προ­ϋπο­λο­γί­ζο­νται σε 400 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που.