ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαρ 2009

ΜΑΡ. 2009: Εξαιρείται και μέχρι πότε, η παραλία τής Αιγείρας από τις παρεμβάσεις για την προστασία διάβρωσης των ακτών;

Γνω­στό ε­δώ και μί­α δωδε­κα­ε­τί­α το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών τής Αι­γεί­ρας και οι «ε­μπλο­κές» του, μέ­σα α­πό την ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­νη αρ­θο­γρα­φί­α τού «Φ», πρό­βλη­μα που δεν φαί­νε­ται ό­τι προ­χω­ρά στην ε­πί­λυ­σή του στο ά­με­σο μέλ­λον.
Έ­τσι δεί­χνει η ερ­μη­νεί­α τής α­να­κοί­νω­σης του Υ­φυ­πουρ­γού Με­τα­φο­ρών και Επι­κοι­νω­νιών Μι­χά­λη Μπε­κί­ρη, η ο­ποί­α α­να­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή διευ­κρι­νι­στική α­να­φο­ρά που του έ­στει­λε η η­γε­σί­α τού Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ στις 11 Φε­βρουα­ρί­ου 2009.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, στην Α­κρά­τα τα έρ­γα έ­χουν δρο­μο­λο­γη­θεί και θα ξε­κι­νή­σουν, ε­νώ η Αι­γεί­ρα και άλ­λες πε­ριο­χές μέ­νουν στην «α­πέ­ξω», α­φού στο έγ­γρα­φο α­φή­νεται να εν­νο­η­θεί ό­τι δεν υ­πάρ­χει πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή με­λέ­τη.
Το ό­τι δεν έ­χει προ­χω­ρή­σει κα­μία με­λέ­τη για τις ακτές της Αι­γεί­ρας το είχα­με πα­ρου­σιά­σει με τεκ­μη­ριω­μέ­να ρε­πορ­τάζ α­πό την ά­νοι­ξη του 2007, ό­που με αφορ­μή τα γρα­φό­με­να του «Φ» ο Βου­λευ­τής Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας κα­τέ­θε­σε ε­ρώτη­ση στο ΥΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και στις 20/6/2007 στην απά­ντη­ση που έλα­βε, το Υ­πουρ­γεί­ο δεν έκανε κα­μί­α α­να­φο­ρά για τη διά­βρω­ση των α­κτών α­πό Αιγεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο που κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας, ενώ α­ναφε­ρό­ταν μό­νο σε με­λέ­τη τής Διά­βρω­σης Α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας.
Έ­κτο­τε, το θέ­μα μάλ­λον δεν προ­χώ­ρη­σε κα­θό­λου και τώ­ρα (δύ­ο χρό­νια με­τά) βλέπου­με άλ­λες πε­ριο­χές να μπαί­νουν σε α­ντι­δια­βρω­τι­κά έρ­γα και η Αι­γεί­ρα να εί­ναι α­κό­μα στην «Α­ΝΑ­ΜΟ­ΝΗ».

Στην α­να­κοί­νω­ση
του κ. Μπε­κί­ρη
α­να­φέ­ρο­νται τα ε­ξής:
«Η η­γε­σί­α του Υ­πουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων για τα μέ­τρα κα­τά της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας, έ­στει­λε μια σχετι­κή διευ­κρι­νι­στι­κή α­να­φο­ρά. Σύμ­φω­να με αυ­τή, για τη Δυ­τι­κή Α­χα­ΐ­α, εί­ναι σε ε­ξέ­λι­ξη το στά­διο έ­γκρι­σης των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων της με­λέ­της. Το έρ­γο αυ­τό υ­πάρ­χει σχε­δια­σμός να χρη­μα­το­δο­τη­θεί α­πό το Ε­ΣΠΑ, ε­νώ η με­λέ­τη του χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε α­πό το Γ΄ΚΠΣ.
Για την Α­να­το­λι­κή Α­χα­ΐ­α, στην Α­κρά­τα τα έρ­γα έ­χουν δρο­μο­λο­γη­θεί για να ξε­κι­νή­σουν, ε­νώ στο στά­διο των ε­γκρί­σε­ων βρί­σκο­νται οι με­λέ­τες για τις υπό­λοι­πες πε­ριο­χές του νο­μού, με ε­ξαι­ρέ­σεις  το δή­μο Ρί­ου, ό­που εκ­κρε­μούν οι πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές με­λέ­τες και οι πε­ριο­χές Αι­γεί­ρας και Δια­κο­πτού, κα­θώς σύμ­φω­να με το σχε­δια­σμό του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ, πρέ­πει πρώ­τα να ο­λο­κλη­ρω­θούν τα έρ­γα της Α­κρά­τας για να συ­νε­χι­στούν σε αυ­τές οι πα­ρεμ­βά­σεις για την προ­στα­σί­α διά­βρω­σης των α­κτών.
Ο Υ­φυ­πουρ­γός εκ­φρά­ζει την ι­κα­νο­ποί­η­ση του για την πρό­ο­δο του θέ­μα­τος και ση­μειώ­νει ό­τι θα πα­ρα­κο­λου­θεί το ζή­τη­μα στε­νά, κα­θώς η διά­βρω­ση των α­κτών της Αχα­ΐ­ας α­πο­τε­λεί ε­πι­βα­ρυ­ντι­κό πα­ρά­γο­ντα για την του­ρι­στι­κή και οικο­νο­μι­κή ζω­ή του νο­μού.»

Ανατολική Αιγείρα... Drone !