1.3.09

ΜΑΡ. 2009: Εξαιρείται και μέχρι πότε, η παραλία τής Αιγείρας από τις παρεμβάσεις για την προστασία διάβρωσης των ακτών;

Γνω­στό ε­δώ και μί­α δωδε­κα­ε­τί­α το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών τής Αι­γεί­ρας και οι «ε­μπλο­κές» του, μέ­σα α­πό την ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­νη αρ­θο­γρα­φί­α τού «Φ», πρό­βλη­μα που δεν φαί­νε­ται ό­τι προ­χω­ρά στην ε­πί­λυ­σή του στο ά­με­σο μέλ­λον.
Έ­τσι δεί­χνει η ερ­μη­νεί­α τής α­να­κοί­νω­σης του Υ­φυ­πουρ­γού Με­τα­φο­ρών και Επι­κοι­νω­νιών Μι­χά­λη Μπε­κί­ρη, η ο­ποί­α α­να­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή διευ­κρι­νι­στική α­να­φο­ρά που του έ­στει­λε η η­γε­σί­α τού Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ στις 11 Φε­βρουα­ρί­ου 2009.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, στην Α­κρά­τα τα έρ­γα έ­χουν δρο­μο­λο­γη­θεί και θα ξε­κι­νή­σουν, ε­νώ η Αι­γεί­ρα και άλ­λες πε­ριο­χές μέ­νουν στην «α­πέ­ξω», α­φού στο έγ­γρα­φο α­φή­νεται να εν­νο­η­θεί ό­τι δεν υ­πάρ­χει πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή με­λέ­τη.
Το ό­τι δεν έ­χει προ­χω­ρή­σει κα­μία με­λέ­τη για τις ακτές της Αι­γεί­ρας το είχα­με πα­ρου­σιά­σει με τεκ­μη­ριω­μέ­να ρε­πορ­τάζ α­πό την ά­νοι­ξη του 2007, ό­που με αφορ­μή τα γρα­φό­με­να του «Φ» ο Βου­λευ­τής Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας κα­τέ­θε­σε ε­ρώτη­ση στο ΥΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και στις 20/6/2007 στην απά­ντη­ση που έλα­βε, το Υ­πουρ­γεί­ο δεν έκανε κα­μί­α α­να­φο­ρά για τη διά­βρω­ση των α­κτών α­πό Αιγεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο που κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας, ενώ α­ναφε­ρό­ταν μό­νο σε με­λέ­τη τής Διά­βρω­σης Α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας.
Έ­κτο­τε, το θέ­μα μάλ­λον δεν προ­χώ­ρη­σε κα­θό­λου και τώ­ρα (δύ­ο χρό­νια με­τά) βλέπου­με άλ­λες πε­ριο­χές να μπαί­νουν σε α­ντι­δια­βρω­τι­κά έρ­γα και η Αι­γεί­ρα να εί­ναι α­κό­μα στην «Α­ΝΑ­ΜΟ­ΝΗ».

Στην α­να­κοί­νω­ση
του κ. Μπε­κί­ρη
α­να­φέ­ρο­νται τα ε­ξής:
«Η η­γε­σί­α του Υ­πουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων για τα μέ­τρα κα­τά της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας, έ­στει­λε μια σχετι­κή διευ­κρι­νι­στι­κή α­να­φο­ρά. Σύμ­φω­να με αυ­τή, για τη Δυ­τι­κή Α­χα­ΐ­α, εί­ναι σε ε­ξέ­λι­ξη το στά­διο έ­γκρι­σης των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων της με­λέ­της. Το έρ­γο αυ­τό υ­πάρ­χει σχε­δια­σμός να χρη­μα­το­δο­τη­θεί α­πό το Ε­ΣΠΑ, ε­νώ η με­λέ­τη του χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε α­πό το Γ΄ΚΠΣ.
Για την Α­να­το­λι­κή Α­χα­ΐ­α, στην Α­κρά­τα τα έρ­γα έ­χουν δρο­μο­λο­γη­θεί για να ξε­κι­νή­σουν, ε­νώ στο στά­διο των ε­γκρί­σε­ων βρί­σκο­νται οι με­λέ­τες για τις υπό­λοι­πες πε­ριο­χές του νο­μού, με ε­ξαι­ρέ­σεις  το δή­μο Ρί­ου, ό­που εκ­κρε­μούν οι πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές με­λέ­τες και οι πε­ριο­χές Αι­γεί­ρας και Δια­κο­πτού, κα­θώς σύμ­φω­να με το σχε­δια­σμό του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ, πρέ­πει πρώ­τα να ο­λο­κλη­ρω­θούν τα έρ­γα της Α­κρά­τας για να συ­νε­χι­στούν σε αυ­τές οι πα­ρεμ­βά­σεις για την προ­στα­σί­α διά­βρω­σης των α­κτών.
Ο Υ­φυ­πουρ­γός εκ­φρά­ζει την ι­κα­νο­ποί­η­ση του για την πρό­ο­δο του θέ­μα­τος και ση­μειώ­νει ό­τι θα πα­ρα­κο­λου­θεί το ζή­τη­μα στε­νά, κα­θώς η διά­βρω­ση των α­κτών της Αχα­ΐ­ας α­πο­τε­λεί ε­πι­βα­ρυ­ντι­κό πα­ρά­γο­ντα για την του­ρι­στι­κή και οικο­νο­μι­κή ζω­ή του νο­μού.»