1.2.09

ΦΕΒ. 2009: Πανηγυρισμοί… στο Διακοπτό “Στερνή μου γνώση…” στην Αιγείρα! Ερώτηση Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αχαΐας

Κα­τό­πιν συ­νε­χών πιέ­σε­ων και αλ­λεπάλ­λη­λων εγ­γρά­φων της Νο­μαρ­χια­κής Αυ­το­διοί­κη­σης Α­χα­ΐ­ας προς την ΕΡ­ΓΟΣΕ, εκ­πρό­σω­ποί της ε­πι­σκέ­φθη­καν στις 29/1/2009 την Πά­τρα προ­κει­μέ­νου να πα­ρου­σιά­σουν την νέ­α πρό­τα­σή τους για τη χά­ρα­ξη της δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής ε­ντός των ο­ρί­ων  του Δή­μου Δια­κο­πτού, ό­που εί­χαν δια­τυ­πω­θεί σοβα­ρό­τα­τες εν­στά­σεις -  ι­δί­ως για την πε­ριο­χή της Ρο­διάς.
Αυ­τό α­να­φέ­ρει η α­να­κοί­νωση του Γρα­φεί­ου Τύ­που της Νο­μαρ­χί­ας, στο ο­ποί­ο επι­ση­μαίνο­νται και τα ε­ξής:
“Η πα­ρου­σί­α­ση της νέ­ας βελ­τιω­μέ­νης πρό­τα­σης έ­γι­νε κα­τά τη διάρ­κεια σύ­σκεψης που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες το πρω­ί στην αί­θου­σα συ­νε­δριά­σε­ων του Νομαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου στο Μέ­γα­ρο Κόλ­λα και στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν ο Νο­μάρχης Α­χα­ΐ­ας Δη­μή­τρης Κα­τσι­κό­που­λος,  ο Δή­μαρ­χος Δια­κο­πτού Πα­να­γιώ­της Βασι­λεί­ου, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Αν­δρέ­ας Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, εκ­πρό­σω­πος του Υ­φυπουρ­γού Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λη Μπε­κί­ρη και του Βου­λευ­τή Α­χα­ΐ­ας  Νί­κου Τσού­κα­λη,  ο Πρό­ε­δρος της ΝΕ­Α  Δη­μή­τρης Φι­λιπ­πά­τος, η Νο­μαρ­χια­κή Σύμ­βου­λος Χρι­στίνα Αλε­ξο­πού­λου, ο πο­λι­τευ­τής Δη­μή­τρης Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, Πρό­ε­δροι  Τοπι­κών Συμ­βου­λί­ων  α­πό το Δια­κο­πτό και εκ­πρό­σω­ποι των κα­τοί­κων.
Η νέ­α πρό­τα­ση της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ α­φο­ρά  ό­χι μό­νο την πε­ριο­χή της Ρο­διάς, αλ­λά ό­λο το Δή­μο Δια­κο­πτού για τον οποί­ο τώ­ρα προ­τεί­νε­ται χά­ρα­ξη  πα­ράλ­λη­λη με την Εθνι­κή Ο­δό, γε­γο­νός που ι­κα­νο­ποί­η­σε το σύ­νο­λο των πα­ρι­στα­μέ­νων εκ­προ­σώπων του Δή­μου Δια­κο­πτού αν και δια­τυ­πώ­θη­καν ο­ρι­σμέ­νες μι­κρο­εν­στά­σεις,  οι ο­ποί­ες θα συ­ζη­τη­θούν προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει η υ­λο­ποί­η­ση του έρ­γου.
Ο Νο­μάρ­χης δή­λω­σε ό­τι η Νο­μαρ­χί­α θα εί­ναι σύμ­φω­νη με την ά­πο­ψη που θα διατυ­πω­θεί α­πό την πλειο­ψη­φί­α των φο­ρέ­ων και των κα­τοί­κων του Δή­μου Δια­κο­πτού, τους ο­ποί­ους και α­φο­ρά ά­με­σα”.
Την «σω­τή­ρια» πρό­τα­ση πα­ρου­σί­α­σε με α­να­λυ­τι­κά σχε­δια­γράμ­μα­τα ο Διευ­θυ­ντής Έρ­γων τής ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ κ. Σω­τη­ρό­που­λος.
Εί­ναι πράγματι μί­α ε­ντυ­πωσια­κή ε­ξέ­λι­ξη για την πε­ριο­χή αυ­τή, (αν και α­να­με­νό­με­νη για τους γνω­ρί­ζο­ντες), α­φού δεν εί­χε δο­θεί μέ­χρι τώ­ρα το τμήμα αυ­τό σε ερ­γο­λά­βο πα­ρά το ό­τι η νέ­α γραμ­μή μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου θα πρέ­πει να πα­ρα­δο­θεί έως το 2011.
Σί­γου­ρα, η προ­τει­νόμε­νη νέα αυ­τή χά­ρα­ξη στο Δή­μο Δια­κο­πτού, που α­ναμ­φι­σβή­τη­τα αλ­λά­ζει τα α­ναπτυ­ξια­κά δε­δο­μέ­να ε­κεί­νης της πε­ριο­χής, θα προ­ξε­νή­σει μι­κρο­κα­θυ­στε­ρήσεις στην ε­ξέ­λι­ξη του συ­νο­λι­κού έρ­γου (νέ­ες α­παλ­λο­τριώ­σεις, τε­λι­κές ε­γκρίσεις με­λε­τών κ.λ.π.), ό­μως μπρο­στά στην “αιω­νιό­τη­τα” του α­πο­τε­λέ­σμα­τος το νέ­ο χρο­νο­διά­γραμ­μα χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται “απει­ρο­ε­λά­χι­στο”…

Ερώτηση Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αχαΐας για την Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη. Τμήμα Διακοπτό-Αίγιο
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 - ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς: 1) Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΘΕΜΑ: Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη. Τμήμα Διακοπτό-Αίγιο
Είναι γνωστό ότι η Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο-Πάτρα είχε ενταχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Ταμείο Συνοχής και ο προγραμματισμός πρόβλεπε ότι μέχρι το 2010 το έργο θα είχε ολοκληρωθεί.
Δυστυχώς στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΝΔ που προέκυψε από τις εκλογές του 2004 τεμάχισε το έργο σε δύο τμήματα. Το τμήμα Κιάτο- Ροδοδάφνη με χρονοδιάγραμμα περαίωσης το 2010 ενώ το υπόλοιπο τμήμα Ροδοδάφνη-Πάτρα παραπέμφθηκε στο μέλλον με απροσδιόριστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Όμως και στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη που βρίσκεται στη φάση κατασκευής, δεν φαίνεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το 2010 όπως προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Οι καθυστερήσεις στις εργολαβίες και στις απαλλοτριώσεις έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, υπερβάσεις στα χρονοδιαγράμματα, αλλά και σοβαρούς κινδύνους για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής.
Υπάρχει βέβαια και τμήμα που δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη και αυτό είναι το τμήμα Διακοπτό-Αίγιο.
Οι παλινωδίες της ΕΡΓΟΣΕ και του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τη χάραξη για τη διέλευση από το Διακοπτό δεν έχουν τέλος.
Οι παρεμβάσεις, οι πολιτικές πιέσεις, τα τοπικά οικονομικά μικροσυμφέροντα και το πολιτικό κόστος, έχουν εγκλωβίσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και την ΕΡΓΟΣΕ σε ατέρμονες συζητήσεις και εξωπραγματικές αναζητήσεις. Όλες χωρίς κανένα χειροπιαστό και υλοποιήσιμο αποτέλεσμα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η τοπική κοινωνία του Διακοπτού αρχικά ήταν ομόφωνη στην αλλαγή χάραξης και την παράκαμψη του Διακοπτού. Σήμερα όμως όπως προκύπτει από έγγραφα και διαμαρτυρίες όχι μόνο δεν υπάρχει ομοφωνία αλλά πιθανόν ούτε πλειοψηφία για την υποστήριξη της αλλαγής χάραξης.
Κατόπιν αυτού η πρόσφατη αναστολή της ΚΥΑ τεσσάρων Υπουργών (140200/27-5-09), με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αρχική χάραξη, από τον ΓΓ του Υπουργείου Μεταφορών, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, νέες εμπλοκές στο έργο και νέες καθυστερήσεις.
Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφορών με δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ συναρτά την αλλαγή χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής στο Διακοπτό με την χάραξη του οδικού άξονα ΠΑΘΕ η οποία ως γνωστόν έχει οριστικοποιηθεί και δεν τροποποιείται.
Μάλιστα διευκρίνισε ότι στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, των δύο Υπουργείων Μεταφορών και ΠΕΧΩΔΕ, της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ και της ΕΡΓΟΣΕ στο οποίο θα αποσαφηνίζεται η κατάσταση που έχει προκύψει.
Η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών δημιούργησε εύλογα ερωτηματικά στην Αχαΐα καθώς και αναστάτωση και διαμαρτυρίες από τους κατοίκους των οποίων οι περιουσίες έχουν δεσμευθεί για να απαλλοτριωθούν σύμφωνα με την αρχική χάραξη. Αντιδράσεις υπάρχουν όμως και σε κατοίκους διπλανών περιοχών (π.χ. Ελαιώνα) που αγωνιούν για τις νέες αλλαγές και τις επιπτώσεις που θα δημιουργήσουν.
Το βασικό θέμα όμως είναι ότι ενώ φθάσαμε προς το τέλος του αρχικού χρονοδιαγράμματος του έργου Κιάτο-Ροδοδάφνη η ΕΡΓΟΣΕ και το αρμόδιο Υπουργείο με επιπολαιότητα, αναβλητικότητα και παλινωδίες οδηγούν ένα τεράστιας σημασίας έργο σε καθυστερήσεις και κινδύνους και για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του και για την απώλεια των κοινοτικών πόρων.
Δυστυχώς ένα έργο που πρέπει να είναι τεχνικά άρτιο και λειτουργικό και να δίδει αναπτυξιακές δυνατότητες στην περιοχή, ένα έργο ζωής για τη χώρα μας με ευθύνη της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.
Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Μπορεί ο ΓΓ ενός Υπουργείου να αναστέλλει την ΚΥΑ τεσσάρων Υπουργών;
2. Για πόσο διάστημα θα ισχύει η αναστολή και αν πρόκειται να τροποποιηθεί η ΚΥΑ πότε θα υπάρξει η νέα τροποποιημένη;
3. Τι περιθώρια υπάρχουν για αλλαγή χάραξης σε σχέση με τον άξονα ΠΑΘΕ;
4. Γιατί τόσα χρόνια δεν έγιναν αυτά που τώρα υπόσχεται ο ΓΓ του Υπουργείου Μεταφορών ότι θα γίνουν;
5. Γιατί παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών αρνείται να συγκαλέσει σύσκεψη με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής ώστε να υπάρξει άμεση και αντικειμενική ενημέρωση;
6. Πότε θα δημοπρατηθεί το τμήμα Διακοπτό-Αίγιο;
7. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο Κιάτο- Ροδοδάφνη;
8. Ποιο ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα, τι υπερβάσεις έχουν γίνει και για ποιο λόγο;
9. Ποιο είναι το απώτερο χρονικό περιθώριο εκταμίευσης κοινοτικών πόρων για το έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη;
10. Ποια είναι η συνολική δέσμευση από το Ταμείο Συνοχής για το έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη και πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ