1.4.09

ΑΠΡ. 2009: Μήπως τελικά ζούμε στη “Χώρα τού Ποτέ”...

Στην Αιγείρα κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας!  Με ό­λα αυ­τά που βλέ­που­με να συμ­βαί­νουν στην πε­ριο­χή μας τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, μή­πως θα πρέ­πει να διερω­τη­θού­με αν ζού­με την ση­με­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και α­πό λά­θος μάς α­γνο­ούν ή μή­πως μας έ­χουν “α­πα­γά­γει” ο Πί­τερ Παν και οι φί­λοι του τα Χα­μί­νια στην πα­ρα­μυ­θέ­νια “Χώ­ρα τού Πο­τέ”;

Μό­νο έ­τσι θα μπορέσουμε να κατανοή­σου­με το για­τί η Αι­γεί­ρα στις “κο­σμο­γο­νι­κές” πο­λι­τι­κο-οι­κο­νο­μι­κές αλ­λα­γές που συ­ντε­λού­νται (Σι­δη­ρό­δρο­μος, Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος, Α­πο­χέ­τευ­ση, Πα­ρα­λί­ες) ό­χι μό­νο α­γνο­είται συ­στη­μα­τι­κά, αλ­λά σε καί­ρια ζη­τή­μα­τα αλ­λά­ζει ό­νο­μα!
Πώς αλ­λιώς να αι­τιο­λο­γή­σου­με την προ λί­γων η­με­ρών α­νάρ­τη­ση πι­να­κί­δας επί της Νέ­ας Ε­θνι­κής Ο­δού (μέ­σα στην Αι­γεί­ρα) και α­πέ­να­ντι α­πό την υ­πό κα­τα­σκευ­ή σή­ραγ­γα των Μαρ­μά­ρων, η ο­ποί­α μας ε­νη­με­ρώ­νει για την “κα­τα­σκευ­ή των ση­ράγ­γων τής Α­κρά­τας”.
-Και σι­γά το πρό­βλη­μα, θα α­να­λο­γι­στεί κά­ποιος, έ­κα­ναν λά­θος τα συ­νερ­γεί­α τής κα­τα­σκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας και το­πο­θέ­τη­σαν την πι­να­κί­δα στον Κριό αντί για τον Κρά­θη πο­τα­μό. Ε­δώ τον Απρί­λιο του 2004 πέ­ρα­σε η με­λέτη για το τρέ­νο στην Αι­γεί­ρα με το ό­νο­μα “πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου”! και δεν α­σχο­λή­θη­κε κα­νείς…
Αν ό­μως ψά­ξου­με στις α­να­κοι­νώ­σεις τού Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και της κα­τα­σκευά­στριας κοι­νο­πρα­ξί­ας θα α­ντι­λη­φθού­με ό­τι και τώ­ρα ε­δώ κά­τι πε­ρί­ερ­γο έχει συμ­βεί.
Ο Υ­πουρ­γός κ. Σου­φλιάς στην α­να­κοί­νω­σή του για την έ­ναρ­ξη του έρ­γου εί­χε ανα­φερ­θεί ρη­τά στα ση­μεί­α νέ­ων χα­ρά­ξε­ων (ο­νο­μα­σί­ες χω­ριών και ό­χι Δή­μων -Μαύ­ρα Λι­θά­ρια, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νος κλπ).
Τι με­σο­λά­βη­σε ό­μως και η Αι­γεί­ρα “α­πε­ντά­χθη­κε” α­πό τον σχε­δια­σμό τής πλή­ρους πα­ρά­καμ­ψης, σχε­δια­σμός που εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι υ­πήρ­χε και τον μαρ­τυ­ρούν οι τε­ρά­στιες ε­κτά­σεις που α­παλ­λο­τριώ­νο­νται τό­σο στον Κριό ό­σο και στον Θο­λο­πό­τα­μο. Στα Μαύ­ρα Λι­θά­ρια και στον Πλά­τα­νο ξε­κί­νη­σε η κα­τα­σκευ­ή δι­πλών ση­ράγ­γων α­νό­δου και κα­θό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 2,5 και 3,5 χι­λιο­μέ­τρων α­ντίστοι­χα. Πλή­ρης πα­ρά­καμ­ψη δη­λα­δή.
Στην Αι­γεί­ρα κα­τα­σκευά­ζε­ται μό­νο μια σή­ραγ­γα μή­κους 840 μέ­τρων. Πού πή­γε λοι­πόν η “νέ­α” χά­ρα­ξη της Αι­γεί­ρας και για­τί δια­γρά­φτη­κε τε­λεί­ως α­πό τους χάρ­τες τού έρ­γου. Ο Υ­πουρ­γός δεν εί­χε ου­δέ­ποτε α­να­φερ­θεί στην πε­ριο­χή Α­κρά­τας, άλ­λω­στε στην πο­ρεί­α ε­πι­λύ­θη­κε το πρόβλη­μα ε­ξό­δου στον κόμ­βο τού Κρα­θί­ου με την κα­τα­σκευ­ή μιας πο­λύ μι­κρής σή­ραγ­γας 300 μέ­τρων στη δυ­τι­κή πλευ­ρά τού Θο­λο­πό­τα­μου.
Κά­ποιοι ε­πι­τέ­λους πρέ­πει να α­παι­τή­σουν ε­πίση­μες α­πα­ντή­σεις για­τί συμ­βαί­νουν ό­λα αυ­τά τα “πε­ρί­ερ­γα” στην Αι­γεί­ρα, ε­κτός αν τη θε­ω­ρούν και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ως την φα­ντα­στι­κή “Χώ­ρα του Πο­τέ”.