ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Απρ 2009

ΑΠΡ. 2009: Μήπως τελικά ζούμε στη “Χώρα τού Ποτέ”...

Στην Αιγείρα κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας!  Με ό­λα αυ­τά που βλέ­που­με να συμ­βαί­νουν στην πε­ριο­χή μας τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, μή­πως θα πρέ­πει να διερω­τη­θού­με αν ζού­με την ση­με­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και α­πό λά­θος μάς α­γνο­ούν ή μή­πως μας έ­χουν “α­πα­γά­γει” ο Πί­τερ Παν και οι φί­λοι του τα Χα­μί­νια στην πα­ρα­μυ­θέ­νια “Χώ­ρα τού Πο­τέ”;

Μό­νο έ­τσι θα μπορέσουμε να κατανοή­σου­με το για­τί η Αι­γεί­ρα στις “κο­σμο­γο­νι­κές” πο­λι­τι­κο-οι­κο­νο­μι­κές αλ­λα­γές που συ­ντε­λού­νται (Σι­δη­ρό­δρο­μος, Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος, Α­πο­χέ­τευ­ση, Πα­ρα­λί­ες) ό­χι μό­νο α­γνο­είται συ­στη­μα­τι­κά, αλ­λά σε καί­ρια ζη­τή­μα­τα αλ­λά­ζει ό­νο­μα!
Πώς αλ­λιώς να αι­τιο­λο­γή­σου­με την προ λί­γων η­με­ρών α­νάρ­τη­ση πι­να­κί­δας επί της Νέ­ας Ε­θνι­κής Ο­δού (μέ­σα στην Αι­γεί­ρα) και α­πέ­να­ντι α­πό την υ­πό κα­τα­σκευ­ή σή­ραγ­γα των Μαρ­μά­ρων, η ο­ποί­α μας ε­νη­με­ρώ­νει για την “κα­τα­σκευ­ή των ση­ράγ­γων τής Α­κρά­τας”.
-Και σι­γά το πρό­βλη­μα, θα α­να­λο­γι­στεί κά­ποιος, έ­κα­ναν λά­θος τα συ­νερ­γεί­α τής κα­τα­σκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας και το­πο­θέ­τη­σαν την πι­να­κί­δα στον Κριό αντί για τον Κρά­θη πο­τα­μό. Ε­δώ τον Απρί­λιο του 2004 πέ­ρα­σε η με­λέτη για το τρέ­νο στην Αι­γεί­ρα με το ό­νο­μα “πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου”! και δεν α­σχο­λή­θη­κε κα­νείς…
Αν ό­μως ψά­ξου­με στις α­να­κοι­νώ­σεις τού Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και της κα­τα­σκευά­στριας κοι­νο­πρα­ξί­ας θα α­ντι­λη­φθού­με ό­τι και τώ­ρα ε­δώ κά­τι πε­ρί­ερ­γο έχει συμ­βεί.
Ο Υ­πουρ­γός κ. Σου­φλιάς στην α­να­κοί­νω­σή του για την έ­ναρ­ξη του έρ­γου εί­χε ανα­φερ­θεί ρη­τά στα ση­μεί­α νέ­ων χα­ρά­ξε­ων (ο­νο­μα­σί­ες χω­ριών και ό­χι Δή­μων -Μαύ­ρα Λι­θά­ρια, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νος κλπ).
Τι με­σο­λά­βη­σε ό­μως και η Αι­γεί­ρα “α­πε­ντά­χθη­κε” α­πό τον σχε­δια­σμό τής πλή­ρους πα­ρά­καμ­ψης, σχε­δια­σμός που εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι υ­πήρ­χε και τον μαρ­τυ­ρούν οι τε­ρά­στιες ε­κτά­σεις που α­παλ­λο­τριώ­νο­νται τό­σο στον Κριό ό­σο και στον Θο­λο­πό­τα­μο. Στα Μαύ­ρα Λι­θά­ρια και στον Πλά­τα­νο ξε­κί­νη­σε η κα­τα­σκευ­ή δι­πλών ση­ράγ­γων α­νό­δου και κα­θό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 2,5 και 3,5 χι­λιο­μέ­τρων α­ντίστοι­χα. Πλή­ρης πα­ρά­καμ­ψη δη­λα­δή.
Στην Αι­γεί­ρα κα­τα­σκευά­ζε­ται μό­νο μια σή­ραγ­γα μή­κους 840 μέ­τρων. Πού πή­γε λοι­πόν η “νέ­α” χά­ρα­ξη της Αι­γεί­ρας και για­τί δια­γρά­φτη­κε τε­λεί­ως α­πό τους χάρ­τες τού έρ­γου. Ο Υ­πουρ­γός δεν εί­χε ου­δέ­ποτε α­να­φερ­θεί στην πε­ριο­χή Α­κρά­τας, άλ­λω­στε στην πο­ρεί­α ε­πι­λύ­θη­κε το πρόβλη­μα ε­ξό­δου στον κόμ­βο τού Κρα­θί­ου με την κα­τα­σκευ­ή μιας πο­λύ μι­κρής σή­ραγ­γας 300 μέ­τρων στη δυ­τι­κή πλευ­ρά τού Θο­λο­πό­τα­μου.
Κά­ποιοι ε­πι­τέ­λους πρέ­πει να α­παι­τή­σουν ε­πίση­μες α­πα­ντή­σεις για­τί συμ­βαί­νουν ό­λα αυ­τά τα “πε­ρί­ερ­γα” στην Αι­γεί­ρα, ε­κτός αν τη θε­ω­ρούν και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ως την φα­ντα­στι­κή “Χώ­ρα του Πο­τέ”.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com