1.11.04

ΝΟΕΜ. 2004 - Τον Μάιο του 2006 θα ξεκινήσει η κατασκευή της Κορίνθου – Πατρών (πειράζει που πέσανε ...δυο - τρία χρόνια έξω;)

Τα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα για τα έρ­γα της δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, α­να­κοί­νω­σε την Πέ­μπτη 25 Νο­εμ­βρί­ου στην Πά­τρα, ο υ­πουρ­γός ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ Γιώρ­γος Σου­φλιάς, ό­που προ­ή­δρευ­σε σε σύ­σκε­ψη στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος.
Για το αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο Κο­ρίν­θου – Πά­τρας, έρ­γο που α­φο­ρά ά­με­σα και την πε­ριο­χή μας, ο Υ­πουρ­γός εί­πε ό­τι σε δύ­ο – τρεις μή­νες θα παρ­θούν ο­ρι­στι­κές α­πο­φά­σεις για τις πε­ριο­χές απ’ ό­που θα διέλ­θει, ε­νώ τον προ­σε­χή Μά­ιο θα ολο­κλη­ρω­θούν οι με­λέ­τες και μέ­χρι τον Δε­κέμ­βριο του 2005 θα έ­χει α­να­δει­χθεί ο μειο­δό­της. Οι ερ­γα­σί­ες α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σουν τον Μά­ιο του 2006.
Το έρ­γο θα γί­νει με αυ­το­χρη­μα­το­δό­τη­ση και θα τι­τλο­φο­ρεί­ται πλέ­ον Ε­λευ­σίνα – Κό­ριν­θος – Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να. Ο λό­γος προ­φα­νής, α­φού η εί­σπρα­ξη των διο­δί­ων (α­πό Ε­λευ­σί­να έ­ως Πύρ­γο) α­πό τις ε­ται­ρί­ες που θα α­να­λά­βουν την κα­τα­σκευ­ή, εί­ναι το α­ντι­στάθ­μι­σμα του πο­λύ με­γά­λου χρη­μα­τι­κού κό­στους που α­παι­τεί­ται για την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου.
Ό­πως ε­πι­σή­μα­νε ο κ. Σου­φλιάς, ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι θα υ­πάρ­ξει (ό­χι ευ­κα­τα­φρό­νη­τη) αύ­ξη­ση στα διό­δια όταν λει­τουρ­γή­σει ο νέ­ος δρό­μος.
Στο πε­ρι­θώ­ριο, πά­ντως, των ε­ξαγ­γε­λιών αυ­τών, α­κού­στη­καν και φω­νές αμ­φι­σβή­τη­σης του πα­ρα­πά­νω χρο­νο­δια­γράμ­μα­τος, αφού ο χρό­νος των 18 πε­ρί­που μη­νών εί­ναι αρ­κε­τά μι­κρός.
Μέ­σα σε αυ­τό το διά­στη­μα δηλ. πρέ­πει να γί­νουν οι ο­ριστι­κές με­λέ­τες, να γί­νουν οι α­παλ­λο­τριώ­σεις, να βρε­θεί ο κα­τα­σκευα­στής, να συ­ζη­τη­θεί και να ε­γκρι­θεί η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης α­πό τη Βου­λή των Ελ­λή­νων (η έ­γκρι­ση της Βου­λής εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κή για τα αυ­το­χρη­μα­το­δο­τού­με­να έρ­γα) κλπ.
Ό­σον α­φο­ρά βέ­βαια την πε­ριο­χή μας, οι ε­ξαγ­γε­λί­ες του κ. Σου­φλιά, ε­πι­βε­βαί­ωσαν πλή­ρως τα α­πο­κλει­στι­κά δη­μο­σιεύ­μα­τα του “Φ” τον Ιού­νιο του 2004, ό­ταν, για πρώ­τη φο­ρά τό­τε, φέ­ρα­με στο φως της δη­μο­σιό­τη­τας τη χαρ­το­γρά­φη­ση της νέ­ας χά­ρα­ξης και τη γε­ω­λο­γι­κή έ­ρευ­να του νέ­ου δρό­μου.
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, λοιπόν, η ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό τον υ­πουρ­γό για κά­ποια γε­ω­λο­γικά προ­βλή­μα­τα που ε­ντο­πί­ζο­νται σε γει­το­νι­κές πε­ριο­χές (Ε­λί­κη, Πλά­τα­νος, Δερ­βέ­νι) χω­ρίς να α­να­φερ­θεί και στα προ­βλε­πό­με­να τού­νελ της Αι­γεί­ρας, είναι ση­μά­δι ό­τι η υ­πό­γεια χά­ρα­ξη της Αι­γεί­ρας θα εί­ναι η ο­ρι­στι­κή.
Για παν εν­δε­χό­με­νο, ό­μως, μέ­χρι την ε­πι­ση­μο­ποί­η­ση της με­λέ­της χρειά­ζε­ται στε­νή πα­ρα­κο­λού­θη­ση του θέ­μα­τος, με δε­δο­μέ­νο ό­τι η προ­βλε­πό­με­νη υ­πο­γειοποί­η­ση του αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου, εί­ναι το Α και το Ω στο α­να­πτυ­ξια­κό μέλ­λον της Αι­γεί­ρας.