ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Νοε 2004

ΝΟΕΜ. 2004 - Τον Μάιο του 2006 θα ξεκινήσει η κατασκευή της Κορίνθου – Πατρών (πειράζει που πέσανε ...δυο - τρία χρόνια έξω;)

Τα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα για τα έρ­γα της δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, α­να­κοί­νω­σε την Πέ­μπτη 25 Νο­εμ­βρί­ου στην Πά­τρα, ο υ­πουρ­γός ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ Γιώρ­γος Σου­φλιάς, ό­που προ­ή­δρευ­σε σε σύ­σκε­ψη στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος.
Για το αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο Κο­ρίν­θου – Πά­τρας, έρ­γο που α­φο­ρά ά­με­σα και την πε­ριο­χή μας, ο Υ­πουρ­γός εί­πε ό­τι σε δύ­ο – τρεις μή­νες θα παρ­θούν ο­ρι­στι­κές α­πο­φά­σεις για τις πε­ριο­χές απ’ ό­που θα διέλ­θει, ε­νώ τον προ­σε­χή Μά­ιο θα ολο­κλη­ρω­θούν οι με­λέ­τες και μέ­χρι τον Δε­κέμ­βριο του 2005 θα έ­χει α­να­δει­χθεί ο μειο­δό­της. Οι ερ­γα­σί­ες α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σουν τον Μά­ιο του 2006.
Το έρ­γο θα γί­νει με αυ­το­χρη­μα­το­δό­τη­ση και θα τι­τλο­φο­ρεί­ται πλέ­ον Ε­λευ­σίνα – Κό­ριν­θος – Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να. Ο λό­γος προ­φα­νής, α­φού η εί­σπρα­ξη των διο­δί­ων (α­πό Ε­λευ­σί­να έ­ως Πύρ­γο) α­πό τις ε­ται­ρί­ες που θα α­να­λά­βουν την κα­τα­σκευ­ή, εί­ναι το α­ντι­στάθ­μι­σμα του πο­λύ με­γά­λου χρη­μα­τι­κού κό­στους που α­παι­τεί­ται για την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου.
Ό­πως ε­πι­σή­μα­νε ο κ. Σου­φλιάς, ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι θα υ­πάρ­ξει (ό­χι ευ­κα­τα­φρό­νη­τη) αύ­ξη­ση στα διό­δια όταν λει­τουρ­γή­σει ο νέ­ος δρό­μος.
Στο πε­ρι­θώ­ριο, πά­ντως, των ε­ξαγ­γε­λιών αυ­τών, α­κού­στη­καν και φω­νές αμ­φι­σβή­τη­σης του πα­ρα­πά­νω χρο­νο­δια­γράμ­μα­τος, αφού ο χρό­νος των 18 πε­ρί­που μη­νών εί­ναι αρ­κε­τά μι­κρός.
Μέ­σα σε αυ­τό το διά­στη­μα δηλ. πρέ­πει να γί­νουν οι ο­ριστι­κές με­λέ­τες, να γί­νουν οι α­παλ­λο­τριώ­σεις, να βρε­θεί ο κα­τα­σκευα­στής, να συ­ζη­τη­θεί και να ε­γκρι­θεί η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης α­πό τη Βου­λή των Ελ­λή­νων (η έ­γκρι­ση της Βου­λής εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κή για τα αυ­το­χρη­μα­το­δο­τού­με­να έρ­γα) κλπ.
Ό­σον α­φο­ρά βέ­βαια την πε­ριο­χή μας, οι ε­ξαγ­γε­λί­ες του κ. Σου­φλιά, ε­πι­βε­βαί­ωσαν πλή­ρως τα α­πο­κλει­στι­κά δη­μο­σιεύ­μα­τα του “Φ” τον Ιού­νιο του 2004, ό­ταν, για πρώ­τη φο­ρά τό­τε, φέ­ρα­με στο φως της δη­μο­σιό­τη­τας τη χαρ­το­γρά­φη­ση της νέ­ας χά­ρα­ξης και τη γε­ω­λο­γι­κή έ­ρευ­να του νέ­ου δρό­μου.
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, λοιπόν, η ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό τον υ­πουρ­γό για κά­ποια γε­ω­λο­γικά προ­βλή­μα­τα που ε­ντο­πί­ζο­νται σε γει­το­νι­κές πε­ριο­χές (Ε­λί­κη, Πλά­τα­νος, Δερ­βέ­νι) χω­ρίς να α­να­φερ­θεί και στα προ­βλε­πό­με­να τού­νελ της Αι­γεί­ρας, είναι ση­μά­δι ό­τι η υ­πό­γεια χά­ρα­ξη της Αι­γεί­ρας θα εί­ναι η ο­ρι­στι­κή.
Για παν εν­δε­χό­με­νο, ό­μως, μέ­χρι την ε­πι­ση­μο­ποί­η­ση της με­λέ­της χρειά­ζε­ται στε­νή πα­ρα­κο­λού­θη­ση του θέ­μα­τος, με δε­δο­μέ­νο ό­τι η προ­βλε­πό­με­νη υ­πο­γειοποί­η­ση του αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου, εί­ναι το Α και το Ω στο α­να­πτυ­ξια­κό μέλ­λον της Αι­γεί­ρας.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com