ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Νοε 2004

ΝΟΕΜ. 2004 - Τον Μάιο του 2006 θα ξεκινήσει η κατασκευή της Κορίνθου – Πατρών (πειράζει που πέσανε ...δυο - τρία χρόνια έξω;)

Τα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα για τα έρ­γα της δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, α­να­κοί­νω­σε την Πέ­μπτη 25 Νο­εμ­βρί­ου στην Πά­τρα, ο υ­πουρ­γός ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ Γιώρ­γος Σου­φλιάς, ό­που προ­ή­δρευ­σε σε σύ­σκε­ψη στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος.
Για το αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο Κο­ρίν­θου – Πά­τρας, έρ­γο που α­φο­ρά ά­με­σα και την πε­ριο­χή μας, ο Υ­πουρ­γός εί­πε ό­τι σε δύ­ο – τρεις μή­νες θα παρ­θούν ο­ρι­στι­κές α­πο­φά­σεις για τις πε­ριο­χές απ’ ό­που θα διέλ­θει, ε­νώ τον προ­σε­χή Μά­ιο θα ολο­κλη­ρω­θούν οι με­λέ­τες και μέ­χρι τον Δε­κέμ­βριο του 2005 θα έ­χει α­να­δει­χθεί ο μειο­δό­της. Οι ερ­γα­σί­ες α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σουν τον Μά­ιο του 2006.
Το έρ­γο θα γί­νει με αυ­το­χρη­μα­το­δό­τη­ση και θα τι­τλο­φο­ρεί­ται πλέ­ον Ε­λευ­σίνα – Κό­ριν­θος – Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να. Ο λό­γος προ­φα­νής, α­φού η εί­σπρα­ξη των διο­δί­ων (α­πό Ε­λευ­σί­να έ­ως Πύρ­γο) α­πό τις ε­ται­ρί­ες που θα α­να­λά­βουν την κα­τα­σκευ­ή, εί­ναι το α­ντι­στάθ­μι­σμα του πο­λύ με­γά­λου χρη­μα­τι­κού κό­στους που α­παι­τεί­ται για την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου.
Ό­πως ε­πι­σή­μα­νε ο κ. Σου­φλιάς, ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι θα υ­πάρ­ξει (ό­χι ευ­κα­τα­φρό­νη­τη) αύ­ξη­ση στα διό­δια όταν λει­τουρ­γή­σει ο νέ­ος δρό­μος.
Στο πε­ρι­θώ­ριο, πά­ντως, των ε­ξαγ­γε­λιών αυ­τών, α­κού­στη­καν και φω­νές αμ­φι­σβή­τη­σης του πα­ρα­πά­νω χρο­νο­δια­γράμ­μα­τος, αφού ο χρό­νος των 18 πε­ρί­που μη­νών εί­ναι αρ­κε­τά μι­κρός.
Μέ­σα σε αυ­τό το διά­στη­μα δηλ. πρέ­πει να γί­νουν οι ο­ριστι­κές με­λέ­τες, να γί­νουν οι α­παλ­λο­τριώ­σεις, να βρε­θεί ο κα­τα­σκευα­στής, να συ­ζη­τη­θεί και να ε­γκρι­θεί η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης α­πό τη Βου­λή των Ελ­λή­νων (η έ­γκρι­ση της Βου­λής εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κή για τα αυ­το­χρη­μα­το­δο­τού­με­να έρ­γα) κλπ.
Ό­σον α­φο­ρά βέ­βαια την πε­ριο­χή μας, οι ε­ξαγ­γε­λί­ες του κ. Σου­φλιά, ε­πι­βε­βαί­ωσαν πλή­ρως τα α­πο­κλει­στι­κά δη­μο­σιεύ­μα­τα του “Φ” τον Ιού­νιο του 2004, ό­ταν, για πρώ­τη φο­ρά τό­τε, φέ­ρα­με στο φως της δη­μο­σιό­τη­τας τη χαρ­το­γρά­φη­ση της νέ­ας χά­ρα­ξης και τη γε­ω­λο­γι­κή έ­ρευ­να του νέ­ου δρό­μου.
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, λοιπόν, η ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό τον υ­πουρ­γό για κά­ποια γε­ω­λο­γικά προ­βλή­μα­τα που ε­ντο­πί­ζο­νται σε γει­το­νι­κές πε­ριο­χές (Ε­λί­κη, Πλά­τα­νος, Δερ­βέ­νι) χω­ρίς να α­να­φερ­θεί και στα προ­βλε­πό­με­να τού­νελ της Αι­γεί­ρας, είναι ση­μά­δι ό­τι η υ­πό­γεια χά­ρα­ξη της Αι­γεί­ρας θα εί­ναι η ο­ρι­στι­κή.
Για παν εν­δε­χό­με­νο, ό­μως, μέ­χρι την ε­πι­ση­μο­ποί­η­ση της με­λέ­της χρειά­ζε­ται στε­νή πα­ρα­κο­λού­θη­ση του θέ­μα­τος, με δε­δο­μέ­νο ό­τι η προ­βλε­πό­με­νη υ­πο­γειοποί­η­ση του αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου, εί­ναι το Α και το Ω στο α­να­πτυ­ξια­κό μέλ­λον της Αι­γεί­ρας.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !