1.7.08

ΙΟΥΛ. 2008: Την πήραν και την ξέχασαν την ίδια ώρα!!! Απόφαση – απάντηση Δήμου Αιγείρας για εθελοντική συνένωση με Ακράτα

“Nα αρχίσει διάλογος με τον Δήμο Ακράτας προς την κατεύθυνση της εθελοντικής συνένωσης των δύο Δήμων”...
Έ­νω­ση με­τά α­πό διά­λο­γο σε ό­λα τα ζη­τή­μα­τα (έ­δρα, ό­νο­μα κλπ) ή­ταν σε γε­νι­κές γραμ­μές η «πο­λι­τι­κή» απά­ντη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας, στην πρό­τα­ση του Δη­μάρ­χου Α­κρά­τας Πά­νου Με­λή (βλέ­πε προ­η­γού­με­νο φύλ­λο “Φ”) η ο­ποί­α ε­πι­σφρα­γί­σθη­κε με την υπ. α­ριθ. 110/2008 α­πό­φα­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Α­κρά­τας.
Το Δ.Σ. Αι­γεί­ρας στη συ­νε­δρί­α­ση της 18ης Ιου­νί­ου συ­ζή­τησε το θέ­μα «Πε­ρί της 110/08 α­πό­φα­σης του Δ.Σ. Α­κρά­τας για ε­θε­λο­ντι­κή συ­νέ­νω­ση με το Δή­μο μας». Ύ­στε­ρα α­πό την ει­σή­γη­ση του θέ­μα­τος α­πό τον Πρό­ε­δρο του Δ.Σ., ο ο­ποί­ος με­τα­ξύ άλ­λων τό­νι­σε ό­τι “…Η α­πό­φα­ση αυ­τή του Δ.Σ. Α­κρά­τας με τον τρό­πο που ε­λή­φθη πε­ρισ­σό­τε­ρο έ­χει ε­πι­κοι­νω­νια­κό χα­ρα­κτή­ρα για ε­σω­τε­ρική κα­τα­νά­λω­ση στην κοι­νω­νί­α της Α­κρά­τας…”, έ­λα­βε το λό­γο ο Δή­μαρ­χος που επι­σή­μα­νε “…και ε­γώ α­πο­ρώ με την πρό­χει­ρη αυ­τή πρό­τα­ση του Δ.Σ. Α­κρά­τας, ε­πειδή ε­μείς εί­μα­στε πά­ντο­τε υ­πέρ του δια­λό­γου προ­τεί­νω να α­νοί­ξει έ­νας διάλο­γος…” και τέ­λος ο αρ­χη­γός της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης δή­λω­σε ό­τι “στις τε­λευ­ταίες ε­κλο­γές που έ­γι­ναν ζή­τη­σα α­πό τους Αι­γει­ρά­τες να με ψη­φί­σουν για Δή­μαρχο δεν με ε­ξου­σιο­δό­τη­σαν για έ­να τό­σο σο­βα­ρό θέ­μα, να το α­πο­φα­σί­σω μόνος μου”.
Και στο «Δια ταύ­τα», ε­πι­τρο­πή δια­λό­γου για τα πε­ρε­ταί­ρω, αποφάσισε ο­μό­φω­να το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δή­μου Αι­γεί­ρας.