ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουλ 2008

ΙΟΥΛ. 2008: Την πήραν και την ξέχασαν την ίδια ώρα!!! Απόφαση – απάντηση Δήμου Αιγείρας για εθελοντική συνένωση με Ακράτα

“Nα αρχίσει διάλογος με τον Δήμο Ακράτας προς την κατεύθυνση της εθελοντικής συνένωσης των δύο Δήμων”...
Έ­νω­ση με­τά α­πό διά­λο­γο σε ό­λα τα ζη­τή­μα­τα (έ­δρα, ό­νο­μα κλπ) ή­ταν σε γε­νι­κές γραμ­μές η «πο­λι­τι­κή» απά­ντη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας, στην πρό­τα­ση του Δη­μάρ­χου Α­κρά­τας Πά­νου Με­λή (βλέ­πε προ­η­γού­με­νο φύλ­λο “Φ”) η ο­ποί­α ε­πι­σφρα­γί­σθη­κε με την υπ. α­ριθ. 110/2008 α­πό­φα­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Α­κρά­τας.
Το Δ.Σ. Αι­γεί­ρας στη συ­νε­δρί­α­ση της 18ης Ιου­νί­ου συ­ζή­τησε το θέ­μα «Πε­ρί της 110/08 α­πό­φα­σης του Δ.Σ. Α­κρά­τας για ε­θε­λο­ντι­κή συ­νέ­νω­ση με το Δή­μο μας». Ύ­στε­ρα α­πό την ει­σή­γη­ση του θέ­μα­τος α­πό τον Πρό­ε­δρο του Δ.Σ., ο ο­ποί­ος με­τα­ξύ άλ­λων τό­νι­σε ό­τι “…Η α­πό­φα­ση αυ­τή του Δ.Σ. Α­κρά­τας με τον τρό­πο που ε­λή­φθη πε­ρισ­σό­τε­ρο έ­χει ε­πι­κοι­νω­νια­κό χα­ρα­κτή­ρα για ε­σω­τε­ρική κα­τα­νά­λω­ση στην κοι­νω­νί­α της Α­κρά­τας…”, έ­λα­βε το λό­γο ο Δή­μαρ­χος που επι­σή­μα­νε “…και ε­γώ α­πο­ρώ με την πρό­χει­ρη αυ­τή πρό­τα­ση του Δ.Σ. Α­κρά­τας, ε­πειδή ε­μείς εί­μα­στε πά­ντο­τε υ­πέρ του δια­λό­γου προ­τεί­νω να α­νοί­ξει έ­νας διάλο­γος…” και τέ­λος ο αρ­χη­γός της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης δή­λω­σε ό­τι “στις τε­λευ­ταίες ε­κλο­γές που έ­γι­ναν ζή­τη­σα α­πό τους Αι­γει­ρά­τες να με ψη­φί­σουν για Δή­μαρχο δεν με ε­ξου­σιο­δό­τη­σαν για έ­να τό­σο σο­βα­ρό θέ­μα, να το α­πο­φα­σί­σω μόνος μου”.
Και στο «Δια ταύ­τα», ε­πι­τρο­πή δια­λό­γου για τα πε­ρε­ταί­ρω, αποφάσισε ο­μό­φω­να το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δή­μου Αι­γεί­ρας.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com