ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουλ 2008

ΙΟΥΛ. 2008: Την πήραν και την ξέχασαν την ίδια ώρα!!! Απόφαση – απάντηση Δήμου Αιγείρας για εθελοντική συνένωση με Ακράτα

“Nα αρχίσει διάλογος με τον Δήμο Ακράτας προς την κατεύθυνση της εθελοντικής συνένωσης των δύο Δήμων”...
Έ­νω­ση με­τά α­πό διά­λο­γο σε ό­λα τα ζη­τή­μα­τα (έ­δρα, ό­νο­μα κλπ) ή­ταν σε γε­νι­κές γραμ­μές η «πο­λι­τι­κή» απά­ντη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας, στην πρό­τα­ση του Δη­μάρ­χου Α­κρά­τας Πά­νου Με­λή (βλέ­πε προ­η­γού­με­νο φύλ­λο “Φ”) η ο­ποί­α ε­πι­σφρα­γί­σθη­κε με την υπ. α­ριθ. 110/2008 α­πό­φα­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Α­κρά­τας.
Το Δ.Σ. Αι­γεί­ρας στη συ­νε­δρί­α­ση της 18ης Ιου­νί­ου συ­ζή­τησε το θέ­μα «Πε­ρί της 110/08 α­πό­φα­σης του Δ.Σ. Α­κρά­τας για ε­θε­λο­ντι­κή συ­νέ­νω­ση με το Δή­μο μας». Ύ­στε­ρα α­πό την ει­σή­γη­ση του θέ­μα­τος α­πό τον Πρό­ε­δρο του Δ.Σ., ο ο­ποί­ος με­τα­ξύ άλ­λων τό­νι­σε ό­τι “…Η α­πό­φα­ση αυ­τή του Δ.Σ. Α­κρά­τας με τον τρό­πο που ε­λή­φθη πε­ρισ­σό­τε­ρο έ­χει ε­πι­κοι­νω­νια­κό χα­ρα­κτή­ρα για ε­σω­τε­ρική κα­τα­νά­λω­ση στην κοι­νω­νί­α της Α­κρά­τας…”, έ­λα­βε το λό­γο ο Δή­μαρ­χος που επι­σή­μα­νε “…και ε­γώ α­πο­ρώ με την πρό­χει­ρη αυ­τή πρό­τα­ση του Δ.Σ. Α­κρά­τας, ε­πειδή ε­μείς εί­μα­στε πά­ντο­τε υ­πέρ του δια­λό­γου προ­τεί­νω να α­νοί­ξει έ­νας διάλο­γος…” και τέ­λος ο αρ­χη­γός της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης δή­λω­σε ό­τι “στις τε­λευ­ταίες ε­κλο­γές που έ­γι­ναν ζή­τη­σα α­πό τους Αι­γει­ρά­τες να με ψη­φί­σουν για Δή­μαρχο δεν με ε­ξου­σιο­δό­τη­σαν για έ­να τό­σο σο­βα­ρό θέ­μα, να το α­πο­φα­σί­σω μόνος μου”.
Και στο «Δια ταύ­τα», ε­πι­τρο­πή δια­λό­γου για τα πε­ρε­ταί­ρω, αποφάσισε ο­μό­φω­να το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δή­μου Αι­γεί­ρας.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !