ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουλ 2008

ΟΚΤ. 2008: Συνεχίζεται… το “σίριαλ” των σκουπιδιών

Με την κρα­τι­κή πρό­θε­ση για χρη­μα­το­δό­τη­ση μέ­σα α­πό ε­θνι­κούς πό­ρους, συ­νεχί­ζο­νται οι προ­σπά­θειες ε­πί­λυ­σης του σο­βα­ρού προ­βλή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών α­πο­βλή­των των Δή­μων τής Δυ­τι­κής Αι­για­λεί­ας και Κα­λα­βρύ­των. Συ­σκέ­ψεις ε­πί συ­σκέ­ψε­ων σε Υ­πουρ­γι­κό, Πε­ρι­φε­ρεια­κό και το­πι­κό ε­πί­πε­δο, προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί ο χώ­ρος και ο τρό­πος “ε­πα­να­χρη­μα­το­δό­τη­σης” νέ­ου ΧΥ­ΤΑ.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, ύ­στε­ρα α­πό ε­πί­σκε­ψη των ε­μπλε­κο­μέ­νων Δη­μάρ­χων στον αρ­μόδιο Υ­πουρ­γό, υ­πήρ­ξε υ­πό­σχε­ση για ά­με­ση ε­κτα­μί­ευ­ση των α­παι­τού­με­νων κον­δυλί­ων για δη­μιουρ­γί­α μι­κρού ΧΥ­ΤΑ στη Δυ­τι­κή Αι­για­λεί­α, ε­φό­σον βρε­θεί κα­τάλλη­λη το­πο­θε­σί­α (α­παλ­λαγ­μέ­νη α­πό νο­μο­τε­χνι­κά προ­βλή­μα­τα και κοι­νω­νι­κές α­ντι­δρά­σεις. Υ­πό­σχε­ση υ­πήρ­ξε, ε­πί­σης, για χρη­μα­το­δό­τη­ση της προ­βλε­πό­μενης ε­πέ­κτα­σης στην «Κα­κή Χού­νη».
Πα­ράλ­λη­λα, ζη­τή­θη­κε α­πό τους Δη­μάρ­χους Αι­γεί­ρας και Ω­λε­νί­ας να δε­σμευ­τούν ό­τι θα φι­λο­ξε­νή­σουν τα α­πορ­ρίμ­μα­τα των ε­πτά δή­μων έ­ως την έ­ναρ­ξη λειτουρ­γί­ας του νέ­ο ΧΥ­ΤΑ. Δέ­σμευ­ση που θα αρ­χί­σει να υ­λο­ποιεί­ται α­πό τη στιγ­μή που θα α­ναρ­τη­θούν τα τεύ­χη δη­μο­πρά­τη­σης του έρ­γου.
Α­κο­λού­θη­σε, συ­νε­δρί­α­ση του φο­ρέ­α τής τρί­της Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας, όπου οι πα­ρευ­ρι­σκό­με­νοι Δή­μαρ­χοι και εκ­πρό­σω­ποι των 7 Δή­μων, α­πο­φά­σι­σαν κατά πλειο­ψη­φί­α την ε­πα­να­πρό­τα­ση της θέ­σης «Πα­πα­νι­κο­λού» που εί­χε “ξε­χα­στεί” για με­γά­λο διά­στη­μα, λό­γω δι­καστι­κών ε­μπλο­κών και κοι­νω­νι­κών α­ντι­δρά­σε­ων. Η «Πα­πα­νι­κο­λού» ευ­ρί­σκε­ται στα ό­ρια του Δή­μου Συ­μπο­λι­τεί­ας και λό­γω γειτ­νί­α­σης με τον Δή­μο Ε­ρι­νε­ού υ­πάρ­χει σθε­να­ρή άρ­νη­ση α­πό τον Δή­μαρ­χο κ. Βαρ­να­κιώ­τη για τη δη­μιουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ ε­κεί.
Ε­άν τε­λι­κά ε­πι­ση­μο­ποι­η­θεί αυ­τή η θέ­ση, θα πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει η δια­δι­κασί­α α­παλ­λο­τριώ­σε­ων των ε­κτά­σε­ων που θα κα­τα­λά­βει ο ΧΥ­ΤΑ.
Κα­τά και­ρούς βέ­βαια εί­χαν προ­τα­θεί και άλ­λες θέ­σεις στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριοχή, κα­νείς ό­μως δεν προ­χω­ρά στην ει­σή­γη­σή τους, α­φού η ο­ριο­θέ­τη­ση νέ­ων ΧΥΤΑ α­πο­τε­λεί πλέ­ον “καυ­τή πα­τά­τα” στα το­πικά πο­λι­τι­κά δρώ­με­να.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com