1.7.08

ΟΚΤ. 2008: Συνεχίζεται… το “σίριαλ” των σκουπιδιών

 Με την κρα­τι­κή πρό­θε­ση για χρη­μα­το­δό­τη­ση μέ­σα α­πό ε­θνι­κούς πό­ρους, συ­νεχί­ζο­νται οι προ­σπά­θειες ε­πί­λυ­σης του σο­βα­ρού προ­βλή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών α­πο­βλή­των των Δή­μων τής Δυ­τι­κής Αι­για­λεί­ας και Κα­λα­βρύ­των. Συ­σκέ­ψεις ε­πί συ­σκέ­ψε­ων σε Υ­πουρ­γι­κό, Πε­ρι­φε­ρεια­κό και το­πι­κό ε­πί­πε­δο, προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί ο χώ­ρος και ο τρό­πος “ε­πα­να­χρη­μα­το­δό­τη­σης” νέ­ου ΧΥ­ΤΑ.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, ύ­στε­ρα α­πό ε­πί­σκε­ψη των ε­μπλε­κο­μέ­νων Δη­μάρ­χων στον αρ­μόδιο Υ­πουρ­γό, υ­πήρ­ξε υ­πό­σχε­ση για ά­με­ση ε­κτα­μί­ευ­ση των α­παι­τού­με­νων κον­δυλί­ων για δη­μιουρ­γί­α μι­κρού ΧΥ­ΤΑ στη Δυ­τι­κή Αι­για­λεί­α, ε­φό­σον βρε­θεί κα­τάλλη­λη το­πο­θε­σί­α (α­παλ­λαγ­μέ­νη α­πό νο­μο­τε­χνι­κά προ­βλή­μα­τα και κοι­νω­νι­κές α­ντι­δρά­σεις. Υ­πό­σχε­ση υ­πήρ­ξε, ε­πί­σης, για χρη­μα­το­δό­τη­ση της προ­βλε­πό­μενης ε­πέ­κτα­σης στην «Κα­κή Χού­νη».
Πα­ράλ­λη­λα, ζη­τή­θη­κε α­πό τους Δη­μάρ­χους Αι­γεί­ρας και Ω­λε­νί­ας να δε­σμευ­τούν ό­τι θα φι­λο­ξε­νή­σουν τα α­πορ­ρίμ­μα­τα των ε­πτά δή­μων έ­ως την έ­ναρ­ξη λειτουρ­γί­ας του νέ­ο ΧΥ­ΤΑ. Δέ­σμευ­ση που θα αρ­χί­σει να υ­λο­ποιεί­ται α­πό τη στιγ­μή που θα α­ναρ­τη­θούν τα τεύ­χη δη­μο­πρά­τη­σης του έρ­γου.
Α­κο­λού­θη­σε, συ­νε­δρί­α­ση του φο­ρέ­α τής τρί­της Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας, όπου οι πα­ρευ­ρι­σκό­με­νοι Δή­μαρ­χοι και εκ­πρό­σω­ποι των 7 Δή­μων, α­πο­φά­σι­σαν κατά πλειο­ψη­φί­α την ε­πα­να­πρό­τα­ση της θέ­σης «Πα­πα­νι­κο­λού» που εί­χε “ξε­χα­στεί” για με­γά­λο διά­στη­μα, λό­γω δι­καστι­κών ε­μπλο­κών και κοι­νω­νι­κών α­ντι­δρά­σε­ων. Η «Πα­πα­νι­κο­λού» ευ­ρί­σκε­ται στα ό­ρια του Δή­μου Συ­μπο­λι­τεί­ας και λό­γω γειτ­νί­α­σης με τον Δή­μο Ε­ρι­νε­ού υ­πάρ­χει σθε­να­ρή άρ­νη­ση α­πό τον Δή­μαρ­χο κ. Βαρ­να­κιώ­τη για τη δη­μιουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ ε­κεί.
Ε­άν τε­λι­κά ε­πι­ση­μο­ποι­η­θεί αυ­τή η θέ­ση, θα πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει η δια­δι­κασί­α α­παλ­λο­τριώ­σε­ων των ε­κτά­σε­ων που θα κα­τα­λά­βει ο ΧΥ­ΤΑ.
Κα­τά και­ρούς βέ­βαια εί­χαν προ­τα­θεί και άλ­λες θέ­σεις στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριοχή, κα­νείς ό­μως δεν προ­χω­ρά στην ει­σή­γη­σή τους, α­φού η ο­ριο­θέ­τη­ση νέ­ων ΧΥΤΑ α­πο­τε­λεί πλέ­ον “καυ­τή πα­τά­τα” στα το­πικά πο­λι­τι­κά δρώ­με­να.