ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιαν 2005

ΙΑΝ. 2005 - Κροκοδείλια δάκρυα ή στρουθοκαμηλισμός; (για την καταστροφή της Αιγείρας)

ΚΑΙ ενώ είχαν «ξεχάσει» το τραγικό λάθος τής 14ης Απριλίου 2004, ξαναποφάσισαν χωρίς να τρέχει «κάστανο»!!!!
Ό­τι δεν ζή­τη­σε η Α­χα­ΐ­α μέ­σα στα 10 προ­η­γού­με­να χρό­νια, α­παι­τεί να γί­νει μέ­σα στους ε­πό­με­νους μή­νες!
Αυ­τό εί­ναι πε­ρί­που το συ­μπέ­ρα­σμα α­πό την σύ­σκε­ψη των φο­ρέ­ων του Νο­μού στα γρα­φεί­α της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ό­πως σχε­δόν ξε­κά­θα­ρα το δή­λω­σαν τα διευ­θυ­ντικά στε­λέ­χη της ε­ται­ρί­ας.
Στην Κυ­βέρ­νη­ση πλέ­ον πέ­φτει το βά­ρος των συ­ζη­τή­σε­ων με τους αιτούντες αλ­λαγές στη χά­ρα­ξη της νέ­ας γραμμής, α­φού η θυ­γα­τρι­κή ε­ται­ρί­α του Ο­ΣΕ εί­ναι αρ­μό­δια μό­νο για την εκ­πό­νη­ση των με­λε­τών και κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων, σύμ­φω­να με τις ε­ντο­λές του αρ­μό­διου Υ­πουρ­γεί­ου Συ­γκοι­νω­νιών.
Όπως ε­πι­ση­μάν­θη­κε, δεν υ­πάρ­χει πλέον κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο για ο­ποια­δήπο­τε αλ­λα­γή, ει­δι­κά στην Αι­για­λεί­α που οι με­λέ­τες έ­χουν ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί για το τμή­μα μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη.
Αυ­τό, εύ­κο­λα μπο­ρού­σαν να το δια­πι­στώ­σουν οι συμμετέχοντες στη σύ­σκεψη εκ­πρό­σω­ποι της Α­χα­ΐ­ας, αν έ­κα­ναν μια βόλ­τα σε δι­πλα­νά γρα­φεί­α του κτι­ρί­ου της ο­δού Κα­ρό­λου (Ο­ΣΕ), όπου θα έ­βλε­παν έ­τοι­μους προς α­πο­στο­λή τους φα­κέ­λους των α­παλ­λο­τριώ­σε­ων προς τους θι­γό­με­νους ι­διο­κτή­τες της Αι­για­λεί­ας. (Θα καθυ­στε­ρή­σει μό­νο λί­γο η α­πο­στο­λή των ει­δο­ποι­η­τη­ρί­ων στην πε­ριοχή Αι­γεί­ρας, α­φού ως γνω­στόν η με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων στο συ­γκε­κρι­μένο ση­μεί­ο ή­ταν α­πό τις τε­λευ­ταί­ες που συ­ζη­τή­θη­κε στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βούλιο Α­χα­ΐ­ας,
Το γε­γο­νός αυ­τό, της έ­γκρι­σης δηλ. της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής με­λέ­της της Αι­γείρας, με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου (τότε ψή­φι­σαν υ­πέρ της “ως έ­χει” χά­ρα­ξης, οι πα­ρόντες Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι ό­λων των πο­λιτι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων – βλ. δι­πλα), χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως πο­λύ σο­βα­ρό μειο­νέ­κτη­μα στα δια­πραγ­μα­τευ­τι­κά χαρ­τιά, τό­σο της Αι­γεί­ρας, ό­σο και της Νομαρ­χί­ας Α­χα­ΐ­ας η ο­ποί­α στις 14 Α­πρι­λί­ου 2004, ου­σια­στι­κά απο­δέ­χθη­κε χω­ρίς αντί­δρα­ση την “εί­σο­δο” του νέ­ου τρέ­νου στο Νο­μό.
Οι δή­μαρ­χοι της Αι­για­λεί­ας, πά­ντως, προ­σκό­μι­σαν στη σύ­σκε­ψη α­πο­φά­σεις των δη­μο­τι­κών συμ­βου­λί­ων τους, σύμ­φω­να με της ο­ποί­ες εί­ναι ρι­ζι­κά α­ντί­θε­τοι στη δι­χο­τό­μη­ση τον πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο δή­μος Αι­γεί­ρας προ­τεί­νει την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής στο κέ­ντρο της Αι­γεί­ρας. Ο δή­μος Α­κρά­τας προ­τεί­νει για την πε­ριο­χή του οι­κι­σμού Πλα­τά­νου τη με­τα­τό­πι­σή της πα­ράλ­λη­λα της Νέ­ας Ε­θνι­κής ο­δού ή την υ­πο­γειο­ποί­η­ση.
Ό­πως δή­λω­σαν, τέ­λος, στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, η πα­ρα­μι­κρή κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έ­ναρξη των ερ­γα­σιών κα­τα­σκευ­ής, κα­θι­στά ά­με­σο τον κίν­δυ­νο να χα­θούν οι χρη­ματο­δο­τή­σεις α­πό την Ε.Ε. (αυ­τή τη στιγ­μή τα κον­δύ­λια εί­ναι ε­ξα­σφα­λι­σμέ­να μέχρι και τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου, ε­νώ για το υ­πό­λοι­πο μέ­χρι την Πά­τρα τμή­μα θα ανα­ζη­τη­θούν χρή­μα­τα α­πό το 4ο Κ.Π.Σ.).
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΗΣ 2/2/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Την Τε­τάρτη 2 Φε­βρουα­ρί­ου συ­νε­δρί­α­σε το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας. Α­νά­με­σα στα άλ­λα θέ­μα­τα της συ­νε­δρί­α­σης συ­ζη­τή­θη­κε, ε­κτός η­με­ρη­σί­ας διά­τα­ξης ως κατε­πεί­γον, το θέ­μα “πε­ρί της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής”, δε­δο­μέ­νου ότι έ­πρεπε να υ­πο­βλη­θούν στην προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη (3/2/2005) συ­νά­ντη­ση των Δη­μάρ­χων του Νό­μου Α­χα­ΐ­ας με την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, οι α­πό­ψεις του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου ε­πί του θέ­μα­τος. Πα­ρό­ντες στη συ­νε­δρί­α­ση ή­ταν και οι 15 δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι.
Ο δή­μαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς, ει­ση­γού­με­νος το θέ­μα, τό­νι­σε τα ε­ξής: Ε­νό­ψει νέ­ων κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων σε ο­λό­κλη­ρο τον Νο­μό Α­χα­ΐ­ας σχε­τι­κά με τη χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής και ε­νό­ψει της αυ­ρια­νής συ­νά­ντη­σης Δη­μάρ­χων, Νο­μάρ­χη και Βου­λευ­τών Α­χα­ΐ­ας με την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ για να εκ­φρα­σθούν σ’ αυ­τή οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες και η α­ντί­θε­ση των κα­τοί­κων των πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών που διχο­το­μού­νται α­πό τη νέ­α γραμ­μή και εκ μέ­ρους των δή­μων και ό­λων των άλ­λων να υ­πο­βλη­θούν συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις, σας κα­λώ να λά­βε­τε α­πο­φά­σεις σχετι­κά με τη νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή σε ό,τι α­φο­ρά το δή­μο μας.
Η α­πό­φα­ση, ύ­στε­ρα α­πό μα­κρά δια­λο­γι­κή συ­ζή­τη­ση, ή­ταν ο­μό­φω­νη.
Το σώ­μα α­φού ε­νέ­κρι­νε το κα­τε­πεί­γον του θέ­μα­τος, εκ­φρά­ζει την έ­ντο­νη α­ντί­θε­σή του στην προ­τει­νό­με­νη χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ η ο­ποί­α ε­πι­φέ­ρει δι­χο­τό­μη­ση της έ­δρας του δή­μου και διά­σπαση του οι­κι­στι­κού ι­στού της Αι­γεί­ρας. Το σώ­μα δεν α­πο­δέ­χε­ται σε κα­μί­α περί­πτω­ση την δι­χο­τό­μη­ση του οι­κι­στι­κού ι­στού της Αι­γεί­ρας διό­τι υ­πο­νο­μεύει την α­νά­πτυ­ξή της. Κα­τα­δι­κά­ζει τη μέ­χρι σή­με­ρα αρ­νη­τι­κή στά­ση της ΕΡ­ΓΟΣΕ α­πέ­να­ντι στα δί­καια και βά­σι­μα αι­τή­μα­τά μας τα ο­ποί­α κατ’ ε­πα­νά­λη­ψη από το έ­τος 1999 έ­χου­με θέ­σει. Προ­τεί­νει και εμ­μέ­νει για την νέ­α χά­ρα­ξη της σι­δηρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, σε ό,τι α­φο­ρά το δή­μο Αι­γεί­ρας να προ­βλέ­πει μό­νο υ­πόγεια διέ­λευ­ση της γραμ­μής.
Το σώ­μα α­πο­φά­σι­σε να ε­πι­δο­θεί η α­πό­φα­ση αυ­τή στην ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και να κοι­νο­ποιη­θεί στον Υ­πουρ­γό Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, στους Βου­λευ­τές του Νό­μου, στον Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, στον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας, την ΤΕΔΚ Α­χα­ΐ­ας και να δη­μο­σιευ­θεί στον τοπι­κό τύ­πο...
Για να ξαναθυμηθούμε την “πλάνη” τού 2004...
Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡ. 2004
(αφορούσε την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης της νέας γραμμής στην Αιγείρα)
Σή­μερα στην Πά­τρα 14/4/2004 η­μέ­ρα Τε­τάρ­τη και ώ­ρα 7 μ.μ. στο Μέ­γα­ρο Κόλ­λα συ­νήλ­θε το Νο­μαρχια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας ύ­στε­ρα α­πό την α­ριθ­μ. 20/1-4-04 πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου του.
Πα­ρό­ντες ή­ταν: 1) Α­βρα­μό­που­λος Αν­δρέ­ας 2) Α­θα­να­σό­που­λος Γε­ώρ­γιος 3) Α­πο­στολό­που­λος Γιώρ­γος 4) Α­ση­μα­κό­που­λος Δη­μή­τριος 5) Α­σπρού­λιας Βα­σί­λης 6) Βα­κά­λογλου Αλ. 7) Βγε­νό­που­λος Γ. 8) Βέρ­ρας Δημ. 9) Γε­ωρ­γα­κό­που­λος Άγ­γε­λος 10) Γε­ωρ­γα­κοπού­λου-Μπά­στα Δημ. 11) Κα­ρα­ντώ­νης Κ. 12) Κίκ­κι­νας Βα­σίλ. 13) Κοτ­τάς 14) Κυ­ρια­κό­που­λος Αθ. Γ. 15) Μά­κας Ι. 16) Μαρ­γα­ρί­της Λ. 17) Μπα­κό­που­λος Χ. 18) Μπα­χράς Α. 19) Μπε­κί­ρης Β. 20) Μπι­νιέ­ρης Γε­ώρ. 21) Μπου­χά­γιερ Αρ. 22) Ντά­τσι­κα Γ 23) Πα­να­γό­που­λος Νικ. 27) Στα­θο­πούλου Θ. 28) Τα­πει­νός Γιαν. 29. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος Α. 30) Φι­λιπ­πά­τος Δημ.
Στη συ­νε­δρί­α­ση πα­ρί­στα­το ο Νο­μάρ­χης Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρης Κα­τσι­κό­που­λος.
Στη συ­νε­δρί­α­ση δεν ήρ­θαν αν και προ­σκλή­θη­καν οι Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι: Αγγε­λό­που­λος Γ., Γα­σπα­ρι­νά­τος Γ., Κα­τσι­φά­ρας Απ., Μαυ­ρο­μά­της Θρ., Σο­λω­μού Κατε­ρί­να, Τσά­νης Ν., Τσού­κα­λης Ν., κα­θώς και οι βου­λευ­τές του Νο­μού. Πα­ρί­στα­ντο ε­πί­σης, φο­ρείς, πο­λί­τες και δη­μο­σιο­γρά­φοι.
Α­φού δια­πι­στώ­θη­κε η ύ­παρ­ξη νό­μι­μης α­παρ­τί­ας ο πρό­ε­δρος κή­ρυ­ξε την έ­ναρ­ξη της συ­νε­δρί­α­σης.
Α­κο­λού­θως ο πρό­ε­δρος ει­σά­γει προς συ­ζή­τη­ση το 4ο θέ­μα η­με­ρή­σιας διάτα­ξης με τί­τλο: “Έ­γκρι­ση Με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων της νέ­ας σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου).
Στη συ­νέ­χεια το σώ­μα α­φού ά­κου­σε τον Νο­μάρ­χη, τον Πρό­ε­δρό του και τους λοι­πούς ο­μι­λη­τές που α­νέ­πτυ­ξαν τις α­πό­ψεις τους ε­πί του θέ­μα­τος, έ­χο­ντας υ­πόψη: 1) το α­ριθ. 123493-24/2/2004 έγ­γρα­φο του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ. 2) το α­ριθ. 1376-13/4/2004 έγ­γρα­φο του δή­μου Αι­γείρας. 3) το α­ριθ. 557-13/4/2004 έγ­γρα­φο του αρ­μό­διου βο­η­θού νο­μάρ­χη:
Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ
Ε­γκρί­νει την Με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου) με την προ­ϋ­πό­θε­ση προ­σθή­κης μιας α­κό­μα κά­τω διάβα­σης ε­ντός του οι­κι­σμού Αι­γεί­ρας και συ­γκε­κρι­μέ­να ε­πί της κε­ντρι­κής οδού στον Ά­γιο Πα­ντε­λε­ή­μο­να
Ο Πρόεδρος Γ. BΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ο Γραμματέας Γ. ΤΑΠΕΙΝΟΣ

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com