1 Ιαν 2005

ΙΑΝ. 2005 - Κροκοδείλια δάκρυα ή στρουθοκαμηλισμός; (για την καταστροφή της Αιγείρας)

ΚΑΙ ενώ είχαν «ξεχάσει» το τραγικό λάθος τής 14ης Απριλίου 2004, ξαναποφάσισαν χωρίς να τρέχει «κάστανο»!!!!
Ό­τι δεν ζή­τη­σε η Α­χα­ΐ­α μέ­σα στα 10 προ­η­γού­με­να χρό­νια, α­παι­τεί να γί­νει μέ­σα στους ε­πό­με­νους μή­νες!
Αυ­τό εί­ναι πε­ρί­που το συ­μπέ­ρα­σμα α­πό την σύ­σκε­ψη των φο­ρέ­ων του Νο­μού στα γρα­φεί­α της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ό­πως σχε­δόν ξε­κά­θα­ρα το δή­λω­σαν τα διευ­θυ­ντικά στε­λέ­χη της ε­ται­ρί­ας.
Στην Κυ­βέρ­νη­ση πλέ­ον πέ­φτει το βά­ρος των συ­ζη­τή­σε­ων με τους αιτούντες αλ­λαγές στη χά­ρα­ξη της νέ­ας γραμμής, α­φού η θυ­γα­τρι­κή ε­ται­ρί­α του Ο­ΣΕ εί­ναι αρ­μό­δια μό­νο για την εκ­πό­νη­ση των με­λε­τών και κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων, σύμ­φω­να με τις ε­ντο­λές του αρ­μό­διου Υ­πουρ­γεί­ου Συ­γκοι­νω­νιών.
Όπως ε­πι­ση­μάν­θη­κε, δεν υ­πάρ­χει πλέον κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο για ο­ποια­δήπο­τε αλ­λα­γή, ει­δι­κά στην Αι­για­λεί­α που οι με­λέ­τες έ­χουν ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί για το τμή­μα μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη.
Αυ­τό, εύ­κο­λα μπο­ρού­σαν να το δια­πι­στώ­σουν οι συμμετέχοντες στη σύ­σκεψη εκ­πρό­σω­ποι της Α­χα­ΐ­ας, αν έ­κα­ναν μια βόλ­τα σε δι­πλα­νά γρα­φεί­α του κτι­ρί­ου της ο­δού Κα­ρό­λου (Ο­ΣΕ), όπου θα έ­βλε­παν έ­τοι­μους προς α­πο­στο­λή τους φα­κέ­λους των α­παλ­λο­τριώ­σε­ων προς τους θι­γό­με­νους ι­διο­κτή­τες της Αι­για­λεί­ας. (Θα καθυ­στε­ρή­σει μό­νο λί­γο η α­πο­στο­λή των ει­δο­ποι­η­τη­ρί­ων στην πε­ριοχή Αι­γεί­ρας, α­φού ως γνω­στόν η με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων στο συ­γκε­κρι­μένο ση­μεί­ο ή­ταν α­πό τις τε­λευ­ταί­ες που συ­ζη­τή­θη­κε στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βούλιο Α­χα­ΐ­ας,
Το γε­γο­νός αυ­τό, της έ­γκρι­σης δηλ. της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής με­λέ­της της Αι­γείρας, με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου (τότε ψή­φι­σαν υ­πέρ της “ως έ­χει” χά­ρα­ξης, οι πα­ρόντες Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι ό­λων των πο­λιτι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων – βλ. δι­πλα), χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως πο­λύ σο­βα­ρό μειο­νέ­κτη­μα στα δια­πραγ­μα­τευ­τι­κά χαρ­τιά, τό­σο της Αι­γεί­ρας, ό­σο και της Νομαρ­χί­ας Α­χα­ΐ­ας η ο­ποί­α στις 14 Α­πρι­λί­ου 2004, ου­σια­στι­κά απο­δέ­χθη­κε χω­ρίς αντί­δρα­ση την “εί­σο­δο” του νέ­ου τρέ­νου στο Νο­μό.
Οι δή­μαρ­χοι της Αι­για­λεί­ας, πά­ντως, προ­σκό­μι­σαν στη σύ­σκε­ψη α­πο­φά­σεις των δη­μο­τι­κών συμ­βου­λί­ων τους, σύμ­φω­να με της ο­ποί­ες εί­ναι ρι­ζι­κά α­ντί­θε­τοι στη δι­χο­τό­μη­ση τον πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο δή­μος Αι­γεί­ρας προ­τεί­νει την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής στο κέ­ντρο της Αι­γεί­ρας. Ο δή­μος Α­κρά­τας προ­τεί­νει για την πε­ριο­χή του οι­κι­σμού Πλα­τά­νου τη με­τα­τό­πι­σή της πα­ράλ­λη­λα της Νέ­ας Ε­θνι­κής ο­δού ή την υ­πο­γειο­ποί­η­ση.
Ό­πως δή­λω­σαν, τέ­λος, στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, η πα­ρα­μι­κρή κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έ­ναρξη των ερ­γα­σιών κα­τα­σκευ­ής, κα­θι­στά ά­με­σο τον κίν­δυ­νο να χα­θούν οι χρη­ματο­δο­τή­σεις α­πό την Ε.Ε. (αυ­τή τη στιγ­μή τα κον­δύ­λια εί­ναι ε­ξα­σφα­λι­σμέ­να μέχρι και τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου, ε­νώ για το υ­πό­λοι­πο μέ­χρι την Πά­τρα τμή­μα θα ανα­ζη­τη­θούν χρή­μα­τα α­πό το 4ο Κ.Π.Σ.).
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΗΣ 2/2/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Την Τε­τάρτη 2 Φε­βρουα­ρί­ου συ­νε­δρί­α­σε το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας. Α­νά­με­σα στα άλ­λα θέ­μα­τα της συ­νε­δρί­α­σης συ­ζη­τή­θη­κε, ε­κτός η­με­ρη­σί­ας διά­τα­ξης ως κατε­πεί­γον, το θέ­μα “πε­ρί της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής”, δε­δο­μέ­νου ότι έ­πρεπε να υ­πο­βλη­θούν στην προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη (3/2/2005) συ­νά­ντη­ση των Δη­μάρ­χων του Νό­μου Α­χα­ΐ­ας με την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, οι α­πό­ψεις του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου ε­πί του θέ­μα­τος. Πα­ρό­ντες στη συ­νε­δρί­α­ση ή­ταν και οι 15 δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι.
Ο δή­μαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς, ει­ση­γού­με­νος το θέ­μα, τό­νι­σε τα ε­ξής: Ε­νό­ψει νέ­ων κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων σε ο­λό­κλη­ρο τον Νο­μό Α­χα­ΐ­ας σχε­τι­κά με τη χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής και ε­νό­ψει της αυ­ρια­νής συ­νά­ντη­σης Δη­μάρ­χων, Νο­μάρ­χη και Βου­λευ­τών Α­χα­ΐ­ας με την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ για να εκ­φρα­σθούν σ’ αυ­τή οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες και η α­ντί­θε­ση των κα­τοί­κων των πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών που διχο­το­μού­νται α­πό τη νέ­α γραμ­μή και εκ μέ­ρους των δή­μων και ό­λων των άλ­λων να υ­πο­βλη­θούν συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις, σας κα­λώ να λά­βε­τε α­πο­φά­σεις σχετι­κά με τη νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή σε ό,τι α­φο­ρά το δή­μο μας.
Η α­πό­φα­ση, ύ­στε­ρα α­πό μα­κρά δια­λο­γι­κή συ­ζή­τη­ση, ή­ταν ο­μό­φω­νη.
Το σώ­μα α­φού ε­νέ­κρι­νε το κα­τε­πεί­γον του θέ­μα­τος, εκ­φρά­ζει την έ­ντο­νη α­ντί­θε­σή του στην προ­τει­νό­με­νη χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ η ο­ποί­α ε­πι­φέ­ρει δι­χο­τό­μη­ση της έ­δρας του δή­μου και διά­σπαση του οι­κι­στι­κού ι­στού της Αι­γεί­ρας. Το σώ­μα δεν α­πο­δέ­χε­ται σε κα­μί­α περί­πτω­ση την δι­χο­τό­μη­ση του οι­κι­στι­κού ι­στού της Αι­γεί­ρας διό­τι υ­πο­νο­μεύει την α­νά­πτυ­ξή της. Κα­τα­δι­κά­ζει τη μέ­χρι σή­με­ρα αρ­νη­τι­κή στά­ση της ΕΡ­ΓΟΣΕ α­πέ­να­ντι στα δί­καια και βά­σι­μα αι­τή­μα­τά μας τα ο­ποί­α κατ’ ε­πα­νά­λη­ψη από το έ­τος 1999 έ­χου­με θέ­σει. Προ­τεί­νει και εμ­μέ­νει για την νέ­α χά­ρα­ξη της σι­δηρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, σε ό,τι α­φο­ρά το δή­μο Αι­γεί­ρας να προ­βλέ­πει μό­νο υ­πόγεια διέ­λευ­ση της γραμ­μής.
Το σώ­μα α­πο­φά­σι­σε να ε­πι­δο­θεί η α­πό­φα­ση αυ­τή στην ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και να κοι­νο­ποιη­θεί στον Υ­πουρ­γό Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, στους Βου­λευ­τές του Νό­μου, στον Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, στον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας, την ΤΕΔΚ Α­χα­ΐ­ας και να δη­μο­σιευ­θεί στον τοπι­κό τύ­πο...
Για να ξαναθυμηθούμε την “πλάνη” τού 2004...
Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡ. 2004
(αφορούσε την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης της νέας γραμμής στην Αιγείρα)
Σή­μερα στην Πά­τρα 14/4/2004 η­μέ­ρα Τε­τάρ­τη και ώ­ρα 7 μ.μ. στο Μέ­γα­ρο Κόλ­λα συ­νήλ­θε το Νο­μαρχια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας ύ­στε­ρα α­πό την α­ριθ­μ. 20/1-4-04 πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου του.
Πα­ρό­ντες ή­ταν: 1) Α­βρα­μό­που­λος Αν­δρέ­ας 2) Α­θα­να­σό­που­λος Γε­ώρ­γιος 3) Α­πο­στολό­που­λος Γιώρ­γος 4) Α­ση­μα­κό­που­λος Δη­μή­τριος 5) Α­σπρού­λιας Βα­σί­λης 6) Βα­κά­λογλου Αλ. 7) Βγε­νό­που­λος Γ. 8) Βέρ­ρας Δημ. 9) Γε­ωρ­γα­κό­που­λος Άγ­γε­λος 10) Γε­ωρ­γα­κοπού­λου-Μπά­στα Δημ. 11) Κα­ρα­ντώ­νης Κ. 12) Κίκ­κι­νας Βα­σίλ. 13) Κοτ­τάς 14) Κυ­ρια­κό­που­λος Αθ. Γ. 15) Μά­κας Ι. 16) Μαρ­γα­ρί­της Λ. 17) Μπα­κό­που­λος Χ. 18) Μπα­χράς Α. 19) Μπε­κί­ρης Β. 20) Μπι­νιέ­ρης Γε­ώρ. 21) Μπου­χά­γιερ Αρ. 22) Ντά­τσι­κα Γ 23) Πα­να­γό­που­λος Νικ. 27) Στα­θο­πούλου Θ. 28) Τα­πει­νός Γιαν. 29. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος Α. 30) Φι­λιπ­πά­τος Δημ.
Στη συ­νε­δρί­α­ση πα­ρί­στα­το ο Νο­μάρ­χης Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρης Κα­τσι­κό­που­λος.
Στη συ­νε­δρί­α­ση δεν ήρ­θαν αν και προ­σκλή­θη­καν οι Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι: Αγγε­λό­που­λος Γ., Γα­σπα­ρι­νά­τος Γ., Κα­τσι­φά­ρας Απ., Μαυ­ρο­μά­της Θρ., Σο­λω­μού Κατε­ρί­να, Τσά­νης Ν., Τσού­κα­λης Ν., κα­θώς και οι βου­λευ­τές του Νο­μού. Πα­ρί­στα­ντο ε­πί­σης, φο­ρείς, πο­λί­τες και δη­μο­σιο­γρά­φοι.
Α­φού δια­πι­στώ­θη­κε η ύ­παρ­ξη νό­μι­μης α­παρ­τί­ας ο πρό­ε­δρος κή­ρυ­ξε την έ­ναρ­ξη της συ­νε­δρί­α­σης.
Α­κο­λού­θως ο πρό­ε­δρος ει­σά­γει προς συ­ζή­τη­ση το 4ο θέ­μα η­με­ρή­σιας διάτα­ξης με τί­τλο: “Έ­γκρι­ση Με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων της νέ­ας σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου).
Στη συ­νέ­χεια το σώ­μα α­φού ά­κου­σε τον Νο­μάρ­χη, τον Πρό­ε­δρό του και τους λοι­πούς ο­μι­λη­τές που α­νέ­πτυ­ξαν τις α­πό­ψεις τους ε­πί του θέ­μα­τος, έ­χο­ντας υ­πόψη: 1) το α­ριθ. 123493-24/2/2004 έγ­γρα­φο του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ. 2) το α­ριθ. 1376-13/4/2004 έγ­γρα­φο του δή­μου Αι­γείρας. 3) το α­ριθ. 557-13/4/2004 έγ­γρα­φο του αρ­μό­διου βο­η­θού νο­μάρ­χη:
Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ
Ε­γκρί­νει την Με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου) με την προ­ϋ­πό­θε­ση προ­σθή­κης μιας α­κό­μα κά­τω διάβα­σης ε­ντός του οι­κι­σμού Αι­γεί­ρας και συ­γκε­κρι­μέ­να ε­πί της κε­ντρι­κής οδού στον Ά­γιο Πα­ντε­λε­ή­μο­να
Ο Πρόεδρος Γ. BΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ο Γραμματέας Γ. ΤΑΠΕΙΝΟΣ

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

ΕΡΓΟΣΕ (103) Ολυμπία Οδός (100) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) Κώστας Ρόζος (45) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (30) αποχετευτικός αγωγός (29) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγείρα (17) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (15) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΣΠΟΑΚ (10) ΜΕΤΚΑ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Αιγιαλός και παραλία (5) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) 18η Επαρχιακή Οδός (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) ΔΕΥΑ Αιγίου (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 19η επαρχιακή οδός Αχαίας Ακράτα Ζαρούχλα (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αποχετευτικό Αιγιαλείας (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)