1.1.05

ΙΑΝ. 2005 - Κροκοδείλια δάκρυα ή στρουθοκαμηλισμός; (για την καταστροφή της Αιγείρας)

ΚΑΙ ενώ είχαν «ξεχάσει» το τραγικό λάθος τής 14ης Απριλίου 2004, ξαναποφάσισαν χωρίς να τρέχει «κάστανο»!!!!
Ό­τι δεν ζή­τη­σε η Α­χα­ΐ­α μέ­σα στα 10 προ­η­γού­με­να χρό­νια, α­παι­τεί να γί­νει μέ­σα στους ε­πό­με­νους μή­νες!
Αυ­τό εί­ναι πε­ρί­που το συ­μπέ­ρα­σμα α­πό την σύ­σκε­ψη των φο­ρέ­ων του Νο­μού στα γρα­φεί­α της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ό­πως σχε­δόν ξε­κά­θα­ρα το δή­λω­σαν τα διευ­θυ­ντικά στε­λέ­χη της ε­ται­ρί­ας.
Στην Κυ­βέρ­νη­ση πλέ­ον πέ­φτει το βά­ρος των συ­ζη­τή­σε­ων με τους αιτούντες αλ­λαγές στη χά­ρα­ξη της νέ­ας γραμμής, α­φού η θυ­γα­τρι­κή ε­ται­ρί­α του Ο­ΣΕ εί­ναι αρ­μό­δια μό­νο για την εκ­πό­νη­ση των με­λε­τών και κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων, σύμ­φω­να με τις ε­ντο­λές του αρ­μό­διου Υ­πουρ­γεί­ου Συ­γκοι­νω­νιών.
Όπως ε­πι­ση­μάν­θη­κε, δεν υ­πάρ­χει πλέον κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο για ο­ποια­δήπο­τε αλ­λα­γή, ει­δι­κά στην Αι­για­λεί­α που οι με­λέ­τες έ­χουν ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί για το τμή­μα μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη.
Αυ­τό, εύ­κο­λα μπο­ρού­σαν να το δια­πι­στώ­σουν οι συμμετέχοντες στη σύ­σκεψη εκ­πρό­σω­ποι της Α­χα­ΐ­ας, αν έ­κα­ναν μια βόλ­τα σε δι­πλα­νά γρα­φεί­α του κτι­ρί­ου της ο­δού Κα­ρό­λου (Ο­ΣΕ), όπου θα έ­βλε­παν έ­τοι­μους προς α­πο­στο­λή τους φα­κέ­λους των α­παλ­λο­τριώ­σε­ων προς τους θι­γό­με­νους ι­διο­κτή­τες της Αι­για­λεί­ας. (Θα καθυ­στε­ρή­σει μό­νο λί­γο η α­πο­στο­λή των ει­δο­ποι­η­τη­ρί­ων στην πε­ριοχή Αι­γεί­ρας, α­φού ως γνω­στόν η με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων στο συ­γκε­κρι­μένο ση­μεί­ο ή­ταν α­πό τις τε­λευ­ταί­ες που συ­ζη­τή­θη­κε στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βούλιο Α­χα­ΐ­ας,
Το γε­γο­νός αυ­τό, της έ­γκρι­σης δηλ. της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής με­λέ­της της Αι­γείρας, με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου (τότε ψή­φι­σαν υ­πέρ της “ως έ­χει” χά­ρα­ξης, οι πα­ρόντες Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι ό­λων των πο­λιτι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων – βλ. δι­πλα), χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως πο­λύ σο­βα­ρό μειο­νέ­κτη­μα στα δια­πραγ­μα­τευ­τι­κά χαρ­τιά, τό­σο της Αι­γεί­ρας, ό­σο και της Νομαρ­χί­ας Α­χα­ΐ­ας η ο­ποί­α στις 14 Α­πρι­λί­ου 2004, ου­σια­στι­κά απο­δέ­χθη­κε χω­ρίς αντί­δρα­ση την “εί­σο­δο” του νέ­ου τρέ­νου στο Νο­μό.
Οι δή­μαρ­χοι της Αι­για­λεί­ας, πά­ντως, προ­σκό­μι­σαν στη σύ­σκε­ψη α­πο­φά­σεις των δη­μο­τι­κών συμ­βου­λί­ων τους, σύμ­φω­να με της ο­ποί­ες εί­ναι ρι­ζι­κά α­ντί­θε­τοι στη δι­χο­τό­μη­ση τον πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο δή­μος Αι­γεί­ρας προ­τεί­νει την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής στο κέ­ντρο της Αι­γεί­ρας. Ο δή­μος Α­κρά­τας προ­τεί­νει για την πε­ριο­χή του οι­κι­σμού Πλα­τά­νου τη με­τα­τό­πι­σή της πα­ράλ­λη­λα της Νέ­ας Ε­θνι­κής ο­δού ή την υ­πο­γειο­ποί­η­ση.
Ό­πως δή­λω­σαν, τέ­λος, στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, η πα­ρα­μι­κρή κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έ­ναρξη των ερ­γα­σιών κα­τα­σκευ­ής, κα­θι­στά ά­με­σο τον κίν­δυ­νο να χα­θούν οι χρη­ματο­δο­τή­σεις α­πό την Ε.Ε. (αυ­τή τη στιγ­μή τα κον­δύ­λια εί­ναι ε­ξα­σφα­λι­σμέ­να μέχρι και τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου, ε­νώ για το υ­πό­λοι­πο μέ­χρι την Πά­τρα τμή­μα θα ανα­ζη­τη­θούν χρή­μα­τα α­πό το 4ο Κ.Π.Σ.).
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΗΣ 2/2/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Την Τε­τάρτη 2 Φε­βρουα­ρί­ου συ­νε­δρί­α­σε το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας. Α­νά­με­σα στα άλ­λα θέ­μα­τα της συ­νε­δρί­α­σης συ­ζη­τή­θη­κε, ε­κτός η­με­ρη­σί­ας διά­τα­ξης ως κατε­πεί­γον, το θέ­μα “πε­ρί της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής”, δε­δο­μέ­νου ότι έ­πρεπε να υ­πο­βλη­θούν στην προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη (3/2/2005) συ­νά­ντη­ση των Δη­μάρ­χων του Νό­μου Α­χα­ΐ­ας με την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, οι α­πό­ψεις του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου ε­πί του θέ­μα­τος. Πα­ρό­ντες στη συ­νε­δρί­α­ση ή­ταν και οι 15 δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι.
Ο δή­μαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς, ει­ση­γού­με­νος το θέ­μα, τό­νι­σε τα ε­ξής: Ε­νό­ψει νέ­ων κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων σε ο­λό­κλη­ρο τον Νο­μό Α­χα­ΐ­ας σχε­τι­κά με τη χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής και ε­νό­ψει της αυ­ρια­νής συ­νά­ντη­σης Δη­μάρ­χων, Νο­μάρ­χη και Βου­λευ­τών Α­χα­ΐ­ας με την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ για να εκ­φρα­σθούν σ’ αυ­τή οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες και η α­ντί­θε­ση των κα­τοί­κων των πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών που διχο­το­μού­νται α­πό τη νέ­α γραμ­μή και εκ μέ­ρους των δή­μων και ό­λων των άλ­λων να υ­πο­βλη­θούν συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις, σας κα­λώ να λά­βε­τε α­πο­φά­σεις σχετι­κά με τη νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή σε ό,τι α­φο­ρά το δή­μο μας.
Η α­πό­φα­ση, ύ­στε­ρα α­πό μα­κρά δια­λο­γι­κή συ­ζή­τη­ση, ή­ταν ο­μό­φω­νη.
Το σώ­μα α­φού ε­νέ­κρι­νε το κα­τε­πεί­γον του θέ­μα­τος, εκ­φρά­ζει την έ­ντο­νη α­ντί­θε­σή του στην προ­τει­νό­με­νη χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ η ο­ποί­α ε­πι­φέ­ρει δι­χο­τό­μη­ση της έ­δρας του δή­μου και διά­σπαση του οι­κι­στι­κού ι­στού της Αι­γεί­ρας. Το σώ­μα δεν α­πο­δέ­χε­ται σε κα­μί­α περί­πτω­ση την δι­χο­τό­μη­ση του οι­κι­στι­κού ι­στού της Αι­γεί­ρας διό­τι υ­πο­νο­μεύει την α­νά­πτυ­ξή της. Κα­τα­δι­κά­ζει τη μέ­χρι σή­με­ρα αρ­νη­τι­κή στά­ση της ΕΡ­ΓΟΣΕ α­πέ­να­ντι στα δί­καια και βά­σι­μα αι­τή­μα­τά μας τα ο­ποί­α κατ’ ε­πα­νά­λη­ψη από το έ­τος 1999 έ­χου­με θέ­σει. Προ­τεί­νει και εμ­μέ­νει για την νέ­α χά­ρα­ξη της σι­δηρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, σε ό,τι α­φο­ρά το δή­μο Αι­γεί­ρας να προ­βλέ­πει μό­νο υ­πόγεια διέ­λευ­ση της γραμ­μής.
Το σώ­μα α­πο­φά­σι­σε να ε­πι­δο­θεί η α­πό­φα­ση αυ­τή στην ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και να κοι­νο­ποιη­θεί στον Υ­πουρ­γό Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, στους Βου­λευ­τές του Νό­μου, στον Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, στον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας, την ΤΕΔΚ Α­χα­ΐ­ας και να δη­μο­σιευ­θεί στον τοπι­κό τύ­πο...
Για να ξαναθυμηθούμε την “πλάνη” τού 2004...
Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡ. 2004
(αφορούσε την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης της νέας γραμμής στην Αιγείρα)
Σή­μερα στην Πά­τρα 14/4/2004 η­μέ­ρα Τε­τάρ­τη και ώ­ρα 7 μ.μ. στο Μέ­γα­ρο Κόλ­λα συ­νήλ­θε το Νο­μαρχια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας ύ­στε­ρα α­πό την α­ριθ­μ. 20/1-4-04 πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου του.
Πα­ρό­ντες ή­ταν: 1) Α­βρα­μό­που­λος Αν­δρέ­ας 2) Α­θα­να­σό­που­λος Γε­ώρ­γιος 3) Α­πο­στολό­που­λος Γιώρ­γος 4) Α­ση­μα­κό­που­λος Δη­μή­τριος 5) Α­σπρού­λιας Βα­σί­λης 6) Βα­κά­λογλου Αλ. 7) Βγε­νό­που­λος Γ. 8) Βέρ­ρας Δημ. 9) Γε­ωρ­γα­κό­που­λος Άγ­γε­λος 10) Γε­ωρ­γα­κοπού­λου-Μπά­στα Δημ. 11) Κα­ρα­ντώ­νης Κ. 12) Κίκ­κι­νας Βα­σίλ. 13) Κοτ­τάς 14) Κυ­ρια­κό­που­λος Αθ. Γ. 15) Μά­κας Ι. 16) Μαρ­γα­ρί­της Λ. 17) Μπα­κό­που­λος Χ. 18) Μπα­χράς Α. 19) Μπε­κί­ρης Β. 20) Μπι­νιέ­ρης Γε­ώρ. 21) Μπου­χά­γιερ Αρ. 22) Ντά­τσι­κα Γ 23) Πα­να­γό­που­λος Νικ. 27) Στα­θο­πούλου Θ. 28) Τα­πει­νός Γιαν. 29. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος Α. 30) Φι­λιπ­πά­τος Δημ.
Στη συ­νε­δρί­α­ση πα­ρί­στα­το ο Νο­μάρ­χης Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρης Κα­τσι­κό­που­λος.
Στη συ­νε­δρί­α­ση δεν ήρ­θαν αν και προ­σκλή­θη­καν οι Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι: Αγγε­λό­που­λος Γ., Γα­σπα­ρι­νά­τος Γ., Κα­τσι­φά­ρας Απ., Μαυ­ρο­μά­της Θρ., Σο­λω­μού Κατε­ρί­να, Τσά­νης Ν., Τσού­κα­λης Ν., κα­θώς και οι βου­λευ­τές του Νο­μού. Πα­ρί­στα­ντο ε­πί­σης, φο­ρείς, πο­λί­τες και δη­μο­σιο­γρά­φοι.
Α­φού δια­πι­στώ­θη­κε η ύ­παρ­ξη νό­μι­μης α­παρ­τί­ας ο πρό­ε­δρος κή­ρυ­ξε την έ­ναρ­ξη της συ­νε­δρί­α­σης.
Α­κο­λού­θως ο πρό­ε­δρος ει­σά­γει προς συ­ζή­τη­ση το 4ο θέ­μα η­με­ρή­σιας διάτα­ξης με τί­τλο: “Έ­γκρι­ση Με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων της νέ­ας σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου).
Στη συ­νέ­χεια το σώ­μα α­φού ά­κου­σε τον Νο­μάρ­χη, τον Πρό­ε­δρό του και τους λοι­πούς ο­μι­λη­τές που α­νέ­πτυ­ξαν τις α­πό­ψεις τους ε­πί του θέ­μα­τος, έ­χο­ντας υ­πόψη: 1) το α­ριθ. 123493-24/2/2004 έγ­γρα­φο του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ. 2) το α­ριθ. 1376-13/4/2004 έγ­γρα­φο του δή­μου Αι­γείρας. 3) το α­ριθ. 557-13/4/2004 έγ­γρα­φο του αρ­μό­διου βο­η­θού νο­μάρ­χη:
Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ
Ε­γκρί­νει την Με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου) με την προ­ϋ­πό­θε­ση προ­σθή­κης μιας α­κό­μα κά­τω διάβα­σης ε­ντός του οι­κι­σμού Αι­γεί­ρας και συ­γκε­κρι­μέ­να ε­πί της κε­ντρι­κής οδού στον Ά­γιο Πα­ντε­λε­ή­μο­να
Ο Πρόεδρος Γ. BΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ο Γραμματέας Γ. ΤΑΠΕΙΝΟΣ