1 Φεβ 2005

ΦΕΒ. 2005 - Δεν πήραμε απάντηση στο ερώτημα: Γιατί τον Απρίλιο 2004 το Ν. Σ. ενέκρινε την “ως έχει” είσοδο του τραίνου στην ΑΙΓΕΙΡΑ


Τη στιγ­μή που το έρ­γο χά­ρα­ξης της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νης μπαί­νει στην τε­λι­κή ευ­θεί­α υ­λο­ποί­η­σης (έ­ναρ­ξη δια­δι­κα­σί­ας α­παλ­λο­τριώσε­ων, συ­νά­ντη­ση των Α­χαιών με τον αρ­μό­διο υ­πουρ­γό Μι­χά­λη Λιά­πη κ.λπ. βλ. ΣΕΛ. 5), η ε­φη­με­ρί­δα μας θέ­λο­ντας να κλεί­σει το πρώ­το κύ­κλο ε­νη­μέ­ρω­σης πά­νω σε αυ­τό το ση­μα­ντι­κό­τα­το θέ­μα - κύ­κλο που ξε­κι­νή­σα­με τον Δε­κέμ­βριο του 1996, συ­νε­χί­ζει το πρω­το­σέ­λι­δο του προ­η­γού­με­νου μή­να “Κρο­κο­δεί­λια δά­κρυα ή στρου­θο­κα­μη­λι­σμός” και α­πεύ­θυ­νε έ­να ου­σια­στι­κό ε­ρώ­τη­μα προς τις δύ­ο πα­ρα­τά­ξεις του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βουλί­ου Α­χα­ΐ­ας, για το γνω­στό δηλ. θέ­μα της έ­γκρι­σης με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντικών ε­πι­πτώ­σε­ων της γραμ­μής στο ύ­ψος της Αι­γεί­ρας τον Α­πρίλιο το 2004.
Ρω­τή­σα­με λοιπόν, τον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λο και τον Αρ­χη­γό της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης κ. Βα­σί­λη Μπε­κί­ρη.
Η α­ντα­πό­κρι­ση και των δύ­ο ή­ταν ά­με­ση. Μέ­σα σε λί­γες ώ­ρες το γρα­φεί­ο τύ­που του Νο­μάρ­χη, μας έ­δω­σε την α­πά­ντη­σή του.
Αλ­λά και ο αρ­χη­γός της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης, ε­ξου­σιο­δό­τησε την κ. Θε­ώ­νη Στα­θο­πού­λου η ο­ποί­α μας έ­στει­λε την ά­πο­ψη του Συν­δυα­σμού “Συ­μπα­ρά­τα­ξη για την Α­χα­ΐ­α” για τη νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή.
Η ε­φη­με­ρί­δα α­φού ευ­χα­ρι­στή­σει και τις δύ­ο πλευ­ρές για την αντα­πό­κρι­σή τους, ο­φεί­λει να το­νί­σει ό­τι σε κα­μί­α α­πό τις α­πα­ντή­σεις δεν περιέ­χε­ται ο κε­ντρι­κός πυ­ρή­νας της ε­ρώ­τη­σης που α­φο­ρού­σε την με­λέ­τη της Αιγεί­ρας και πα­ρα­θέ­τει αυ­τού­σιες, τό­σο την ε­ρώ­τη­ση, ό­σο και τις α­πα­ντή­σεις.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΦΡΟΥΡΟΥ»
Κύριε Νομάρχη, Κύ­ριε Μπε­κί­ρη, πα­ρα­κα­λώ την το­πο­θέ­τη­σή σας στο ε­ξής θέ­μα:
Η Ε­φη­με­ρί­δα Φρου­ρός Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας, τα τε­λευ­ταί­α 8 χρό­νια έ­χει ασχο­λη­θεί διε­ξο­δι­κά με το θέ­μα της χά­ρα­ξης της γραμ­μής.
Τον Α­πρί­λιο του 2004 με ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο ρε­πορ­τάζ έ­φε­ρε στο φως την α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Α­χα­ΐ­ας (14 Α­πρι­λί­ου 2004, ΠΡΑ­ΚΤΙ­ΚΟ 6, ΘΕ­ΜΑ 4) στην ο­ποί­α το Ν.Σ. Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ Ε­γκρί­νει την Με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πιπτώ­σε­ων της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου) με την προ­ϋ­πό­θεση προ­σθή­κης μιας α­κό­μα κά­τω διά­βα­σης ε­ντός του οι­κι­σμού Αι­γεί­ρας και συ­γκε­κρι­μέ­να ε­πί της κε­ντρι­κής ο­δού στον Ά­γιο Πα­ντε­λε­ή­μο­να.
Έ­χω θέ­σει ε­πα­νει­λημ­μέ­να μέ­σα α­πό την ε­φη­με­ρί­δα το ε­ρώ­τη­μα και δεν έ­χω λά­βει κα­μί­α α­πά­ντη­ση:
Για­τί τό­τε (10 μή­νες πριν) ό­λα έ­βαι­ναν κα­λά, ό­πως δεί­χνει η πα­ρα­πά­νω α­πό­φαση την ο­ποί­α προ­συ­πέ­γρα­ψαν οι Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι: 1) Α­βρα­μό­που­λος Αν­δρέ­ας 2) Α­θα­να­σό­που­λος Γε­ώρ­γιος 3) Α­πο­στο­λό­που­λος Γιώρ­γος 4) Α­ση­μα­κό­που­λος Δημή­τριος 5) Α­σπρού­λιας Βα­σί­λης 6) Βα­κά­λο­γλου Αλ. 7) Βγε­νό­που­λος Γ. 8) Βέρ­ρας Δημ. 9) Γε­ωρ­γα­κό­που­λος Άγ­γε­λος 10) Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου-Μπά­στα Δημ. 11) Κα­ρα­ντώ­νης Κ. 12) Κίκκι­νας Βα­σίλ. 13) Κοτ­τάς 14) Κυ­ρια­κό­που­λος Αθ. Γ. 15) Μά­κας Ι. 16) Μαρ­γα­ρί­της Λ. 17) Μπα­κόπου­λος Χ. 18) Μπα­χράς Α. 19) Μπε­κί­ρης Β. 20) Μπι­νιέ­ρης Γε­ώρ. 21) Μπου­χά­γιερ Αρ. 22) Ντά­τσικα Γ 23) Πα­να­γό­που­λος Νικ. 27) Στα­θο­πού­λου Θ. 28) Τα­πει­νός Γιαν. 29. Τρια­ντα­φυλ­λό­πουλος Α. 30) Φι­λιπ­πά­τος Δημ.
Τί άλ­λα­ξε τώ­ρα και ό­λοι α­να­κά­λυ­ψαν την “λαν­θα­σμέ­νη” χά­ρα­ξη αυ­τού του σημα­ντι­κό­τα­του έρ­γου, που δυ­στυ­χώς μό­νο α­πό τον Φρου­ρό κα­τα­γρά­φη­κε σε ό­λη τη διά­στα­σή του, ό­σον α­φο­ρά δηλ. την εί­σο­δο του τραί­νου στην Α­χα­ΐ­α;
Αιγείρα 24 Φεβρουαρίου 2005
Ευ­χα­ρι­στώ - Κώ­στας Ρό­ζος - Εκ­δό­της Ε­φη­με­ρί­δας “Φ”
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο Νομάρχης Δημήτρης Κατσικόπουλος: Όπως καλά γνωρίζετε, ο Δήμος Αιγείρας μα­ζί με τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης διεκ­δι­κού­σαν την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου- Πα­τρών, στις οι­κι­στι­κές πε­ριο­χές. Πρό­σφα­τα, με πα­ρέμ­βα­ση του Υ­πουρ­γού Δι­καιο­σύ­νης κ. Πα­πα­λη­γού­ρα, κα­θώς και άλ­λων πο­λι­τι­κών πα­ρα­γό­ντων, ε­πι­λέ­χθη­κε η λύ­ση της υ­πο­γειο­ποί­η­σης για τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης Κα­τό­πιν τού­των, και με δε­δο­μέ­νο ό­τι δεν τη­ρού­νται τα ί­δια μέτρα και τα ί­δια σταθ­μά, χω­ρίς να μας δί­νο­νται για αυ­τό σα­φείς α­πα­ντή­σεις ή έστω πει­στι­κές δι­καιο­λο­γί­ες, διεκ­δι­κού­με και για τον Δή­μο Αι­γεί­ρας ί­ση αντι­με­τώ­πι­ση και βελ­τί­ω­ση της υ­πάρ­χου­σας χά­ρα­ξης , με βά­ση τις προ­τά­σεις των Δη­μάρ­χων της πε­ριο­χής.
“Συμπαράταξη για την Αχαΐα” - Σταθοπούλου Θεώνη - Γραμματέας Νομαρχιακού Συμβουλίου: "Η πα­ρά­τα­ξη της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης στο νο­μαρ­χια­κό συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας με αρ­χη­γό της τον Βα­σί­λη Μπε­κί­ρη έ­χει πα­ρα­κο­λου­θή­σει την “χά­ρα­ξη της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κί­α­του – Πά­τρας” που εί­ναι έ­να έρ­γο το ο­ποί­ο έχει ύ­ψι­στη α­να­πτυ­ξια­κή α­ξί­α για την Α­χα­ΐ­α και τη δυ­τι­κή Ελ­λά­δα, κι έ­χει βρε­θεί στο πλευ­ρό των κα­τοί­κων της Α­χα­ΐ­ας κα­τά μή­κος της πα­ρα­λια­κής γραμ­μής, οι ο­ποί­οι θε­ω­ρούν ό­τι βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη έ­να σχέ­διο που θα κό­ψει στα δύ­ο μια ά­κρως του­ρι­στι­κή ζώ­νη και θα ε­πη­ρε­ά­σει αρ­νη­τι­κά την οι­κο­νο­μι­κή ζωή.
Για το λό­γο αυ­τό με πρω­το­βου­λί­α της έ­φε­ρε το θέ­μα ξα­νά για συ­ζή­τη­ση στο νομαρ­χια­κό συμ­βού­λιο για­τί πι­στεύ­ει α­κρά­δα­ντα ό­τι χά­θη­κε πο­λύ­τι­μος χρόνος κι ό­τι οι φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας δέ­κα χρό­νια που εί­χε γί­νει γνω­στή η “προμε­λέ­τη” του έρ­γου α­δρα­νείς αν με α­πο­τέ­λε­σμα να φθά­νου­με τώ­ρα στο “παρά πέ­ντε” της δη­μο­πρά­τη­σης του έρ­γου.
Εί­ναι ση­μα­ντι­κό λοι­πόν τώ­ρα ό­τι ό­λοι α­να­γνω­ρί­ζουν ό­τι πρέ­πει να γί­νουν προ­σπά­θειες για “βελ­τιώ­σεις” ά­με­σα κι ό­που εί­ναι δυ­να­τό η νέ­α σι­δηρο­δρο­μι­κή γραμ­μή να πα­ρα­κάμ­ψει τους πά­λι α­κού­σει οι­κι­σμούς της Αι­για­λείας στο κομ­μά­τι του έρ­γου Κιά­το – Ρο­δο­δάφ­νη, δε­δο­μέ­νου ό­τι το έρ­γο έ­χει χρο­νι­κό ο­ρί­ζο­ντα υ­λο­ποί­η­σης το 2008 και να α­πο­φύ­γου­με το εν­δε­χό­με­νο α­πέ­ντα­ξης και μα­ταί­ω­σής του, και το δεύ­τε­ρο κομ­μά­τι Ρο­δο­δάφ­νη – Πά­τρα, για το ο­ποί­ο οι με­λέ­τες δεν έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί, χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας υ­λο­ποί­η­σης το 2012, να ε­ντα­χθεί στη χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το Δ’ ΚΠΣ και να ε­ξε­τα­σθεί πά­λι η χά­ραξή του, κα­θώς και η θέ­ση του ε­μπο­ρευ­μα­τι­κού κέ­ντρου.
Για το λό­γο αυ­τό το νο­μαρ­χια­κό συμ­βού­λιο στις η 23/2/2005 α­πο­φά­σι­σε ο­μό­φω­να να επι­διώ­ξει ρα­ντε­βού με τον υ­πουρ­γό με­τα­φο­ρών Μι­χά­λη Λιά­πη, ό­που θα συμ­με­τέχουν ό­λοι οι φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νή­σουν τις πι­θα­νό­τητες “βελ­τί­ω­σης” της χά­ρα­ξης προ­α­σπί­ζο­ντας την οι­κι­στι­κή, χω­ρο­τα­ξική και του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη των πε­ριο­χών της Α­χα­ΐ­ας, τη­ρου­μέ­νων των συμ­βατι­κών υ­πο­χρε­ώ­σε­ων της χώ­ρας α­πέ­να­ντι στην Ε.Ε., α­φού το έρ­γο χρη­μα­το­δο­τείται κα­τά 50% α­πό το τα­μεί­ο συ­νο­χής."
Τελειωμένη υπόθεση (;)
Α­πόφα­ση διεκ­δί­κη­σης κά­θε δυ­να­τής βελ­τί­ω­σης στην χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής Κιά­του - Πα­τρών, έ­λα­βε το βρά­δυ της Τε­τάρ­της 23 Φεβρουαρίου το Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας, ε­νώ το ρα­ντε­βού των τε­λευ­ταί­ων με τον υ­πουρ­γό Μετα­φο­ρών, Μ. Λιά­πη, σε 15 μέ­ρες, δεί­χνει να α­πο­κτά κα­θο­ρι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα.
Το θέ­μα, συ­ζη­τή­θη­κε για μί­α α­κό­μα φο­ρά στο Ν. Σ., με την πα­ρου­σί­α Δη­μάρ­χων των πε­ριο­χών της Αι­για­λεί­ας που θε­ω­ρούν πως οι πα­ραλια­κοί οι­κι­σμοί των δή­μων τους δι­χο­το­μού­νται, αλ­λά και με την πα­ρου­σί­α εκπρο­σώ­πων των κα­τοί­κων του Δρε­πά­νου, των Α­ρα­χω­βι­τί­κων και του Ψα­θο­πύρ­γου, που α­ντι­δρούν στο σχέ­διο δη­μιουρ­γί­ας ε­μπο­ρευ­μα­τι­κού σταθ­μού του Ο­ΣΕ στην πε­ριο­χή τους.
Κοι­νή συ­νι­στα­μέ­νη ό­λων, η διεκ­δί­κη­ση βελ­τιώ­σε­ων στην χά­ρα­ξη “μέ­χρι τέ­λους” και η α­παί­τη­ση α­πό τον υ­πουρ­γό, Μ. Λιά­πη, να α­πα­ντή­σει σε μια σει­ρά α­διευ­κρί­νι­στων μέ­χρι σή­με­ρα ζη­τη­μά­των, τα ο­ποί­α μπο­ρούν να δώ­σουν “κρί­σι­μες” α­πα­ντή­σεις, σε ό,τι α­φο­ρά την δυ­να­τό­τη­τα πε­ραι­τέ­ρω βελ­τιώ­σε­ων σε σχέ­ση με τους χρό­νους ε­κτέ­λε­σης του ση­μα­ντι­κού έρ­γου και τους χρό­νους χρη­μα­το­δό­τη­σής του.
Το ρα­ντε­βού με τον κ. Λιά­πη, θα κα­θο­ρι­στεί πιθα­νό­τα­τα για τις 9 Μαρ­τί­ου και σε αυ­τό θα με­τά­σχουν, ο Γ.Γ. της Πε­ρι­φέ­ρειας, Π. Καβ­βα­δάς, ο Νο­μάρ­χης, Δ. Κα­τσι­κό­που­λος, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔΚ, Γρ. Α­λε­ξό­που­λος και οι Δή­μαρ­χοι Ε­ρι­νε­ού, Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας και Δια­κο­πτού.
Το θέ­μα έ­φερε προς συ­ζή­τη­ση η πα­ρά­τα­ξη της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης του Β. Μπε­κί­ρη, αλλά και ο ε­πι­κε­φα­λής της “Α­χα­ϊ­κής Συ­μπο­λι­τεί­ας”, Ν. Τσού­κα­λης.
Ο κ. Μπε­κί­ρης ε­πέρ­ρι­ψε ευ­θύ­νες στους πο­λι­τι­κούς εκ­προ­σώ­πους του Νο­μού κα­τά την προ­ηγού­με­νη δε­κα­ε­τί­α, λέ­γο­ντας πως α­δρά­νη­σαν, “θέ­το­ντας το κόμ­μα υ­πε­ρά­νω του τό­που”. “Θυ­σιά­στη­καν οι κά­τοι­κοι μπρο­στά στο κομ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον. Ως πα­ρά­ταξη τα­χθή­κα­με πά­ντα στο πλευ­ρό των κα­τοί­κων και πολ­λές φο­ρές κα­τη­γο­ρη­θήκα­με πως δη­μιουρ­γού­με ε­μπό­δια στο έρ­γο. Εί­ναι ε­πο­χή τώ­ρα, να διορθώ­σου­με τα σφάλ­μα­τα του πα­ρελ­θό­ντος. Ζη­τά­με ε­πα­νε­ξέ­τα­ση του θέ­μα­τος κι ε­νό­ψει της συ­νά­ντη­σης με τον κ. Λιά­πη, να προ­σπα­θή­σου­με να διορ­θώ­σου­με ό,τι μπο­ρεί να διορ­θω­θεί” κα­τέ­λη­ξε ο κ. Μπε­κί­ρης.
Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, ο κ. Τσού­κα­λης “στά­θη­κε” στο “έλ­λειμ­μα πο­λι­τι­κής εκ­προ­σώ­πη­σης του νο­μού”. “Μια ψη­φοθη­ρι­κή, κα­τά την ά­πο­ψή μας, πα­ρέμ­βα­ση του κ. Πα­πα­λη­γού­ρα υ­πέρ του Δερ­βε­νί­ου α­πο­κά­λυ­ψε αυ­τό το έλ­λειμ­μα. Ε­πί πολ­λά χρό­νια, η ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πέ­τυ­χε να δια­σπάσει την το­πι­κή κοι­νω­νί­α και να δη­μιουρ­γή­σει μια χά­ρα­ξη - έ­κτρω­μα! Λύ­θη­κε το πρό­βλη­μα της Πά­τρας και του Αι­γί­ου, με τον χει­ρό­τε­ρο τρό­πο, κα­τά την γνώ­μη μας, κι έ­μει­ναν οι άλ­λες πε­ριο­χές α­κά­λυ­πτες. Και οι πο­λι­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποί μας, τρο­μαγ­μέ­νοι α­πό το κλί­μα υ­πα­νά­πτυ­ξης της πε­ριο­χής, δεν τόλ­μη­σαν καμί­α πα­ρέμ­βα­ση. Δέ­χτη­καν την α­νά­πτυ­ξη υ­πό ο­ποιουσ­δή­πο­τε ό­ρους! Ά­πο­ψή μας εί­ναι, πως θα πρέ­πει να το πα­λέ­ψου­με μέ­χρι τέ­λους. Μια σει­ρά ζη­τη­μά­των παρα­μέ­νουν α­νοι­χτά. Ζη­τά­με νέ­α, νό­τια χά­ρα­ξη για το τμή­μα α­πό Ρο­δο­δάφ­νη μέ­χρι την Πά­τρα, σι­δη­ρό­δρο­μο μέ­χρι την ΒΙ­ΠΕ, σύν­δε­ση με το νέ­ο λι­μά­νι κι ε­μπο­ρευ­μα­τι­κό σταθ­μό σε πε­ριο­χή ε­κτός Δρε­πά­νου” υ­πο­γράμ­μι­σε ο κ. Τσού­κα­λης.
Λαμβά­νο­ντας τον λό­γο, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Α. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, υ­πο­γράμμι­σε πως πρό­κει­ται για έ­να ση­μα­ντι­κό α­να­πτυ­ξια­κό έρ­γο, που ου­δείς έ­χει δι­καί­ω­μα να το “στε­ρή­σει” α­πό την πε­ριο­χή, τό­νι­σε επισης πως το Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βούλιο στά­θη­κε πά­ντα κρι­τι­κά α­πέ­να­ντι στις με­λέ­τες της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και πως με απο­φά­σεις του έ­χει α­πορ­ρί­ψει του­λά­χι­στον δύ­ο με­λέ­τες.
“Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στικό, πως ο αρ­χι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου ή­ταν 400 εκ. ευ­ρώ και σή­με­ρα έ­χει φτά­σει στα 850 εκ. ευ­ρώ” τό­νι­σε. Πα­ράλ­λη­λα, ε­ξέ­φρα­σε την ά­πο­ψη πως για το μεν πρώ­το τμή­μα (Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νης) δεν υ­πάρ­χουν ση­μα­ντι­κά πε­ρι­θώ­ρια βελ­τιώ­σεων, ω­στό­σο για το τμή­μα με­τα­ξύ Ρο­δο­δάφ­νης και Πα­τρών, υ­πάρ­χουν ση­μα­ντι­κά “πε­ρι­θώ­ρια”. “Το τμή­μα αυ­τό, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 500 εκ. ευ­ρώ, γνω­ρί­ζου­με πως έ­χει δε­σμευ­μέ­να 134 εκ. ευ­ρώ α­πό το Γ’ ΚΠΣ. Αν τα υ­πό­λοι­πα ε­ξα­σφα­λι­στούν α­πό το Δ’ ΚΠΣ, αυ­τό ση­μαί­νει πως δεν θα γί­νει κα­μί­α δη­μο­πρά­τη­ση πριν το 2007. Αυ­τό πρα­κτι­κά ση­μαί­νει πως υ­πάρ­χει χρό­νος αρ­κε­τός για κά­θε βελ­τί­ω­ση...”.
Ό­πως προ­α­ναφέρ­θη­κε, στην συ­ζή­τη­ση έ­γι­ναν πα­ρεμ­βά­σεις και α­πό δη­μάρ­χους της Αι­γιά­λειας, οι ο­ποί­οι τά­χθη­καν υ­πέρ της α­νά­γκης να διεκ­δι­κη­θούν οι μέ­γι­στες δυ­νατές βελ­τιώ­σεις στο “ρα­ντε­βού” με τον κ. Λιά­πη, ε­νώ οι κά­τοι­κοι του Δρε­πά­νου και των γύ­ρω πε­ριο­χών, με έγ­γρα­φο που διέ­νει­μαν, κά­νουν λό­γο για “κα­τα­στροφι­κή χά­ρα­ξη”.
Το ραντε­βού με τον Μι­χά­λη Λιά­πη
Την Τρί­τη 22 Φε­βρουα­ρί­ου 2005 στις 7.30 μ.μ. συ­να­ντή­θη­καν στην Α­θή­να, ο Πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Πα­να­γιώ­της Καβ­βα­δάς και ο υ­πουρ­γός Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λης Λιά­πης. Ό­πως ή­ταν α­να­με­νό­με­νο, η χά­ρα­ξη της νέ­ας γραμ­μής μο­νο­πώ­λη­σε την συ­ζή­τη­ση. Ο κ. Καβ­βα­δάς έ­θε­σε υ­πό­ψη του υ­πουρ­γού τον προ­βλη­μα­τι­σμό των δή­μων της Αι­γιά­λειας, που θε­ω­ρούν πως “δι­χο­το­μού­νται” οι πα­ρα­λια­κοί οι­κι­σμοί τους, ω­στό­σο α­πέ­φυ­γε να συ­ζη­τή­σει α­να­λυ­τι­κό­τερα το ζή­τη­μα, προ­κει­μέ­νου να ε­νη­με­ρω­θεί ο κ. Λιά­πης για το ζή­τη­μα και εν συνε­χεί­α να δώ­σει α­πα­ντή­σεις ε­νώ­πιον ό­λων των πο­λι­τι­κών φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής. Ο υ­πουρ­γός δε­σμεύ­τη­κε να ζη­τή­σει ά­με­ση ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου, προ­κει­μέ­νου στο νέ­ο ρα­ντε­βού να μπο­ρεί να το­πο­θε­τη­θεί ο­λο­κληρω­μέ­να ε­πί του ζη­τή­μα­τος.
Σε 15 πε­ρί­που μέ­ρες λοι­πόν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συ­νά­ντη­ση, με τους φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας (Βου­λευ­τές, Νο­μάρ­χη, Δή­μαρ­χους), προ­κει­μέ­νου να τε­θούν “ε­πί τά­πητος” οι εν­στά­σεις της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας για την χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής Κιά­του - Πα­τρών και να λη­φθούν συ­γκε­κρι­μέ­νες α­πο­φά­σεις.
“Θε­ω­ρώ πο­λύ ση­μα­ντι­κό το γε­γο­νός ό­τι θέ­σα­με ως πε­ριο­χή στον υ­πουρ­γό το πρόβλη­μα και ό­τι δέ­χθη­κε να γί­νει η συ­νά­ντη­ση στο γρα­φεί­ο του σε δε­κα­πέ­ντε ημέ­ρες για να α­κού­σει και τους το­πι­κούς πα­ρά­γο­ντες”. Μο­λο­νό­τι γνω­ρί­ζω κα­λά πως εί­ναι μια δύ­σκο­λη υ­πό­θε­ση εν τού­τοις εί­μαι αι­σιό­δο­ξος για­τί ο υπουρ­γός έ­χει την βού­λη­ση να α­σχο­λη­θεί προ­σω­πι­κά με το θέ­μα αυ­τό”, δή­λω­σε με­τά τη συ­νά­ντη­ση ο πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Πα­να­γιώ­της Καβ­βα­δάς.

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

ΕΡΓΟΣΕ (103) Ολυμπία Οδός (100) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) Κώστας Ρόζος (45) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (30) αποχετευτικός αγωγός (29) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγείρα (17) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (15) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΣΠΟΑΚ (10) ΜΕΤΚΑ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Αιγιαλός και παραλία (5) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) 18η Επαρχιακή Οδός (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) ΔΕΥΑ Αιγίου (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 19η επαρχιακή οδός Αχαίας Ακράτα Ζαρούχλα (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αποχετευτικό Αιγιαλείας (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)