1.2.05

ΦΕΒ. 2005 - Δεν πήραμε απάντηση στο ερώτημα: Γιατί τον Απρίλιο 2004 το Ν. Σ. ενέκρινε την “ως έχει” είσοδο του τραίνου στην ΑΙΓΕΙΡΑ


Τη στιγ­μή που το έρ­γο χά­ρα­ξης της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νης μπαί­νει στην τε­λι­κή ευ­θεί­α υ­λο­ποί­η­σης (έ­ναρ­ξη δια­δι­κα­σί­ας α­παλ­λο­τριώσε­ων, συ­νά­ντη­ση των Α­χαιών με τον αρ­μό­διο υ­πουρ­γό Μι­χά­λη Λιά­πη κ.λπ. βλ. ΣΕΛ. 5), η ε­φη­με­ρί­δα μας θέ­λο­ντας να κλεί­σει το πρώ­το κύ­κλο ε­νη­μέ­ρω­σης πά­νω σε αυ­τό το ση­μα­ντι­κό­τα­το θέ­μα - κύ­κλο που ξε­κι­νή­σα­με τον Δε­κέμ­βριο του 1996, συ­νε­χί­ζει το πρω­το­σέ­λι­δο του προ­η­γού­με­νου μή­να “Κρο­κο­δεί­λια δά­κρυα ή στρου­θο­κα­μη­λι­σμός” και α­πεύ­θυ­νε έ­να ου­σια­στι­κό ε­ρώ­τη­μα προς τις δύ­ο πα­ρα­τά­ξεις του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βουλί­ου Α­χα­ΐ­ας, για το γνω­στό δηλ. θέ­μα της έ­γκρι­σης με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντικών ε­πι­πτώ­σε­ων της γραμ­μής στο ύ­ψος της Αι­γεί­ρας τον Α­πρίλιο το 2004.
Ρω­τή­σα­με λοιπόν, τον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λο και τον Αρ­χη­γό της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης κ. Βα­σί­λη Μπε­κί­ρη.
Η α­ντα­πό­κρι­ση και των δύ­ο ή­ταν ά­με­ση. Μέ­σα σε λί­γες ώ­ρες το γρα­φεί­ο τύ­που του Νο­μάρ­χη, μας έ­δω­σε την α­πά­ντη­σή του.
Αλ­λά και ο αρ­χη­γός της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης, ε­ξου­σιο­δό­τησε την κ. Θε­ώ­νη Στα­θο­πού­λου η ο­ποί­α μας έ­στει­λε την ά­πο­ψη του Συν­δυα­σμού “Συ­μπα­ρά­τα­ξη για την Α­χα­ΐ­α” για τη νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή.
Η ε­φη­με­ρί­δα α­φού ευ­χα­ρι­στή­σει και τις δύ­ο πλευ­ρές για την αντα­πό­κρι­σή τους, ο­φεί­λει να το­νί­σει ό­τι σε κα­μί­α α­πό τις α­πα­ντή­σεις δεν περιέ­χε­ται ο κε­ντρι­κός πυ­ρή­νας της ε­ρώ­τη­σης που α­φο­ρού­σε την με­λέ­τη της Αιγεί­ρας και πα­ρα­θέ­τει αυ­τού­σιες, τό­σο την ε­ρώ­τη­ση, ό­σο και τις α­πα­ντή­σεις.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΦΡΟΥΡΟΥ»
Κύριε Νομάρχη, Κύ­ριε Μπε­κί­ρη, πα­ρα­κα­λώ την το­πο­θέ­τη­σή σας στο ε­ξής θέ­μα:
Η Ε­φη­με­ρί­δα Φρου­ρός Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας, τα τε­λευ­ταί­α 8 χρό­νια έ­χει ασχο­λη­θεί διε­ξο­δι­κά με το θέ­μα της χά­ρα­ξης της γραμ­μής.
Τον Α­πρί­λιο του 2004 με ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο ρε­πορ­τάζ έ­φε­ρε στο φως την α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Α­χα­ΐ­ας (14 Α­πρι­λί­ου 2004, ΠΡΑ­ΚΤΙ­ΚΟ 6, ΘΕ­ΜΑ 4) στην ο­ποί­α το Ν.Σ. Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ Ε­γκρί­νει την Με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πιπτώ­σε­ων της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου) με την προ­ϋ­πό­θεση προ­σθή­κης μιας α­κό­μα κά­τω διά­βα­σης ε­ντός του οι­κι­σμού Αι­γεί­ρας και συ­γκε­κρι­μέ­να ε­πί της κε­ντρι­κής ο­δού στον Ά­γιο Πα­ντε­λε­ή­μο­να.
Έ­χω θέ­σει ε­πα­νει­λημ­μέ­να μέ­σα α­πό την ε­φη­με­ρί­δα το ε­ρώ­τη­μα και δεν έ­χω λά­βει κα­μί­α α­πά­ντη­ση:
Για­τί τό­τε (10 μή­νες πριν) ό­λα έ­βαι­ναν κα­λά, ό­πως δεί­χνει η πα­ρα­πά­νω α­πό­φαση την ο­ποί­α προ­συ­πέ­γρα­ψαν οι Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι: 1) Α­βρα­μό­που­λος Αν­δρέ­ας 2) Α­θα­να­σό­που­λος Γε­ώρ­γιος 3) Α­πο­στο­λό­που­λος Γιώρ­γος 4) Α­ση­μα­κό­που­λος Δημή­τριος 5) Α­σπρού­λιας Βα­σί­λης 6) Βα­κά­λο­γλου Αλ. 7) Βγε­νό­που­λος Γ. 8) Βέρ­ρας Δημ. 9) Γε­ωρ­γα­κό­που­λος Άγ­γε­λος 10) Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου-Μπά­στα Δημ. 11) Κα­ρα­ντώ­νης Κ. 12) Κίκκι­νας Βα­σίλ. 13) Κοτ­τάς 14) Κυ­ρια­κό­που­λος Αθ. Γ. 15) Μά­κας Ι. 16) Μαρ­γα­ρί­της Λ. 17) Μπα­κόπου­λος Χ. 18) Μπα­χράς Α. 19) Μπε­κί­ρης Β. 20) Μπι­νιέ­ρης Γε­ώρ. 21) Μπου­χά­γιερ Αρ. 22) Ντά­τσικα Γ 23) Πα­να­γό­που­λος Νικ. 27) Στα­θο­πού­λου Θ. 28) Τα­πει­νός Γιαν. 29. Τρια­ντα­φυλ­λό­πουλος Α. 30) Φι­λιπ­πά­τος Δημ.
Τί άλ­λα­ξε τώ­ρα και ό­λοι α­να­κά­λυ­ψαν την “λαν­θα­σμέ­νη” χά­ρα­ξη αυ­τού του σημα­ντι­κό­τα­του έρ­γου, που δυ­στυ­χώς μό­νο α­πό τον Φρου­ρό κα­τα­γρά­φη­κε σε ό­λη τη διά­στα­σή του, ό­σον α­φο­ρά δηλ. την εί­σο­δο του τραί­νου στην Α­χα­ΐ­α;
Αιγείρα 24 Φεβρουαρίου 2005
Ευ­χα­ρι­στώ - Κώ­στας Ρό­ζος - Εκ­δό­της Ε­φη­με­ρί­δας “Φ”
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο Νομάρχης Δημήτρης Κατσικόπουλος: Όπως καλά γνωρίζετε, ο Δήμος Αιγείρας μα­ζί με τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης διεκ­δι­κού­σαν την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου- Πα­τρών, στις οι­κι­στι­κές πε­ριο­χές. Πρό­σφα­τα, με πα­ρέμ­βα­ση του Υ­πουρ­γού Δι­καιο­σύ­νης κ. Πα­πα­λη­γού­ρα, κα­θώς και άλ­λων πο­λι­τι­κών πα­ρα­γό­ντων, ε­πι­λέ­χθη­κε η λύ­ση της υ­πο­γειο­ποί­η­σης για τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης Κα­τό­πιν τού­των, και με δε­δο­μέ­νο ό­τι δεν τη­ρού­νται τα ί­δια μέτρα και τα ί­δια σταθ­μά, χω­ρίς να μας δί­νο­νται για αυ­τό σα­φείς α­πα­ντή­σεις ή έστω πει­στι­κές δι­καιο­λο­γί­ες, διεκ­δι­κού­με και για τον Δή­μο Αι­γεί­ρας ί­ση αντι­με­τώ­πι­ση και βελ­τί­ω­ση της υ­πάρ­χου­σας χά­ρα­ξης , με βά­ση τις προ­τά­σεις των Δη­μάρ­χων της πε­ριο­χής.
“Συμπαράταξη για την Αχαΐα” - Σταθοπούλου Θεώνη - Γραμματέας Νομαρχιακού Συμβουλίου: "Η πα­ρά­τα­ξη της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης στο νο­μαρ­χια­κό συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας με αρ­χη­γό της τον Βα­σί­λη Μπε­κί­ρη έ­χει πα­ρα­κο­λου­θή­σει την “χά­ρα­ξη της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κί­α­του – Πά­τρας” που εί­ναι έ­να έρ­γο το ο­ποί­ο έχει ύ­ψι­στη α­να­πτυ­ξια­κή α­ξί­α για την Α­χα­ΐ­α και τη δυ­τι­κή Ελ­λά­δα, κι έ­χει βρε­θεί στο πλευ­ρό των κα­τοί­κων της Α­χα­ΐ­ας κα­τά μή­κος της πα­ρα­λια­κής γραμ­μής, οι ο­ποί­οι θε­ω­ρούν ό­τι βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη έ­να σχέ­διο που θα κό­ψει στα δύ­ο μια ά­κρως του­ρι­στι­κή ζώ­νη και θα ε­πη­ρε­ά­σει αρ­νη­τι­κά την οι­κο­νο­μι­κή ζωή.
Για το λό­γο αυ­τό με πρω­το­βου­λί­α της έ­φε­ρε το θέ­μα ξα­νά για συ­ζή­τη­ση στο νομαρ­χια­κό συμ­βού­λιο για­τί πι­στεύ­ει α­κρά­δα­ντα ό­τι χά­θη­κε πο­λύ­τι­μος χρόνος κι ό­τι οι φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας δέ­κα χρό­νια που εί­χε γί­νει γνω­στή η “προμε­λέ­τη” του έρ­γου α­δρα­νείς αν με α­πο­τέ­λε­σμα να φθά­νου­με τώ­ρα στο “παρά πέ­ντε” της δη­μο­πρά­τη­σης του έρ­γου.
Εί­ναι ση­μα­ντι­κό λοι­πόν τώ­ρα ό­τι ό­λοι α­να­γνω­ρί­ζουν ό­τι πρέ­πει να γί­νουν προ­σπά­θειες για “βελ­τιώ­σεις” ά­με­σα κι ό­που εί­ναι δυ­να­τό η νέ­α σι­δηρο­δρο­μι­κή γραμ­μή να πα­ρα­κάμ­ψει τους πά­λι α­κού­σει οι­κι­σμούς της Αι­για­λείας στο κομ­μά­τι του έρ­γου Κιά­το – Ρο­δο­δάφ­νη, δε­δο­μέ­νου ό­τι το έρ­γο έ­χει χρο­νι­κό ο­ρί­ζο­ντα υ­λο­ποί­η­σης το 2008 και να α­πο­φύ­γου­με το εν­δε­χό­με­νο α­πέ­ντα­ξης και μα­ταί­ω­σής του, και το δεύ­τε­ρο κομ­μά­τι Ρο­δο­δάφ­νη – Πά­τρα, για το ο­ποί­ο οι με­λέ­τες δεν έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί, χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας υ­λο­ποί­η­σης το 2012, να ε­ντα­χθεί στη χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το Δ’ ΚΠΣ και να ε­ξε­τα­σθεί πά­λι η χά­ραξή του, κα­θώς και η θέ­ση του ε­μπο­ρευ­μα­τι­κού κέ­ντρου.
Για το λό­γο αυ­τό το νο­μαρ­χια­κό συμ­βού­λιο στις η 23/2/2005 α­πο­φά­σι­σε ο­μό­φω­να να επι­διώ­ξει ρα­ντε­βού με τον υ­πουρ­γό με­τα­φο­ρών Μι­χά­λη Λιά­πη, ό­που θα συμ­με­τέχουν ό­λοι οι φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νή­σουν τις πι­θα­νό­τητες “βελ­τί­ω­σης” της χά­ρα­ξης προ­α­σπί­ζο­ντας την οι­κι­στι­κή, χω­ρο­τα­ξική και του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη των πε­ριο­χών της Α­χα­ΐ­ας, τη­ρου­μέ­νων των συμ­βατι­κών υ­πο­χρε­ώ­σε­ων της χώ­ρας α­πέ­να­ντι στην Ε.Ε., α­φού το έρ­γο χρη­μα­το­δο­τείται κα­τά 50% α­πό το τα­μεί­ο συ­νο­χής."
Τελειωμένη υπόθεση (;)
Α­πόφα­ση διεκ­δί­κη­σης κά­θε δυ­να­τής βελ­τί­ω­σης στην χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής Κιά­του - Πα­τρών, έ­λα­βε το βρά­δυ της Τε­τάρ­της 23 Φεβρουαρίου το Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας, ε­νώ το ρα­ντε­βού των τε­λευ­ταί­ων με τον υ­πουρ­γό Μετα­φο­ρών, Μ. Λιά­πη, σε 15 μέ­ρες, δεί­χνει να α­πο­κτά κα­θο­ρι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα.
Το θέ­μα, συ­ζη­τή­θη­κε για μί­α α­κό­μα φο­ρά στο Ν. Σ., με την πα­ρου­σί­α Δη­μάρ­χων των πε­ριο­χών της Αι­για­λεί­ας που θε­ω­ρούν πως οι πα­ραλια­κοί οι­κι­σμοί των δή­μων τους δι­χο­το­μού­νται, αλ­λά και με την πα­ρου­σί­α εκπρο­σώ­πων των κα­τοί­κων του Δρε­πά­νου, των Α­ρα­χω­βι­τί­κων και του Ψα­θο­πύρ­γου, που α­ντι­δρούν στο σχέ­διο δη­μιουρ­γί­ας ε­μπο­ρευ­μα­τι­κού σταθ­μού του Ο­ΣΕ στην πε­ριο­χή τους.
Κοι­νή συ­νι­στα­μέ­νη ό­λων, η διεκ­δί­κη­ση βελ­τιώ­σε­ων στην χά­ρα­ξη “μέ­χρι τέ­λους” και η α­παί­τη­ση α­πό τον υ­πουρ­γό, Μ. Λιά­πη, να α­πα­ντή­σει σε μια σει­ρά α­διευ­κρί­νι­στων μέ­χρι σή­με­ρα ζη­τη­μά­των, τα ο­ποί­α μπο­ρούν να δώ­σουν “κρί­σι­μες” α­πα­ντή­σεις, σε ό,τι α­φο­ρά την δυ­να­τό­τη­τα πε­ραι­τέ­ρω βελ­τιώ­σε­ων σε σχέ­ση με τους χρό­νους ε­κτέ­λε­σης του ση­μα­ντι­κού έρ­γου και τους χρό­νους χρη­μα­το­δό­τη­σής του.
Το ρα­ντε­βού με τον κ. Λιά­πη, θα κα­θο­ρι­στεί πιθα­νό­τα­τα για τις 9 Μαρ­τί­ου και σε αυ­τό θα με­τά­σχουν, ο Γ.Γ. της Πε­ρι­φέ­ρειας, Π. Καβ­βα­δάς, ο Νο­μάρ­χης, Δ. Κα­τσι­κό­που­λος, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔΚ, Γρ. Α­λε­ξό­που­λος και οι Δή­μαρ­χοι Ε­ρι­νε­ού, Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας και Δια­κο­πτού.
Το θέ­μα έ­φερε προς συ­ζή­τη­ση η πα­ρά­τα­ξη της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης του Β. Μπε­κί­ρη, αλλά και ο ε­πι­κε­φα­λής της “Α­χα­ϊ­κής Συ­μπο­λι­τεί­ας”, Ν. Τσού­κα­λης.
Ο κ. Μπε­κί­ρης ε­πέρ­ρι­ψε ευ­θύ­νες στους πο­λι­τι­κούς εκ­προ­σώ­πους του Νο­μού κα­τά την προ­ηγού­με­νη δε­κα­ε­τί­α, λέ­γο­ντας πως α­δρά­νη­σαν, “θέ­το­ντας το κόμ­μα υ­πε­ρά­νω του τό­που”. “Θυ­σιά­στη­καν οι κά­τοι­κοι μπρο­στά στο κομ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον. Ως πα­ρά­ταξη τα­χθή­κα­με πά­ντα στο πλευ­ρό των κα­τοί­κων και πολ­λές φο­ρές κα­τη­γο­ρη­θήκα­με πως δη­μιουρ­γού­με ε­μπό­δια στο έρ­γο. Εί­ναι ε­πο­χή τώ­ρα, να διορθώ­σου­με τα σφάλ­μα­τα του πα­ρελ­θό­ντος. Ζη­τά­με ε­πα­νε­ξέ­τα­ση του θέ­μα­τος κι ε­νό­ψει της συ­νά­ντη­σης με τον κ. Λιά­πη, να προ­σπα­θή­σου­με να διορ­θώ­σου­με ό,τι μπο­ρεί να διορ­θω­θεί” κα­τέ­λη­ξε ο κ. Μπε­κί­ρης.
Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, ο κ. Τσού­κα­λης “στά­θη­κε” στο “έλ­λειμ­μα πο­λι­τι­κής εκ­προ­σώ­πη­σης του νο­μού”. “Μια ψη­φοθη­ρι­κή, κα­τά την ά­πο­ψή μας, πα­ρέμ­βα­ση του κ. Πα­πα­λη­γού­ρα υ­πέρ του Δερ­βε­νί­ου α­πο­κά­λυ­ψε αυ­τό το έλ­λειμ­μα. Ε­πί πολ­λά χρό­νια, η ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πέ­τυ­χε να δια­σπάσει την το­πι­κή κοι­νω­νί­α και να δη­μιουρ­γή­σει μια χά­ρα­ξη - έ­κτρω­μα! Λύ­θη­κε το πρό­βλη­μα της Πά­τρας και του Αι­γί­ου, με τον χει­ρό­τε­ρο τρό­πο, κα­τά την γνώ­μη μας, κι έ­μει­ναν οι άλ­λες πε­ριο­χές α­κά­λυ­πτες. Και οι πο­λι­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποί μας, τρο­μαγ­μέ­νοι α­πό το κλί­μα υ­πα­νά­πτυ­ξης της πε­ριο­χής, δεν τόλ­μη­σαν καμί­α πα­ρέμ­βα­ση. Δέ­χτη­καν την α­νά­πτυ­ξη υ­πό ο­ποιουσ­δή­πο­τε ό­ρους! Ά­πο­ψή μας εί­ναι, πως θα πρέ­πει να το πα­λέ­ψου­με μέ­χρι τέ­λους. Μια σει­ρά ζη­τη­μά­των παρα­μέ­νουν α­νοι­χτά. Ζη­τά­με νέ­α, νό­τια χά­ρα­ξη για το τμή­μα α­πό Ρο­δο­δάφ­νη μέ­χρι την Πά­τρα, σι­δη­ρό­δρο­μο μέ­χρι την ΒΙ­ΠΕ, σύν­δε­ση με το νέ­ο λι­μά­νι κι ε­μπο­ρευ­μα­τι­κό σταθ­μό σε πε­ριο­χή ε­κτός Δρε­πά­νου” υ­πο­γράμ­μι­σε ο κ. Τσού­κα­λης.
Λαμβά­νο­ντας τον λό­γο, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Α. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, υ­πο­γράμμι­σε πως πρό­κει­ται για έ­να ση­μα­ντι­κό α­να­πτυ­ξια­κό έρ­γο, που ου­δείς έ­χει δι­καί­ω­μα να το “στε­ρή­σει” α­πό την πε­ριο­χή, τό­νι­σε επισης πως το Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βούλιο στά­θη­κε πά­ντα κρι­τι­κά α­πέ­να­ντι στις με­λέ­τες της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και πως με απο­φά­σεις του έ­χει α­πορ­ρί­ψει του­λά­χι­στον δύ­ο με­λέ­τες.
“Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στικό, πως ο αρ­χι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου ή­ταν 400 εκ. ευ­ρώ και σή­με­ρα έ­χει φτά­σει στα 850 εκ. ευ­ρώ” τό­νι­σε. Πα­ράλ­λη­λα, ε­ξέ­φρα­σε την ά­πο­ψη πως για το μεν πρώ­το τμή­μα (Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νης) δεν υ­πάρ­χουν ση­μα­ντι­κά πε­ρι­θώ­ρια βελ­τιώ­σεων, ω­στό­σο για το τμή­μα με­τα­ξύ Ρο­δο­δάφ­νης και Πα­τρών, υ­πάρ­χουν ση­μα­ντι­κά “πε­ρι­θώ­ρια”. “Το τμή­μα αυ­τό, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 500 εκ. ευ­ρώ, γνω­ρί­ζου­με πως έ­χει δε­σμευ­μέ­να 134 εκ. ευ­ρώ α­πό το Γ’ ΚΠΣ. Αν τα υ­πό­λοι­πα ε­ξα­σφα­λι­στούν α­πό το Δ’ ΚΠΣ, αυ­τό ση­μαί­νει πως δεν θα γί­νει κα­μί­α δη­μο­πρά­τη­ση πριν το 2007. Αυ­τό πρα­κτι­κά ση­μαί­νει πως υ­πάρ­χει χρό­νος αρ­κε­τός για κά­θε βελ­τί­ω­ση...”.
Ό­πως προ­α­ναφέρ­θη­κε, στην συ­ζή­τη­ση έ­γι­ναν πα­ρεμ­βά­σεις και α­πό δη­μάρ­χους της Αι­γιά­λειας, οι ο­ποί­οι τά­χθη­καν υ­πέρ της α­νά­γκης να διεκ­δι­κη­θούν οι μέ­γι­στες δυ­νατές βελ­τιώ­σεις στο “ρα­ντε­βού” με τον κ. Λιά­πη, ε­νώ οι κά­τοι­κοι του Δρε­πά­νου και των γύ­ρω πε­ριο­χών, με έγ­γρα­φο που διέ­νει­μαν, κά­νουν λό­γο για “κα­τα­στροφι­κή χά­ρα­ξη”.
Το ραντε­βού με τον Μι­χά­λη Λιά­πη
Την Τρί­τη 22 Φε­βρουα­ρί­ου 2005 στις 7.30 μ.μ. συ­να­ντή­θη­καν στην Α­θή­να, ο Πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Πα­να­γιώ­της Καβ­βα­δάς και ο υ­πουρ­γός Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λης Λιά­πης. Ό­πως ή­ταν α­να­με­νό­με­νο, η χά­ρα­ξη της νέ­ας γραμ­μής μο­νο­πώ­λη­σε την συ­ζή­τη­ση. Ο κ. Καβ­βα­δάς έ­θε­σε υ­πό­ψη του υ­πουρ­γού τον προ­βλη­μα­τι­σμό των δή­μων της Αι­γιά­λειας, που θε­ω­ρούν πως “δι­χο­το­μού­νται” οι πα­ρα­λια­κοί οι­κι­σμοί τους, ω­στό­σο α­πέ­φυ­γε να συ­ζη­τή­σει α­να­λυ­τι­κό­τερα το ζή­τη­μα, προ­κει­μέ­νου να ε­νη­με­ρω­θεί ο κ. Λιά­πης για το ζή­τη­μα και εν συνε­χεί­α να δώ­σει α­πα­ντή­σεις ε­νώ­πιον ό­λων των πο­λι­τι­κών φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής. Ο υ­πουρ­γός δε­σμεύ­τη­κε να ζη­τή­σει ά­με­ση ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου, προ­κει­μέ­νου στο νέ­ο ρα­ντε­βού να μπο­ρεί να το­πο­θε­τη­θεί ο­λο­κληρω­μέ­να ε­πί του ζη­τή­μα­τος.
Σε 15 πε­ρί­που μέ­ρες λοι­πόν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συ­νά­ντη­ση, με τους φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας (Βου­λευ­τές, Νο­μάρ­χη, Δή­μαρ­χους), προ­κει­μέ­νου να τε­θούν “ε­πί τά­πητος” οι εν­στά­σεις της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας για την χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής Κιά­του - Πα­τρών και να λη­φθούν συ­γκε­κρι­μέ­νες α­πο­φά­σεις.
“Θε­ω­ρώ πο­λύ ση­μα­ντι­κό το γε­γο­νός ό­τι θέ­σα­με ως πε­ριο­χή στον υ­πουρ­γό το πρόβλη­μα και ό­τι δέ­χθη­κε να γί­νει η συ­νά­ντη­ση στο γρα­φεί­ο του σε δε­κα­πέ­ντε ημέ­ρες για να α­κού­σει και τους το­πι­κούς πα­ρά­γο­ντες”. Μο­λο­νό­τι γνω­ρί­ζω κα­λά πως εί­ναι μια δύ­σκο­λη υ­πό­θε­ση εν τού­τοις εί­μαι αι­σιό­δο­ξος για­τί ο υπουρ­γός έ­χει την βού­λη­ση να α­σχο­λη­θεί προ­σω­πι­κά με το θέ­μα αυ­τό”, δή­λω­σε με­τά τη συ­νά­ντη­ση ο πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Πα­να­γιώ­της Καβ­βα­δάς.