ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουν 2009

ΙΟΥΝ. 2009: “Μπαχαλο” η Αχαϊκή περιβαλλοντική πολιτική!

Άλυτα… Λύματα
Ση­μα­ντι­κό­τα­τη και με μεγά­λη συμ­με­το­χή πο­λι­τι­κών πα­ρα­γό­ντων τής Α­χα­ΐ­ας, ή­ταν η σύ­σκε­ψη που πραγ­ματο­ποι­ή­θη­κε το με­ση­μέ­ρι τής 22ας Μα­ΐ­ου στην Α­κρά­τα, με θέ­μα το πρό­βλη­μα διά­θε­σης των βο­θρο­λυ­μά­των τής Ανα­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Τρεις και πλέ­ον ώ­ρες οι πα­ρευ­ρι­σκό­με­νοι, στην κα­τά­με­στη αί­θου­σα του Δη­μοτι­κού συμ­βου­λί­ου Α­κρά­τας, προ­σπά­θη­σαν να ε­ντο­πί­σουν τη ρί­ζα τού κα­κού και να λύ­σουν τον “γόρ­διο δε­σμό” της μη ύ­παρξης πλέ­ον χώ­ρου υ­πο­δο­χής των λυ­μά­των των τριών Δή­μων.
Ευ­θεί­ες βο­λές κα­τά του Δη­μάρ­χου Αι­γί­ου Α­πό­στο­λου Κα­ρα­φω­τιά, ε­κτό­ξευ­σε ο Δή­μαρ­χος Α­κρά­τας Πά­νος Με­λής, λέ­γο­ντας, ό­τι υ­πήρ­χε μό­νο έ­να πρό­βλη­μα με τη μη ύ­παρ­ξη ΧΥ­ΤΑ στην κε­ντρι­κή Α­χα­ΐ­α και ο α­πο­κλει­σμός μας α­πό τον βιο­λογι­κό τού Αι­γί­ου δη­μιούρ­γη­σε δεύ­τε­ρο και πο­λύ με­γά­λο, ε­πι­ση­μαί­νο­ντας ό­τι τα προ­η­γού­με­να χρό­νια η Α­κρά­τα εί­χε βο­η­θή­σει πολ­λές φο­ρές το Αί­γιο παίρ­νοντας σκου­πί­δια στην μέ­χρι πρό­σφα­τα λει­τουρ­γού­σα χω­μα­τε­ρή του.
Α­πό την πλευ­ρά του ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας τό­νι­σε, ό­τι οι ό­ποιες πα­ρα­πέ­ρα ε­νέργειες πρέ­πει να ε­στιά­ζο­νται μό­νο στα υ­γρά α­πό­βλη­τα χω­ρίς κα­μί­α συ­σχέ­τιση με τα στε­ρε­ά, α­φού ο σχε­δια­σμός εί­ναι πλέ­ον και νο­μι­κά δε­σμευ­τι­κός.
Συ­ζη­τή­θη­κε και το θέ­μα της α­πόρ­ρι­ψης των α­σφα­λι­στι­κών μέ­τρων των Δή­μων Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού, α­πό το Πρω­το­δι­κεί­ο Αι­γί­ου με το αι­τιο­λο­γι­κό ό­τι δεν υ­πάρ­χει πλέ­ον σύμ­βα­ση του Αι­γί­ου με τους τρεις Δή­μους. Για το θέ­μα αυ­τό ο αρ­χη­γός τής Α­ντι­πο­λί­τευ­σης Αι­γεί­ρας Πά­νος Γιαν­νού­λης ε­πι­σή­μα­νε, ό­τι ή­ταν λά­θος η υ­πο­γρα­φή μό­νο 18ά­μη­νης σύμ­βα­σης με το Αί­γιο, α­φού α­μέ­σως με­τά τη λή­ξη της (τέ­λος 2008) το Αί­γιο έ­κλει­σε το βιο­λο­γι­κό.
Μια α­κό­μα α­ξιο­πρό­σε­κτη το­πο­θέ­τη­ση ή­ταν του Προ­έ­δρου του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας Χρή­στου Λυ­μπε­ρό­που­λου ο ο­ποί­ος υ­πεν­θύ­μι­σε τον προ δε­κα­ε­τί­ας σχε­δια­σμό, ότι δηλ. η Αι­γεί­ρα θα πά­ρει τα σκου­πί­δια και η Α­κρά­τα τα λύ­μα­τα, το­νί­ζο­ντας με νόημα: Η Αι­γεί­ρα α­ντα­πο­κρί­θη­κε α­πό­λυ­τα στον σχε­δια­σμό.
Βέ­βαια οι ε­ξε­λί­ξεις, του­λά­χι­στον σε ε­πί­πε­δο “πο­λι­τι­κών από­ψε­ων”, εί­ναι τό­σο ρα­γδαί­ες, που τα συ­μπε­ρά­σμα­τα της σύσκε­ψης της Α­κρά­τας θα μπο­ρούν να ανα­φερ­θούν πλέ­ον ως ξε­πε­ρα­σμέ­να και το τι θα γί­νει στο ά­με­σο και α­πώ­τε­ρο “πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό” μέλ­λον της Α­χα­ΐ­ας, ου­δείς μπο­ρεί να “προφη­τεύ­σει”.
Για πα­ρά­δειγ­μα, λί­γες ώ­ρες πριν ο­λο­κλη­ρω­θεί η πα­ρού­σα έκ­δο­ση, ο Δή­μαρ­χος Α­κρά­τας ζή­τη­σε α­πό τον Νο­μάρ­χη να κη­ρύ­ξει το Δή­μο Α­κρά­τας σε κα­τά­στα­ση έκτα­κτης α­νά­γκης, πράγ­μα που δεν έ­γι­νε α­πο­δε­κτό, φέρ­νο­ντας έ­τσι τις πο­λιτι­κές σχέ­σεις των δύ­ο αν­δρών σε ο­ρια­κό ση­μεί­ο.
Ο Νο­μάρ­χης, πά­ντως, την Πέ­μπτη 4 Ιου­νί­ου, έ­στει­λε κλι­μά­κιο των υ­γειο­νο­μι­κών υ­πη­ρε­σιών στην Α­κρά­τα, προκει­μέ­νου να ε­κτι­μή­σουν την κα­τά­στα­ση α­πό την α­δυ­να­μί­α τού Δή­μου να δια­χει­ρι­στεί πλέ­ον τον ό­γκο των λυ­μά­των του.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com