1.5.09

ΜΑΪ. 2009: Μεγάλη Πέμπτη… το Μεγάλο ΟΧΙ !

Σε «α­νοι­κτό πό­λε­μο» πά­ντων κα­τά πά­ντων ε­ξε­λίσ­σε­ται, με α­πρό­βλε­πτες συ­νέ­πειες, το θέ­μα –σί­ριαλ της δια­χεί­ρι­σης στε­ρε­ών και υ­γρών στην Α­να­το­λι­κή Α­χα­ΐ­α. 
Μπο­ρεί βέ­βαια να ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε ο πρώ­τος κύ­κλος των ε­πει­σο­δί­ων με την νέ­α ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση – άρ­νη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου τού Δή­μου Αι­γεί­ρας να δε­χθεί σκου­πί­δια της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας (Δυτι­κή Αι­για­λεί­α και πρώ­ην Ε­παρ­χί­α Κα­λα­βρύ­των), η υ­πό­θε­ση ό­μως θα ε­ξα­κο­λουθεί να α­πα­σχο­λεί ε­πί μα­κρόν, α­φού η «βρο­χή» των μη­νύ­σε­ων με­τα­ξύ των Δή­μων θα φέ­ρει δι­κα­στι­κές α­πο­φά­σεις με τις ο­ποί­ες οι ε­μπλε­κό­με­νοι ευελ­πι­στούν στη λύ­ση ό­λων των προ­βλη­μά­των.
Προ­βλή­μα­τα, που δεν ε­στιά­ζο­νται πλέ­ον μό­νο στις α­γω­νιώ­δεις προ­σπά­θειες του Δή­μου Αι­γί­ου να βρει α­πο­δέ­κτη ε­να­πό­θε­σης των σκου­πι­διών του, αλ­λά και στην α­πό­φα­ση του Αι­γί­ου να κλεί­σει το βιο­λο­γι­κό του στα βυ­τιο­φό­ρα των άλλων Δή­μων - α­πό­φα­ση που έ­χει προ­κα­λέ­σει «έμ­φραγ­μα» στη δια­χεί­ρι­ση των υγρών α­πο­βλή­των τό­σο στην Α­κρά­τα ό­σο στην Αι­γεί­ρα και το Δια­κο­πτό.
Τρέ­χουν και δεν φτά­νουν οι Δή­μαρ­χοι α­φού το κα­λο­καί­ρι εί­ναι προ των πυ­λών και αν λά­βου­με υ­πό­ψη τα στοι­χεί­α που πα­ρου­σί­α­σε ο Δή­μαρ­χος Αι­γίου, μό­νο τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο ο βιο­λο­γι­κός δέ­χτη­κε 1100 βυ­τία των Δή­μων Ακρά­τας, Αι­γεί­ρας, Δια­κο­πτού!
Και το ε­ρώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει: Αν δεν «δια­τα­χθεί» δι­κα­στι­κά το ά­νοιγ­μα του βιο­λο­γι­κού και αν το Αί­γιο δεν υ­πα­να­χω­ρή­σει στην α­πα­γό­ρευ­ση χρή­σης του, που θα πά­νε τα λύ­μα­τα; Το με­γα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα πά­ντως το έ­χει η Α­κρά­τα α­φού τα στοι­χεί­α τού 2008 κα­τέ­γρα­ψαν ό­τι στο Αί­γιο πή­γαν 2242 δη­μο­τι­κά βυ­τί­α (πέ­ρα α­πό τα ι­διω­τι­κά), α­κο­λου­θεί η Αι­γεί­ρα με 750 και το Διακο­πτό με 340.
Σε πλή­ρες α­διέ­ξο­δο πα­ρα­μέ­νει, α­πό την άλ­λη, ο Δή­μος Αι­γί­ου α­φού η α­πο­κο­μιδή των σκου­πι­διών του,
που μέ­χρι πρό­σφα­τα προ­ω­θού­νταν σε ΧΥ­ΤΑ της Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δας έ­χει δια­κο­πεί λό­γω «ά­γο­νων» δια­γω­νι­σμών με την μη ύ­παρ­ξη εν­διαφέ­ρο­ντος α­πό ε­ται­ρεί­ες με­τα­φο­ράς, ε­νώ η προ­σω­ρι­νή ε­να­πό­θε­ση των πα­κε­το­ποι­η­μέ­νων σκου­πι­διών στην πε­ριο­χή τής Τέ­με­νης έ­χει μπλο­κά­ρει κα­τό­πιν ι­σχυ­ρών α­ντι­δρά­σε­ων πο­λι­τών και προ­σφυ­γών του Το­πι­κού Συν­μβου­λί­ου του Δημ. Δια­με­ρί­σμα­τος της Τέ­με­νης. Η λύ­ση τού ΧΥ­ΤΑ “Πα­πα­νι­κο­λού”, που σύμ­φω­να με τον Δή­μαρ­χο Αι­γί­ου έ­χει μπει στην τε­λι­κή ευ­θεί­α, πε­ριο­χή ευ­ρι­σκό­με­νη στα όρια του Δή­μου Συ­μπο­λι­τεί­ας, αλ­λά γειτ­νιά­ζει με τον ό­μο­ρο Δή­μο και α­ντι­μετω­πί­ζει σθε­να­ρές α­ντι­δρά­σεις α­πό τον Δή­μαρ­χο και το Δ.Σ. Ε­ρι­νε­ού.
Οι α­πα­νω­τές συ­σκέ­ψεις τής Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δας, τό­σο στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τικής Ελ­λά­δος ό­που ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας ζή­τη­σε α­πό τους Δη­μάρ­χους να βρουν με­τα­ξύ τους «κα­τε­πεί­γου­σα» λύ­ση, ό­σο και η α­κο­λου­θή­σα στο Αί­γιο με­τα­ξύ των τριών Δη­μάρ­χων της Α­να­το­λι­κής Αι­γιά­λειας και του Δη­μάρ­χου Αι­γί­ου, κατέ­λη­ξαν στο να στεί­λουν το «μπα­λά­κι» της υ­πό­θε­σης στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας.
Η κα­τε­πεί­γου­σα συ­νε­δρί­α­ση του Δ.Σ. έ­γι­νε το πρω­ί της Με­γά­λης Πέ­μπτης στην Αι­γεί­ρα, πα­ρου­σί­α των Δη­μάρ­χων Αι­γί­ου, Δια­κο­πτού και Α­κρά­τας, κ.κ. Κα­ρα­φωτιά, Βα­σι­λεί­ου και Με­λή, κα­θώς και των Α­ντι­δη­μάρ­χων Αι­γί­ου κ.κ. Λυρ­τζή και Γού­σια. Πα­ρέ­στη­σαν ε­πί­σης και μέ­λη τής ε­πι­τρο­πής Α­γώ­να κα­θώς και η Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Προ­στα­σί­ας Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας κ. Βά­σω Κα­ρα­ζέ­ρη.
Το αί­τη­μα των Δη­μάρ­χων προς τον πρό­ε­δρο του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας για έ­κτα­κτη συ­νεδρί­α­ση του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας α­νέ­φε­ρε: με τα και­νούρ­για δε­δο­μέ­να δη­μο­πρά­τη­σης του ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού σε συν­δυα­σμό με την κα­τα­σκευ­ή του Ερ­γο­στα­σί­ου ε­πεξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των στην Α­χα­ΐ­α και λαμ­βά­νο­ντας υ­πό­ψη το πρό­βλη­μα που έ­χει δη­μιουρ­γη­θεί με τα λύ­μα­τα και τα α­πορ­ρίμ­μα­τα ζη­τά­με την α­πο­δο­χή ε­νός μέ­ρους α­πορ­ριμ­μά­των της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας με την δέ­σμευ­ση ό­ταν κα­τα­σκευα­στεί ο “Πα­πα­νι­κο­λού” να δε­χθεί το α­ντί­στοι­χο το­νάζ α­πορ­ριμ­μά­των α­πό την Αι­γεί­ρα.