ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαΐ 2009

ΜΑΪ. 2009: Μεγάλη Πέμπτη… το Μεγάλο ΟΧΙ !

Σε «α­νοι­κτό πό­λε­μο» πά­ντων κα­τά πά­ντων ε­ξε­λίσ­σε­ται, με α­πρό­βλε­πτες συ­νέ­πειες, το θέ­μα –σί­ριαλ της δια­χεί­ρι­σης στε­ρε­ών και υ­γρών στην Α­να­το­λι­κή Α­χα­ΐ­α. 
Μπο­ρεί βέ­βαια να ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε ο πρώ­τος κύ­κλος των ε­πει­σο­δί­ων με την νέ­α ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση – άρ­νη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου τού Δή­μου Αι­γεί­ρας να δε­χθεί σκου­πί­δια της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας (Δυτι­κή Αι­για­λεί­α και πρώ­ην Ε­παρ­χί­α Κα­λα­βρύ­των), η υ­πό­θε­ση ό­μως θα ε­ξα­κο­λουθεί να α­πα­σχο­λεί ε­πί μα­κρόν, α­φού η «βρο­χή» των μη­νύ­σε­ων με­τα­ξύ των Δή­μων θα φέ­ρει δι­κα­στι­κές α­πο­φά­σεις με τις ο­ποί­ες οι ε­μπλε­κό­με­νοι ευελ­πι­στούν στη λύ­ση ό­λων των προ­βλη­μά­των.
Προ­βλή­μα­τα, που δεν ε­στιά­ζο­νται πλέ­ον μό­νο στις α­γω­νιώ­δεις προ­σπά­θειες του Δή­μου Αι­γί­ου να βρει α­πο­δέ­κτη ε­να­πό­θε­σης των σκου­πι­διών του, αλ­λά και στην α­πό­φα­ση του Αι­γί­ου να κλεί­σει το βιο­λο­γι­κό του στα βυ­τιο­φό­ρα των άλλων Δή­μων - α­πό­φα­ση που έ­χει προ­κα­λέ­σει «έμ­φραγ­μα» στη δια­χεί­ρι­ση των υγρών α­πο­βλή­των τό­σο στην Α­κρά­τα ό­σο στην Αι­γεί­ρα και το Δια­κο­πτό.
Τρέ­χουν και δεν φτά­νουν οι Δή­μαρ­χοι α­φού το κα­λο­καί­ρι εί­ναι προ των πυ­λών και αν λά­βου­με υ­πό­ψη τα στοι­χεί­α που πα­ρου­σί­α­σε ο Δή­μαρ­χος Αι­γίου, μό­νο τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο ο βιο­λο­γι­κός δέ­χτη­κε 1100 βυ­τία των Δή­μων Ακρά­τας, Αι­γεί­ρας, Δια­κο­πτού!
Και το ε­ρώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει: Αν δεν «δια­τα­χθεί» δι­κα­στι­κά το ά­νοιγ­μα του βιο­λο­γι­κού και αν το Αί­γιο δεν υ­πα­να­χω­ρή­σει στην α­πα­γό­ρευ­ση χρή­σης του, που θα πά­νε τα λύ­μα­τα; Το με­γα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα πά­ντως το έ­χει η Α­κρά­τα α­φού τα στοι­χεί­α τού 2008 κα­τέ­γρα­ψαν ό­τι στο Αί­γιο πή­γαν 2242 δη­μο­τι­κά βυ­τί­α (πέ­ρα α­πό τα ι­διω­τι­κά), α­κο­λου­θεί η Αι­γεί­ρα με 750 και το Διακο­πτό με 340.
Σε πλή­ρες α­διέ­ξο­δο πα­ρα­μέ­νει, α­πό την άλ­λη, ο Δή­μος Αι­γί­ου α­φού η α­πο­κο­μιδή των σκου­πι­διών του,
που μέ­χρι πρό­σφα­τα προ­ω­θού­νταν σε ΧΥ­ΤΑ της Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δας έ­χει δια­κο­πεί λό­γω «ά­γο­νων» δια­γω­νι­σμών με την μη ύ­παρ­ξη εν­διαφέ­ρο­ντος α­πό ε­ται­ρεί­ες με­τα­φο­ράς, ε­νώ η προ­σω­ρι­νή ε­να­πό­θε­ση των πα­κε­το­ποι­η­μέ­νων σκου­πι­διών στην πε­ριο­χή τής Τέ­με­νης έ­χει μπλο­κά­ρει κα­τό­πιν ι­σχυ­ρών α­ντι­δρά­σε­ων πο­λι­τών και προ­σφυ­γών του Το­πι­κού Συν­μβου­λί­ου του Δημ. Δια­με­ρί­σμα­τος της Τέ­με­νης. Η λύ­ση τού ΧΥ­ΤΑ “Πα­πα­νι­κο­λού”, που σύμ­φω­να με τον Δή­μαρ­χο Αι­γί­ου έ­χει μπει στην τε­λι­κή ευ­θεί­α, πε­ριο­χή ευ­ρι­σκό­με­νη στα όρια του Δή­μου Συ­μπο­λι­τεί­ας, αλ­λά γειτ­νιά­ζει με τον ό­μο­ρο Δή­μο και α­ντι­μετω­πί­ζει σθε­να­ρές α­ντι­δρά­σεις α­πό τον Δή­μαρ­χο και το Δ.Σ. Ε­ρι­νε­ού.
Οι α­πα­νω­τές συ­σκέ­ψεις τής Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δας, τό­σο στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τικής Ελ­λά­δος ό­που ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας ζή­τη­σε α­πό τους Δη­μάρ­χους να βρουν με­τα­ξύ τους «κα­τε­πεί­γου­σα» λύ­ση, ό­σο και η α­κο­λου­θή­σα στο Αί­γιο με­τα­ξύ των τριών Δη­μάρ­χων της Α­να­το­λι­κής Αι­γιά­λειας και του Δη­μάρ­χου Αι­γί­ου, κατέ­λη­ξαν στο να στεί­λουν το «μπα­λά­κι» της υ­πό­θε­σης στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας.
Η κα­τε­πεί­γου­σα συ­νε­δρί­α­ση του Δ.Σ. έ­γι­νε το πρω­ί της Με­γά­λης Πέ­μπτης στην Αι­γεί­ρα, πα­ρου­σί­α των Δη­μάρ­χων Αι­γί­ου, Δια­κο­πτού και Α­κρά­τας, κ.κ. Κα­ρα­φωτιά, Βα­σι­λεί­ου και Με­λή, κα­θώς και των Α­ντι­δη­μάρ­χων Αι­γί­ου κ.κ. Λυρ­τζή και Γού­σια. Πα­ρέ­στη­σαν ε­πί­σης και μέ­λη τής ε­πι­τρο­πής Α­γώ­να κα­θώς και η Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Προ­στα­σί­ας Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας κ. Βά­σω Κα­ρα­ζέ­ρη.
Το αί­τη­μα των Δη­μάρ­χων προς τον πρό­ε­δρο του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας για έ­κτα­κτη συ­νεδρί­α­ση του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας α­νέ­φε­ρε: με τα και­νούρ­για δε­δο­μέ­να δη­μο­πρά­τη­σης του ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού σε συν­δυα­σμό με την κα­τα­σκευ­ή του Ερ­γο­στα­σί­ου ε­πεξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των στην Α­χα­ΐ­α και λαμ­βά­νο­ντας υ­πό­ψη το πρό­βλη­μα που έ­χει δη­μιουρ­γη­θεί με τα λύ­μα­τα και τα α­πορ­ρίμ­μα­τα ζη­τά­με την α­πο­δο­χή ε­νός μέ­ρους α­πορ­ριμ­μά­των της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας με την δέ­σμευ­ση ό­ταν κα­τα­σκευα­στεί ο “Πα­πα­νι­κο­λού” να δε­χθεί το α­ντί­στοι­χο το­νάζ α­πορ­ριμ­μά­των α­πό την Αι­γεί­ρα.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !