1.9.08

ΣΕΠΤ. 2008: “Έρχονται” οι απαλλοτριώσεις για τον αυτοκινητόδρομο και ακολουθούν οι μπουλντόζες…

Μέ­σα στον μή­να Ο­κτώ­βριο, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τού “Φ”, θα δη­μο­σιοποι­η­θούν οι κα­τά­λο­γοι των υ­πό α­παλ­λο­τρί­ω­ση ε­κτά­σε­ων για την κατασκευή τού αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, με τις προ­τει­νό­με­νες τι­μές μο­νά­δος από το Υ­πουρ­γεί­ου (μέ­σω τού Σώ­μα­τος Ορ­κω­τών Ε­κτι­μη­τών), α­ναλυ­τι­κά με τα πο­σά που α­να­λο­γούν σε κά­θε “φε­ρό­με­νο” ως ι­διο­κτή­τη.
Ταυ­τό­χρο­να, θα προσ­διο­ρι­στούν οι η­με­ρο­μη­νί­ες εκ­δί­κα­σης των υ­πο­θέ­σε­ων από τα κα­τά τό­πους αρ­μό­δια Πρω­το­δι­κεί­α, με τις α­πο­φά­σεις των ο­ποί­ων θα καθο­ρι­στούν οι προ­σω­ρι­νές τι­μές α­πο­ζη­μιώ­σε­ων.
Πα­ράλ­λη­λα, α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο θα γί­νει ο­νο­μα­στι­κή κα­τά­θε­ση των χρη­μά­των στο Πα­ρα­κα­τα­θη­κών, χρή­μα­τα που φυ­σι­κά θα μπο­ρούν να “ε­κτα­μιευ­θούν” μό­νο με­τά την δη­μο­σί­ευ­ση των δι­κα­στι­κών α­πο­φά­σεων, τό­σο αυ­τών για τον προσ­διο­ρι­σμό των τι­μών (προ­σω­ρι­νών - Πρω­το­δι­κεί­ο, τελι­κών - Εφε­τεί­ο), ό­σο και ε­κεί­νων για την α­να­γνώ­ρι­ση τί­τλων των δι­καιού­χων. Έ­νας χρο­νο­βό­ρος δι­κα­στι­κός “Γολ­γο­θάς” για πολ­λούς ι­διο­κτή­τες, ο ο­ποί­ος, σύμ­φω­να και με την α­νά­λο­γη ε­μπει­ρί­α α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ί­σως να διαρ­κέ­σει με­ρι­κά χρό­νια. Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση πά­ντως, οι “μπουλ­ντό­ζες” δεν θα πε­ρι­μέ­νουν ό­λα αυ­τά, α­φού με την ο­νο­μα­στι­κή κα­τά­θε­ση των α­ποζη­μιώ­σε­ων μπο­ρούν να ξε­κι­νή­σουν δου­λειά, σα­ρώ­νο­ντας τις α­παλ­λο­τριω­μέ­νες ε­κτά­σεις…
Ή­δη στην πε­ριο­χή μας, στην ο­ποί­α θα γί­νουν με­γά­λα πα­ρα­κα­μπτή­ρια έρ­γα (σήραγ­γες Αι­γεί­ρας, Μαύ­ρων Λι­θα­ρί­ων, πο­τά­μιες γέ­φυ­ρες), εκ­πρό­σω­ποι της κα­τασκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας α­να­ζη­τούν χώ­ρους ε­γκα­τά­στα­σής τους, μιας και σύμ­φω­να με το χρο­νο­διά­γραμ­μα κα­τα­σκευ­ής τής Κο­ρίν­θου - Πα­τρών τα έρ­γα πρέ­πει να ξε­κι­νή­σουν ά­με­σα.
Για ό­σους, βέ­βαια, α­να­πο­λούν την ε­πο­χή που η ΤΕΒ ε­γκα­τα­στά­θη­κε για μια δε­κα­ε­τί­α στην Αι­γεί­ρα (1965-1975) κα­τα­σκευά­ζο­ντας την …(τό­τε) Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό, το μό­νο που προς το πα­ρόν γνω­ρί­ζου­με εί­ναι ό­τι τα “το­πι­κά” έρ­γα κα­τα­σκευ­ής του Νέ­ου Ο­δι­κού Άξο­να θα διαρ­κέ­σουν για μί­α πε­ρί­που πε­ντα­ε­τί­α (α­πό την η­μέ­ρα που θα ξε­κι­νή­σουν) και κά­ποια από τα ερ­γο­τά­ξια ί­σως ε­γκα­τα­στα­θούν σε πε­ριο­χή τού Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης.
Ό­σον α­φο­ρά το τι πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα το­πι­κά έρ­γα, θε­ω­ρεί­ται βέ­βαι­η η ο­λι­κή πα­ρά­καμ­ψη της Αι­γεί­ρας με δι­πλό τού­νελ (α­νό­δου - κα­θό­δου) κάτω α­πό τον οι­κι­σμό Μαρ­μά­ρων, ε­νώ το τμή­μα α­πό τα τού­νελ των Μαύ­ρων Λι­θα­ρί­ων μέ­χρι τη διά­βα­ση της 17ης Ε­παρ­χια­κής ο­δού θα δια­πλα­τυν­θεί. Σύμ­φω­να λοι­πόν με αυ­τό το δε­δο­μέ­νο ί­σως και να μη γί­νει υ­πο­γειο­ποί­η­ση κά­τω α­πό το Λα­μπινό. Κά­τι τέ­τοιο δεν πρό­κει­ται, φυ­σι­κά να ε­πη­ρε­ά­σει τις κα­τα­γε­γραμ­μέ­νες απαλ­λο­τριώ­σεις στα α­να­το­λι­κά τού Κριού, α­φού ό­λες αυ­τές οι ε­κτά­σεις θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν τό­σο για τον δι­πλό αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο, ό­σο και για την πα­ραλ­λα­γή τού ε­παρ­χια­κού δι­κτύ­ου.
Περί ΕΡΓΟΣΕ...
Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, συ­νε­χή εί­ναι και τα ε­ρω­τή­μα­τα για την πο­ρεί­α κα­τα­σκευ­ής τής νέ­ας Σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, α­φού πολ­λοί “α­νη­συ­χούν” για­τί δεν βλέ­πουν μη­χα­νή­μα­τα μέ­σα στην Αι­γεί­ρα. Ό­πως ό­μως πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με, οι ερ­γα­σί­ες, που ε­κτί­νο­νται α­πό το Κιά­το μέ­χρι και το Αί­γιο δεν έχουν στα­μα­τή­σει  και μέ­σα στην Αι­γεί­ρα θα ε­ντα­τι­κο­ποι­η­θούν στις αρ­χές του νέ­ου έ­τους.