1.11.08

ΝΟΕ. 2008: Προσωρινά στο “ψυγείο” ο Καποδίστριας Νο 2

Τον ερ­χό­με­νο Μάρ­τιο θα γνω­ρί­ζου­με αν η πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­νη Διοι­κη­τι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση θα μπει ο­ρι­στι­κά στην «κα­τά­ψυ­ξη», α­φού το προ­σω­ρι­νό πά­γω­μά της εί­ναι πλέ­ον γε­γο­νός δια στό­μα­τος του πλέ­ον αρ­μό­διου Υ­πουρ­γού Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λου. 
Έ­τσι μπαί­νει φρέ­νο στην ακα­τά­σχε­τη σε­να­ριο­λο­γί­α πε­ρί συ­νε­νώ­σε­ων σε μεγά­λους Δή­μους και στις διερ­γα­σί­ες δη­μιουρ­γί­ας σχη­μά­των διεκ­δί­κη­σης των θώ­κων των νέ­ων υ­περ-Δη­μαρ­χιών.
Ή­δη, οι δη­μο­τι­κοί αλ­λά και οι νο­μαρ­χια­κοί πα­ρά­γο­ντες, που θε­ω­ρούν πλέ­ον δε­δο­μέ­νο ό­τι οι ε­κλο­γές τού 2010 θα γί­νουν με το ι­σχύ­ον κα­θε­στός, α­να­σύ­ρουν α­πό τα συρ­τά­ρια τους τα «πα­λαιά» ε­κλο­γι­κά δεδο­μέ­να και επανασχε­διά­ζουν την προ­ε­κλο­γι­κή τα­κτι­κή τους.  
Στην πα­ρού­σα οι­κο­νο­μι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που δεν α­φή­νει πε­ρι­θώ­ρια υ­λο­ποί­η­σης της νέ­ας διοι­κη­τι­κής δο­μής της χώ­ρας, α­πο­δί­δει την «ανα­στο­λή» ο κ. Παυ­λό­που­λος, αν και θε­ω­ρεί­ται βέ­βαιο ό­τι η υπό­θε­ση «Βα­το­πε­δί­ου» έ­παι­ξε και αυ­τή το ρό­λο της, αφού η ε­φαρ­μο­γή των συ­νε­νώ­σε­ων σε με­γά­λους Δή­μους δεν δια­φαι­νό­ταν α­νώ­δυ­νη και θα πυ­ρο­δο­τού­σε έ­να νέ­ο πο­λι­τι­κό μέ­τω­πο με πολ­λούς αντι­δρώ­ντες.
«Τον Μάρ­τιο, θα υ­πάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα να εκτι­μη­θεί εκ νέ­ου η οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση και με βά­ση τη συμ­φω­νί­α που έ­χει γί­νει με τους αι­ρε­τούς (ό­τι δη­λα­δή πρώ­τα θα δο­θούν οι πό­ροι και με­τά οι αρ­μοδιό­τη­τες ) θα δρο­μο­λο­γη­θούν οι ε­ξε­λί­ξεις. Η διοι­κη­τι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση ό­χι μό­νο δεν μπαί­νει στο χρο­νο­ντού­λα­πο, αλ­λά δεν εί­ναι δυ­να­τόν να μα­ταιω­θεί”. Αυ­τό δή­λω­σε ο Υπουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών, στις 20 Νο­εμ­βρί­ου, α­ναγ­γέλ­λο­ντας στο ΔΣ της ΚΕΔ­ΚΕ την α­να­στο­λή ε­φαρ­μο­γής τής διοι­κη­τι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης του­λάχι­στον μέ­χρι και το Μάρ­τιο του 2009.
Ο υ­πουρ­γός πρό­τει­νε στο Δ.Σ. της ΚΕΔ­ΚΕ τη διορ­γά­νω­ση ει­δι­κού συ­νε­δρί­ου με θέ­μα της Διοι­κη­τι­κή Με­ταρ­ρύθ­μι­ση, α­φού, όπως εί­πε, “στό­χος της κυ­βέρ­νη­σης αλ­λά και δι­κός μου ή­ταν να ε­φαρ­μο­στεί η Διοι­κη­τι­κή Με­ταρ­ρύθ­μι­ση πριν α­πό τις ε­πό­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές”.