1.1.09

ΙΑΝ. 2009: “Ρήγμα” στη Δημοτική Αρχή ανέδειξαν οι Δημαιρεσίες στην Αιγείρα

 Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μυλωνάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση εκλογής Προέδρου τού Δημοτικού ΣυμβουλίουΕί­ναι μια «τυ­πι­κή» ει­δι­κή συ­νε­δρί­α­ση των Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων που ε­πα­να­λαμ­βά­νε­ται κά­θε δύ­ο χρόνια σύμ­φω­να με το Νέ­ο Δη­μο­τι­κό Κώ­δι­κα τού 2006 (την προ­βλε­πό­με­νη και ά­κρως κατα­το­πι­στι­κή δια­δι­κα­σί­α βλέ­πε σε δι­πλα­νή στή­λη), και α­φο­ρά την ε­κλο­γή Προ­έδρου και Δη­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής, η οποί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και ε­δώ στην Αιγεί­ρα την Κυ­ρια­κή 4 Ια­νουα­ρί­ου.

Στη πε­ρί­πτω­ση ό­μως της Αι­γεί­ρας, ε­κτός α­πό ει­δι­κή εξε­λί­χθη­κε και «ε­ντυ­πωσια­κή». Η αρ­κε­τά με­γά­λη προ­σέ­λευ­ση δη­μο­τών στην αί­θου­σα συ­νε­δριά­σε­ων του Δημ. Συμ­βου­λί­ου, κα­θώς και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ό­τι κά­τι θα συμ­βεί κα­τά τη διαδι­κα­σί­α, α­νέ­πτυ­ξαν έ­να με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον. Μέ­σα σε πέ­ντε λε­πτά, λοι­πόν, α­πό την έ­ναρ­ξη της συ­νε­δρί­α­σης λύ­θη­κε κά­θε πε­ριέρ­γεια για το τι θα συμ­βεί, α­φού ά­κου­στηκαν πα­ραι­τή­σεις, εί­δαν α­πο­χώ­ρη­ση και έ­νοιω­σαν τε­τα­μέ­νες σχέ­σεις.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο προ­ε­δρεύ­ων, πρώ­τος πλειο­ψη­φών σύμ­βου­λος, Χρή­στος Λυ­μπερό­που­λος, ζή­τη­σε α­πό τους συμ­βού­λους της πλειο­ψη­φί­ας να προ­τεί­νουν υ­πο­ψήφιο Πρό­ε­δρο Δ.Σ. Ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Άγ­γε­λος Κούρ­της πρό­τει­νε τον Χρήστο Λυ­μπε­ρό­που­λο, και α­κο­λού­θη­σε ο Δή­μαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς ως αρ­χη­γός της πα­ρά­τα­ξης ο ο­ποί­ος α­ντι­πρό­τει­νε για τη θέ­ση του Προ­έ­δρου τον Δ.Σ. Πά­νο Σταυ­ρό­που­λο. Ο Πά­νος Σταυ­ρό­που­λος λα­βών το λό­γο α­φού ευ­χα­ρί­στη­σε τον Δήμαρ­χο για την τι­μη­τι­κή πρό­τα­ση, δεν α­πο­δέ­χθη­κε την θέ­ση του Προ­έ­δρου δη­λώνο­ντας ταυ­τό­χρο­να και την πα­ραί­τη­σή του α­πό τη θέ­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βούλου «πά­ω σπί­τι μου ύ­στε­ρα και από αυ­τά που συ­νέ­βη­σαν στη Δη­μο­τι­κή ο­μά­δα της πλειο­ψη­φί­ας…» δή­λω­σε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Α­μέ­σως με­τά, ο Δή­μαρ­χος ση­κώ­θηκε α­πό τη θέ­ση του, ευ­χή­θη­κε προς όλους Κα­λή Χρο­νιά, προ­σθέ­το­ντας ό­τι η συ­νεδρί­α­ση του σώ­μα­τος μπο­ρεί να γί­νει χω­ρίς την πα­ρου­σί­α του και α­πο­χώ­ρη­σε από την αί­θου­σα, α­φή­νο­ντας έκ­πλη­κτους και αιφ­νι­δια­σμέ­νους τό­σο τους Δημο­τι­κούς συμ­βού­λους ό­σο και τους πα­ρι­στά­με­νους πο­λί­τες.
Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, τέ­θη­κε σε ψη­φο­φο­ρί­α α­πό την ο­λο­μέ­λεια, η μό­νη υ­πο­ψη­φιό­τητα Προ­έ­δρου της πλειο­ψη­φί­ας, αυ­τή του Χρ. Λυ­μπε­ρό­που­λου. Εδώ πρέ­πει να ση­μειωθεί ό­τι α­πό τη συ­νε­δρί­α­ση α­που­σί­α­ζε ο Σύμ­βου­λος της πλειο­ψη­φί­ας Θε­ο­φά­νης Νι­κο­λά­ου.
Ακο­λού­θη­σαν δύ­ο φα­νε­ρές ψη­φο­φο­ρί­ες ό­που ο υ­πο­ψή­φιος Πρό­ε­δρος έ­λα­βε έ­ξι θε­τι­κές α­πό τους ε­πτά ψή­φους των συμ­βού­λων της πλειο­ψη­φί­ας και έ­ξι λευ­κά (πέ­ντε α­πό την α­ντι­πο­λί­τευ­ση και έ­να από τον Π. Σταυ­ρό­που­λο). Στην 3η ψη­φο­φο­ρί­α πρό­ε­δρος ε­ξε­λέ­γη ο Χρή­στος Λυ­με­ρό­που­λος. Α­ντι­πρό­ε­δρος ε­ξε­λέ­γη ο Δ.Σ. της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης Θε­ο­φά­νης Σταυ­ρό­που­λος.