ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιαν 2009

ΙΑΝ. 2009: “Ρήγμα” στη Δημοτική Αρχή ανέδειξαν οι Δημαιρεσίες στην Αιγείρα

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μυλωνάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση εκλογής Προέδρου τού Δημοτικού Συμβουλίου
Εί­ναι μια «τυ­πι­κή» ει­δι­κή συ­νε­δρί­α­ση των Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων που ε­πα­να­λαμ­βά­νε­ται κά­θε δύ­ο χρόνια σύμ­φω­να με το Νέ­ο Δη­μο­τι­κό Κώ­δι­κα τού 2006 (την προ­βλε­πό­με­νη και ά­κρως κατα­το­πι­στι­κή δια­δι­κα­σί­α βλέ­πε σε δι­πλα­νή στή­λη), και α­φο­ρά την ε­κλο­γή Προ­έδρου και Δη­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής, η οποί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και ε­δώ στην Αιγεί­ρα την Κυ­ρια­κή 4 Ια­νουα­ρί­ου.
Στη πε­ρί­πτω­ση ό­μως της Αι­γεί­ρας, ε­κτός α­πό ει­δι­κή εξε­λί­χθη­κε και «ε­ντυ­πωσια­κή». Η αρ­κε­τά με­γά­λη προ­σέ­λευ­ση δη­μο­τών στην αί­θου­σα συ­νε­δριά­σε­ων του Δημ. Συμ­βου­λί­ου, κα­θώς και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ό­τι κά­τι θα συμ­βεί κα­τά τη διαδι­κα­σί­α, α­νέ­πτυ­ξαν έ­να με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον.
Μέ­σα σε πέ­ντε λε­πτά, λοι­πόν, α­πό την έ­ναρ­ξη της συ­νε­δρί­α­σης λύ­θη­κε κά­θε πε­ριέρ­γεια για το τι θα συμ­βεί, α­φού ά­κου­στηκαν πα­ραι­τή­σεις, εί­δαν α­πο­χώ­ρη­ση και έ­νοιω­σαν τε­τα­μέ­νες σχέ­σεις.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο προ­ε­δρεύ­ων, πρώ­τος πλειο­ψη­φών σύμ­βου­λος, Χρή­στος Λυ­μπερό­που­λος, ζή­τη­σε α­πό τους συμ­βού­λους της πλειο­ψη­φί­ας να προ­τεί­νουν υ­πο­ψήφιο Πρό­ε­δρο Δ.Σ. Ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Άγ­γε­λος Κούρ­της πρό­τει­νε τον Χρήστο Λυ­μπε­ρό­που­λο, και α­κο­λού­θη­σε ο Δή­μαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς ως αρ­χη­γός της πα­ρά­τα­ξης ο ο­ποί­ος α­ντι­πρό­τει­νε για τη θέ­ση του Προ­έ­δρου τον Δ.Σ. Πά­νο Σταυ­ρό­που­λο. Ο Πά­νος Σταυ­ρό­που­λος λα­βών το λό­γο α­φού ευ­χα­ρί­στη­σε τον Δήμαρ­χο για την τι­μη­τι­κή πρό­τα­ση, δεν α­πο­δέ­χθη­κε την θέ­ση του Προ­έ­δρου δη­λώνο­ντας ταυ­τό­χρο­να και την πα­ραί­τη­σή του α­πό τη θέ­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βούλου «πά­ω σπί­τι μου ύ­στε­ρα και από αυ­τά που συ­νέ­βη­σαν στη Δη­μο­τι­κή ο­μά­δα της πλειο­ψη­φί­ας…» δή­λω­σε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Α­μέ­σως με­τά, ο Δή­μαρ­χος ση­κώ­θηκε α­πό τη θέ­ση του, ευ­χή­θη­κε προς όλους Κα­λή Χρο­νιά, προ­σθέ­το­ντας ό­τι η συ­νεδρί­α­ση του σώ­μα­τος μπο­ρεί να γί­νει χω­ρίς την πα­ρου­σί­α του και α­πο­χώ­ρη­σε από την αί­θου­σα, α­φή­νο­ντας έκ­πλη­κτους και αιφ­νι­δια­σμέ­νους τό­σο τους Δημο­τι­κούς συμ­βού­λους ό­σο και τους πα­ρι­στά­με­νους πο­λί­τες.
Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, τέ­θη­κε σε ψη­φο­φο­ρί­α α­πό την ο­λο­μέ­λεια, η μό­νη υ­πο­ψη­φιό­τητα Προ­έ­δρου της πλειο­ψη­φί­ας, αυ­τή του Χρ. Λυ­μπε­ρό­που­λου. Εδώ πρέ­πει να ση­μειωθεί ό­τι α­πό τη συ­νε­δρί­α­ση α­που­σί­α­ζε ο Σύμ­βου­λος της πλειο­ψη­φί­ας Θε­ο­φά­νης Νι­κο­λά­ου.
Ακο­λού­θη­σαν δύ­ο φα­νε­ρές ψη­φο­φο­ρί­ες ό­που ο υ­πο­ψή­φιος Πρό­ε­δρος έ­λα­βε έ­ξι θε­τι­κές α­πό τους ε­πτά ψή­φους των συμ­βού­λων της πλειο­ψη­φί­ας και έ­ξι λευ­κά (πέ­ντε α­πό την α­ντι­πο­λί­τευ­ση και έ­να από τον Π. Σταυ­ρό­που­λο). Στην 3η ψη­φο­φο­ρί­α πρό­ε­δρος ε­ξε­λέ­γη ο Χρή­στος Λυ­με­ρό­που­λος. Α­ντι­πρό­ε­δρος ε­ξε­λέ­γη ο Δ.Σ. της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης Θε­ο­φά­νης Σταυ­ρό­που­λος.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com