ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Ιαν 2009

  ΙΑΝ. 2009: “Ρήγμα” στη Δημοτική Αρχή ανέδειξαν οι Δημαιρεσίες στην Αιγείρα

  Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μυλωνάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση εκλογής Προέδρου τού Δημοτικού Συμβουλίου
  Εί­ναι μια «τυ­πι­κή» ει­δι­κή συ­νε­δρί­α­ση των Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων που ε­πα­να­λαμ­βά­νε­ται κά­θε δύ­ο χρόνια σύμ­φω­να με το Νέ­ο Δη­μο­τι­κό Κώ­δι­κα τού 2006 (την προ­βλε­πό­με­νη και ά­κρως κατα­το­πι­στι­κή δια­δι­κα­σί­α βλέ­πε σε δι­πλα­νή στή­λη), και α­φο­ρά την ε­κλο­γή Προ­έδρου και Δη­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής, η οποί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και ε­δώ στην Αιγεί­ρα την Κυ­ρια­κή 4 Ια­νουα­ρί­ου.
  Στη πε­ρί­πτω­ση ό­μως της Αι­γεί­ρας, ε­κτός α­πό ει­δι­κή εξε­λί­χθη­κε και «ε­ντυ­πωσια­κή». Η αρ­κε­τά με­γά­λη προ­σέ­λευ­ση δη­μο­τών στην αί­θου­σα συ­νε­δριά­σε­ων του Δημ. Συμ­βου­λί­ου, κα­θώς και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ό­τι κά­τι θα συμ­βεί κα­τά τη διαδι­κα­σί­α, α­νέ­πτυ­ξαν έ­να με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον.
  Μέ­σα σε πέ­ντε λε­πτά, λοι­πόν, α­πό την έ­ναρ­ξη της συ­νε­δρί­α­σης λύ­θη­κε κά­θε πε­ριέρ­γεια για το τι θα συμ­βεί, α­φού ά­κου­στηκαν πα­ραι­τή­σεις, εί­δαν α­πο­χώ­ρη­ση και έ­νοιω­σαν τε­τα­μέ­νες σχέ­σεις.
  Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο προ­ε­δρεύ­ων, πρώ­τος πλειο­ψη­φών σύμ­βου­λος, Χρή­στος Λυ­μπερό­που­λος, ζή­τη­σε α­πό τους συμ­βού­λους της πλειο­ψη­φί­ας να προ­τεί­νουν υ­πο­ψήφιο Πρό­ε­δρο Δ.Σ. Ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Άγ­γε­λος Κούρ­της πρό­τει­νε τον Χρήστο Λυ­μπε­ρό­που­λο, και α­κο­λού­θη­σε ο Δή­μαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς ως αρ­χη­γός της πα­ρά­τα­ξης ο ο­ποί­ος α­ντι­πρό­τει­νε για τη θέ­ση του Προ­έ­δρου τον Δ.Σ. Πά­νο Σταυ­ρό­που­λο. Ο Πά­νος Σταυ­ρό­που­λος λα­βών το λό­γο α­φού ευ­χα­ρί­στη­σε τον Δήμαρ­χο για την τι­μη­τι­κή πρό­τα­ση, δεν α­πο­δέ­χθη­κε την θέ­ση του Προ­έ­δρου δη­λώνο­ντας ταυ­τό­χρο­να και την πα­ραί­τη­σή του α­πό τη θέ­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βούλου «πά­ω σπί­τι μου ύ­στε­ρα και από αυ­τά που συ­νέ­βη­σαν στη Δη­μο­τι­κή ο­μά­δα της πλειο­ψη­φί­ας…» δή­λω­σε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Α­μέ­σως με­τά, ο Δή­μαρ­χος ση­κώ­θηκε α­πό τη θέ­ση του, ευ­χή­θη­κε προς όλους Κα­λή Χρο­νιά, προ­σθέ­το­ντας ό­τι η συ­νεδρί­α­ση του σώ­μα­τος μπο­ρεί να γί­νει χω­ρίς την πα­ρου­σί­α του και α­πο­χώ­ρη­σε από την αί­θου­σα, α­φή­νο­ντας έκ­πλη­κτους και αιφ­νι­δια­σμέ­νους τό­σο τους Δημο­τι­κούς συμ­βού­λους ό­σο και τους πα­ρι­στά­με­νους πο­λί­τες.
  Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, τέ­θη­κε σε ψη­φο­φο­ρί­α α­πό την ο­λο­μέ­λεια, η μό­νη υ­πο­ψη­φιό­τητα Προ­έ­δρου της πλειο­ψη­φί­ας, αυ­τή του Χρ. Λυ­μπε­ρό­που­λου. Εδώ πρέ­πει να ση­μειωθεί ό­τι α­πό τη συ­νε­δρί­α­ση α­που­σί­α­ζε ο Σύμ­βου­λος της πλειο­ψη­φί­ας Θε­ο­φά­νης Νι­κο­λά­ου.
  Ακο­λού­θη­σαν δύ­ο φα­νε­ρές ψη­φο­φο­ρί­ες ό­που ο υ­πο­ψή­φιος Πρό­ε­δρος έ­λα­βε έ­ξι θε­τι­κές α­πό τους ε­πτά ψή­φους των συμ­βού­λων της πλειο­ψη­φί­ας και έ­ξι λευ­κά (πέ­ντε α­πό την α­ντι­πο­λί­τευ­ση και έ­να από τον Π. Σταυ­ρό­που­λο). Στην 3η ψη­φο­φο­ρί­α πρό­ε­δρος ε­ξε­λέ­γη ο Χρή­στος Λυ­με­ρό­που­λος. Α­ντι­πρό­ε­δρος ε­ξε­λέ­γη ο Δ.Σ. της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης Θε­ο­φά­νης Σταυ­ρό­που­λος.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !