1.5.08

ΜΑΪΟΣ 2008: «Σενάρια» συνενώσεων καλά κρατούν...

Κά­θε Ε­παρ­χί­α και Δή­μος; 
Τους ε­πό­με­νους μή­νες, απ’ ό­τι φαί­νε­ται, θα ξε­κα­θα­ρί­σει το το­πί­ο στην προα­ναγ­γελ­θεί­σα νέ­α διοι­κη­τι­κή διαί­ρε­ση της χώ­ρας.
Ως τό­τε τα σε­νά­ρια θα είναι στην η­με­ρη­σί­α διά­τα­ξη των πο­λι­τι­κών και κοι­νω­νι­κών συ­ζη­τή­σε­ων, α­φού σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση οι νέ­ες Νο­μαρ­χια­κές και Δη­μαρ­χια­κές «υ­περ­κα­ρέ­κλες» θα εί­ναι για άλ­λους δε­λε­α­στι­κές και για άλ­λους α­πα­γο­ρευ­τι­κές για τις πο­λιτι­κές τους βλέ­ψεις. Ό­ταν, δηλ. η πίτ­τα μι­κρύ­νει οι «δια­γκω­νι­σμοί των μνη­στή­ρων» θα εί­ναι πο­λύ σκλη­ροί.
Φα­ντα­στεί­τε, ό­ταν το Α­χα­ϊ­κό ε­κλο­γι­κό σώ­μα κληθεί να ε­κλέ­ξει τρεις ή το πο­λύ τέσ­σε­ρεις Δη­μάρ­χους -σύμ­φω­να με το πιο διαδε­δο­μέ­νο σε­νά­ριο-, να μεί­νουν ε­κτός «νυμ­φώ­νος» του­λά­χι­στον 16 -17 καρέ­κλες…
Το σχέ­διο για τις συ­γκε­κρι­μέ­νες αλ­λα­γές, οι ο­ποί­ες θα α­φο­ρούν συγ­χω­νεύ­σεις δή­μων αλ­λά και νο­μαρ­χιών, θα κυ­ριαρ­χή­σει στο συ­νέ­δριο της Ε­ΝΑΕ, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 15 Μα­ΐ­ου.
Τα βα­σι­κό­τε­ρα ση­μεί­α του ε­πι­κρα­τέ­στε­ρου σε­να­ρί­ου εί­ναι:
Α­πό 914 δή­μους και 120 κοι­νό­τη­τες που υ­πάρ­χουν σή­με­ρα θα πε­ριο­ρι­στούν στους 400 δή­μους, το πο­λύ. Η χά­ρα­ξη των νέ­ων διοι­κητι­κών ο­ρί­ων θα γί­νει σε ε­πί­πε­δο ε­παρ­χί­ας, με βά­ση τα πα­λαιά πρό­τυ­πα. Αυ­τός θα εί­ναι ο γε­νι­κός κα­νό­νας, αλ­λά ό­που χρειά­ζε­ται θα υ­πάρ­ξουν προ­σαρμο­γές στις το­πι­κές ι­διαι­τε­ρό­τη­τες.
Έ­δρα των νέ­ων δή­μων θα ο­ρί­ζε­ται η πρω­τεύ­ου­σα της πα­λαιάς ε­παρ­χί­ας.
Τον πε­ριο­ρι­σμό των νο­μαρχιών α­πό 54 που εί­ναι σή­με­ρα σε 13 ή το πο­λύ 16. κλπ.        
     Σεναρίων... συ­νέ­χεια τους ε­πό­με­νους μή­νες