2.5.08

ΜΑΙΟΣ 2008: “Πάσα” στους δήμους ...και καλά ξεμπερδέματα με τα σκουπίδια

Κα­ται­γι­στι­κές εί­ναι πλέ­ον οι ε­ξε­λί­ξεις, στο θέ­μα τής δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών απο­βλή­των τής ευ­ρύτε­ρης πε­ριο­χής. 
Α­πα­νω­τές συ­νε­δριά­σεις ορ­γά­νων, συ­σκέ­ψεις Δη­μάρ­χων, πο­λιτών κλπ, δεί­χνουν ό­τι σύ­ντο­μα θα ξε­σπά­σει “θύ­ελ­λα” με α­πρό­βλε­πτα απο­τε­λέ­σμα­τα για την Α­χα­ϊ­κή Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή πο­λι­τική, α­φού οι “α­να­θυ­μιά­σεις” α­πό το «κα­ζά­νι που βρά­ζει» στην Αι­για­λεί­α, κα­λύ­πτουν πλέ­ον ό­λη την Α­χα­ΐ­α.
Στο συ­νε­χές “πιν­γκ - πον­γκ” δη­λώ­σε­ων και ενερ­γειών, δεν με­τέ­χουν πλέ­ον μό­νον οι Αι­για­λείς Δή­μαρ­χοι, αλ­λά και η Νο­μαρχια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση, η Τ.Ε.Δ.Κ. Α­χα­ΐ­ας, η Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, τα συναρ­μό­δια Υ­πουρ­γεί­α κ.ο.κ.
Κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας με σα­φείς πο­λι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις, ή­ταν και η συ­νε­δρί­α­ση του Νο­μαρ­χια­κού συμβου­λί­ου το α­πό­γευ­μα της Μ. Τε­τάρ­της στην Πά­τρα, το ο­ποί­ο δεν προ­χώ­ρη­σε στην έ­γκρι­ση της με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων για την κα­τα­σκευ­ή και του δεύ­τε­ρου κυτ­τά­ρου στο ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, ρί­χνο­ντας το “μπα­λά­κι” των πε­ραι­τέ­ρω ε­νερ­γειών στους Δή­μους και στην Πε­ρι­φέ­ρεια.
Οι λό­γοι της στά­σης αυ­τής α­πό το Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο εί­ναι βα­σι­κά δύ­ο.
Α­φε­νός, ο α­πό­η­χος των ισχυ­ρών α­ντι­δρά­σε­ων της κοι­νω­νί­ας τού Δή­μου Αι­γείρας, έφθα­σε στην Α­χα­ϊ­κή Πρω­τεύ­ου­σα (θέ­το­ντας πο­λι­τι­κούς προ­βλη­μα­τι­σμούς με φό­ντο τις ε­πό­με­νες ε­κλο­γές), α­φού για πρώ­τη φο­ρά στη Νο­μαρ­χια­κή συ­νε­δρί­α­ση πα­ρί­στα­ντο πο­λί­τες α­πό την πε­ριο­χή μας, κά­τι που δεν εί­χε γί­νει ού­τε με την έ­γκρι­ση της αρ­χι­κής με­λέ­της για το ΧΥ­ΤΑ, ού­τε και με την έ­γκρι­ση των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής.
Α­φε­τέ­ρου η “υ­φέρ­που­σα Αχα­ϊ­κή κό­ντρα” με­ταξύ των δύ­ο βαθ­μών αυ­το­διοί­κη­σης για τον τρό­πο δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών απο­βλή­των, έ­δω­σε πε­δί­ο για “ξε­κα­θά­ρι­σμα λο­γα­ρια­σμών”. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή εί­ναι και φρά­ση τού Νο­μάρ­χη κ. Κα­τσι­κό­που­λου για το θέ­μα: “Φο­βά­μαι πως κιν­δυ­νεύ­ει να τι­να­χθεί στον α­έ­ρα μια 10ετής προ­σπά­θεια. Ρω­τή­σα­με τους Δη­μάρ­χους και την προ­η­γού­με­νη φο­ρά, αλ­λά δεν πή­ρα­με α­πά­ντη­ση: Τι άλ­λα­ξε α­πό τον Δε­κέμ­βριο μέ­χρι τον Ια­νουά­ριο κι α­πό ε­κεί που πη­γαί­να­με, Νο­μαρ­χί­α και Δή­μοι, χέ­ρι – χέ­ρι… η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση που τρά­βη­ξε το κου­πί ό­λο αυ­τό το διά­στη­μα, θα βρε­θεί στο τέ­λος και κα­τη­γο­ρού­με­νη;”
Α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα το ρε­πορ­τάζ α­πό τη συ­ζή­τη­ση στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο κα­τέ­γρα­ψε και τα ε­ξής:
Την πα­ρά­δο­ση της με­λέ­της ε­πέ­κτα­σης του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας στον ο­μώ­νυ­μο Δή­μο, αλ­λά και της πα­ρά­δο­σης ό­λων των με­λε­τών του ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού στους Δή­μους της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας (Αί­γιο, Κα­λά­βρυ­τα, Ε­ρι­νε­ός, Συ­μπολι­τεί­α, Α­ρο­α­νί­α, Παί­ων και Κλει­το­ρί­α), α­πο­φά­σι­σε το Νο­μαρ­χιακό Συμ­βού­λιο.
Το­πο­θε­τού­με­νος ε­πί του ζη­τή­μα­τος, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης, Αν­δρέ­ας Τρια­ντα­φυλ­λόπου­λος, α­νέ­φε­ρε: «Η Νο­μαρ­χί­α δεν έ­χει κα­μί­α νο­μι­κή αρ­μο­διό­τη­τα κι ευ­θύ­νη για την ε­πί­λυ­ση του ζη­τή­μα­τος της δια­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των. Η ευ­θύ­νη α­νή­κε και α­νή­κει στους Δή­μους. Για ό­σο χρο­νι­κό διά­στη­μα η νο­μαρ­χια­κή αυτο­διοί­κη­ση εί­χε α­να­λά­βει, με αί­τη­μα της ΤΕΔ­Κ, την προ­ε­τοι­μα­σί­α και την ο­λοκλή­ρω­ση του σχε­δια­σμού, ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε ο ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, ξε­κι­νά­ει ο ΧΥ­ΤΑ Φλό­κα και ω­ρί­μα­σε το έρ­γο του Ερ­γο­στα­σί­ου για το ο­ποί­ο υ­πήρ­ξε δέ­σμευ­ση του υ­πουρ­γού ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ για χρη­μα­το­δό­τη­ση. Κα­θώς ό­μως α­πό τις αρ­χές του 2008 δεν προχώ­ρη­σε το σχέ­διο ε­νιαί­ου Φο­ρέα με την μορ­φή Α­νω­νύ­μου Εται­ρί­ας στον ο­ποί­ο θα συμ­με­τεί­χε και η Νο­μαρ­χί­α, αλ­λά οι Δή­μοι ο­δη­γή­θη­καν σε δη­μιουρ­γί­α τεσσά­ρων δια­φο­ρε­τι­κών Συν­δέ­σμων, η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση δεν έ­χει κα­μί­α αρ­μο­διό­τη­τα».Ο κ. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος α­να­φέρ­θη­κε ε­πί­σης στην ε­μπλο­κή που υ­πήρ­ξε με τον ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού αλ­λά και στις προ­σπά­θειες της Νο­μαρ­χί­ας να ξε­πε­ρα­στεί το πρό­βλη­μα, εί­τε κά­νο­ντας έκ­κλη­ση στον Δή­μο Ε­ρι­νε­ού να άρει την προ­σφυ­γή του στο ΣτΕ, εί­τε προ­σπα­θώ­ντας να δρο­μο­λο­γή­σει την ε­πέ­κτα­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, ώ­στε οι επτά Δή­μοι του 3ου Συν­δέ­σμου να με­τα­φέ­ρουν εκεί τα α­πορ­ρίμ­μα­τά τους, αλ­λά υ­πο­γράμ­μι­σε πως ό­λες οι προ­σπά­θειες εί­χαν υ­πο­βο­η­θη­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα και πως η Νο­μαρ­χί­α δεν έ­χει την αρ­μο­διό­τη­τα για την ε­πί­λυ­ση τό­σο του συ­γκε­κρι­μέ­νου ζη­τή­μα­τος, ό­σο και του ζη­τή­μα­τος κα­τασκευ­ής του Ερ­γο­στα­σί­ου. «Η προ­σπά­θειά μας α­πο­σκο­πού­σε στο να μη κλη­θούν οι Δή­μοι, α­πό 1/1/2009 να κα­τα­βάλ­λουν πρό­στι­μα. Α­πο­τε­λεί ό­μως δι­κή τους ευ­θύ­νη η δια­χεί­ρι­ση του προ­βλή­μα­τος…» κα­τέ­λη­ξε.
«Να λυ­θεί το πρό­βλη­μα στο ση­μεί­ο ό­που δη­μιουρ­γεί­ται κι ό­χι να λέ­με “στείλτε το αλ­λού”. Αυ­τή εί­ναι μια πρα­κτι­κή που θα μας ο­δη­γή­σει σε με­γά­λα προ­βλή­μα­τα μελ­λο­ντι­κά…», τό­νι­σε ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας, Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς, που μετέ­φε­ρε στο νο­μαρ­χια­κό συμ­βού­λιο την α­πό­φα­ση του Δή­μου να μην δε­χτεί την ε­πέ­κτα­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας και την «φι­λο­ξε­νί­α» ε­κεί και των άλ­λων ε­πτά Δή­μων του νο­μού.
Υ­πέρ της πα­ρά­δο­σης της με­λέ­της στον Δή­μο Αι­γεί­ρας τά­χθη­κε και ο ε­πι­κε­φαλής της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης, Θ. Βα­σι­λεί­ου, ο ο­ποί­ος ω­στό­σο ε­ξέ­φρα­σε την α­παι­σιο­δο­ξί­α του για την πο­ρεί­α του σχε­δια­σμού και την κα­τα­σκευ­ή του Εργο­στα­σί­ου. «Ό­χι λό­γω χρη­μα­το­δό­τη­σης, ό­πως κά­ποιοι πο­λι­τι­κά­ντι­κα θέ­λουν να ψι­θυ­ρί­ζουν, αλ­λά λό­γω έλ­λει­ψης συ­νερ­γα­σί­ας των Δή­μων» ε­πε­σή­μα­νε. Υπέρ της πα­ρά­δο­σης της με­λέ­της, τά­χθη­κε και ο Βα­σί­λης Χα­τζη­λά­μπρου, ε­νώ α­πό την συ­ζή­τη­σε α­πεί­χε η ΝΑΣ (Στ. Κε­ρα­μι­δάς και Β. Α­σπρύ­λιας) και ο Ι. Κρι­μπάς είχε α­πο­χω­ρή­σει νω­ρί­τε­ρα α­πό τη συ­νε­δρί­α­ση.
Ο Νο­μάρ­χης, Δ. Κα­τσι­κό­που­λος, λί­γο πριν το τέ­λος της συ­ζή­τη­σης α­νέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Φο­βά­μαι πως κιν­δυ­νεύ­ει να τι­να­χθεί στον α­έ­ρα μια 10ε­τής προσπά­θεια. Ρω­τή­σα­με τους Δη­μάρ­χους και την προ­η­γού­με­νη φο­ρά, αλ­λά δεν πή­ραμε α­πά­ντη­ση: Τι άλ­λα­ξε α­πό τον Δε­κέμ­βριο μέ­χρι τον Ια­νουά­ριο κι α­πό ε­κεί που πη­γαί­να­με, Νο­μαρ­χί­α και Δή­μοι, χέ­ρι – χέ­ρι, α­πε­μπό­λη­σαν το δι­καί­ω­μα της σύ­στα­σης Α­νω­νύ­μου Ε­ται­ρί­ας και ο­δη­γή­θη­καν στη σύ­στα­ση α­να­γκα­στι­κών Συν­δέ­σμων; Δη­λα­δή, η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση που τρά­βη­ξε το κου­πί ό­λο αυτό το διά­στη­μα, θα βρε­θεί στο τέ­λος και κα­τη­γο­ρού­με­νη; Και να σας πω και κάτι α­κό­μα; Στο προ­η­γού­με­νο συμ­βού­λιο τους δώ­σα­με την με­λέ­τη του Ερ­γο­στα­σί­ου και δεν ήρ­θαν α­κό­μα να τη πά­ρουν! Που εί­ναι οι Δή­μαρ­χοι σε αυ­τές τις συ­νεδριά­σεις; Λυ­πά­μαι, αλ­λά βλέ­πω πως υ­πάρ­χει α­δια­φο­ρί­α και οι χρό­νοι εί­ναι πιε­στι­κοί…».
 Δυ­να­μι­κή α­φύ­πνι­ση Αι­γειρα­τών…
Μπο­ρεί να μην γέ­μι­σε ασφυ­κτι­κά η αί­θου­σα του Πο­λι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου το από­γευ­μα της Κυ­ρια­κής των Βα­ΐ­ων, ό­σοι ό­μως προ­σήλ­θαν έδει­χναν α­πο­φα­σι­σμένοι να υψώ­σουν φω­νή α­ντί­δρα­σης για ό­σα έ­χουν συμ­βεί με αφορ­μή την ως τώ­ρα πο­ρεί­α λει­τουρ­γί­ας - ε­πέ­κτα­σης του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας.
Το μή­νυ­μα που μπο­ρεί να ε­ξα­χθεί, με μια πρώ­τη μα­τιά στο συ­γκε­κρι­μέ­νο γε­γονός, εί­ναι ό­τι ε­πι­τέ­λους ο λα­ός του Δή­μου Αι­γεί­ρας άρ­χι­σε να α­ντι­δρά σε όσα α­φο­ρούν το μέλ­λον αυ­τού ε­δώ του τό­που.
Η λέ­ξη «σκου­πί­δια» φαί­νε­ται να άγγι­ξε πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε τι άλ­λο (σι­δη­ρό­δρο­μος, αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος, πα­ραλια­κός κλπ) τις ευαί­σθη­τες κοι­νω­νι­κές χορ­δές και πλέ­ον οι πο­λί­τες ζη­τούν ε­νη­μέ­ρω­ση και δρά­ση, του­λά­χι­στον, στο να μη γί­νει η πε­ριο­χή «σκου­πι­δό­τοπος». Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό εί­ναι και το αγω­νιώ­δες ερώ­τη­μα πα­ρι­στά­με­νης κυ­ρί­ας: «Πεί­τε μου σας πα­ρα­κα­λώ να βά­λω ΤΩ­ΡΑ πω­λεί­ται στο α­κί­νη­τό μου που έ­φτιαξα πριν χρό­νια στην πε­ριο­χή α­πέ­να­ντι α­πό το ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, ώ­στε να α­γο­ρά­σω έ­να άλ­λο στην Πα­πα­νι­κο­λού;»…
Βέ­βαια, η έ­ντα­ση σε έ­να τέ­τοιο θέ­μα ή­ταν σί­γου­ρο ό­τι θα υ­πήρ­χε, με πρω­ταρ­χική αι­τί­α ό­τι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι των πα­ρι­στα­μέ­νων ζη­τού­σαν η συ­γκέ­ντρω­ση να έ­χει το χα­ρα­κτή­ρα Λα­ϊ­κής Συ­νέ­λευ­σης, πράγ­μα που δεν έ­γι­νε δε­κτό α­πό το Δήμαρ­χο, α­φού ο κ. Μυ­λω­νάς τό­νι­σε ό­τι στην πρό­σκλη­σή του προς τους Δη­μο­τι­κούς Συμ­βού­λους, Προ­έ­δρους Τ.Σ., Συλ­λό­γους και φο­ρείς, α­νέ­φε­ρε ό­τι θα γί­νει συζή­τη­ση.
Πα­ρών ο Δή­μαρ­χος Δια­κο­πτού, ε­νώ α­πό τον Δή­μο Ακρά­τας δεν υ­πήρ­ξε εκ­προ­σώπη­ση. Σχο­λιά­στη­καν, ε­πί­σης, και οι «εν­δο­δη­μο­τι­κές» α­που­σί­ες α­πό τη συ­γκέντρω­ση, τό­σο του Προ­έ­δρου του Δημ. Συμ­βου­λί­ου κ. Χρή­στου Λυ­μπε­ρό­που­λου και των Α­ντι­δη­μάρ­χων κ.κ. Άγ­γε­λου Κούρ­τη και Γε­ώρ­γιου Κορ­δού­λη.
Ε­κτός α­πό τον Δή­μαρ­χο κ Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά και τον αρ­χη­γό της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης κ. Πά­νο Γιαν­νού­λη οι ο­ποί­οι με έ­ντα­ση δια­σταύ­ρω­σαν τα «πο­λι­τι­κά» τους ξίφη (βλέ­πε σε άλ­λη σε­λί­δα τις με­τέ­πει­τα α­να­κοι­νώ­σεις τους), πολ­λοί ήταν και οι πα­ρευ­ρι­σκό­με­νοι πο­λί­τες, που με δυ­να­τό λό­γο δια­τρά­νωσαν την α­ντί­θε­σή τους σε κά­θε πα­ρα­πέ­ρα ενέρ­γεια που θα προ­σβά­λει την ορ­θολο­γι­κή α­νά­πτυ­ξη του Δή­μου Αι­γεί­ρας.
Φυ­σι­κά, οι ά­κρως εν­δια­φέ­ρου­σες το­πο­θε­τή­σεις, δεν εί­ναι δυ­να­τόν να χω­ρέ­σουν στα φύλ­λα της ε­φη­με­ρί­δας, ε­νώ ο­ποια­δή­πο­τε πε­ρι­λη­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση της ε­νε­νη­ντά­λε­πτης συ­ζή­τη­σης θα αλ­λοί­ω­νε τα νο­ή­μα­τα των λε­χθέ­ντων. Στο κά­τω – κά­τω, ό­σοι εν­δια­φέ­ρο­νταν να α­κού­σουν τις το­πο­θε­τή­σεις των συν­δη­μο­τών τους, ή­σαν ε­κεί…