ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Απρ 2002

ΑΠΡ. 2002 - Θετική εξέλιξη για τον Αιγιαλό

Στην τε­λι­κή ευ­θεί­α φαί­νε­ται ό­τι βρί­σκε­ται η υ­πό­θε­ση της ο­ριο­θέ­τη­σης του αι­για­λού στην Αι­γεί­ρα. Σε αυ­τό το συ­μπέ­ρα­σμα ο­δη­γεί πρό­σφα­το έγ­γρα­φο του Γε­νι­κού Ε­πι­τε­λεί­ου Ναυ­τι­κού προς την Κτη­μα­τι­κή Υ­πη­ρε­σί­α Α­χα­ΐ­ας, το ο­ποί­ο κοι­νο­ποιεί­ται με­τα­ξύ των άλ­λων και στον Δή­μο Αι­γεί­ρας. Το θέ­μα του εγ­γρά­φου, με η­με­ρο­μη­νί­α 14 Μαρ­τί­ου 2002, εί­ναι: Α­κτές, Αι­για­λός – Πα­ρα­λία – πα­λαιός Αι­για­λός στην πε­ριο­χή Δή­μου Αι­γεί­ρας / Υπ. 4046. Στη συ­νέ­χεια ανα­φέ­ρο­νται και τα ε­ξής:
“…Σας γνω­ρί­ζου­με ό­τι το ΓΕΝ… συμ­φω­νεί με τα ό­ρια αι­για­λού, πα­ραλί­ας και πα­λαιού αι­για­λού στην πε­ριο­χή του θέ­μα­τος, ό­πως τα κα­θό­ρι­σε η αρ­μό­δια Ε­πι­τρο­πή με την α­πό 6/3/2001 έκ­θε­ση στο α­πό Α­πρί­λιο – Ιού­νιο 1997 τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα του Τμή­μα­τος Το­πο­γρα­φή­σε­ων της Ν.Α. Α­χα­ΐ­ας… το ο­ποί­ο έ­χει θε­ω­ρη­θεί α­πό τον Διευ­θυ­ντή της Διεύ­θυν­σης Έρ­γων της Ν.Α. Α­χα­ΐας την 13/2/2001, με τις ε­ξής προ­ϋ­πο­θέ­σεις.”
Α­κο­λου­θούν τε­χνι­κές πε­ρι­γρα­φές της χά­ρα­ξης ο­ριο­γραμμής και συ­νε­χί­ζει: “… ε­πί της αρ­χι­κής πρό­τα­σης του ΓΕΝ για τη θέση της ο­ριο­γραμ­μής πα­λαιού αι­για­λού, προ­κει­μέ­νου αυ­τή να προ­σαρ­μο­στεί κα­λύ­τε­ρα στο φυ­σι­κό ό­ριο βλα­στή­σε­ως, ό­πως α­να­γνω­ρί­ζε­ται στις α­ερο­φω­το­γρα­φί­ες φω­το­λη­ψί­ας ε­τών 1945 & 1960.
Κα­τό­πιν των α­νω­τέ­ρω και χω­ρίς η υ­πό­θε­ση να ε­πα­νυ­πο­βλη­θεί στο ΓΕΝ, δύ­να­ται να ε­πα­κο­λου­θή­σει η δια­δι­κα­σί­α έκ­δο­σης ε­πι­κυ­ρω­τι­κής α­πό­φα­σης, α­ντί­γραφο της ο­ποί­ας να στα­λεί στην Υ­δρο­γρα­φι­κή Υ­πη­ρε­σί­α, κα­θώς και α­ντίγρα­φο του ΦΕΚ στο ο­ποί­ο θα δη­μο­σιευ­θεί…”

Ανατολική Αιγείρα... Drone !