ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Μαΐ 2002

ΜΑΙ. 2002 - Επουλώθηκαν οι “πληγές” στον παραλιακό δρόμο

Α­πο­κατα­στά­θη­καν, λί­γο πριν το Πά­σχα, τα προ­βλή­μα­τα των κα­θι­ζή­σε­ων που εί­χαν δη­μιουρ­γη­θεί σε με­γά­λο μή­κος του πα­ρα­λια­κού δρό­μου της Αι­γεί­ρας.
Ά­κρως ε­πι­βε­βλη­μέ­νη και α­πα­ραί­τη­τη ή­ταν η ε­νέρ­γεια αυ­τή του Δή­μου Αι­γεί­ρας, α­φού ό­πως εί­χε το­νι­σθεί και στον “Φ” Ια­νουα­ρί­ου, η ό­ποια κα­θυ­στέ­ρη­ση θα εί­χε αρ­νη­τι­κές ε­πι­πτώ­σεις ε­νό­ψει του ξε­κι­νή­μα­τος της του­ρι­στι­κής πε­ριό­δου.
Ή­δη, ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε η πρώ­τη φά­ση των ερ­γα­σιών για τη στή­ρι­ξη του δια­βρω­μένου ε­δά­φους με την εκ­σκα­φή των προ­βλη­μα­τι­κών ση­μεί­ων του δρό­μου και την α­πο­μά­κρυν­ση των α­πο­σα­θρω­μέ­νων υ­λι­κών της προ­η­γού­με­νης τσι­με­ντό­στρω­σης – ασφαλ­τό­στρω­σης της ο­δού.
Στα ση­μεί­α των εκ­σκα­φών, το­πο­θε­τή­θη­καν τε­ρά­στιοι ο­γκό­λι­θοι σε αρ­κετό βά­θος, ώστε να μπο­ρέ­σει να στα­μα­τή­σει η πε­ραι­τέ­ρω φυ­σι­κή διά­βρω­ση της α­κτής.
Η ε­πό­με­νη ε­νέρ­γεια, εί­ναι η α­πο­κα­τά­στα­ση του ο­δο­στρώ­μα­τος, που αυ­τή τη στιγ­μή πα­ρα­μέ­νει χω­μά­τι­νο.
Σε εκ­κρε­μό­τη­τα πά­ντως μέ­νει το θέ­μα της κα­τα­σκευ­ής προ­στα­τευ­τι­κού τοι­χί­ου του δρό­μου, το ο­ποί­ο σε αρ­κε­τά ση­μεί­α πα­ρα­μέ­νει κα­τε­στραμ­μέ­νο.
Το πρό­βλη­μα αυ­τό, φυ­σι­κά, θα μπο­ρέ­σει να λυ­θεί μό­νο ό­ταν ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί η ο­ριο­θέ­τη­ση του Αι­για­λού της Αι­γεί­ρας, για την ο­ποί­α εί­χα­με α­να­φέρει στο προ­η­γού­με­νο φύ­λλο ό­τι βρί­σκε­ται σε “κα­λό δρό­μο”.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com