ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαΐ 2002

ΜΑΙ. 2002 - Επουλώθηκαν οι “πληγές” στον παραλιακό δρόμο

Α­πο­κατα­στά­θη­καν, λί­γο πριν το Πά­σχα, τα προ­βλή­μα­τα των κα­θι­ζή­σε­ων που εί­χαν δη­μιουρ­γη­θεί σε με­γά­λο μή­κος του πα­ρα­λια­κού δρό­μου της Αι­γεί­ρας.
Ά­κρως ε­πι­βε­βλη­μέ­νη και α­πα­ραί­τη­τη ή­ταν η ε­νέρ­γεια αυ­τή του Δή­μου Αι­γεί­ρας, α­φού ό­πως εί­χε το­νι­σθεί και στον “Φ” Ια­νουα­ρί­ου, η ό­ποια κα­θυ­στέ­ρη­ση θα εί­χε αρ­νη­τι­κές ε­πι­πτώ­σεις ε­νό­ψει του ξε­κι­νή­μα­τος της του­ρι­στι­κής πε­ριό­δου.
Ή­δη, ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε η πρώ­τη φά­ση των ερ­γα­σιών για τη στή­ρι­ξη του δια­βρω­μένου ε­δά­φους με την εκ­σκα­φή των προ­βλη­μα­τι­κών ση­μεί­ων του δρό­μου και την α­πο­μά­κρυν­ση των α­πο­σα­θρω­μέ­νων υ­λι­κών της προ­η­γού­με­νης τσι­με­ντό­στρω­σης – ασφαλ­τό­στρω­σης της ο­δού.
Στα ση­μεί­α των εκ­σκα­φών, το­πο­θε­τή­θη­καν τε­ρά­στιοι ο­γκό­λι­θοι σε αρ­κετό βά­θος, ώστε να μπο­ρέ­σει να στα­μα­τή­σει η πε­ραι­τέ­ρω φυ­σι­κή διά­βρω­ση της α­κτής.
Η ε­πό­με­νη ε­νέρ­γεια, εί­ναι η α­πο­κα­τά­στα­ση του ο­δο­στρώ­μα­τος, που αυ­τή τη στιγ­μή πα­ρα­μέ­νει χω­μά­τι­νο.
Σε εκ­κρε­μό­τη­τα πά­ντως μέ­νει το θέ­μα της κα­τα­σκευ­ής προ­στα­τευ­τι­κού τοι­χί­ου του δρό­μου, το ο­ποί­ο σε αρ­κε­τά ση­μεί­α πα­ρα­μέ­νει κα­τε­στραμ­μέ­νο.
Το πρό­βλη­μα αυ­τό, φυ­σι­κά, θα μπο­ρέ­σει να λυ­θεί μό­νο ό­ταν ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί η ο­ριο­θέ­τη­ση του Αι­για­λού της Αι­γεί­ρας, για την ο­ποί­α εί­χα­με α­να­φέρει στο προ­η­γού­με­νο φύ­λλο ό­τι βρί­σκε­ται σε “κα­λό δρό­μο”.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !