ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  1 Μαΐ 2002

  ΜΑΙ. 2002 - Επουλώθηκαν οι “πληγές” στον παραλιακό δρόμο

  Α­πο­κατα­στά­θη­καν, λί­γο πριν το Πά­σχα, τα προ­βλή­μα­τα των κα­θι­ζή­σε­ων που εί­χαν δη­μιουρ­γη­θεί σε με­γά­λο μή­κος του πα­ρα­λια­κού δρό­μου της Αι­γεί­ρας.
  Ά­κρως ε­πι­βε­βλη­μέ­νη και α­πα­ραί­τη­τη ή­ταν η ε­νέρ­γεια αυ­τή του Δή­μου Αι­γεί­ρας, α­φού ό­πως εί­χε το­νι­σθεί και στον “Φ” Ια­νουα­ρί­ου, η ό­ποια κα­θυ­στέ­ρη­ση θα εί­χε αρ­νη­τι­κές ε­πι­πτώ­σεις ε­νό­ψει του ξε­κι­νή­μα­τος της του­ρι­στι­κής πε­ριό­δου.
  Ή­δη, ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε η πρώ­τη φά­ση των ερ­γα­σιών για τη στή­ρι­ξη του δια­βρω­μένου ε­δά­φους με την εκ­σκα­φή των προ­βλη­μα­τι­κών ση­μεί­ων του δρό­μου και την α­πο­μά­κρυν­ση των α­πο­σα­θρω­μέ­νων υ­λι­κών της προ­η­γού­με­νης τσι­με­ντό­στρω­σης – ασφαλ­τό­στρω­σης της ο­δού.
  Στα ση­μεί­α των εκ­σκα­φών, το­πο­θε­τή­θη­καν τε­ρά­στιοι ο­γκό­λι­θοι σε αρ­κετό βά­θος, ώστε να μπο­ρέ­σει να στα­μα­τή­σει η πε­ραι­τέ­ρω φυ­σι­κή διά­βρω­ση της α­κτής.
  Η ε­πό­με­νη ε­νέρ­γεια, εί­ναι η α­πο­κα­τά­στα­ση του ο­δο­στρώ­μα­τος, που αυ­τή τη στιγ­μή πα­ρα­μέ­νει χω­μά­τι­νο.
  Σε εκ­κρε­μό­τη­τα πά­ντως μέ­νει το θέ­μα της κα­τα­σκευ­ής προ­στα­τευ­τι­κού τοι­χί­ου του δρό­μου, το ο­ποί­ο σε αρ­κε­τά ση­μεί­α πα­ρα­μέ­νει κα­τε­στραμ­μέ­νο.
  Το πρό­βλη­μα αυ­τό, φυ­σι­κά, θα μπο­ρέ­σει να λυ­θεί μό­νο ό­ταν ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί η ο­ριο­θέ­τη­ση του Αι­για­λού της Αι­γεί­ρας, για την ο­ποί­α εί­χα­με α­να­φέρει στο προ­η­γού­με­νο φύ­λλο ό­τι βρί­σκε­ται σε “κα­λό δρό­μο”.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !