1.2.07

ΦΕΒ. 2007: Άνοιξε ο Χ.Υ.Τ.Α. για Αιγείρα, Ακράτα, Διακοπτό

 Α­πό τις αρ­χές Φε­βρουα­ρί­ου ξε­κί­νη­σε τη λει­τουρ­γί­α του ο Χώ­ρος Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής Α­πορ­ριμ­μά­των στη θέ­ση «Κα­κή Χού­νη» του Δή­μου Αι­γεί­ρας (πε­ριο­χή Δ.Δ. Α­μπε­λο­κή­πων). 
Τα σκουπί­δια των τριών Δή­μων, Αιγεί­ρας, Α­κρά­τας και Δια­κο­πτού, που ως γνω­στό θα φι­λο­ξε­νεί  ο εν λό­γω ΧΥ­ΤΑ, με­τα­φέ­ρο­νται πλέ­ον με τα δη­μο­τι­κά α­πορ­ριμ­μα­το­φό­ρα ε­κεί, γε­γο­νός που σή­μα­νε το κλεί­σι­μο των χω­μα­τε­ρών σε Δια­κο­πτό, Ακρά­τα και Αι­γεί­ρα.
Το γε­γο­νός χαι­ρε­τί­στη­κε, τό­σο α­πό τον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας ό­σο και α­πό του Δη­μάρχους της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Σε ε­ξέ­λι­ξη ευ­ρί­σκο­νται και οι δια­δι­κα­σί­ες πρό­σλη­ψης ε­πι­στη­μο­νι­κού προσω­πι­κού στον  ΧΥ­ΤΑ, ε­νός χη­μι­κού μη­χα­νι­κού και ε­νός μη­χα­νο­λό­γου.
Σύ­ντο­μα, ό­πως πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε α­πό τη Νο­μαρ­χί­α, θα γί­νει η ε­πι­λο­γή - ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­λά­βου για την α­πο­κα­τά­στα­ση των μέ­χρι τώ­ρα λει­τουρ­γου­σών χω­μα­τε­ρών και στους τρεις Δή­μους.
Μαραθώνια σύσκεψη Δημάρχων για βιολογικό
Ά­κρως εν­δια­φέ­ρου­σα η σύσκε­ψη των δη­μάρ­χων της Αι­για­λεί­ας, που έ­γι­νε στα 15 Φε­βρουα­ρί­ου στο Δη­μαρ­χεί­ο Συ­μπο­λι­τεί­ας και δι­ήρ­κε­σε α­πό το με­ση­μέ­ρι ως αρ­γά το α­πό­γευ­μα, με πα­ρόντες τους 5 Δη­μάρ­χους (Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού, Αι­γί­ου, Συ­μπο­λι­τεί­ας - α­που­σί­α­ζε ο Δή­μαρ­χος Ε­ρι­νε­ού).
Α­να­λύ­θη­κε διε­ξο­δι­κά το με­γά­λο θέ­μα του ε­νιαί­ου δι­κτύ­ου α­πο­χέ­τευ­σης της Αι­για­λεί­ας, το ο­ποί­ο θα ε­ξε­λι­χθεί σε τρεις φά­σεις. Αρ­χι­κά θα γί­νει α­να­βάθμι­ση του βιο­λο­γι­κού κα­θα­ρι­σμού Αι­γί­ου, θα α­κο­λου­θή­σει η σύν­δε­ση των πα­ραλια­κών δια­με­ρι­σμά­των του Αι­γί­ου και τέ­λος θα συν­δε­θούν οι άλ­λοι Δή­μοι.
Ο φο­ρέ­ας υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου θα εί­ναι η Πε­ρι­φέ­ρεια, α­νοι­κτό ό­μως πα­ρα­μένει το ποιος θα α­να­λά­βει τη δια­χεί­ρι­ση.
Το άλ­λο με­γά­λο θέ­μα που συ­ζη­τή­θη­κε ή­ταν η α­να­προ­σαρ­μο­γή των τι­μών τό­σο για τα βυ­τί­α που α­δειά­ζουν στο βιο­λο­γι­κό του Αι­γί­ου, ό­σο και για την α­πο­κομι­δή των μπλε κά­δων με τα α­να­κυ­κλώ­σι­μα σκου­πί­δια.
Οι τι­μές «έ­κλει­σαν» για κά­θε βυ­τί­ο σε 42 Ευ­ρώ (α­πό 32) και για κά­θε κά­δο σε 280 Ευρώ (α­πό 220). Οι σχε­τι­κές συμ­βά­σεις για τις α­να­προ­σαρ­μο­γές θα υ­πο­γρα­φούν ε­φόσον ε­γκρι­θούν με α­πο­φά­σεις των Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων.
Για το θέ­μα μά­λι­στα της ε­νη­μέ­ρω­σης για την α­να­κύ­κλω­ση, το ε­πό­με­νο διά­στημα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Η­με­ρί­δα για το ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, υ­πό την Αι­γί­δα των Δήμων Δια­κο­πτού, Α­κρά­τας και Αι­γεί­ρας.