ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Φεβ 2007

ΦΕΒ. 2007: Άνοιξε ο Χ.Υ.Τ.Α. για Αιγείρα, Ακράτα, Διακοπτό

 Α­πό τις αρ­χές Φε­βρουα­ρί­ου ξε­κί­νη­σε τη λει­τουρ­γί­α του ο Χώ­ρος Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής Α­πορ­ριμ­μά­των στη θέ­ση «Κα­κή Χού­νη» του Δή­μου Αι­γεί­ρας (πε­ριο­χή Δ.Δ. Α­μπε­λο­κή­πων). 
Τα σκουπί­δια των τριών Δή­μων, Αιγεί­ρας, Α­κρά­τας και Δια­κο­πτού, που ως γνω­στό θα φι­λο­ξε­νεί  ο εν λό­γω ΧΥ­ΤΑ, με­τα­φέ­ρο­νται πλέ­ον με τα δη­μο­τι­κά α­πορ­ριμ­μα­το­φό­ρα ε­κεί, γε­γο­νός που σή­μα­νε το κλεί­σι­μο των χω­μα­τε­ρών σε Δια­κο­πτό, Ακρά­τα και Αι­γεί­ρα.
Το γε­γο­νός χαι­ρε­τί­στη­κε, τό­σο α­πό τον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας ό­σο και α­πό του Δη­μάρχους της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Σε ε­ξέ­λι­ξη ευ­ρί­σκο­νται και οι δια­δι­κα­σί­ες πρό­σλη­ψης ε­πι­στη­μο­νι­κού προσω­πι­κού στον  ΧΥ­ΤΑ, ε­νός χη­μι­κού μη­χα­νι­κού και ε­νός μη­χα­νο­λό­γου.
Σύ­ντο­μα, ό­πως πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε α­πό τη Νο­μαρ­χί­α, θα γί­νει η ε­πι­λο­γή - ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­λά­βου για την α­πο­κα­τά­στα­ση των μέ­χρι τώ­ρα λει­τουρ­γου­σών χω­μα­τε­ρών και στους τρεις Δή­μους.
Μαραθώνια σύσκεψη Δημάρχων για βιολογικό
Ά­κρως εν­δια­φέ­ρου­σα η σύσκε­ψη των δη­μάρ­χων της Αι­για­λεί­ας, που έ­γι­νε στα 15 Φε­βρουα­ρί­ου στο Δη­μαρ­χεί­ο Συ­μπο­λι­τεί­ας και δι­ήρ­κε­σε α­πό το με­ση­μέ­ρι ως αρ­γά το α­πό­γευ­μα, με πα­ρόντες τους 5 Δη­μάρ­χους (Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού, Αι­γί­ου, Συ­μπο­λι­τεί­ας - α­που­σί­α­ζε ο Δή­μαρ­χος Ε­ρι­νε­ού).
Α­να­λύ­θη­κε διε­ξο­δι­κά το με­γά­λο θέ­μα του ε­νιαί­ου δι­κτύ­ου α­πο­χέ­τευ­σης της Αι­για­λεί­ας, το ο­ποί­ο θα ε­ξε­λι­χθεί σε τρεις φά­σεις. Αρ­χι­κά θα γί­νει α­να­βάθμι­ση του βιο­λο­γι­κού κα­θα­ρι­σμού Αι­γί­ου, θα α­κο­λου­θή­σει η σύν­δε­ση των πα­ραλια­κών δια­με­ρι­σμά­των του Αι­γί­ου και τέ­λος θα συν­δε­θούν οι άλ­λοι Δή­μοι.
Ο φο­ρέ­ας υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου θα εί­ναι η Πε­ρι­φέ­ρεια, α­νοι­κτό ό­μως πα­ρα­μένει το ποιος θα α­να­λά­βει τη δια­χεί­ρι­ση.
Το άλ­λο με­γά­λο θέ­μα που συ­ζη­τή­θη­κε ή­ταν η α­να­προ­σαρ­μο­γή των τι­μών τό­σο για τα βυ­τί­α που α­δειά­ζουν στο βιο­λο­γι­κό του Αι­γί­ου, ό­σο και για την α­πο­κομι­δή των μπλε κά­δων με τα α­να­κυ­κλώ­σι­μα σκου­πί­δια.
Οι τι­μές «έ­κλει­σαν» για κά­θε βυ­τί­ο σε 42 Ευ­ρώ (α­πό 32) και για κά­θε κά­δο σε 280 Ευρώ (α­πό 220). Οι σχε­τι­κές συμ­βά­σεις για τις α­να­προ­σαρ­μο­γές θα υ­πο­γρα­φούν ε­φόσον ε­γκρι­θούν με α­πο­φά­σεις των Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων.
Για το θέ­μα μά­λι­στα της ε­νη­μέ­ρω­σης για την α­να­κύ­κλω­ση, το ε­πό­με­νο διά­στημα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Η­με­ρί­δα για το ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, υ­πό την Αι­γί­δα των Δήμων Δια­κο­πτού, Α­κρά­τας και Αι­γεί­ρας.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com