1.6.07

ΙΟΥΝ. 2007 - Δεν υπάρχει “αντιδιαβρωτική” μελέτη από Αιγείρα μέχρι Ρίο

Σί­γου­ρα δεν πε­ρι­μέ­ναμε να λά­βου­με τό­σο σύ­ντο­μα α­πα­ντή­σεις στα καί­ρια ε­ρω­τή­μα­τα που εί­χε θέ­σει ο «Φ» στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου 2007, οι ο­ποί­ες ε­πι­βε­βαιώ­νουν κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά τον τί­τλο τού τό­τε πρω­το­σέ­λι­δου «Έρ­μαια της διά­βρω­σης και των α­νέ­μων τα νό­τια πα­ρά­λια του Κο­ριν­θια­κού», στο ο­ποί­ο θέτα­με και τους ε­ξής προ­βλη­μα­τι­σμούς: Ας υ­πάρ­ξει, ε­πι­τέ­λους, σε πρώ­τη φά­ση μια πλή­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών για την πο­ρεί­α των με­λε­τών (αν υ­πάρ­χουν) και τι αυ­τές πε­ρι­λαμ­βά­νουν, αν έ­χουν λη­φθεί υ­πό­ψη οι κα­τά τό­πους ι­διαι­τε­ρό­τη­τες (πο­σό­τη­τες υ­δά­των πο­τα­μών, θα­λάσ­σια ρεύ­μα­τα, ε­πί­δρα­ση των α­νέ­μων κ.λπ), αν έ­χουν ε­ξα­σφα­λι­σθεί κον­δύ­λια για την υ­λο­ποί­η­ση των με­λε­τών και την κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων, με ποιόν τρό­πο θα πα­ρα­καμ­φτεί η ε­μπλο­κή του αρ­μό­διου Υ­πουρ­γεί­ου ό­ταν σε πολ­λά ση­μεί­α των α­κτών τα υ­πάρ­χο­ντα προ­στα­τευ­τι­κά τοι­χί­α και οι πα­ρα­λια­κοί δρό­μοι ευ­ρί­σκο­νται ε­ντός τής (κρα­τι­κής) αι­για­λί­τι­δας ζώ­νης και τέ­λος, το κυ­ριό­τε­ρο, αν υ­πάρ­χει κά­ποιο χρο­νο­διά­γραμ­μα για ό­λα αυ­τά.
Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, ο Βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας στις 17 Μα­ΐ­ου κα­τέ­θε­σε ε­ρώ­τη­ση στη Βου­λή προς το αρ­μό­διο Υ­πουρ­γεί­ο ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ.
Στις 20 Ιου­νί­ου το γρα­φεί­ο τύ­που τού Βου­λευ­τή ε­ξέ­δω­σε α­να­κοί­νω­ση για τις απα­ντή­σεις που έ­λα­βε διά του Υ­φυ­πουρ­γού ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ Θ. Ξαν­θό­που­λο, ε­νώ πα­ράλ­ληλα (ύ­στε­ρα α­πό αί­τη­μα του «Φ») μας κοι­νο­ποί­η­σε τον πλή­ρη φάκε­λο της ε­ρώ­τη­σης. 
Οι α­πα­ντή­σεις, λοι­πόν, που δό­θη­καν μέ­σω του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Δυ­τι­κής Ελλά­δος, δεν α­φή­νουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο αι­σιο­δο­ξί­ας για σύ­ντο­μη ε­πί­λυ­ση του τε­ρά­στιου αυ­τού προ­βλή­μα­τος, α­φού ου­σια­στι­κά για την Πο­λι­τεί­α δεν υ­φί­στα­ται καν θέ­μα «α­ντι­δια­βρω­τι­κής πο­λι­τι­κής» στα Α­χα­ϊ­κά πα­ρά­λια του Κο­ρινθια­κού κόλ­που.
Ε­δώ α­ξί­ζει να ε­πι­ση­μά­νου­με, ό­τι με με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον θα πρέ­πει να α­να­μένου­με και τις ε­πι­βε­βλη­μέ­νες το­πο­θε­τή­σεις, τό­σο α­πό τη Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας, ό­σο και α­πό τους Δή­μους τής Αι­για­λεί­ας, ώ­στε να γνω­ρί­σου­με με ποιόν τρό­πο έ­χει προ­σεγ­γι­στεί το πρό­βλη­μα των α­κτών α­πό τους δύ­ο βαθ­μούς αυ­το­διοί­κη­σης.
Τον Α­πρί­λιο εί­χα­με, ε­πί­σης, α­να­φέ­ρει και το γε­γο­νός ό­τι στην Κο­ριν­θί­α ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια α­να­ζη­τού­νται ε­πι­στη­μο­νι­κές «α­ντι­δια­βρω­τι­κές» λύ­σεις, με πρό­σφα­το πα­ρά­δειγ­μα τη συ­ζή­τη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τον Μά­ιο στο γει­το­νι­κό μας Δερ­βέ­νι με κα­λε­σμέ­νο ο­μι­λη­τή τον Πρύ­τα­νη του Ε­θνι­κού Με­τσό­βιου Πο­λυ­τε­χνεί­ου (α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα για το Δερ­βέ­νι στη σελ. 8).
Στην α­να­κοί­νω­ση του βου­λευ­τή Α. Κα­τσι­φά­ρα α­να­φέ­ρο­νται τα ε­ξής: «Χω­ρίς ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο και συ­γκε­κρι­μέ­νη πο­λι­τι­κή για το συ­νε­χώς ε­πι­δει­νού­με­νο φαι­νό­με­νο της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας προ­κύ­πτει ό­τι προ­χω­ρά το Υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων σύμ­φω­να με α­πά­ντη­ση που δό­θη­κε α­πό τον αρ­μό­διο Υ­πουρ­γό σε σχε­τι­κή Ε­ρώ­τη­ση του βου­λευ­τή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λου Κα­τσι­φά­ρα.
Ει­δι­κό­τε­ρα, το Υ­πουρ­γεί­ο δεν κά­νει κα­μί­α α­να­φο­ρά και δεν δί­νει κα­μί­α α­πά­ντη­ση για τη διά­βρω­ση των α­κτών α­πό Αι­γεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο που κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας, ε­νώ α­να­φέ­ρε­ται σε με­λέ­τη που ε­ντά­χθη­κε στην ε­πό­με­νη Προ­γραμ­μα­τι­κή Πε­ρί­ο­δο 2007 – 2013 για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της Διά­βρω­σης Α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας με διάρ­κεια ο­λο­κλή­ρω­σης μέ­χρι 31 Δε­κεμ­βρί­ου 2008.
Το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας έ­χει πά­ρει πλέ­ον με­γά­λες δια­στά­σεις και δυ­στυ­χώς α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­δει­νω­θεί αν δεν λη­φθούν ά­με­σα μέ­τρα, προ­σθέ­το­ντας πα­ράλ­λη­λα ό­τι οι φο­ρείς, οι κά­τοι­κοι, οι ε­παγ­γελ­μα­τί­ες των πε­ριο­χών έ­χουν εκ­φρά­σει την α­νη­συ­χί­α τους με­τά και α­πό σχε­τι­κές με­λέ­τες που ήρ­θαν στη δη­μο­σιό­τη­τα και ό­λοι α­να­μέ­νουν την πρω­το­βου­λί­α της Κυ­βέρ­νη­σης για την α­ντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος και την ε­λα­χι­στο­ποί­η­ση των ε­πι­πτώ­σε­ων, που ό­μως δυ­στυ­χώς μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χουν δει».
Ύ­στε­ρα απ’ ό­λα αυ­τά, η ε­φη­με­ρί­δα μας αι­σθά­νε­ται την ι­κα­νο­ποί­η­ση ό­τι με α­φορ­μή την α­να­κί­νη­ση του προ­βλή­μα­τος της διά­βρω­σης στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου, ί­σως ξε­κι­νή­σει ε­πι­τέ­λους και στην Αι­για­λεί­α «α­ντιδια­βρω­τι­κή πο­λι­τι­κή» - κυ­ρί­ως στα ση­μεί­α που χρή­ζουν ά­με­ση προ­στα­σί­α - προς ό­φε­λος της πε­ραι­τέ­ρω ομοιό­μορ­φης του­ρι­στι­κο-οι­κο­νομι­κής α­νά­πτυ­ξης ο­λό­κλη­ρης της α­να­το­λι­κής Α­χα­ΐ­ας.