ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουν 2007

ΙΟΥΝ. 2007 - Δεν υπάρχει “αντιδιαβρωτική” μελέτη από Αιγείρα μέχρι Ρίο

Σί­γου­ρα δεν πε­ρι­μέ­ναμε να λά­βου­με τό­σο σύ­ντο­μα α­πα­ντή­σεις στα καί­ρια ε­ρω­τή­μα­τα που εί­χε θέ­σει ο «Φ» στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου 2007, οι ο­ποί­ες ε­πι­βε­βαιώ­νουν κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά τον τί­τλο τού τό­τε πρω­το­σέ­λι­δου «Έρ­μαια της διά­βρω­σης και των α­νέ­μων τα νό­τια πα­ρά­λια του Κο­ριν­θια­κού», στο ο­ποί­ο θέτα­με και τους ε­ξής προ­βλη­μα­τι­σμούς: Ας υ­πάρ­ξει, ε­πι­τέ­λους, σε πρώ­τη φά­ση μια πλή­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών για την πο­ρεί­α των με­λε­τών (αν υ­πάρ­χουν) και τι αυ­τές πε­ρι­λαμ­βά­νουν, αν έ­χουν λη­φθεί υ­πό­ψη οι κα­τά τό­πους ι­διαι­τε­ρό­τη­τες (πο­σό­τη­τες υ­δά­των πο­τα­μών, θα­λάσ­σια ρεύ­μα­τα, ε­πί­δρα­ση των α­νέ­μων κ.λπ), αν έ­χουν ε­ξα­σφα­λι­σθεί κον­δύ­λια για την υ­λο­ποί­η­ση των με­λε­τών και την κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων, με ποιόν τρό­πο θα πα­ρα­καμ­φτεί η ε­μπλο­κή του αρ­μό­διου Υ­πουρ­γεί­ου ό­ταν σε πολ­λά ση­μεί­α των α­κτών τα υ­πάρ­χο­ντα προ­στα­τευ­τι­κά τοι­χί­α και οι πα­ρα­λια­κοί δρό­μοι ευ­ρί­σκο­νται ε­ντός τής (κρα­τι­κής) αι­για­λί­τι­δας ζώ­νης και τέ­λος, το κυ­ριό­τε­ρο, αν υ­πάρ­χει κά­ποιο χρο­νο­διά­γραμ­μα για ό­λα αυ­τά.
Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, ο Βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας στις 17 Μα­ΐ­ου κα­τέ­θε­σε ε­ρώ­τη­ση στη Βου­λή προς το αρ­μό­διο Υ­πουρ­γεί­ο ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ.
Στις 20 Ιου­νί­ου το γρα­φεί­ο τύ­που τού Βου­λευ­τή ε­ξέ­δω­σε α­να­κοί­νω­ση για τις απα­ντή­σεις που έ­λα­βε διά του Υ­φυ­πουρ­γού ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ Θ. Ξαν­θό­που­λο, ε­νώ πα­ράλ­ληλα (ύ­στε­ρα α­πό αί­τη­μα του «Φ») μας κοι­νο­ποί­η­σε τον πλή­ρη φάκε­λο της ε­ρώ­τη­σης. 
Οι α­πα­ντή­σεις, λοι­πόν, που δό­θη­καν μέ­σω του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Δυ­τι­κής Ελλά­δος, δεν α­φή­νουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο αι­σιο­δο­ξί­ας για σύ­ντο­μη ε­πί­λυ­ση του τε­ρά­στιου αυ­τού προ­βλή­μα­τος, α­φού ου­σια­στι­κά για την Πο­λι­τεί­α δεν υ­φί­στα­ται καν θέ­μα «α­ντι­δια­βρω­τι­κής πο­λι­τι­κής» στα Α­χα­ϊ­κά πα­ρά­λια του Κο­ρινθια­κού κόλ­που.
Ε­δώ α­ξί­ζει να ε­πι­ση­μά­νου­με, ό­τι με με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον θα πρέ­πει να α­να­μένου­με και τις ε­πι­βε­βλη­μέ­νες το­πο­θε­τή­σεις, τό­σο α­πό τη Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας, ό­σο και α­πό τους Δή­μους τής Αι­για­λεί­ας, ώ­στε να γνω­ρί­σου­με με ποιόν τρό­πο έ­χει προ­σεγ­γι­στεί το πρό­βλη­μα των α­κτών α­πό τους δύ­ο βαθ­μούς αυ­το­διοί­κη­σης.
Τον Α­πρί­λιο εί­χα­με, ε­πί­σης, α­να­φέ­ρει και το γε­γο­νός ό­τι στην Κο­ριν­θί­α ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια α­να­ζη­τού­νται ε­πι­στη­μο­νι­κές «α­ντι­δια­βρω­τι­κές» λύ­σεις, με πρό­σφα­το πα­ρά­δειγ­μα τη συ­ζή­τη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τον Μά­ιο στο γει­το­νι­κό μας Δερ­βέ­νι με κα­λε­σμέ­νο ο­μι­λη­τή τον Πρύ­τα­νη του Ε­θνι­κού Με­τσό­βιου Πο­λυ­τε­χνεί­ου (α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα για το Δερ­βέ­νι στη σελ. 8).
Στην α­να­κοί­νω­ση του βου­λευ­τή Α. Κα­τσι­φά­ρα α­να­φέ­ρο­νται τα ε­ξής: «Χω­ρίς ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο και συ­γκε­κρι­μέ­νη πο­λι­τι­κή για το συ­νε­χώς ε­πι­δει­νού­με­νο φαι­νό­με­νο της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας προ­κύ­πτει ό­τι προ­χω­ρά το Υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων σύμ­φω­να με α­πά­ντη­ση που δό­θη­κε α­πό τον αρ­μό­διο Υ­πουρ­γό σε σχε­τι­κή Ε­ρώ­τη­ση του βου­λευ­τή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λου Κα­τσι­φά­ρα.
Ει­δι­κό­τε­ρα, το Υ­πουρ­γεί­ο δεν κά­νει κα­μί­α α­να­φο­ρά και δεν δί­νει κα­μί­α α­πά­ντη­ση για τη διά­βρω­ση των α­κτών α­πό Αι­γεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο που κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας, ε­νώ α­να­φέ­ρε­ται σε με­λέ­τη που ε­ντά­χθη­κε στην ε­πό­με­νη Προ­γραμ­μα­τι­κή Πε­ρί­ο­δο 2007 – 2013 για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της Διά­βρω­σης Α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας με διάρ­κεια ο­λο­κλή­ρω­σης μέ­χρι 31 Δε­κεμ­βρί­ου 2008.
Το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας έ­χει πά­ρει πλέ­ον με­γά­λες δια­στά­σεις και δυ­στυ­χώς α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­δει­νω­θεί αν δεν λη­φθούν ά­με­σα μέ­τρα, προ­σθέ­το­ντας πα­ράλ­λη­λα ό­τι οι φο­ρείς, οι κά­τοι­κοι, οι ε­παγ­γελ­μα­τί­ες των πε­ριο­χών έ­χουν εκ­φρά­σει την α­νη­συ­χί­α τους με­τά και α­πό σχε­τι­κές με­λέ­τες που ήρ­θαν στη δη­μο­σιό­τη­τα και ό­λοι α­να­μέ­νουν την πρω­το­βου­λί­α της Κυ­βέρ­νη­σης για την α­ντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος και την ε­λα­χι­στο­ποί­η­ση των ε­πι­πτώ­σε­ων, που ό­μως δυ­στυ­χώς μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χουν δει».
Ύ­στε­ρα απ’ ό­λα αυ­τά, η ε­φη­με­ρί­δα μας αι­σθά­νε­ται την ι­κα­νο­ποί­η­ση ό­τι με α­φορ­μή την α­να­κί­νη­ση του προ­βλή­μα­τος της διά­βρω­σης στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου, ί­σως ξε­κι­νή­σει ε­πι­τέ­λους και στην Αι­για­λεί­α «α­ντιδια­βρω­τι­κή πο­λι­τι­κή» - κυ­ρί­ως στα ση­μεί­α που χρή­ζουν ά­με­ση προ­στα­σί­α - προς ό­φε­λος της πε­ραι­τέ­ρω ομοιό­μορ­φης του­ρι­στι­κο-οι­κο­νομι­κής α­νά­πτυ­ξης ο­λό­κλη­ρης της α­να­το­λι­κής Α­χα­ΐ­ας.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com