ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαΐ 2007

ΜΑΪΟΣ 2007 - Ο υψηλότερος ιστός τής Δ.Ε.Η. στο Λαμπινό!

Με μί­α γι­γα­ντιαί­α ε­πι­χεί­ρη­ση, που δι­ήρ­κε­σε πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό δύο ε­βδο­μά­δες, τα συ­νερ­γεί­α τής ΔΕ­Η προ­χώ­ρη­σαν στην α­ντι­κα­τά­στα­ση των πυλώ­νων υ­πε­ρυ­ψη­λής τά­σης σε ό­λο το μή­κος του Δή­μου Αι­γεί­ρας. 
Ό­πως εί­χαν προ δι­μή­νου ε­νη­με­ρω­θεί κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα οι α­να­γνώ­στες της ε­φη­με­ρί­δας μας, πρό­κει­ται για το έρ­γο που βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη ε­δώ και πο­λύ και­ρό και με το ο­ποί­ο προ­στί­θε­νται δύο γραμμές (150.000 Volt), στη γραμ­μή Κο­ρίν­θου Πα­τρών.
Στις 27 Α­πρι­λί­ου συ­ζη­τήθη­κε στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας η έ­γκρι­ση της Με­λέ­της Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων «Υ­φι­στά­με­νων Γραμ­μών με­τα­φο­ράς Πε­ρι­φε­ρεια­κού Το­μέ­α Νο­τίου Ελ­λά­δος» στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας.
Η α­ξιο­πρό­σε­κτη ι­διαι­τε­ρό­τη­τα στην ε­ξέ­λι­ξη των ερ­γα­σιών για την πε­ριο­χή του Δή­μου Αι­γεί­ρας, ή­ταν η α­ντι­κα­τά­στα­ση του πυ­λώ­να στο κέ­ντρο του οι­κισμού των Α­γών (Λα­μπι­νό) με έ­ναν «πα­νά­κρι­βο» πα­νύ­ψη­λο ι­στό με τον ο­ποί­ο τα ηλε­κτρο­φό­ρα κα­λώ­δια «α­πο­γειώ­θη­καν» κα­τά 14 μέ­τρα περίπου α­πό τα σπί­τια του οι­κι­σμού (σε σύ­γκρι­ση με τους άλ­λους πυ­λώ­νες).
Ό­πως έ­γι­νε γνω­στό η το­πο­θέ­τη­ση του συγκεκριμένου ι­στού εί­ναι α­πό τους πρώ­τους που χρησι­μο­ποιεί η ΔΕ­Η για το σκο­πό αυ­τό, α­ντα­πο­κρι­νό­με­νη «κατ’ ε­ξαί­ρε­ση» στις δια­μαρ­τυ­ρί­ες πε­ριοί­κων.
Στις 8 Μαΐου, ε­ντυ­πω­σια­κή ή­ταν η ό­λη ε­πι­χεί­ρη­ση μο­ντα­ρί­σμα­τος (που την πα­ρα­κο­λού­θη­σε με­γά­λο πλή­θος δη­μο­τών), με τε­ρά­στια α­νυ­ψω­τι­κά μη­χα­νήμα­τα, στην ο­ποί­α πα­ρευ­ρί­σκο­ντο α­νώ­τα­τα τε­χνι­κά στε­λέ­χη τής ΔΕ­Η, κα­θώς και με­γά­λο κλι­μά­κιο τε­χνι­κών και υ­παλ­λή­λων τής Ε­πι­χεί­ρη­σης. Ο ι­στός ει­σή­χθη α­πό την Ι­τα­λί­α και γι’ αυ­τό συμ­με­τεί­χαν και Ι­τα­λοί τε­χνι­κοί.
Το διά­στη­μα που δι­ήρ­κε­σαν οι ερ­γα­σί­ες έ­γι­ναν με­γά­λες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή τού Δή­μου, α­φού η «α­πο­κα­θή­λω­ση» των κα­λω­δί­ων σε πολλές πε­ρι­πτώ­σεις άγ­γι­ζε το έ­δα­φος και τις υ­πο­κεί­με­νες γραμ­μές δια­νο­μής οι­κια­κού ρεύ­μα­τος.
Η ι­στο­ρι­κή διά­στα­ση του θέ­μα­τος:
Τον Αύ­γου­στο του 1950 ι­δρύ­ε­ται η Δη­μό­σια Ε­πι­χεί­ρη­ση Η­λε­κτρι­σμού, για να λει­τουρ­γή­σει “χά­ριν του δη­μο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος” με σκο­πό τη χά­ρα­ξη και ε­φαρ­μο­γή μιας ε­θνι­κής ε­νερ­γεια­κής πο­λι­τι­κής, η ο­ποί­α μέ­σα α­πό την ε­ντα­τι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση των εγ­χώ­ριων πό­ρων, να κά­νει το η­λε­κτρι­κό ρεύ­μα κτή­μα και δι­καί­ω­μα του κά­θε Έλ­λη­να πο­λί­τη, στη φθη­νό­τε­ρη δυ­να­τή τι­μή.
Α­μέ­σως με την ί­δρυ­σή της, η ΔΕΗ άρ­χι­σε να κα­τα­σκευά­ζει το δί­κτυο υ­πε­ρυ­ψη­λής τάσης α­πό Κό­ριν­θο προς Πά­τρα το ο­ποί­ο ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε το 1954.
Οι πα­λαιό­τε­ροι θυμού­νται πε­ρί το 1952 στην Αι­γεί­ρα τούς Ι­τα­λούς τε­χνι­κούς, που εί­χαν α­να­λά­βει την ε­κτέ­λε­ση του με­γά­λου (για την ε­πο­χή του) έρ­γο που εί­χε α­να­λά­βει η χώ­ρα τους στα πλαί­σια των πο­λε­μι­κών α­πο­ζη­μιώ­σε­ων (Β΄ Πα­γκό­σμιος Πό­λε­μος), να εργά­ζο­νται επί μή­νες με «πρω­τό­γο­να» τε­χνι­κά μέ­σα και σε δύ­σβα­τα ση­μεί­α χωρίς κα­μί­α ο­δι­κή πρό­σβα­ση.
Πρέ­πει ε­πί­σης να ση­μειω­θεί ό­τι η η­λε­κτρο­φό­ρα εκεί­νη γραμ­μή σχε­διά­στη­κε να πε­ρά­σει μα­κριά α­πό οι­κι­σμούς, η οι­κι­στι­κή όμως έ­κρη­ξη των δε­κα­ε­τιών του 70 και του 80 «έ­φε­ρε» τα σπί­τια χω­ρίς κα­νέ­ναν προβλη­μα­τι­σμό (αρ­μο­δί­ων και οι­κι­στών) κά­τω α­πό τους πυ­λώ­νες…

Ανατολική Αιγείρα... Drone !