ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Μαΐ 2007

ΜΑΪΟΣ 2007 - Ερώτηση στη Βουλή για τη διάβρωση τού Κορινθιακού, με αφορμή το δημοσίευμα του «Φ»

«Έ­πιασε τό­πο» η ε­κτε­νέ­στα­τη και ε­μπερι­στα­τω­μέ­νη α­να­φο­ρά του «Φ» στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου για το σο­βα­ρό πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών με τί­τλο «Έρ­μαια της διά­βρω­σης και των α­νέ­μων τα νό­τια πα­ρά­λια του Κο­ριν­θια­κού». 
Ο Βου­λευ­τής τού ΠΑ­ΣΟΚ Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας, με α­φορ­μή τα ε­ρω­τή­μα­τα και τον προ­βλημα­τι­σμό για το φαι­νό­με­νο αυ­τό α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας, θέ­τει το πρό­βλη­μα στη Βου­λή των Ελ­λή­νων, ε­πι­ση­μαί­νο­ντας: «Ά­με­ση πλέ­ον εί­ναι η α­νά­γκη της α­ντι­με­τώ­πι­σης της συ­νε­χώς ε­πι­δει­νού­με­νης κα­τά­στασης της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας, τό­σο α­πό τα ό­ρια του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας που ξε­κι­νούν α­να­το­λι­κά α­πό την Αι­γεί­ρα μέ­χρι την πα­ρα­λί­α του Ρί­ου, ό­σο και από την πλευ­ρά των δυ­τι­κών α­κτών του Νο­μού».
Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κ. Κα­τσι­φά­ρας στην Ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στη Βου­λή στις 21 Μαΐ­ου 2007, α­να­φέ­ρει ό­τι:
Οι α­κτές της Α­χα­ΐ­ας α­πό Αι­γεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας κα­τά μι­σό μέ­τρο τα προ­σε­χή 30 χρόνια και πι­θα­νό­τα­τα στο τέ­λος του αιώ­να τα ε­δά­φη που βρί­σκο­νται σή­με­ρα σε ύψος μέ­χρι 1,7 μέ­τρα α­πό τη θά­λασ­σα να α­πο­τε­λούν το πυθ­μέ­να της, κα­θώς και α­πό γε­ω­λο­γι­κές α­να­κα­τα­τά­ξεις και υ­πο­θα­λάσ­σιες κα­το­λι­σθή­σεις που μπο­ρούν να δη­μιουρ­γή­σουν πα­λιρ­ροια­κό κύ­μα ύ­ψους τριών μέ­τρων, σύμ­φω­να με με­λέ­τες που έ­χουν α­να­κοι­νω­θεί στον Τύ­πο.
Α­ντί­στοι­χο πρό­βλη­μα α­ντι­με­τω­πί­ζουν και οι δυ­τι­κές α­κτές της Α­χα­ΐ­ας, ε­ξαι­τί­ας του φαι­νο­μέ­νου ει­σχώ­ρη­σης της θά­λασ­σας στην ξη­ρά, με συ­νέ­πεια να υ­πάρ­χει σο­βα­ρός κίν­δυ­νος να χα­θούν πα­ρα­λί­ες, ι­διο­κτησί­ες και πολ­λές του­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις να α­να­γκα­στούν να α­να­στεί­λουν τη λει­τουρ­γί­α τους στο ά­με­σο μέλ­λον.
Σε Ε­ρώ­τη­σή μας, προ­σθέ­τει ο κ. Κα­τσι­φά­ρας, το Μάρ­τιο του 2006, το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ μας γνώ­ρι­ζε σχε­τι­κά με τη δη­μο­πρά­τη­ση με­λέ­της διά­βρω­σης των α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας, ό­τι η σύ­ντα­ξη της συ­γκε­κρι­μέ­νης με­λέ­της βρί­σκεται σε ε­ξέ­λι­ξη, με τη δέ­σμευ­ση ό­τι τα έρ­γα που θα προ­κύ­ψουν α­πό τις μελέ­τες θα ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ.
Τέ­λος, ο Α­χαιός βου­λευ­τής, α­φού α­να­φέ­ρει ό­τι το πρό­βλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι πα­ρα­λί­ες της Α­χα­ΐ­ας α­πό τη διά­βρω­ση των α­κτών εί­ναι με­γά­λο και α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­δει­νω­θεί τα ε­πό­με­να χρό­νια, με συ­νέ­πεια να α­νη­συ­χούν οι Α­χαιοί πο­λί­τες και οι ε­πιχει­ρη­μα­τί­ες που δια­μέ­νουν ή δρα­στη­ριο­ποιού­νται ε­παγ­γελ­μα­τι­κά κο­ντά στις α­κτές Α­χα­ΐ­ας, ρω­τά τον Υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων:
Ποια εί­ναι η πο­λι­τι­κή του Υ­πουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντας, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων σχε­τι­κά με την α­ντι­με­τώ­πι­ση του συ­νε­χώς επι­δει­νού­με­νου φαι­νο­μέ­νου της διά­βρω­σης των α­κτών του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας;
Ποιες με­λέ­τες έ­χουν υ­λο­ποι­η­θεί για το συ­γκε­κρι­μέ­νο φαι­νό­με­νο; Οι με­λέ­τες που βρί­σκο­νταν σε ε­ξέ­λι­ξη ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν;
Ποια τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά τους;
Πρό­κει­ται να ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ έρ­γα για την α­ντιμε­τώ­πι­ση του συ­γκε­κρι­μέ­νου φαι­νο­μέ­νου; Αν ναι, ποια, ποιο το κό­στος και ποιο το χρο­νο­διά­γραμ­μα της υ­λο­ποί­η­σης;

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com