1.5.07

ΜΑΪΟΣ 2007 - Ερώτηση στη Βουλή για τη διάβρωση τού Κορινθιακού, με αφορμή το δημοσίευμα του «Φ»

«Έ­πιασε τό­πο» η ε­κτε­νέ­στα­τη και ε­μπερι­στα­τω­μέ­νη α­να­φο­ρά του «Φ» στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου για το σο­βα­ρό πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών με τί­τλο «Έρ­μαια της διά­βρω­σης και των α­νέ­μων τα νό­τια πα­ρά­λια του Κο­ριν­θια­κού». 
Ο Βου­λευ­τής τού ΠΑ­ΣΟΚ Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας, με α­φορ­μή τα ε­ρω­τή­μα­τα και τον προ­βλημα­τι­σμό για το φαι­νό­με­νο αυ­τό α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας, θέ­τει το πρό­βλη­μα στη Βου­λή των Ελ­λή­νων, ε­πι­ση­μαί­νο­ντας: «Ά­με­ση πλέ­ον εί­ναι η α­νά­γκη της α­ντι­με­τώ­πι­σης της συ­νε­χώς ε­πι­δει­νού­με­νης κα­τά­στασης της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας, τό­σο α­πό τα ό­ρια του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας που ξε­κι­νούν α­να­το­λι­κά α­πό την Αι­γεί­ρα μέ­χρι την πα­ρα­λί­α του Ρί­ου, ό­σο και από την πλευ­ρά των δυ­τι­κών α­κτών του Νο­μού».
Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κ. Κα­τσι­φά­ρας στην Ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στη Βου­λή στις 21 Μαΐ­ου 2007, α­να­φέ­ρει ό­τι:
Οι α­κτές της Α­χα­ΐ­ας α­πό Αι­γεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας κα­τά μι­σό μέ­τρο τα προ­σε­χή 30 χρόνια και πι­θα­νό­τα­τα στο τέ­λος του αιώ­να τα ε­δά­φη που βρί­σκο­νται σή­με­ρα σε ύψος μέ­χρι 1,7 μέ­τρα α­πό τη θά­λασ­σα να α­πο­τε­λούν το πυθ­μέ­να της, κα­θώς και α­πό γε­ω­λο­γι­κές α­να­κα­τα­τά­ξεις και υ­πο­θα­λάσ­σιες κα­το­λι­σθή­σεις που μπο­ρούν να δη­μιουρ­γή­σουν πα­λιρ­ροια­κό κύ­μα ύ­ψους τριών μέ­τρων, σύμ­φω­να με με­λέ­τες που έ­χουν α­να­κοι­νω­θεί στον Τύ­πο.
Α­ντί­στοι­χο πρό­βλη­μα α­ντι­με­τω­πί­ζουν και οι δυ­τι­κές α­κτές της Α­χα­ΐ­ας, ε­ξαι­τί­ας του φαι­νο­μέ­νου ει­σχώ­ρη­σης της θά­λασ­σας στην ξη­ρά, με συ­νέ­πεια να υ­πάρ­χει σο­βα­ρός κίν­δυ­νος να χα­θούν πα­ρα­λί­ες, ι­διο­κτησί­ες και πολ­λές του­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις να α­να­γκα­στούν να α­να­στεί­λουν τη λει­τουρ­γί­α τους στο ά­με­σο μέλ­λον.
Σε Ε­ρώ­τη­σή μας, προ­σθέ­τει ο κ. Κα­τσι­φά­ρας, το Μάρ­τιο του 2006, το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ μας γνώ­ρι­ζε σχε­τι­κά με τη δη­μο­πρά­τη­ση με­λέ­της διά­βρω­σης των α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας, ό­τι η σύ­ντα­ξη της συ­γκε­κρι­μέ­νης με­λέ­της βρί­σκεται σε ε­ξέ­λι­ξη, με τη δέ­σμευ­ση ό­τι τα έρ­γα που θα προ­κύ­ψουν α­πό τις μελέ­τες θα ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ.
Τέ­λος, ο Α­χαιός βου­λευ­τής, α­φού α­να­φέ­ρει ό­τι το πρό­βλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι πα­ρα­λί­ες της Α­χα­ΐ­ας α­πό τη διά­βρω­ση των α­κτών εί­ναι με­γά­λο και α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­δει­νω­θεί τα ε­πό­με­να χρό­νια, με συ­νέ­πεια να α­νη­συ­χούν οι Α­χαιοί πο­λί­τες και οι ε­πιχει­ρη­μα­τί­ες που δια­μέ­νουν ή δρα­στη­ριο­ποιού­νται ε­παγ­γελ­μα­τι­κά κο­ντά στις α­κτές Α­χα­ΐ­ας, ρω­τά τον Υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων:
Ποια εί­ναι η πο­λι­τι­κή του Υ­πουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντας, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων σχε­τι­κά με την α­ντι­με­τώ­πι­ση του συ­νε­χώς επι­δει­νού­με­νου φαι­νο­μέ­νου της διά­βρω­σης των α­κτών του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας;
Ποιες με­λέ­τες έ­χουν υ­λο­ποι­η­θεί για το συ­γκε­κρι­μέ­νο φαι­νό­με­νο; Οι με­λέ­τες που βρί­σκο­νταν σε ε­ξέ­λι­ξη ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν;
Ποια τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά τους;
Πρό­κει­ται να ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ έρ­γα για την α­ντιμε­τώ­πι­ση του συ­γκε­κρι­μέ­νου φαι­νο­μέ­νου; Αν ναι, ποια, ποιο το κό­στος και ποιο το χρο­νο­διά­γραμ­μα της υ­λο­ποί­η­σης;