1.5.07

ΜΑΪΟΣ 2007 - Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Νίκος Κούρεντας, απαντά στα ερωτήματα του «Φ»

Στο φύλ­λο Μαρ­τί­ου 2007, ο «Φ» εί­χε α­να­φερ­θεί σε δη­μο­σί­ευ­μα α­θη­να­ϊ­κής ε­φη­με­ρί­δας, στο ο­ποί­ο εκ­φρά­ζο­νταν φό­βοι για την χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κιά­του – Ρο­δο­δάφ­νης. Με α­φορ­μή το γε­γο­νός αυ­τό η ε­φη­με­ρί­δα μας υ­πέ­βα­λε στις 10 Α­πρι­λί­ου προς το Υ­πουρ­γεί­ο Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών σχε­τι­κό ε­ρώ­τη­μα. 
Ά­με­σα από την αρ­μό­δια Δ/νση του Υ­πουρ­γεί­ου στις 16 Α­πρι­λί­ου, διαβι­βά­στηκε στον Ο­ΣΕ και την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ζη­τώ­ντας τους να α­πα­ντη­θεί το ε­ρώ­τη­μα της ε­φη­με­ρί­δας «Φ».
Α­πό την α­πά­ντη­ση του διευ­θύ­νο­ντα συμ­βού­λου της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ (βλ. δι­πλα­νή στή­λη), ο ο­ποί­ος το­νί­ζει την α­πρό­σκο­πτη και με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς ε­ξέ­λι­ξη του έρ­γου μέ­σα στα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα, τεκ­μαί­ρε­ται ό­τι ου­δε­μί­α αλ­λα­γή στη χά­ρα­ξη εί­ναι πλέ­ον ε­φι­κτή, α­φού η ο­ποια­δήπο­τε κα­θυ­στέ­ρη­ση θα τι­νά­ξει στον α­έ­ρα τα α­σφυ­κτι­κά πε­ρι­θώ­ρια ο­λο­κλή­ρω­σης του νέ­ου σι­δη­ρο­δρο­μι­κού δι­κτύ­ου (του­λά­χι­στον μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου). 
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προς: κ. Κ. Ρό­ζο - Εκ­δό­τη ε­φη­με­ρί­δας «ΦΡΟΥ­ΡΟΣ Α­ΝΑ­ΤΟ­ΛΙ­ΚΗΣ ΑIΓΙΑ­ΛΕIΑΣ» - Αι­γεί­ρα Α­χα­ΐ­ας
Κοιν: 1. Υ­πουρ­γεί­ο Με­τα­φο­ρών & Ε­πι­κοι­νω­νιών Γε­νι­κή Δ/νση Με­τα­φο­ρών Δ/νση Ε­μπο­ρευ­μα­τι­κών Με­τα­φο­ρών Τμή­μα Σιδ/κών & Συν­δυα­σμέ­νων Με­τα­φο­ρών. 2. 0ΣΕ Γρα­φεί­ο Διευ­θύ­νο­ντα Συμ­βού­λου

Ε­σωτ. Κοιν. : 1. Γε­νι­κή Διεύ­θυν­ση Κα­τα­σκευών Ι Έρ­γα ΙV. 2. Διεύ­θυν­ση Υ­πη­ρε­σιών Έρ­γου Ι Υ­πη­ρε­σί­α Α­παλ­λο­τριώ­σε­ων 3.Κ.Φ.
Η­μερ/νί­α: 08 Μα­ΐ­ου 2007
Α.Π.: 106991.  Φακ. Αρ­χειοθ. Τμήμ.: Ε. 2
ΘΕ­ΜΑ: Νέ­α δι­πλή σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή στο τμή­μα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ α­ριθ­μ. Φ21/21837/1705/16-04-2007 έγγρα­φο Υ­ΜΕ
Σχε­τι­κά με την α­πό 10/04/2007 επι­στο­λή σας, η ο­ποί­α μας δια­βι­βά­στη­κε με το α­νω­τέ­ρω σχε­τι­κό, και α­να­φέ­ρεται σε δη­μο­σί­ευ­μα της ε­φη­με­ρί­δας «Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α», σας γνω­ρί­ζου­με τα πα­ρακά­τω:
Το Έρ­γο της κα­τα­σκευ­ής της νέ­ας διπλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο τμή­μα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη, που υ­λο­ποιεί η Ε­ται­ρεί­α μας, χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής στο πλαί­σιο της υπ’ α­ριθ­μ. Ε(2004) 5701 Α­πό­φα­σης Χρη­μα­το­δό­τη­σης, που εκ­δό­θη­κε το Δε­κέμ­βριο 2004.
Στο πλαί­σιο υ­λο­ποί­η­σης του Έρ­γου έ­χουν ή­δη υ­πο­γρα­φεί συμ­βά­σεις συ­νο­λικού συμ­βα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 315 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που, με τις ο­ποί­ες ε­κτε­λούνται ερ­γα­σί­ες διά­νοι­ξης των ση­ράγ­γων Τρά­πε­ζας, Πλα­τά­νου, Με­λισ­σί­ου, Αι­γί­ου και Δερ­βε­νί­ου, κα­τα­σκευ­ής της γέ­φυ­ρας Λα­δο­πο­τά­μου και κα­τα­σκευ­ής έρ­γων υ­πο­δο­μής της α­νοι­κτής γραμ­μής, ε­νώ προ­ω­θεί­ται με τα­χείς ρυθ­μούς η διαδι­κα­σί­α συ­ντέ­λε­σης των α­να­γκαί­ων α­παλ­λο­τριώ­σε­ων.
Πα­ράλ­λη­λα προ­ω­θεί­ται η δια­δι­κα­σί­α δη­μοπρά­τη­σης για συμ­βά­σεις προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 33 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που, που α­φο­ρούν στην προ­μή­θεια των υ­λι­κών στρώ­σης της γραμ­μής.
Το χρο­νο­διά­γραμ­μα κα­τα­σκευ­ής του συ­νο­λι­κού Έρ­γου ε­κτεί­νε­ται έ­ως τα τέλη του 2010, χρό­νος που εί­ναι σύμ­φω­νος με τον α­να­φε­ρό­με­νο στην ι­σχύ­ου­σα Α­πό­φαση Χρη­μα­το­δό­τη­σης του Τα­μεί­ου Συ­νο­χής. Κα­τό­πιν των πα­ρα­πά­νω δεν δια­φαίνε­ται κα­νέ­να πρό­βλη­μα ό­σον α­φο­ρά στη συ­νέ­χι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης του Έρ­γου και κα­τά συ­νέ­πεια της κα­τα­βο­λής των α­πο­ζη­μιώ­σε­ων για τις α­παλ­λο­τριωθεί­σες ε­κτά­σεις.
Βρι­σκό­μα­στε στη διά­θε­σή σας για ο­ποιαδή­πο­τε πε­ραι­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­α χρεια­στεί­τε.
Ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος - Ν. Κούρεντας