ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουν 2008

Μάιος 2008: Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, XYTA, νερό κλπ

Είναι η μέρα  που δείχνουμε ό­λοι τις οι­κο­λο­γι­κές και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ευαι­σθη­σί­ες μας, δια­τρα­νώ­νο­ντας στο έ­πα­κρο την α­νη­συχί­α για το μέλ­λον του πλα­νή­τη Γη. 
Εί­ναι η μέ­ρα, που ο Πο­λί­της Οι­κο­λό­γος κα­λεί­ται με τον Λό­γο του, τις θέ­σεις και την δρά­ση του να υ­πο­κι­νή­σει ό­χι μό­νον τους υ­πό­λοι­πους πο­λί­τες αλ­λά και τους ί­διους τους εκ­προ­σώ­πους της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Οι­κο­λο­γί­ας να βγουν από τις ε­πι­στη­μο­νι­κές αυ­λές τους και να α­πευ­θυν­θούν με α­πλό λό­γο αλ­λά και με δρά­σεις και ε­ναλ­λα­κτι­κές οι­κο­λο­γι­κές προ­τά­σεις.
Ο Πο­λί­της Οι­κο­λό­γος χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια (εκ των πραγ­μά­των) η­μι­μα­θή Οι­κο­λο­γι­κή ευ­ρυ­μά­θεια (συ­γκρι­νό­με­νος πά­ντα με τα μέ­λη της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Οι­κο­λο­γί­ας) προ­σπα­θεί (έ­στω και με φτω­χά γνω­στι­κά ό­πλα) να δια­δώ­σει την Οι­κο­λο­γι­κή Σκέ­ψη και Δράση.
Αυ­τό συμ­βαί­νει α­πό τη στιγ­μή που η οι­κο­λο­γί­α, ως ό­ρος, ως α­ντι­κεί­με­νο με­λέτης αλ­λά και ως κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­στι­κή α­νά­γκη, πή­ρε μί­α ση­μα­ντι­κή θέση κι έ­κτα­ση, κα­τά τον 20ο αιώ­να. Κι αυ­τό δεν εί­ναι συ­μπτω­μα­τι­κό.
Η βιο­μη­χα­νι­κή ε­πα­νά­στα­ση, η κα­τα­να­λω­τι­κή κοι­νω­νί­α κι ο υ­περ­πλη­θυ­σμός ή­ταν οι αι­τί­ες που α­νά­γκα­σαν την κοι­νω­νί­α να συ­νει­δη­τοποι­ή­σει τις αρ­χές, τις α­ξί­ες και την σπου­δαιό­τη­τα της οι­κο­λο­γί­ας.
Αρ­κεί ό­μως η α­φύ­πνι­σή μας αυ­τή, έ­στω για μια μέ­ρα;
Κα­θη­με­ρινά γι­νό­μα­στε μάρ­τυ­ρες τής «οι­κο­λο­γι­κής μας συ­νεί­δη­σης», α­φού δεν υ­πάρ­χει ρε­μα­τιά χω­ρίς σκου­πί­δι, ε­νώ α­ντι­δρού­με (πα­νελ­λα­δι­κά) για τη λει­τουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ δί­πλα μας.
Φυ­σι­κά, η οι­κο­λο­γι­κή συ­νεί­δη­ση, δεν πρέ­πει να ε­ξα­ντλεί­ται μό­νο στο πρό­βλη­μα «σκου­πί­δι».
Η λει­ψυ­δρί­α χτυ­πά την πόρ­τα μας και σε λί­γο ο «πό­λε­μος» του νε­ρού θα μας α­να­γκά­σει να στρα­φού­με, κα­τό­πιν ε­ορ­τής, σε τε­χνη­τές αρ­δεύσεις.
Η διά­βρω­ση των α­κτών, ει­δι­κά στον Κο­ριν­θια­κό, μας α­φή­νει πα­γε­ρά α­διάφο­ρους.
Ού­τε καν μας α­πα­σχο­λούν (σφυ­ρί­ζο­ντας α­διά­φο­ρα) οι πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κοί ό­ροι σύμ­φω­να με τους ο­ποί­ους ε­γκρί­νο­νται και κα­τα­σκευά­ζο­νται τα με­γά­λα έρ­γα (αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μοι, σι­δη­ρό­δρο­μοι).
Εί­μα­στε «συμ­μέ­το­χοι» σε μί­α ά­ναρ­χη οι­κι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη, φτιά­χνο­ντας τε­ρά­στιους οι­κι­στι­κούς ι­στούς χω­ρίς κα­νέ­ναν σχε­δια­σμό (πρώ­τα κα­τα­σκευά­ζου­με πό­λεις και με­τά «τσα­κω­νό­μα­στε» για το πού θα στεί­λου­με τα α­πό­βλη­τά μας.
Η α­πα­ρίθ­μη­ση, βέ­βαια, αυ­τή δεν έ­χει τέ­λος, στο να α­πο­δεί­ξου­με δηλ. το πό­σο «οι­κο­λό­γοι» εί­μα­στε και το πό­σο μας εν­δια­φέ­ρει η «α­ει­φό­ρος α­νά­πτυ­ξη»…
Με α­πλά λό­για, ας α­να­λο­γι­στού­με: Θα πα­ρα­δώ­σου­με στο μέλ­λον αυ­τό που πα­ραλά­βα­με;

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com