1.12.08

ΔΕΚ. 2008: Δεν αποδέχεται και δεν θα επιτρέψει έστω και την προσωρινή εναπόθεση απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας στον ΧΥΤΑ Αιγείρας

 Α­πό­σπα­σμα της α­πό­φα­σης του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας στις 10-10-2008 «πε­ρί του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας σε σχέ­ση με τη 3η Δια­χει­ριστι­κή Ε­νό­τη­τα»
«… Ο Πρό­ε­δρος του Δ.Σ. εί­πε ό­τι: Το Δη­μο­τι­κό μας Συμ­βού­λιο ως το κο­ρυ­φαί­ο όργα­νο διοί­κη­σης του Δή­μου, διερ­μη­νεύ­ο­ντας και τη θέ­λη­ση ό­λων των πο­λι­τών έ­λα­βε δύ­ο ο­μό­φω­νες α­πο­φά­σεις (169/07 και 30/08) δια των ο­ποί­ων πέ­ραν των λε­πτο­με­ρέ­στα­των και τεκ­μη­ριω­μέ­νων ει­ση­γή­σε­ων α­πο­φά­σι­σε τη λει­τουρ­γί­α, δια­χεί­ρι­ση και διοί­κη­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας α­πο­κλει­στι­κά και μό­νον στα πλαί­σια της 4ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας κε φο­ρέ­α Διαχεί­ρη­σης τον Δή­μο Αι­γεί­ρας ό­πως ο­ρί­σθη­κε με την 13/10-1-2007 α­πό­φα­ση Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐας σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της παρ. 2 του αρ­θρ. 12 του Ν.1650/1986.
Πα­ράλ­λη­λα ά­σκη­σε και προ­σφυ­γή στο ΣτΕ κα­τά της α­πό­φα­σης του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος ως προς την σύ­στα­ση Α­να­γκα­στι­κού Συν­δέ­σμου στην 4η Δια­χει­ρι­στι­κή Ε­νό­τη­τα διό­τι α­ντί­κει­ται στις δια­τά­ξεις του αρ­θρ. 30 του μετα­γε­νέ­στε­ρου Νό­μου 3536/23-2~2007 α­φού εί­χε ο­ρι­σθεί φο­ρέ­ας Δια­χεί­ρι­σης, ο Δή­μος ΑΙΓΕΙ­ΡΑΣ.
Ε­πί­σης α­πο­φά­σι­σε Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ την μη έ­γκρι­ση και α­πο­δο­χή ε­πέκτα­σης -κα­τασκευή Β΄ φά­σης ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙΡΑΣ καθ’ ό­τι δεν υφίστα­ται α­να­γκαιό­τη­τα προς τού­το, δε­δο­μέ­νου ό­τι σύμφω­να με τον αρ­χι­κό και Α­ΠΟ­ΔΕ­ΚΤΟ σχε­δια­σμό της ε­ξυ­πη­ρέτη­σης ΜΟ­ΝΟΝ των τριών Δή­μων ΑΙ­ΓΕΙΡΑ ­- Α­ΚΡΑΤΑ - ΔΙΑ­ΚΟ­ΠΤΟ και σύμ­φω­να με την 5278/1-11-2001 α­πό­φα­ση έ­γκρι­σης πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων θα λει­τουρ­γή­σει 11 χρό­νια η Α΄ φά­ση και τότε θα πε­ρά­σου­με στην κα­τα­σκευ­ή της Β’ φά­σης και ε­φό­σον βέ­βαια η Α΄ φά­ση έ­χει α­πο­δοθεί στο φυ­σι­κό της πε­ρι­βάλ­λον.
Ο­ποια­δή­πο­τε σκέ­ψη για την κα­τα­σκευ­ή της Β’ φά­σης τώ­ρα με το ψευ­δεπίγρα­φο δί­λημ­μα ό­τι θα χα­θούν τα χρή­μα­τα και άλ­λα τέ­τοια υ­πο­κρύπτει σκο­πι­μό­τη­τα ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης άλ­λων Δή­μων πέραν των τριών της 4ης Δια­χει­ριστι­κής Ε­νό­τη­τας, ε­πί­σης θα έ­χει πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ε­πι­πτώ­σεις, δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νί­ας του Δή­μου με α­νε­ξέ­λε­γκτες ε­νέρ­γειες και α­ντι­δρά­σεις.
Σε κά­θε περίπτω­ση το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο με τις δυο αυ­τές α­πο­φά­σεις του ε­ξέ­φρα­σε κα­τά τον κα­τη­γο­ρη­ματικό­τε­ρο τρό­πο την πλή­ρη άρ­νη­σή του να ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί στον ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ άλ­λος Δή­μος πέραν των τριών Δή­μων της 4ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας.
Αυ­τές τις α­πο­φά­σεις ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λάδος ό­φει­λε να τις εί­χε λά­βει πο­λύ σο­βα­ρά υπ’ ό­ψη του και να τις εί­χε α­πο­στείλει στον αρ­μό­διο Υ­φυ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών.
Φαί­νε­ται ό­μως ό­τι δεν ε­κτί­μη­σε ό­σο έ­πρεπε την σο­βα­ρό­τη­τα των α­πο­φά­σε­ων αυ­τών και γι’ αυ­τό πρέ­πει να γνω­ρίζει ό­τι παρα­σκη­νια­κές συ­ζη­τή­σεις, προ­φο­ρι­κές α­πό­ψεις, προ­σω­ρι­νές λύ­σεις και άλ­λα τέ­τοια δεν εί­ναι α­ποδε­κτά α­πό το Δημ. Συμ­βού­λιο ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ.
Αυ­τές τις μέ­ρες ε­πα­νήλ­θε το θέ­μα στην ε­πι­και­ρό­τη­τα με­τά την συ­νά­ντη­ση των Δη­μάρ­χων Αι­για­λεί­ας και Κα­λα­βρύ­των με τον Υ­φυ­πουρ­γό κ. Νά­κο.
Το και­νούρ­γιο λοιπόν σε­νά­ριο είναι ό­τι οι Δή­μοι της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας Αίγιο -Κα­λά­βρυ­τα και λοι­ποί θα πρέ­πει να κα­θο­ρί­σουν θέ­ση για κα­τα­σκευ­ή ΧΥ­ΤΑ στην πε­ριο­χή ΑΙΓΙΟΥ θα χρη­μα­το­δο­τη­θούν Α­ΜΕ­ΣΑ α­πό το Υ­ΠΕΣ αλ­λά μέ­χρι να κα­τα­σκευα­σθεί το έρ­γο τα­μι­σά σκου­πί­δια τους που δεν εΙ­ναι μό­νο οι­κια­κά θα έρ­χο­νται στον ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ.
Πο­λύ γρή­γο­ρα με την άρ­νη­ση ό­μως του Δή­μου Ε­ρι­νε­ού και με εκ­κρε­μού­σα προσφυ­γή πο­λι­τών στο ΣτΕ κα­θό­ρι­σαν την θέ­ση «Πα­πα­νι­κο­λού» μία θέ­ση την ο­ποί­α εί­χαν ε­γκα­τα­λεί­ψει α­πό το 2006 και δεν συμ­φωνού­σαν μάλ­λον δεν ή­θε­λαν τα τε­λευ­ταία χρό­νια.
Η Α­ΜΕ­ΣΗ και ό­χι ομό­φω­νη α­πό­φα­σή τους για μια θέ­ση που πο­τέ δεν ή­θε­λαν και για την οποί­α εκ­κρε­μούν δι­κα­στι­κές ε­νέρ­γειες πο­λι­τών, έ­χει έ­ναν και μο­να­δι­κό στό­χο α­πό την 1-1-2009 να ε­να­πο­θέ­τουν τα σκου­πί­δια τους πα­ντού αλ­λού ε­κτός α­πό τον τόπo τους πα­ρα­πλα­νώ­ντας ε­μάς α­κό­μα και τον ίδιο τον Υ­φυ­πουρ­γό ό­τι ε­μείς κα­θο­ρί­σα­με θέ­ση κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ αλ­λά υ­πάρ­χουν δυ­σκο­λί­ες.
Το Δ.Σ. α­φού ά­κου­σε τον Πρό­ε­δρο του Δ.Σ., τον Δή­μαρ­χο, τον αρ­χη­γό της μειο­ψη­φίας και με­τά α­πό δια­λο­γι­κή συ­ζή­τη­ση.
Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ
Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ
1) Εμ­μέ­νει α­με­τά­κλη­τα και ε­πι­βε­βαιώ­νει τις α­ποφάσεις του 169/07 και 30/08 σχε­τι­κά με την λει­τουρ­γία, δια­χεί­ρι­ση και διοί­κη­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, κα­θώς και τη μη κα­τασκευ­ή της Β΄ φά­σης του ΧΥ­ΤΑ.
2) Δεν απο­δέ­χε­ται και δεν θα ε­πι­τρέ­ψει έ­στω και την προ­σω­ρινή ε­να­πό­θε­ση α­πορ­ριμ­μά­των της 3ης Δια­χειρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας στον ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας υ­πό το πρό­σχη­μα της κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ στην πε­ριο­χή Αιγίου και μέ­χρι να ο­λο­κλη­ρω­θεί.
3) Κα­λεί του φο­ρείς του Δή­μου Αι­γείρας (Το­πικά Συμ­βού­λια, Πο­λι­τι­στι­κούς Συλ­λό­γους, Α­γρο­τι­κούς Συλ­λό­γους και Συ­νε­ται­ρι­σμούς, Ε­παγγελ­μα­τι­κούς Συλ­λό­γους, Με­σι­τι­κά Γρα­φεί­α και Οι­κο­δο­μι­κούς Συλ­λό­γους) κα­θώς και κυ­ρί­ως ό­λους τους πολίτες του Δή­μου να βρί­σκο­νται σε συ­νε­χή ε­πα­γρύ­πνηση και ε­πι­κοι­νω­νί­α με τον Δή­μο α­πό τώ­ρα και μέ­χρι τις αρ­χές του προ­σε­χούς έ­τους.
4) Η πα­ρού­σα α­πό­φα­ση να δια­βι­βα­στεί στον Υ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών, Υ­φυ­πουρ­γό Αθα­νά­σιο Νά­κο, Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυτ. Ελ­λά­δας, Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας...”