ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Δεκ 2008

ΔΕΚ. 2008: Δεν αποδέχεται και δεν θα επιτρέψει έστω και την προσωρινή εναπόθεση απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας στον ΧΥΤΑ Αιγείρας

Α­πό­σπα­σμα της α­πό­φα­σης του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας στις 10-10-2008 «πε­ρί του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας σε σχέ­ση με τη 3η Δια­χει­ριστι­κή Ε­νό­τη­τα»
«… Ο Πρό­ε­δρος του Δ.Σ. εί­πε ό­τι: Το Δη­μο­τι­κό μας Συμ­βού­λιο ως το κο­ρυ­φαί­ο όργα­νο διοί­κη­σης του Δή­μου, διερ­μη­νεύ­ο­ντας και τη θέ­λη­ση ό­λων των πο­λι­τών έ­λα­βε δύ­ο ο­μό­φω­νες α­πο­φά­σεις (169/07 και 30/08) δια των ο­ποί­ων πέ­ραν των λε­πτο­με­ρέ­στα­των και τεκ­μη­ριω­μέ­νων ει­ση­γή­σε­ων α­πο­φά­σι­σε τη λει­τουρ­γί­α, δια­χεί­ρι­ση και διοί­κη­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας α­πο­κλει­στι­κά και μό­νον στα πλαί­σια της 4ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας κε φο­ρέ­α Διαχεί­ρη­σης τον Δή­μο Αι­γεί­ρας ό­πως ο­ρί­σθη­κε με την 13/10-1-2007 α­πό­φα­ση Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐας σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της παρ. 2 του αρ­θρ. 12 του Ν.1650/1986.
 
Πα­ράλ­λη­λα ά­σκη­σε και προ­σφυ­γή στο ΣτΕ κα­τά της α­πό­φα­σης του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος ως προς την σύ­στα­ση Α­να­γκα­στι­κού Συν­δέ­σμου στην 4η Δια­χει­ρι­στι­κή Ε­νό­τη­τα διό­τι α­ντί­κει­ται στις δια­τά­ξεις του αρ­θρ. 30 του μετα­γε­νέ­στε­ρου Νό­μου 3536/23-2~2007 α­φού εί­χε ο­ρι­σθεί φο­ρέ­ας Δια­χεί­ρι­σης, ο Δή­μος ΑΙΓΕΙ­ΡΑΣ.
Ε­πί­σης α­πο­φά­σι­σε Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ την μη έ­γκρι­ση και α­πο­δο­χή ε­πέκτα­σης -κα­τασκευή Β΄ φά­σης ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙΡΑΣ καθ’ ό­τι δεν υφίστα­ται α­να­γκαιό­τη­τα προς τού­το, δε­δο­μέ­νου ό­τι σύμφω­να με τον αρ­χι­κό και Α­ΠΟ­ΔΕ­ΚΤΟ σχε­δια­σμό της ε­ξυ­πη­ρέτη­σης ΜΟ­ΝΟΝ των τριών Δή­μων ΑΙ­ΓΕΙΡΑ ­- Α­ΚΡΑΤΑ - ΔΙΑ­ΚΟ­ΠΤΟ και σύμ­φω­να με την 5278/1-11-2001 α­πό­φα­ση έ­γκρι­σης πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων θα λει­τουρ­γή­σει 11 χρό­νια η Α΄ φά­ση και τότε θα πε­ρά­σου­με στην κα­τα­σκευ­ή της Β’ φά­σης και ε­φό­σον βέ­βαια η Α΄ φά­ση έ­χει α­πο­δοθεί στο φυ­σι­κό της πε­ρι­βάλ­λον.
Ο­ποια­δή­πο­τε σκέ­ψη για την κα­τα­σκευ­ή της Β’ φά­σης τώ­ρα με το ψευ­δεπίγρα­φο δί­λημ­μα ό­τι θα χα­θούν τα χρή­μα­τα και άλ­λα τέ­τοια υ­πο­κρύπτει σκο­πι­μό­τη­τα ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης άλ­λων Δή­μων πέραν των τριών της 4ης Δια­χει­ριστι­κής Ε­νό­τη­τας, ε­πί­σης θα έ­χει πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ε­πι­πτώ­σεις, δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νί­ας του Δή­μου με α­νε­ξέ­λε­γκτες ε­νέρ­γειες και α­ντι­δρά­σεις.
Σε κά­θε περίπτω­ση το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο με τις δυο αυ­τές α­πο­φά­σεις του ε­ξέ­φρα­σε κα­τά τον κα­τη­γο­ρη­ματικό­τε­ρο τρό­πο την πλή­ρη άρ­νη­σή του να ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί στον ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ άλ­λος Δή­μος πέραν των τριών Δή­μων της 4ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας.
Αυ­τές τις α­πο­φά­σεις ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λάδος ό­φει­λε να τις εί­χε λά­βει πο­λύ σο­βα­ρά υπ’ ό­ψη του και να τις εί­χε α­πο­στείλει στον αρ­μό­διο Υ­φυ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών.
Φαί­νε­ται ό­μως ό­τι δεν ε­κτί­μη­σε ό­σο έ­πρεπε την σο­βα­ρό­τη­τα των α­πο­φά­σε­ων αυ­τών και γι’ αυ­τό πρέ­πει να γνω­ρίζει ό­τι παρα­σκη­νια­κές συ­ζη­τή­σεις, προ­φο­ρι­κές α­πό­ψεις, προ­σω­ρι­νές λύ­σεις και άλ­λα τέ­τοια δεν εί­ναι α­ποδε­κτά α­πό το Δημ. Συμ­βού­λιο ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ.
Αυ­τές τις μέ­ρες ε­πα­νήλ­θε το θέ­μα στην ε­πι­και­ρό­τη­τα με­τά την συ­νά­ντη­ση των Δη­μάρ­χων Αι­για­λεί­ας και Κα­λα­βρύ­των με τον Υ­φυ­πουρ­γό κ. Νά­κο.
Το και­νούρ­γιο λοιπόν σε­νά­ριο είναι ό­τι οι Δή­μοι της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας Αίγιο -Κα­λά­βρυ­τα και λοι­ποί θα πρέ­πει να κα­θο­ρί­σουν θέ­ση για κα­τα­σκευ­ή ΧΥ­ΤΑ στην πε­ριο­χή ΑΙΓΙΟΥ θα χρη­μα­το­δο­τη­θούν Α­ΜΕ­ΣΑ α­πό το Υ­ΠΕΣ αλ­λά μέ­χρι να κα­τα­σκευα­σθεί το έρ­γο τα­μι­σά σκου­πί­δια τους που δεν εΙ­ναι μό­νο οι­κια­κά θα έρ­χο­νται στον ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ.
Πο­λύ γρή­γο­ρα με την άρ­νη­ση ό­μως του Δή­μου Ε­ρι­νε­ού και με εκ­κρε­μού­σα προσφυ­γή πο­λι­τών στο ΣτΕ κα­θό­ρι­σαν την θέ­ση «Πα­πα­νι­κο­λού» μία θέ­ση την ο­ποί­α εί­χαν ε­γκα­τα­λεί­ψει α­πό το 2006 και δεν συμ­φωνού­σαν μάλ­λον δεν ή­θε­λαν τα τε­λευ­ταία χρό­νια.
Η Α­ΜΕ­ΣΗ και ό­χι ομό­φω­νη α­πό­φα­σή τους για μια θέ­ση που πο­τέ δεν ή­θε­λαν και για την οποί­α εκ­κρε­μούν δι­κα­στι­κές ε­νέρ­γειες πο­λι­τών, έ­χει έ­ναν και μο­να­δι­κό στό­χο α­πό την 1-1-2009 να ε­να­πο­θέ­τουν τα σκου­πί­δια τους πα­ντού αλ­λού ε­κτός α­πό τον τόπo τους πα­ρα­πλα­νώ­ντας ε­μάς α­κό­μα και τον ίδιο τον Υ­φυ­πουρ­γό ό­τι ε­μείς κα­θο­ρί­σα­με θέ­ση κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ αλ­λά υ­πάρ­χουν δυ­σκο­λί­ες.
Το Δ.Σ. α­φού ά­κου­σε τον Πρό­ε­δρο του Δ.Σ., τον Δή­μαρ­χο, τον αρ­χη­γό της μειο­ψη­φίας και με­τά α­πό δια­λο­γι­κή συ­ζή­τη­ση.
Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ
Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ
1) Εμ­μέ­νει α­με­τά­κλη­τα και ε­πι­βε­βαιώ­νει τις α­ποφάσεις του 169/07 και 30/08 σχε­τι­κά με την λει­τουρ­γία, δια­χεί­ρι­ση και διοί­κη­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, κα­θώς και τη μη κα­τασκευ­ή της Β΄ φά­σης του ΧΥ­ΤΑ.
2) Δεν απο­δέ­χε­ται και δεν θα ε­πι­τρέ­ψει έ­στω και την προ­σω­ρινή ε­να­πό­θε­ση α­πορ­ριμ­μά­των της 3ης Δια­χειρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας στον ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας υ­πό το πρό­σχη­μα της κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ στην πε­ριο­χή Αιγίου και μέ­χρι να ο­λο­κλη­ρω­θεί.
3) Κα­λεί του φο­ρείς του Δή­μου Αι­γείρας (Το­πικά Συμ­βού­λια, Πο­λι­τι­στι­κούς Συλ­λό­γους, Α­γρο­τι­κούς Συλ­λό­γους και Συ­νε­ται­ρι­σμούς, Ε­παγγελ­μα­τι­κούς Συλ­λό­γους, Με­σι­τι­κά Γρα­φεί­α και Οι­κο­δο­μι­κούς Συλ­λό­γους) κα­θώς και κυ­ρί­ως ό­λους τους πολίτες του Δή­μου να βρί­σκο­νται σε συ­νε­χή ε­πα­γρύ­πνηση και ε­πι­κοι­νω­νί­α με τον Δή­μο α­πό τώ­ρα και μέ­χρι τις αρ­χές του προ­σε­χούς έ­τους.
4) Η πα­ρού­σα α­πό­φα­ση να δια­βι­βα­στεί στον Υ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών, Υ­φυ­πουρ­γό Αθα­νά­σιο Νά­κο, Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυτ. Ελ­λά­δας, Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας...”

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com