1.5.09

ΜΑΙ. 2009: Πάλι στην Αιγείρα οι γονείς τής Νίας Βαρδάλου

Μάιος 2009
Καλεσμένοι από την εφημερίδα ΦΡΟΥΡΟΣ
Στις ελληνικές της ρίζες επιστρέφει η ελληνοκαναδή Νία Βαρδάλος για τη νέα της ταινία «Έρωτας άλα ελληνικά», που έκανε την επίσημη πρεμιέρα την Παρασκευή 3 Απριλίου 2009 στο Μέγαρο Μουσικής. Μια κωμωδία γυρισμένη στην Ελλάδα, σε ένα πλήθος αρχαιολογικών χώρων, όπως η Ακρόπολη και οι Δελφοί, με τη Νία να πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας ξεναγού, έχοντας δίπλα της τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους και τον Αλέξη Γεωργούλη.
Παρόντες στην πρεμιέρα ήταν και οι γονείς της, Κώστας και Δώρα, οι οποίοι στο περιθώριο της εκδήλωσης επισκέφτηκαν τα πάτρια εδάφη (ο Κώστας Βαρδάλος κατάγεται από τον Δρυμό Καλαβρύτων) και φυσικά δεν παρέλειψαν μια στάση στην Αιγείρα όπως κάνουν ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια.
Στην όμορφη συζήτηση που είχαμε, μας εξιστόρησαν λεπτομερώς τις εντυπώσεις τους από την Ελληνική πρεμιέρα της ταινίας και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους ότι η κόρη τους μέσα από το story βγάζει όλη την αγάπη της για την Ελλάδα. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, η Νία πάντα επισημαίνει ότι «ο Έρωτας άλα ελληνικά» είναι μια ταινία βγαλμένη από την καρδιά της…

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007
Πριν λί­γες μέ­ρες εί­χαμε τη χα­ρά να φι­λο­ξε­νή­σου­με στην Αι­γεί­ρα τούς γο­νείς τής Ελ­λη­νο­κα­να­δέ­ζας η­θο­ποιού Νί­ας Βαρ­δά­λος.
Ο Κώ­στας Βαρ­δά­λος με τη σύ­ζυ­γό του Δώ­ρα πα­ρέ­α με έναν συγ­γε­νή τους, ερ­χό­με­νοι α­πό το κα­θιε­ρω­μέ­νο «προ­σκή­νη­μα» στα πά­τρια ε­δά­φη των Καλα­βρύ­των, και α­φού εί­χαν συ­νο­δεύ­σει το προ­η­γού­με­νο διά­στη­μα την κό­ρη τους στα γυ­ρί­σμα­τα της νέ­ας της ται­νί­ας “Έρωτας άλα ελληνικά”, μί­λη­σαν στον «Φ» με εν­θου­σια­σμό για την ε­μπει­ρί­α τους στα μέ­ρη που δια­δρα­μα­τί­στηκαν τα εξωτερικά ­γυρίσματα της Χο­λι­γου­ντια­νής αυ­τής ται­νί­ας.
Εί­ναι γε­γο­νός ό­τι ο κ. Κώστας Βαρ­δά­λος και η συζυγός του δια­κα­τέ­χονται α­πό μί­α με­γά­λη α­γά­πη για την Ελ­λά­δα, α­γά­πη που έ­χουν στο α­κέ­ραιο με­τα­λα­μπα­δεύ­σει και στην κό­ρη τους, α­φού η Νί­α, τό­σο με την τω­ρι­νή, ό­σο και με την προ­η­γού­με­νη ται­νί­α της «Γάμος ά­λα Ελ­λη­νι­κά» προ­σπα­θεί να προ­βά­λει ό­σο το δυ­να­τό πε­ρισ­σό­τε­ρο την Ελλά­δα.
Μά­θα­με λοι­πόν α­πό «πρώ­το χέ­ρι» τα συ­ναι­σθή­μα­τά της ό­ταν βρέ­θη­κε στην Α­κρό­πο­λη, τους Δελ­φούς και την Ο­λυ­μπία, αλ­λά και το story του έρ­γου.
Η Νί­α  υ­πο­δύ­ε­ται μια ξε­να­γό της οποίας η ζωή και η δουλειά μπλέ­κο­νται σε κωμικές κα­τα­στά­σεις. Συ­μπρω­τα­γω­νι­στεί ο Richard Dreyfuss και εί­ναι η πρώ­τη Χολι­γου­ντια­νή πα­ρα­γω­γή που γυ­ρί­ζε­ται στην Α­κρό­πο­λη τα τε­λευ­ταί­α 18 χρό­νια!