ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

30 Απρ 2009

Απρίλιος 2009: Και ενώ η Αιγείρα εξακολουθεί να “κοιμάται”…

Παν-κορινθιακή συστράτευση διαμαρτυρίας στα Μαύρα Λιθάρια για τη διάβρωση των ακτών
Το σύ­νο­λο σχε­δόν των πο­λιτι­κών και οι­κο­λο­γι­κών φο­ρέ­ων τής Κο­ριν­θί­ας α­ντα­πο­κρί­θη­καν στο κά­λε­σμα του Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης ε­νώ­νο­ντας τις φω­νές τους για την “κα­τε­πεί­γου­σα προ­στα­σί­α των α­πει­λού­με­νων πε­ριου­σιών των δη­μο­τών, των κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων και της Πα­λαιάς Εθνι­κής Οδού”.
Ο Νο­μάρ­χης Νί­κος Τα­γα­ράς, ο Βου­λευ­τής Πά­νος Μπε­γλί­της, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι Δή­μαρ­χοι του Νο­μού, εκ­πρό­σω­ποι φο­ρέ­ων και οι­κο­λο­γι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων και πλή­θος κόσμου, δή­λω­σαν τη συ­μπα­ρά­στα­σή τους για το τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών ό­χι μό­νο στα ό­ρια του Δήμου Ευ­ρω­στί­νης αλ­λά και σε ό­λο το μή­κος της πα­ρα­λια­κής Κο­ριν­θί­ας, το πρω­ί του Σαβ­βά­του 25 Α­πρι­λί­ου στα Μαύ­ρα Λι­θά­ρια. Α­πό την πε­ριο­χή μας συμ­με­τεί­χε ο Σύλ­λ. Προ­στα­σί­ας Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Εί­ναι τε­ρά­στιο το πρό­βλη­μα και κύ­ρια υ­πεύ­θυ­νη για την ε­πί­λυ­σή του εί­ναι η Κε­ντρι­κή ε­ξου­σί­α, τό­νι­σε ο Δή­μαρ­χος Νί­κος Κουρ­τζής ο ο­ποί­ος στο κά­λε­σμά του α­νέ­φε­ρε και τα ε­ξής:
“Ως γνω­στόν το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών του Κο­ριν­θια­κού Κόλ­που πα­ρα­τη­ρεί­ται ε­ντο­νό­τε­ρο στην α­κτο­γραμ­μή του Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης, ε­πει­δή το φαι­νό­με­νο ε­ξε­λί­χθη­κε και συ­νε­χί­ζει με κα­τεύ­θυν­ση α­πό δυ­τι­κά προς α­να­το­λι­κά. Αυ­τό πι­στο­ποιεί­ται από το ό­τι ο Δή­μος α­να­γκά­σθη­κε κα­τά την διάρ­κεια της τε­λευ­ταί­ας διε­τί­ας να α­ντι­με­τω­πί­σει 11 δια­βρω­τι­κές προ­σβο­λές της ΠΕ­Ο Κο­ρίν­θου-Πα­τρών και κοι­νόχρη­στων χώ­ρων, ε­νώ τρεις νέ­ες δια­βρώ­σεις βρί­σκο­νται υ­πό α­ντι­με­τώ­πι­ση. Επι­προ­σθέ­τως πά­νω α­πό 20 κα­τοι­κί­ες δη­μο­τών μας α­ντι­με­τω­πί­ζουν σο­βα­ρά το ενδε­χό­με­νο να κα­ταρ­ρεύ­σουν στο ά­με­σο μέλ­λον, λό­γω της προ­χω­ρη­μέ­νης διά­βρωσης που έ­χει συ­ντε­λε­σθεί.
Πα­ρό­μοιες βλά­βες α­σφα­λώς πα­ρα­τη­ρού­νται και σε άλ­λους δή­μους της Κο­ριν­θί­ας και με την πρό­ο­δο του χρό­νου το φαι­νό­με­νο α­να­μέ­νε­ται να ο­ξυν­θεί πε­ραι­τέ­ρω, προ­κα­λώ­ντας δια­βρω­τι­κά προ­βλή­μα­τα στο με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της α­κτογραμ­μής.
Σή­με­ρα προ­έ­χει να προ­στα­τευ­θούν ά­με­σα οι νό­μι­μες κα­τοι­κί­ες των δη­μο­τών, που κιν­δυ­νεύ­ουν να κα­ταρ­ρεύ­σουν, κα­θώς και ο ά­ξο­νας της ΠΕ­Ο και οι κοι­νόχρη­στοι χώ­ροι. Για τού­το α­παι­τεί­ται η τρο­πο­ποί­η­ση του νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σίου «Πε­ρί αι­για­λού και πα­ρα­λί­ας», προ­κει­μέ­νου να πα­ρέ­χο­νται οι σχε­τι­κές αδειο­δο­τή­σεις με την δια­δι­κα­σί­α του κα­τε­πεί­γο­ντος σε ό­σους πλήτ­το­νται, πράγ­μα που εί­ναι α­δύ­να­το με την ι­σχύ­ου­σα νο­μο­θε­σία.
Ζη­τεί­ται λοι­πόν α­πό την Πο­λι­τεί­α και τους αρ­μό­διους φο­ρείς της η ά­με­ση αντι­με­τώ­πι­ση τέ­τοιων ε­πει­γου­σών κα­τα­στά­σε­ων, α­φού η προ­στα­σί­α της ζω­ής και της πε­ριου­σί­ας των πο­λι­τών εί­ναι υ­πο­χρέ­ω­ση της και ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τάρ­ρευ­σης των κα­τοι­κιών, κα­τα­στρο­φής του ο­δι­κού δι­κτύ­ου και των κοι­νο­χρή­στων χώ­ρων η ευ­θύ­νη α­νή­κει α­πο­κλει­στι­κά στην Κε­ντρι­κή Εξου­σί­α και ό­χι στην Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση.
Πα­ράλ­λη­λα βε­βαί­ως ε­πι­διώ­κε­ται και α­πο­τε­λεί διαρ­κές διεκ­δι­κη­τι­κό αί­τημα α­πό την Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση του ν. Κο­ριν­θί­ας η ρι­ζι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου, για την ο­ποί­α εί­ναι α­να­γκαί­α μια συ­νο­λι­κή με­λέ­τη για ό­λη την α­κτο­γραμ­μή του Κο­ριν­θια­κού Κόλ­που και η γεν­ναί­α χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό την Κυ­βέρ­νη­ση για α­ντι­δια­βρω­τι­κά έρ­γα.
Η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή της Ευ­ρω­στί­νης, ε­πει­δή α­παι­τεί να δο­θεί άμε­ση λύ­ση και ε­πει­δή με τα ση­με­ρι­νά οι­κο­νο­μι­κά και θε­σμι­κά δε­δο­μέ­να δεν έ­χει το δι­καί­ω­μα άλ­λης πα­ρέμ­βα­σης για την προ­στα­σί­α α­πό την διά­βρω­ση ε­κτός α­πό το να διεκ­δι­κεί α­πό την Κε­ντρι­κή Ε­ξου­σί­α, να ε­νη­με­ρώ­νει και να κι­νητο­ποιεί τους κα­τοί­κους”.
Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος ή­σαν και οι το­πο­θε­τή­σεις των υπο­λοί­πων ο­μι­λη­τών, που και αυ­τοί εστιά­στη­καν στην «πο­λι­τι­κή» ε­πί­λυ­σης των προ­βλη­μά­των διάβρω­σης.
Το κύ­ριο συ­μπέ­ρα­σμα αυ­τής της εκ­δή­λω­σης, ό­τι δηλ. η ε­νερ­γο­ποί­η­ση των το­πικών κοι­νω­νιών μέ­σω των Διοι­κή­σε­ών τους, εί­ναι πρω­ταρ­χι­κής ση­μα­σί­ας ώ­στε να στα­μα­τή­σει η υ­πο­βάθ­μι­ση του χώ­ρου στον ο­ποί­ο ζού­νε.
Πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση δη­λα­δή… Η Αι­γεί­ρα βρί­σκε­ται δί­πλα στα Μαύ­ρα Λι­θάρια και έ­χει χά­σει πο­λύ­τι­μο χρό­νο.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com