30.4.09

Απρίλιος 2009: Και ενώ η Αιγείρα εξακολουθεί να “κοιμάται”…

Παν-κορινθιακή συστράτευση διαμαρτυρίας στα Μαύρα Λιθάρια για τη διάβρωση των ακτών
Το σύ­νο­λο σχε­δόν των πο­λιτι­κών και οι­κο­λο­γι­κών φο­ρέ­ων τής Κο­ριν­θί­ας α­ντα­πο­κρί­θη­καν στο κά­λε­σμα του Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης ε­νώ­νο­ντας τις φω­νές τους για την “κα­τε­πεί­γου­σα προ­στα­σί­α των α­πει­λού­με­νων πε­ριου­σιών των δη­μο­τών, των κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων και της Πα­λαιάς Εθνι­κής Οδού”.
Ο Νο­μάρ­χης Νί­κος Τα­γα­ράς, ο Βου­λευ­τής Πά­νος Μπε­γλί­της, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι Δή­μαρ­χοι του Νο­μού, εκ­πρό­σω­ποι φο­ρέ­ων και οι­κο­λο­γι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων και πλή­θος κόσμου, δή­λω­σαν τη συ­μπα­ρά­στα­σή τους για το τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών ό­χι μό­νο στα ό­ρια του Δήμου Ευ­ρω­στί­νης αλ­λά και σε ό­λο το μή­κος της πα­ρα­λια­κής Κο­ριν­θί­ας, το πρω­ί του Σαβ­βά­του 25 Α­πρι­λί­ου στα Μαύ­ρα Λι­θά­ρια. Α­πό την πε­ριο­χή μας συμ­με­τεί­χε ο Σύλ­λ. Προ­στα­σί­ας Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Εί­ναι τε­ρά­στιο το πρό­βλη­μα και κύ­ρια υ­πεύ­θυ­νη για την ε­πί­λυ­σή του εί­ναι η Κε­ντρι­κή ε­ξου­σί­α, τό­νι­σε ο Δή­μαρ­χος Νί­κος Κουρ­τζής ο ο­ποί­ος στο κά­λε­σμά του α­νέ­φε­ρε και τα ε­ξής:
“Ως γνω­στόν το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών του Κο­ριν­θια­κού Κόλ­που πα­ρα­τη­ρεί­ται ε­ντο­νό­τε­ρο στην α­κτο­γραμ­μή του Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης, ε­πει­δή το φαι­νό­με­νο ε­ξε­λί­χθη­κε και συ­νε­χί­ζει με κα­τεύ­θυν­ση α­πό δυ­τι­κά προς α­να­το­λι­κά. Αυ­τό πι­στο­ποιεί­ται από το ό­τι ο Δή­μος α­να­γκά­σθη­κε κα­τά την διάρ­κεια της τε­λευ­ταί­ας διε­τί­ας να α­ντι­με­τω­πί­σει 11 δια­βρω­τι­κές προ­σβο­λές της ΠΕ­Ο Κο­ρίν­θου-Πα­τρών και κοι­νόχρη­στων χώ­ρων, ε­νώ τρεις νέ­ες δια­βρώ­σεις βρί­σκο­νται υ­πό α­ντι­με­τώ­πι­ση. Επι­προ­σθέ­τως πά­νω α­πό 20 κα­τοι­κί­ες δη­μο­τών μας α­ντι­με­τω­πί­ζουν σο­βα­ρά το ενδε­χό­με­νο να κα­ταρ­ρεύ­σουν στο ά­με­σο μέλ­λον, λό­γω της προ­χω­ρη­μέ­νης διά­βρωσης που έ­χει συ­ντε­λε­σθεί.
Πα­ρό­μοιες βλά­βες α­σφα­λώς πα­ρα­τη­ρού­νται και σε άλ­λους δή­μους της Κο­ριν­θί­ας και με την πρό­ο­δο του χρό­νου το φαι­νό­με­νο α­να­μέ­νε­ται να ο­ξυν­θεί πε­ραι­τέ­ρω, προ­κα­λώ­ντας δια­βρω­τι­κά προ­βλή­μα­τα στο με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της α­κτογραμ­μής.
Σή­με­ρα προ­έ­χει να προ­στα­τευ­θούν ά­με­σα οι νό­μι­μες κα­τοι­κί­ες των δη­μο­τών, που κιν­δυ­νεύ­ουν να κα­ταρ­ρεύ­σουν, κα­θώς και ο ά­ξο­νας της ΠΕ­Ο και οι κοι­νόχρη­στοι χώ­ροι. Για τού­το α­παι­τεί­ται η τρο­πο­ποί­η­ση του νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σίου «Πε­ρί αι­για­λού και πα­ρα­λί­ας», προ­κει­μέ­νου να πα­ρέ­χο­νται οι σχε­τι­κές αδειο­δο­τή­σεις με την δια­δι­κα­σί­α του κα­τε­πεί­γο­ντος σε ό­σους πλήτ­το­νται, πράγ­μα που εί­ναι α­δύ­να­το με την ι­σχύ­ου­σα νο­μο­θε­σία.
Ζη­τεί­ται λοι­πόν α­πό την Πο­λι­τεί­α και τους αρ­μό­διους φο­ρείς της η ά­με­ση αντι­με­τώ­πι­ση τέ­τοιων ε­πει­γου­σών κα­τα­στά­σε­ων, α­φού η προ­στα­σί­α της ζω­ής και της πε­ριου­σί­ας των πο­λι­τών εί­ναι υ­πο­χρέ­ω­ση της και ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τάρ­ρευ­σης των κα­τοι­κιών, κα­τα­στρο­φής του ο­δι­κού δι­κτύ­ου και των κοι­νο­χρή­στων χώ­ρων η ευ­θύ­νη α­νή­κει α­πο­κλει­στι­κά στην Κε­ντρι­κή Εξου­σί­α και ό­χι στην Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση.
Πα­ράλ­λη­λα βε­βαί­ως ε­πι­διώ­κε­ται και α­πο­τε­λεί διαρ­κές διεκ­δι­κη­τι­κό αί­τημα α­πό την Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση του ν. Κο­ριν­θί­ας η ρι­ζι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου, για την ο­ποί­α εί­ναι α­να­γκαί­α μια συ­νο­λι­κή με­λέ­τη για ό­λη την α­κτο­γραμ­μή του Κο­ριν­θια­κού Κόλ­που και η γεν­ναί­α χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό την Κυ­βέρ­νη­ση για α­ντι­δια­βρω­τι­κά έρ­γα.
Η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή της Ευ­ρω­στί­νης, ε­πει­δή α­παι­τεί να δο­θεί άμε­ση λύ­ση και ε­πει­δή με τα ση­με­ρι­νά οι­κο­νο­μι­κά και θε­σμι­κά δε­δο­μέ­να δεν έ­χει το δι­καί­ω­μα άλ­λης πα­ρέμ­βα­σης για την προ­στα­σί­α α­πό την διά­βρω­ση ε­κτός α­πό το να διεκ­δι­κεί α­πό την Κε­ντρι­κή Ε­ξου­σί­α, να ε­νη­με­ρώ­νει και να κι­νητο­ποιεί τους κα­τοί­κους”.
Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος ή­σαν και οι το­πο­θε­τή­σεις των υπο­λοί­πων ο­μι­λη­τών, που και αυ­τοί εστιά­στη­καν στην «πο­λι­τι­κή» ε­πί­λυ­σης των προ­βλη­μά­των διάβρω­σης.
Το κύ­ριο συ­μπέ­ρα­σμα αυ­τής της εκ­δή­λω­σης, ό­τι δηλ. η ε­νερ­γο­ποί­η­ση των το­πικών κοι­νω­νιών μέ­σω των Διοι­κή­σε­ών τους, εί­ναι πρω­ταρ­χι­κής ση­μα­σί­ας ώ­στε να στα­μα­τή­σει η υ­πο­βάθ­μι­ση του χώ­ρου στον ο­ποί­ο ζού­νε.
Πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση δη­λα­δή… Η Αι­γεί­ρα βρί­σκε­ται δί­πλα στα Μαύ­ρα Λι­θάρια και έ­χει χά­σει πο­λύ­τι­μο χρό­νο.