ΝΕΟ

21 Αυγ 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ


Στον ορισµό  Επιβλεπόντων τού υποέργου: «Συντήρηση  και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Πρώτη Φάση)», του έργου «Ανάπλαση – Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου (Αρχαία Αιγείρα), Πρώτη Φάση», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013, προχώρησε με απόφασή της η ΣΤ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων  Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

1. Ορίζουµε  οµάδα  επίβλεψης  των  εργασιών  του  υποέργου  «Συντήρηση  και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Πρώτη Φάση)», του έργου  «Ανάπλαση – Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγείρα), Πρώτη Φάση» που εκτελείται µε αυτεπιστασία από την ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
τους:
α) κ. Ανδρέα Βόρδο του Γεωργίου, ΠΕ Αρχαιολόγων, µόνιµο υπάλληλο του ΥΠ.ΠΟ.Τ., µε βαθµό Α΄, ως επικεφαλή και υπεύθυνο για τις αρχαιολογικές εργασίες,
β) κ. Μαριλένα Μεντζίνη του Γεωργίου, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, µε βαθµό A, υπεύθυνη για τις τεχνικές εργασίες,
γ) κ. Ευγενία Αναγνωστοπούλου του Δηµητρίου, ΔΕ Συντηρητών, υπάλληλο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, υπεύθυνη για τις εργασίες συντήρησης.
2. Η καθηµερινή τήρηση του ηµερολογίου του έργου ανατίθεται στην κ. Μαριλένα Μεντζίνη.
3. Οι  ανωτέρω  επιβλέποντες  στο  πλαίσιο  των  καθηκόντων  επίβλεψης  και οργάνωσης των εργασιών του έργου, θα πρέπει επίσης να συντάσσουν και να υποβάλλουν τρίµηνες απολογιστικές εκθέσεις και τελική έκθεση απολογισμού.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !