1 Σεπ 2013

Θετική εξέλιξη, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων ηλεκτροκίνησης, για τα ΕΡΓαΟΣΕ στην Αιγιαλεία

Φωτό
Αισιοδοξία ότι τα επόμενα χρόνια (2016-2017...) το νέο τρένο τουλάχιστον μέχρι τη Ροδοδάφνη...
Ανοίγει απ’ ότι φαίνεται ο δρόμος της επανεκκίνησης των έργων σιδηροδρόμου στο τμήμα Κιάτο – Πάτρα, τα οποία είχαν σταματήσει για αρκετό καιρό λόγω των διαλυθεισών εργολαβιών τής «Μηχανικής».  
Το πρόβλημα, για το οποίο η ΕΡΓΟΣΕ καθυστερούσε την επαναδημοπράτηση του τμήματος αυτού με μία νέα εργολαβία «σκούπα» που θα περιλάμβανε και την ηλεκτροκίνηση του συγκεκριμένου τμήματος, οφειλόταν στο ότι εδώ και ένα χρόνο από το αρμόδιο Υπουργείο εκκρεμούσε η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
Με απλά λόγια η ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης, προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων Κιάτου – Ροδοδάφνης, απαιτούσε την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα Κιάτο έως Πάτρα».
Τελικά η απόφαση έγκρισης ήρθε, στις 7/8/2013, με υπογραφή του Υπουργού Ι. Μανιάτη.
Έτσι, εντός του φθινοπώρου αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού «σκούπα» που προβλέπεται να φέρει τα επόμενα χρόνια (2016-2017...) το νέο τρένο τουλάχιστον μέχρι τη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας...
Τα σημαντικότερα περιεχόμενα της εν λόγω απόφασης ακολουθούν παρακάτω, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπονται τρεις υποσταθμοί (Υ/Σ) Έλξης (εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης) θα εγκατασταθούν στις θέσεις: Ξυλόκαστρο - Υ/Σ 3 (περί τη Χ.Θ. 36+550), Αίγιο - Υ/Σ 4 (περί τη Χ.Θ. 82+600), Ρίο - Υ/Σ 2 (περί τη Χ.Θ. 120+000)
-
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 169880 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A΄
ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα Κιάτο εως Πάτρα» Ν.
Κορινθίας & Αχαΐας Ο Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
4. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων….» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την υπ. αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
7. Το Π.∆. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8. Τα Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) και 119/2012 (ΦΕΚ 154/Α).
9. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ 332/Β) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)……)»
10. Την KYA Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β) «Για κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002».
11.Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…….».
«Kαθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων…….»..
13.Το Π.∆. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009) με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.∆. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98)
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί με το Π∆ 269/00 (ΦΕΚ 192/Α).
14. Την υπ. αρ. 67057/26.5.1999 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 εως Χ.Θ. 47+600, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Την υπ. αρ. 123137/4.11.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 47+600 εως Χ.Θ. 59+068 (περιοχή ∆ερβενίου) [σημ. «Φ» η συγκεκριμένη αφορά και την ΑΙΓΕΙΡΑ η οποία από «λάθος» παραλήφθηκε το 2004].
16. Την υπ. αρ. 108589/4.7.2000 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 58+500 εως Χ.Θ. 79+800 και από Χ.Θ. 98+500 εως Χ.Θ. 115+400, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την υπ. αρ. 123301/17.2.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 79+800 εως Χ.Θ. 98+500 (περιοχή Αιγίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
18. Την υπ. αρ. 102373/20.3.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στη περιοχή της Παναγοπούλας Νομού Αχαΐας .
19. Την υπ. αρ. 102373/20.3.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 113+300 (Αραχωβίτικα) εως Χ.Θ. 126+750 (Σ.Σ. Αγ. ∆ιονυσίου Πάτρας).
20.Την υπ. αρ. 206028/15.12.2011 Θετική Γνωμοδότηση επί της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης του έργου του θέματος.
21.Το με α.π. 210457/7.2.2012 έγγραφο της ∆/νσης Έργων Ι της ΈΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν θέματι έργου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/195951/7.2.2012)
22. Το με α.π. 217061/12.7.2012 έγγραφο της ∆/νσης Έργων Ι της ΈΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. με το οποίο
υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ επιπλέον αντίγραφα του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν θέματι έργου (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/202561/13.7.2012).
23. Το με α.π. οικ.200845/23.7.2012 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε…
------------------------------------------------------
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 20+900 (Κιάτο) εως Χ.Θ. 126+750 (Πάτρα)»
Ν. Κορινθίας & Αχαΐας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του.
α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Πρόκειται για σιδηροδρομικό έργο και αφορά στην εφαρμογή συστήματος ηλεκτροκίνησης με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 25 kV/50Hz, στην υπό κατασκευή νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Πάτρα που έχει συνολικό μήκος 106 χλμ. περίπου. Το σύστημα της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει:
(ι) την Γραμμή Επαφής (στύλοι με θεμελιώσεις, εναέρια γραμμή επαφής αλυσοειδούς ανάρτησης, συστήματα αντιστάθμισης και αγκύρωσης, αγωγοί σύνδεσης με τους υποσταθμούς, αγωγοί για την ηλεκτρική συνέχεια των σιδηροτροχιών κλπ.), που θα εγκατασταθούν εντός της ζώνης που καταλαμβάνει η υπό κατασκευή σιδηροδρομική γραμμή.
(ιι) τους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Έλξης (εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης) οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις εξής θέσεις: Ξυλόκαστρο - Υ/Σ 3 (περί τη Χ.Θ. 36+550), Αίγιο - Υ/Σ 4 (περί τη Χ.Θ. 82+600), Ρίο - Υ/Σ 2 (περί τη Χ.Θ. 120+000)
(ιιι) το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεδιοίκησης των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής έλξης (Υ/Σ)
όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (τεχνική έκθεση - σχέδια) με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.
Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ηλεκτροκίνηση δεν περιλαμβάνει εκπομπές ρυπαντικών φορτίων.
Για την έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, ισχύουν τα όρια (στάθμες αναφοράς) που περιλαμβάνονται στην υπ. αρ. 3060 (ΦΟΡ) 238 ΚΥΑ (ΦΕΚ 512/Β/2002) και τη ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000).
∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον υιοθετηθούν αρμοδίως αυστηρότεροι όροι για κάθε περίπτωση, αυτοί υπερισχύουν ανεξαρτήτως από τη λήξη ή μη ισχύος της παρούσης.
γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια εκπομπής θορύβου από Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. φαινόμενο COROΝΑ).
Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/01.10.2003 (ΦΕΚ 1418/Β). «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»
δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν:
1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:
στον κύριο του έργου.
στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς.
στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. Και στον ανάδοχο του έργου.
2 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
3 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών καθώς και του εδάφους από κάθε είδους υγρά απόβλητα. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.∆. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Β) περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων».
4 Να προβλεφθεί δεξαμενή περισυλλογής του μονωτικού – ψυκτικού ελαίου σε περίπτωση διαρροής από το σώμα του κάδου του Μ/Σ ισχύος. Η χωρητικότητα της να είναι 1.5 φορές μεγαλύτερη από τον όγκο του ελαίου που περιέχει ο Μ/Σ και να διαθέτει ειδικό σημείο άντλησης αυτού από ειδικά βυτιοφόρα οχήματα.
5 Η αποψίλωση της υπάρχουσας βλάστησης να περιοριστεί στο χώρο κατασκευής των Υ/Σ.
6 Να κατασκευαστεί περίφραξη και να προβλεφθούν συστήματα ασφαλείας για εξασφάλιση εισόδου μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων στο χώρο των Υ/Σ του έργου
7 Να γίνει περιμετρική φύτευση του χώρου των Υ/Σ με κατάλληλα είδη δένδρων και θάμνων που να ταιριάζουν στην φυσιογνωμία της περιοχής.
Να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, ώστε να μειωθεί ο θόρυβος που οφείλεται στο φαινόμενο COROΝΑ και στον άνεμο.
9 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ, θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κλπ.) στην περιοχή των έργων.
10 Για τη κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόμο, να εφαρμοσθούν (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σχετ. 25 του σκεπτικού της παρούσας) τα εξής:
α) Οι εργασίες θα γίνουν υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη των συναρμόδιων ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, η ΕΒΑ και 25η ΕΒΑ, οι οποίες θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως για το σκοπό αυτό.
Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τις περιπτώσεις επανάληψης των εργασιών μετά από διακοπή.
β) Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει
ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.
γ) Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών θα ληφθεί μέριμνα από τον φορέα του έργου για την αντιστήριξη των πρανών, κτισμάτων και παρακείμενων οδών, για την απορροή των ομβρίων υδάτων κλπ., ενώ απαραίτητη είναι και η περίφραξη των ανασκαπτόμενων χώρων, καθώς και η τοποθέτηση της ειδικής ενδεικνυόμενης σήμανσης για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών ή οχημάτων και την προστασία των αρχαιοτήτων.
δ) Οι δαπάνες για την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, για τυχόν ανασκαφική έρευνα που θα προκύψει, για την αμοιβή του απαραίτητου επιστημονικού και εργατικού προσωπικού και για τις απαιτούμενες προμήθειες σε υλικά και εργαλεία, καθώς και το κόστος μελέτης, συντήρησης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραγ. 6 του Αρθρ. 37 του του Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) και στη παραγ. 15 του Αρθρ. 10 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α).
11 Για τη κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ∆ασική Νομοθεσία σχετικά με επεμβάσεις σε εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, να εφαρμοσθούν (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Σχετ. 26, 27, 28, 29. 31 του σκεπτικού της παρούσας) τα εξής:
11.1. Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να τηρηθούν τα
προβλεπόμενα από την Υ.Α. 15277/23-03-2012 (ΦΕΚ 1077/Β’), σχετικά με το χαρακτηρισμό της έκτασης επέμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.
11.2. Οι εκσκαφές να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να μη γίνει εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής σε ρέματα και χείμαρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές.
11.3. Τα πρανή που τυχόν δημιουργηθούν να διαμορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης.
11.4. Η οποιαδήποτε φθορά της δασικής βλάστησης, η υλοτομία και η ενδεχόμενη εκρίζωση δένδρων να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες, τα δε προϊόντα υλοτομίας να διατεθούν από την αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
11.5. Οι θέσεις των εργοταξίων, ο τρόπος διαμόρφωσης τους και ο χρόνος λειτουργίας τους θα πρέπει να εγκριθούν από την υπηρεσία επίβλεψης του έργου. Πάντως κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.
Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων.
-----------------------------------------------------------------------------
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.
Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την έγκριση επέμβασης του 6ου Κεφαλαίου του Ν. 998/1979 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 και στην υπ. αριθμ. πρωτ. 15277/23-3-2012 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ.
----------------------------------------------------------------------------------
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

ΕΡΓΟΣΕ (103) Ολυμπία Οδός (100) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) Κώστας Ρόζος (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (28) αποχετευτικός αγωγός (28) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) Αιγείρα (16) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (14) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΜΕΤΚΑ (9) ΣΠΟΑΚ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) Αιγιαλός και παραλία (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) ΔΕΥΑ Αιγίου (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 18η Επαρχιακή Οδός (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αποχετευτικό Αιγιαλείας (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)