1.6.08

ΙΟΥΝ. 2008: Σενάρια συνενώσεων Δήμων

Ή­τα­νε δυό, ή­τα­νε τρεις, ή­τα­νε …χί­λιοι δε­κα­τρείς!
Την οι­κο­νο­μι­κή αυ­το­τέ­λεια των Δή­μων θέ­τουν για άλ­λη μια φο­ρά ως ζη­τού­με­νο για την ε­φαρ­μο­γή του νέ­ου «Κα­πο­δί­στρια» οι Δή­μαρ­χοι της Α­χα­ϊ­ας.  Πολ­λές οι προ­τά­σεις για συ­νε­νώ­σεις Δήμων και Κοι­νο­τή­των.
Το ζή­τη­μα των αλ­λα­γών, που φαί­νε­ται να έρ­χε­ται σύ­ντομα με τον νέ­ο διοι­κη­τι­κό χάρ­τη της χώ­ρας, τέ­θη­κε ε­πί τά­πη­τος κατά την διάρ­κεια της συ­νε­δρί­α­σης της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας, στις 26/05/2008, με τους Δη­μάρ­χους ό­μως να εκ­φρά­ζουν δια­φο­ρε­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις, πα­ρά το γεγο­νός ό­τι α­ντι­με­τω­πί­ζουν μάλ­λον θε­τι­κά την ε­πι­κεί­με­νη αλ­λα­γή.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, το με­γά­λο α­γκά­θι για την ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας δεν εί­ναι τό­σο η ε­πι­κεί­με­νη αλ­λα­γή, αλ­λά κυ­ρί­ως ο τρό­πος και οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις με την ο­ποί­α θα υ­πάρξει η διοι­κη­τι­κή α­να­διάρ­θρω­ση, η ο­ποί­α και εν­δε­χο­μέ­νως να φέ­ρει με­γά­λες και δρα­μα­τι­κές αλ­λα­γές στην λει­τουρ­γί­α των Ο­ΤΑ.
«To το­πί­ο εί­ναι θο­λό.  Δεν μπο­ρού­με να μι­λά­με για με­ταρ­ρυθ­μί­σεις χω­ρίς να έχουν ι­κα­νο­ποι­η­θεί  οι θέ­σεις που έ­χει α­πο­φα­σί­σει η ί­δια η ΚΕΔ­ΚΕ.», ή­ταν η άπο­ψη του προ­έ­δρου της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας Γρη­γό­ρη Α­λε­ξό­που­λου, ε­νώ ο Δή­μαρ­χος Πατρέ­ων Αν­δρέ­ας Φού­ρας ε­πε­σή­μα­νε με νό­η­μα πως η έν­νοια της διεύ­ρυν­σης δεν πρέ­πει να α­φο­ρά στε­νά μό­νο τα γε­ω­γρα­φι­κά ό­ρια των Δή­μων.
Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται πως η α­πό­φα­ση της ΚΕΔ­ΚΕ σχε­τι­κά με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις προ­κει­μέ­νου να υ­πάρ­ξει ου­σια­στι­κός διά­λο­γος εί­ναι κα­τά βά­ση οι ε­ξής:
α) η α­να­διάρ­θρω­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης δεν μπο­ρεί να γί­νει με­μο­νω­μέ­να. Ε­πι­βάλ­λε­ται να α­πο­τε­λεί μέ­ρος, ε­νός συ­νο­λι­κού Ε­θνι­κού Προ­γράμ­μα­τος Με­ταρ­ρύθ­μι­σης του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος και της Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης σε κε­ντρι­κό, πε­ρι­φε­ρεια­κό και το­πι­κό ε­πί­πε­δο, β) θα πρέ­πει να προη­γη­θεί ο σχε­δια­σμός των νέ­ων αν­θρω­πο­γε­ω­γρα­φι­κών ε­νο­τή­των ως «α­νοι­κτών πό­λε­ων» με κρι­τή­ρια πλη­θυ­σμια­κά, πο­λι­τι­στι­κά, χω­ρο­τα­ξι­κά και κοι­νω­νι­κοοι­κο­νο­μι­κά με α­ξιο­ποί­η­ση της ε­μπει­ρί­ας των πα­λαιό­τε­ρων σχε­δια­σμών και γ)η σύ­ντα­ξη και υ­λο­ποί­η­ση ε­νός Ε­θνι­κού Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Υ­ποστή­ρι­ξης για τους νέ­ους Ο­ΤΑ, το ο­ποί­ο θα χρη­μα­το­δο­τεί­ται με πό­ρους α­νε­ξάρτη­τους α­πό τους ΚΑΠ.
Στις το­πο­θε­τή­σεις τους, οι Δή­μαρ­χοι κυ­ρί­ως των Κα­πο­δι­στρια­κών Δή­μων τόνι­σαν πως κύ­ριο μέ­λη­μα θα πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει τό­σο η ε­κτε­λε­στι­κή ό­σο και η οι­κο­νο­μι­κή αυ­το­δυ­να­μί­α των Δή­μων, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να προ­χω­ρή­σουν τις α­πο­φά­σεις χω­ρίς να ε­ξαρ­τώ­νται α­πό τις δια­θέ­σεις άλ­λων πα­ρα­γό­ντων. 
Ό­λα αυ­τά, εν ό­ψει του συ­νε­δρί­ου της Κε­ντρι­κής Έ­νω­σης Δή­μων και Κοι­νο­τή­των που θα γί­νει μέ­σα στον Ιού­νιο, τα συ­μπε­ρά­σμα­τα του ο­ποί­ου, μα­ζί με αυ­τά του α­ντί­στοι­χου της Έ­νω­σης Νο­μαρ­χια­κών Αυ­το­διοι­κή­σε­ων, θα α­ξιο­λο­γη­θούν α­πό την Κυ­βέρ­νη­ση ώ­στε να δια­μορ­φω­θεί η νο­μο­θε­τι­κή πρό­τα­ση για τον νέ­ο Διοι­κη­τι­κό χάρ­τη της ελ­λη­νι­κής πε­ρι­φέ­ρειας.
Στο πε­ρι­θώ­ριο, ό­μως, αυ­τών των δια­δι­κα­σιών, κα­θη­με­ρι­νά βλέ­πουν το φως της δη­μο­διό­τη­τας προ­τά­σεις Δη­μάρ­χων -κυ­ρί­ως μι­κρών Κα­πο­δι­στρια­κών- για ε­θελο­ντι­κές συ­νε­νώ­σεις ο­μό­ρων Δή­μων, προ­κει­μέ­νου να «προ­λά­βουν» τις ε­ξε­λίξεις.
Για πα­ρά­δειγ­μα, ο Δή­μαρ­χος Α­κρά­τας κα­τά τη διάρ­κεια Λα­ϊ­κής συ­νέ­λευ­σης για το ΧΥ­ΤΑ πρό­τει­νε έ­νω­ση Ακρά­τας - Αι­γεί­ρας χω­ρίς να α­πο­κλεί­ει και το Διακο­πτό. Σε πα­ρό­μοια εκ­δή­λω­ση στην Αι­γεί­ρα ο Δή­μαρ­χος Δια­κο­πτού κα­τέ­θε­σε την προ­σω­πι­κή του ά­πο­ψη ό­τι σε έ­να Δή­μο Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας θε­ω­ρεί θε­τικό να με­τέ­χουν και τα και τα Κα­λά­βρυ­τα. Ε­πί­σης υ­πάρ­χει πρό­τα­ση α­πό το Δή­μο Ρί­ου για έ­νω­ση Ε­ρι­νε­ού Ρί­ου και για­τί ό­χι Α­ντι­ρί­ου.
Σε­να­ρί­ων …συ­νέ­χεια, όπως εί­χα­με γρά­ψει και στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο.