ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουν 2008

ΙΟΥΝ. 2008: Σενάρια συνενώσεων Δήμων

Ή­τα­νε δυό, ή­τα­νε τρεις, ή­τα­νε …χί­λιοι δε­κα­τρείς!
Την οι­κο­νο­μι­κή αυ­το­τέ­λεια των Δή­μων θέ­τουν για άλ­λη μια φο­ρά ως ζη­τού­με­νο για την ε­φαρ­μο­γή του νέ­ου «Κα­πο­δί­στρια» οι Δή­μαρ­χοι της Α­χα­ϊ­ας.  Πολ­λές οι προ­τά­σεις για συ­νε­νώ­σεις Δήμων και Κοι­νο­τή­των.
Το ζή­τη­μα των αλ­λα­γών, που φαί­νε­ται να έρ­χε­ται σύ­ντομα με τον νέ­ο διοι­κη­τι­κό χάρ­τη της χώ­ρας, τέ­θη­κε ε­πί τά­πη­τος κατά την διάρ­κεια της συ­νε­δρί­α­σης της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας, στις 26/05/2008, με τους Δη­μάρ­χους ό­μως να εκ­φρά­ζουν δια­φο­ρε­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις, πα­ρά το γεγο­νός ό­τι α­ντι­με­τω­πί­ζουν μάλ­λον θε­τι­κά την ε­πι­κεί­με­νη αλ­λα­γή.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, το με­γά­λο α­γκά­θι για την ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας δεν εί­ναι τό­σο η ε­πι­κεί­με­νη αλ­λα­γή, αλ­λά κυ­ρί­ως ο τρό­πος και οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις με την ο­ποί­α θα υ­πάρξει η διοι­κη­τι­κή α­να­διάρ­θρω­ση, η ο­ποί­α και εν­δε­χο­μέ­νως να φέ­ρει με­γά­λες και δρα­μα­τι­κές αλ­λα­γές στην λει­τουρ­γί­α των Ο­ΤΑ.
«To το­πί­ο εί­ναι θο­λό.  Δεν μπο­ρού­με να μι­λά­με για με­ταρ­ρυθ­μί­σεις χω­ρίς να έχουν ι­κα­νο­ποι­η­θεί  οι θέ­σεις που έ­χει α­πο­φα­σί­σει η ί­δια η ΚΕΔ­ΚΕ.», ή­ταν η άπο­ψη του προ­έ­δρου της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας Γρη­γό­ρη Α­λε­ξό­που­λου, ε­νώ ο Δή­μαρ­χος Πατρέ­ων Αν­δρέ­ας Φού­ρας ε­πε­σή­μα­νε με νό­η­μα πως η έν­νοια της διεύ­ρυν­σης δεν πρέ­πει να α­φο­ρά στε­νά μό­νο τα γε­ω­γρα­φι­κά ό­ρια των Δή­μων.
Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται πως η α­πό­φα­ση της ΚΕΔ­ΚΕ σχε­τι­κά με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις προ­κει­μέ­νου να υ­πάρ­ξει ου­σια­στι­κός διά­λο­γος εί­ναι κα­τά βά­ση οι ε­ξής:
α) η α­να­διάρ­θρω­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης δεν μπο­ρεί να γί­νει με­μο­νω­μέ­να. Ε­πι­βάλ­λε­ται να α­πο­τε­λεί μέ­ρος, ε­νός συ­νο­λι­κού Ε­θνι­κού Προ­γράμ­μα­τος Με­ταρ­ρύθ­μι­σης του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος και της Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης σε κε­ντρι­κό, πε­ρι­φε­ρεια­κό και το­πι­κό ε­πί­πε­δο, β) θα πρέ­πει να προη­γη­θεί ο σχε­δια­σμός των νέ­ων αν­θρω­πο­γε­ω­γρα­φι­κών ε­νο­τή­των ως «α­νοι­κτών πό­λε­ων» με κρι­τή­ρια πλη­θυ­σμια­κά, πο­λι­τι­στι­κά, χω­ρο­τα­ξι­κά και κοι­νω­νι­κοοι­κο­νο­μι­κά με α­ξιο­ποί­η­ση της ε­μπει­ρί­ας των πα­λαιό­τε­ρων σχε­δια­σμών και γ)η σύ­ντα­ξη και υ­λο­ποί­η­ση ε­νός Ε­θνι­κού Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Υ­ποστή­ρι­ξης για τους νέ­ους Ο­ΤΑ, το ο­ποί­ο θα χρη­μα­το­δο­τεί­ται με πό­ρους α­νε­ξάρτη­τους α­πό τους ΚΑΠ.
Στις το­πο­θε­τή­σεις τους, οι Δή­μαρ­χοι κυ­ρί­ως των Κα­πο­δι­στρια­κών Δή­μων τόνι­σαν πως κύ­ριο μέ­λη­μα θα πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει τό­σο η ε­κτε­λε­στι­κή ό­σο και η οι­κο­νο­μι­κή αυ­το­δυ­να­μί­α των Δή­μων, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να προ­χω­ρή­σουν τις α­πο­φά­σεις χω­ρίς να ε­ξαρ­τώ­νται α­πό τις δια­θέ­σεις άλ­λων πα­ρα­γό­ντων. 
Ό­λα αυ­τά, εν ό­ψει του συ­νε­δρί­ου της Κε­ντρι­κής Έ­νω­σης Δή­μων και Κοι­νο­τή­των που θα γί­νει μέ­σα στον Ιού­νιο, τα συ­μπε­ρά­σμα­τα του ο­ποί­ου, μα­ζί με αυ­τά του α­ντί­στοι­χου της Έ­νω­σης Νο­μαρ­χια­κών Αυ­το­διοι­κή­σε­ων, θα α­ξιο­λο­γη­θούν α­πό την Κυ­βέρ­νη­ση ώ­στε να δια­μορ­φω­θεί η νο­μο­θε­τι­κή πρό­τα­ση για τον νέ­ο Διοι­κη­τι­κό χάρ­τη της ελ­λη­νι­κής πε­ρι­φέ­ρειας.
Στο πε­ρι­θώ­ριο, ό­μως, αυ­τών των δια­δι­κα­σιών, κα­θη­με­ρι­νά βλέ­πουν το φως της δη­μο­διό­τη­τας προ­τά­σεις Δη­μάρ­χων -κυ­ρί­ως μι­κρών Κα­πο­δι­στρια­κών- για ε­θελο­ντι­κές συ­νε­νώ­σεις ο­μό­ρων Δή­μων, προ­κει­μέ­νου να «προ­λά­βουν» τις ε­ξε­λίξεις.
Για πα­ρά­δειγ­μα, ο Δή­μαρ­χος Α­κρά­τας κα­τά τη διάρ­κεια Λα­ϊ­κής συ­νέ­λευ­σης για το ΧΥ­ΤΑ πρό­τει­νε έ­νω­ση Ακρά­τας - Αι­γεί­ρας χω­ρίς να α­πο­κλεί­ει και το Διακο­πτό. Σε πα­ρό­μοια εκ­δή­λω­ση στην Αι­γεί­ρα ο Δή­μαρ­χος Δια­κο­πτού κα­τέ­θε­σε την προ­σω­πι­κή του ά­πο­ψη ό­τι σε έ­να Δή­μο Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας θε­ω­ρεί θε­τικό να με­τέ­χουν και τα και τα Κα­λά­βρυ­τα. Ε­πί­σης υ­πάρ­χει πρό­τα­ση α­πό το Δή­μο Ρί­ου για έ­νω­ση Ε­ρι­νε­ού Ρί­ου και για­τί ό­χι Α­ντι­ρί­ου.
Σε­να­ρί­ων …συ­νέ­χεια, όπως εί­χα­με γρά­ψει και στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !