1.3.07

ΜΑΡ. 2007 - Δημοπρατήθηκαν τα ΕΡΓΑ ΟΣΕ στην Αιγείρα. Ο Μ. Λιάπης στον Πλάτανο

Ο Υπουργός στις σήραγγες Πλατάνου 
Στις 13 Μαρτίου δημοπράτηση ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ Κιάτο - Ροδοδάφνη 
Τέ­λειω­σαν τα «ψέ­μα­τα» και η «πα­ρα­φι­λο­λο­γί­α» για τη διέ­λευ­ση της νέ­ας δι­πλής γραμ­μής  α­πό την πε­ριο­χή μας, α­φού σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­ση της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, α­να­μέ­νε­ται να δο­θεί στην κυ­κλο­φο­ρί­α μέ­χρι το Αί­γιο τον Δε­κέμ­βριο του 2010.....
Κα­τά μή­κος του τμή­μα­τος αυ­τού της γραμ­μής θα κα­τα­σκευα­σθούν: Σή­ραγ­γες μή­κους 12 χλμ. Cut  Cover μή­κους 3,6 χλμ. 18 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κές Γέ­φυ­ρες. 65 Ά­νω και Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών. 4 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κοί Σταθ­μοί (Ξυ­λό­κα­στρο, Ακρά­τα, Δια­κο­φτό και Αί­γιο). 6 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κές Στά­σεις (Δι­μη­νιό, Λυ­κο­πο­ριά, Λυ­γιά (πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου), Πλά­τα­νος, Ε­λαιώ­νας, Ε­λί­κη).
Στις 13 Μαρ­τί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η δη­μο­πρά­τη­ση μί­ας α­κό­μη ερ­γο­λα­βί­ας υ­πο­δο­μής προϋ­πο­λο­γι­σμού 211 ε­κατ. Ε, με προ­σω­ρι­νό α­νά­δο­χο την ε­ται­ρεί­α “ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗ”, η ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει: 44 Κά­τω Δια­βά­σεις εκ των ο­ποί­ων οι 40 θα εί­ναι Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών και οι 4 θα εί­ναι Κά­τω Διαβά­σεις πε­ζών. 6 Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 433,73μ. 15 Σιδη­ρο­δρο­μι­κές Γέ­φυ­ρες συ­νο­λι­κού μή­κους 1.052,47μ. 2 Ο­δι­κές Γέ­φυ­ρες συ­νο­λι­κού μή­κους 40,86μ. Τοί­χους Α­ντι­στή­ρι­ξης συ­νο­λι­κού μήκους 7.800,34μ. Πασ­σα­λό­τοι­χους συ­νο­λι­κού μή­κους 9.588,86μ. 2 σή­ραγ­γες στην πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου μή­κους 910,45μ και 583,52μ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των τε­χνι­κών Cut &Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου. 1 Cut &Cover στην πε­ριο­χή Κα­θα­ρο­νε­ρί­ου μή­κους 254μ.
Προ­ε­τοι­μά­ζε­ται και η δη­μο­πρά­τη­ση άλ­λης μί­ας ερ­γο­λα­βί­ας υ­πο­δο­μής για την ο­λο­κλή­ρω­ση του τμή­μα­τος η ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει: 1 Σι­δη­ροδρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα και Κά­τω Διά­βα­ση Ο­δού μή­κους 70μ. 5 Κά­τω Δια­βάσεις Ο­δών. 2 Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 100μ πε­ρί­που. Τε­χνι­κό υ­πο­γειο­ποί­η­σης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στην πε­ριο­χή του Σιδη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού Δια­κο­πτού, μή­κους 1940μ πε­ρί­που, εκ των ο­ποί­ων τα 250μ πε­ρί­που εί­ναι Cut &Cover. 1 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα μή­κους 40μ. 4 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κούς Σταθ­μούς (Ξυ­λο­κά­στρου, Α­κρά­τας, Διακο­φτού και Αι­γί­ου). 6 στά­σεις (Δι­μη­νιού, Λυ­κο­πο­ριάς, Λυ­γιάς (πε­ριο­χή Δερ­βενί­ου), Πλα­τά­νου, Ε­λαιώ­να, Ε­λί­κης). Ερ­γα­σί­ες η­λε­κτρο­φω­τι­σμού ο­δι­κών έρ­γων.
Σε ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται  τρεις ερ­γο­λα­βί­ες υ­πο­δο­μής:
* Της δι­πλής σή­ραγ­γας Με­λισ­σί­ου μή­κους 1485,02μ, (Cut & Cover μή­κους 11μ, έρ­γα α­ντι­στή­ρι­ξης πρα­νών ει­σό­δου) κλπ.
* Της δι­πλής σή­ραγ­γας Αι­γί­ου, μή­κους 3252μ, με 3 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 805μ. 3 Cut & Cover, συ­νο­λι­κού μή­κους 265,85μ. στην εί­σο­δο και έ­ξο­δο της κυ­ρί­ας σή­ραγ­γας. 3 πασ­σα­λό­τοι­χους, συ­νο­λι­κού μή­κους 368.05 (Δυ­τι­κό μέ­τω­πο). Ά­νω Διά­βαση (ΤΟ3), μή­κους 32μ (Α­να­το­λι­κό μέ­τω­πο).
* Της σή­ραγ­γας Πλα­τά­νου για δι­πλή γραμ­μή μή­κους 2292,9μ με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 645μ και Cut & Cover ει­σόδου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 33μ.
* Της γέ­φυ­ρας Λα­δο­πο­τά­μου μή­κους 109,50μ.
* Της σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας για δι­πλή γραμ­μή μή­κους 2.748,12μ με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 398μ και Cut & Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 34.51μ.
Ε­πί­σης θα δη­μο­πρα­τη­θούν α­κό­μα: Φυ­το­τε­χνι­κές ερ­γα­σί­ες στα­θε­ρο­ποί­η­σης και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής α­πο­κα­τά­στα­σης των πρα­νών της νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής. Ερ­γα­σί­ες Η/Μ ε­γκα­τα­στά­σε­ων.
Το έρ­γο προ­βλε­πό­με­νου σή­με­ρα συ­νο­λι­κού κό­στους 578 ε­κατ. Ε συγχρη­μα­το­δο­τεί­ται κα­τά 50% α­πό το Β’ Τα­μεί­ο Συ­νο­χής και κα­τά 50% α­πό το Ελ­λη­νικό Δη­μό­σιο.
Ο Υπουργός στον Πλάτανο
Την 15 Μαρ­τί­ου 2007 ο Υ­πουργός Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, κ. Μι­χά­λης Λιά­πης, ε­πι­σκέ­φθη­κε την Α­χα­ΐα. Ο κ. Λιά­πης έ­φτα­σε λί­γο με­τά τις 10 το πρω­ί στο Δη­μαρ­χεί­ο της Πά­τρας, ό­που τον υ­πο­δέ­χθη­κε ο Δή­μαρ­χος κ. Αν­δρέ­ας Φού­ρας.
Ο Υ­πουρ­γός υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι μέ­σα στην ε­πό­με­νη 5ε­τί­α η Πά­τρα θα συν­δέ­ε­ται με την Α­θή­να με έ­ναν σύγ­χρο­νο σι­δη­ρό­δρο­μο, που θα διέρ­χε­ται υ­πό­γεια α­πό την Πά­τρα σε μή­κος 5 χι­λιο­μέ­τρων, το­νί­ζο­ντας και τα ε­ξής: «Α­νοί­ξα­με διά­λο­γο με τη Δη­μο­τι­κή αρ­χή και με τους το­πι­κούς φο­ρείς της Πά­τρας, για την ε­πι­φά­νεια που θα δη­μιουρ­γη­θεί με την υ­πο­γειο­ποί­η­ση των γραμ­μών του τρέ­νου στην πό­λη σας. Για να δού­με πώς θα μπο­ρέ­σου­με να α­ξιο­ποι­ή­σου­με αυτό το χώ­ρο που θα α­πε­λευ­θε­ρω­θεί με την α­πο­μά­κρυν­ση των γραμ­μών. Και ε­δώ υπήρ­ξε πλή­ρης συ­ναί­νε­ση…»
Φεύ­γο­ντας α­πό την Πά­τρα, ο κ. Λιά­πης στα­μά­τη­σε στην πε­ριο­χή Τρά­πε­ζας – Πλα­τά­νου, ό­που έ­φθα­σε στις 12,30 και ε­πι­σκέ­φθη­κε το έρ­γο: «Κα­τα­σκευ­ή Σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας, Πλα­τά­νου και γέ­φυ­ρας Λα­δο­πό­τα­μου στο τμή­μα Κιά­το – Αί­γιο» στο ο­ποί­ο κατα­σκευά­ζο­νται:
Η σή­ραγ­γα Πλα­τά­νου για δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή, μή­κους 2292,9μ, με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 645μ και Cut Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 33μ. Η σή­ραγ­γα ξε­κι­νά α­πό τον οι­κι­σμό Πλα­τά­νου, διέρ­χε­ται κά­τω α­πό τη Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό Κο­ρίν­θου – Πα­τρών και κα­τα­λή­γει στην πε­ριο­χή της Τρά­πε­ζας, πλησί­ον της ο­δού με κα­τεύ­θυν­ση τα Κα­λά­βρυ­τα.
Η σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γέ­φυ­ρα του πο­τα­μού Λα­δο­πο­τά­μου, μή­κους 109,50μ, που θα α­ποτε­λεί­ται α­πό δύ­ο α­νε­ξάρ­τη­τους φο­ρείς, έ­ναν για κά­θε κα­τεύ­θυν­ση της νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής. Η γέ­φυ­ρα θα συν­δέ­σει την έ­ξο­δο της σή­ραγ­γας Πλα­τά­νου με την εί­σο­δο της σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας.
Η σή­ραγ­γα Τρά­πε­ζας για δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή μή­κους 2.748,12μ, με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 398μ και Cut &Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 34,51μ. Η σή­ραγ­γα Τρά­πε­ζας περ­νά­ει κά­τω α­πό τον οι­κι­σμό Τρά­πε­ζα και στην έ­ξοδό της (πλευ­ρά του Δια­κο­πτού) περ­νά­ει κά­τω α­πό τη Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό.
Το έρ­γο εί­ναι συμβα­τι­κού α­ντι­κει­μέ­νου 71,82 εκ Ευ­ρώ, προ­γραμ­μα­τίζε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θεί το Σε­πτέμ­βριο του 2009, υ­λο­ποιεί­ται α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Β’ Τα­μεί­ο Συ­νο­χής, σε πο­σο­στό 50%. Α­νά­δο­χος: «Κ/Ξ J&P-Α­ΒΑΞ Α.Ε. – ΤΕΡ­ΝΑ Α.Ε. – Α­ΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
Α­πο­τε­λεί μέ­ρος των έρ­γων για την ο­λο­κλή­ρω­ση της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής υ­ψη­λών ταχυ­τή­των Α­θή­νας - Πά­τρας με τη λει­τουρ­γί­α της ο­ποί­ας θα μειω­θεί ο χρό­νος δια­δρο­μής στις 2 ώ­ρες πε­ρί­που.
Ο κ. Λιά­πης σε δη­λώ­σεις του προς τα ΜΜΕ εί­πε με­τα­ξύ άλ­λων: «Συ­νε­χί­ζω τις ε­πι­θε­ω­ρή­σεις των σι­δη­ρο­δρο­μι­κών έρ­γων σε ό­λη την Ελ­λά­δα. Φέτος εί­ναι μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή χρο­νιά για το σι­δη­ρό­δρο­μο. Τα έρ­γα προ­χω­ρούν με γορ­γούς ρυθ­μούς, ε­ντός των χρο­νο­δια­γραμ­μά­των και θα έ­χουν ο­λο­κλη­ρωθεί μέ­σα στο 2010. Τε­λειώ­νου­με τις συμ­βα­σιο­ποι­ή­σεις και ο­λο­κλη­ρώ­νου­με την υλο­ποί­η­ση με­γά­λων έρ­γων. Α­πορ­ρο­φού­με με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά κον­δύ­λια. Γί­νε­ται μια πραγ­μα­τι­κή κο­σμο­γο­νί­α στο σι­δη­ρό­δρο­μο. Έ­χου­με τις με­γα­λύ­τε­ρες πα­ρεμ­βά­σεις α­πό την ε­πο­χή του Χα­ρί­λα­ου Τρι­κού­πη. Για αυ­τό και πα­ρα­κο­λου­θώ ε­γώ προ­σω­πι­κά την ε­ξέ­λι­ξη των έρ­γων. Η υ­λο­ποί­η­ση τους εί­ναι με­γά­λο προ­σω­πι­κό στοί­χη­μα για μέ­να».
Τον Υ­πουρ­γό, στην ε­πί­σκε­ψή του στα έρ­γα Πλα­τά­νου – Τρά­πε­ζας, συ­νό­δευαν οι Βου­λευ­τές κ.κ. Σπή­λιος Σπη­λιω­τό­που­λος, Θε­ό­φι­λος Βα­σι­λεί­ου, Μι­χά­λης Μπε­κί­ρης, ο Γ.Γ. του Υ­πουρ­γεί­ου Με­τα­φο­ρών κ. Σ. Σι­μό­που­λος, ο Πρό­ε­δρος του Ο.Σ.Ε κ. Ν. Μπαλ­τάς, ο Πρό­ε­δρος και ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ κ.κ. Δ. Χιώνης και Ν. Κου­ρέ­ντας, ε­νώ στο ερ­γο­τά­ξιο της κα­τα­σκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας  τον υ­πο­δέ­χθη­καν τα η­γε­τι­κά στε­λέ­χη της, καθώς και οι Δή­μαρ­χοι Δια­κο­πτού, Α­κράτας, Αι­γεί­ρας κ.κ. Βα­σι­λεί­ου, Π. Με­λής, Δ. Μυ­λω­νάς, πα­ρά­γο­ντες της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας και αρ­κε­τοί δη­μό­τες α­πό τον Πλά­τα­νο, το  Δια­κο­πτό κ.α.