ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Απρ 2007

ΑΠΡ. 2007 - «Έρμαια» της διάβρωσης και των ανέμων τα παράλια του Κορινθιακού


Έ­χουν πε­ρά­σει δώ­δεκα και πλέ­ον χρό­νια α­πό τό­τε που ο «Φ» έ­θε­σε για πρώ­τη φο­ρά το τε­ρά­στιο πρόβλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι πα­ρα­λί­ες τής Α­χα­ΐ­ας και της Κο­ριν­θί­ας και το οποίο «ακού­ει» στο ό­νο­μα «Διά­βρω­ση των α­κτών».
Τό­τε, τον Ια­νουά­ριο του 1996, με έ­να ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­νο ρε­πορ­τάζ, που εί­χε τί­τλο «Λι­μά­νι η Αι­γεί­ρα;», εί­χα­με πα­ρου­σιά­σει τις ε­πι­στη­μο­νι­κές α­πό­ψεις ει­δικών κα­θη­γη­τών τού Πο­λυ­τε­χνεί­ου και του Πα­νε­πι­στη­μί­ου (α­κτο­μη­χα­νι­κών κλπ).
Ό­λα αυ­τά τα χρό­νια, οι «πα­ροι­κού­ντες» στις πα­νέ­μορ­φες α­κτές τής βόρειας Πε­λο­πον­νή­σου, που βρέ­χο­νται α­πό τον Κο­ριν­θια­κό, πα­ρα­κο­λου­θού­με «ι­δί­οις ό­μα­σι» τις αυ­ξα­νό­με­νες κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες του φαι­νο­μέ­νου.
Έ­χου­με γί­νει πλέ­ον ό­λοι «ει­δι­κοί» στο για­τί συμ­βαί­νει αυ­τό και το πώς θα α­ντι­με­τω­πι­σθεί η κα­τά­στα­ση.
Ί­σως για­τί δεν έ­χου­με α­κό­μα α­ντι­λη­φθεί το μέγε­θος της ε­περ­χό­με­νης ζη­μιάς, που με μα­θη­μα­τι­κή α­κρί­βεια θα υ­πο­στούν οι ρα­γδαί­α α­να­πτυσ­σό­με­νες του­ρι­στι­κά πε­ριο­χές α­πό την Κό­ριν­θο μέ­χρι το Ρίο.
Και αυ­τό σί­γου­ρα δεν εί­ναι μια δη­μο­σιο­γρα­φι­κή ή «ρο­μα­ντι­κή» κα­τα­στρο­φολο­γί­α, αλ­λά στη­ρί­ζε­ται, σε ε­πι­στη­μο­νι­κές με­λέ­τες ει­δι­κών, που ε­ξα­κο­λου­θούν να κρού­ουν τον κώ­δω­να του κιν­δύ­νου για τη δρα­μα­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη της διάβρω­σης.
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό εί­ναι το πρό­σφα­το δη­μο­σί­ευ­μα στον α­θη­να­ϊ­κό τύ­πο με τί­τλο «Βυ­θός σε 30 χρό­νια οι α­κτές του Κο­ριν­θια­κού!» (βλέ­πε σε­λί­δα 5) στο ο­ποί­ο πα­ρου­σιά­ζε­ται ε­πι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νο το δυσοί­ω­νο μέλ­λον τής ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής.
Τι να τον κά­νου­με τον γρή­γο­ρο σι­δη­ρό­δρο­μο και τον «δι­πλό» αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο, που θα εκ­μη­δε­νί­σουν τις α­πο­στά­σεις α­πό τα συ­γκοι­νω­νια­κά κέ­ντρα (Α­θή­να – Πά­τρα), αν ο κα­λο­καιρι­νός του­ρί­στας σε λί­γο δεν θα βρί­σκει κα­τάλ­λη­λη πα­ρα­λί­α για να κο­λυ­μπή­σει;
Το πρό­βλη­μα α­παι­τεί ά­με­ση και συ­νο­λι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση σε ε­πί­πε­δο Πε­ρι­φερειών και Νο­μαρ­χιών, με την εκ­πό­νη­ση με­λε­τών και την κα­τα­σκευ­ή των κα­τάλ­λη­λων και σω­στών λι­με­νι­κών έρ­γων, τα οποία  στη χει­ρό­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση θα ε­πι­βρα­δύνουν τον ε­περ­χό­με­νο κίν­δυ­νο.
Οι ό­ποιες το­πι­κές πα­ρεμ­βά­σεις φα­ντά­ζουν πλέ­ον «στα­γό­νες στο ω­κε­α­νό» και «χτί­σι­μο στην άμ­μο», που σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν μπο­ρούν να ε­μπο­δίσουν τη βύ­θι­ση της α­κτής, ούτε να ε­λέγ­ξουν την ε­πί­δρα­ση των α­νέ­μων (οι βο­ριά­δες «σκά­βουν» και οι νο­τιά­δες «μπα­ζώ­νουν» τις αμ­μου­διές), κα­θώς και την κα­τεύ­θυν­ση των υ­λι­κών που φέρ­νουν τα νε­ρά των πο­τα­μών εμπλου­τί­ζοντας με αμ­μο­χά­λι­κο τις πα­ρα­λί­ες.
Η ε­πι­στή­μη, α­πό την μία πλευ­ρά, έ­χει κά­νει στο α­κέ­ραιο το κα­θή­κον της, κα­τα­γρά­φο­ντας το μέ­γε­θος του προ­βλή­μα­τος.
 Αυ­τό ό­μως δεν εί­ναι αρ­κε­τό, αφού η υ­λο­ποί­η­ση α­ντι­δια­βρωτι­κών έρ­γων εί­ναι θέ­μα της ε­κτε­λε­στι­κής ε­ξου­σί­ας, της άλ­λης δη­λα­δή πλευράς η οποία έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα αλ­λά και την υ­πο­χρέ­ω­ση να προ­στα­τεύ­ει την κοινω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή ε­ξέ­λι­ξη κά­θε τό­που.
Το ε­ρώ­τη­μα εί­ναι: τι έ­χει γί­νει (αν έ­χει γί­νει) μέ­χρι σή­με­ρα; Μια γρή­γο­ρη έρευ­να των πη­γών πλη­ρο­φό­ρη­σης στο δια­δί­κτυο για τη «διά­βρω­ση του Κο­ριν­θιακού» δεν α­πο­δί­δει και πολ­λά...
Η Κο­ριν­θί­α σί­γου­ρα πρω­το­στα­τεί, με πα­ρεμ­βά­σεις Νο­μαρ­χών, Βου­λευ­τών, Δη­μάρ­χων, Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων, Πο­λι­τευ­τών κλπ. Στην Κο­ριν­θί­α, ε­πί­σης, μπο­ρεί κά­ποιος να βρει με­τα­ξύ των χρη­μα­το­δο­τού­με­νων έρ­γων και τα ε­ξής κον­δύ­λια πα­ρο­χής υ­πη­ρε­σιών για την προ­στα­σί­α – αναβάθ­μι­ση του πε­ρι­βάλ­λο­ντος:  ΔΙΑ­ΒΡΩ­ΣΗ Α­ΚΤΩΝ ΚΟ­ΡΙΝ­ΘΙΑ­ΚΟΥ ΚΟΛ­ΠΟΥ 500.000 Ευ­ρώ, ΠΡΟ­ΣΤΑ­ΣΙΑ Α­ΠΟ ΤΗ ΔΙΑ­ΒΡΩ­ΣΗ Α­ΚΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟ­ΡΙΝ­ΘΙΑ­ΚΟΥ ΚΟΛ­ΠΟΥ (Α­ΓΡΟ­ΤΙ­ΚΕΣ ΠΕ­ΡΙΟ­ΧΕΣ) 1.000.000 Ευ­ρώ.
Πο­λύ φτω­χή η συ­γκε­κρι­μένη θε­μα­το­λο­γί­α α­πό την Α­χα­ΐ­α, αφού η α­να­ζή­τη­ση πα­ρου­σιά­ζει ως μό­νη σχε­δόν α­να­φο­ρά για τη διά­βρω­ση, την ι­στο­σε­λί­δα της ε­φη­με­ρί­δας μας.
Σύμ­φω­να με αυ­τά τα δε­δομέ­να, λοιπόν, η λή­ψη γεν­ναί­ων απο­φά­σε­ων για την προ­στα­σί­α των α­κτών πρέ­πει, έ­στω και με με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση, να γί­νει ά­με­σα και συλ­λο­γι­κά α­πό ό­λους τους ε­μπλε­κό­με­νους φο­ρείς   (Υ­πουρ­γεί­α, Πε­ρι­φέ­ρεια, Νο­μαρ­χί­α, Δή­μους).
Ει­δι­κά δε, για την Αι­για­λεί­α η ό­ποια πε­ραι­τέ­ρω κα­θυ­στέ­ρη­ση μπο­ρεί να εί­ναι κα­τα­στρο­φική και ί­σως μη α­να­στρέ­ψι­μη.
Ας υ­πάρ­ξει, επιτέλους, σε πρώ­τη φά­ση μια πλή­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών για την πο­ρεί­α των με­λε­τών (αν υ­πάρ­χουν) και τι αυ­τές πε­ρι­λαμ­βά­νουν, αν έ­χουν λη­φθεί υ­πό­ψη οι κα­τά τό­πους ιδιαι­τε­ρό­τη­τες (πο­σό­τη­τες υ­δά­των πο­τα­μών, θα­λάσ­σια ρεύ­ματα, ε­πί­δρα­ση των α­νέ­μων κ.λπ), αν έ­χουν ε­ξα­σφα­λι­σθεί κον­δύ­λια για την υ­λο­ποί­η­ση των με­λε­τών και την κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων, με ποιόν τρό­πο θα πα­ρα­καμ­φτεί η ε­μπλο­κή του αρ­μό­διου Υ­πουρ­γεί­ου ό­ταν σε πολ­λά ση­μεί­α των α­κτών τα υπάρ­χο­ντα προ­στα­τευ­τι­κά τοι­χί­α και οι πα­ρα­λια­κοί δρό­μοι ευ­ρί­σκο­νται ε­ντός τής (κρα­τι­κής) αι­για­λί­τι­δας ζώ­νης και τέ­λος, το κυ­ριό­τε­ρο, αν υ­πάρ­χει κάποιο χρο­νο­διά­γραμ­μα για ό­λα αυ­τά.
Σε α­να­μο­νή των ό­ποιων α­πα­ντή­σε­ων α­πό τους αρ­μο­δί­ους και θα ε­πα­νέλ­θου­με.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !