ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Ιουν 2002

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 - Χ.Υ.Τ.Α. Τρέχουν και δεν …φτάνουν! Δήμοι - Νομαρχία - Περιφέρεια - Υ­πουργεία

  Σε μεί­ζον κοι­νω­νι­κό αλ­λά και πο­λι­τι­κό ζήτη­μα ε­ξε­λίσ­σε­ται το πρό­βλημα της ε­ξεύ­ρε­σης των α­παι­τού­με­νων χώ­ρων υ­γειο­νο­μι­κής τα­φής των στε­ρεών α­πο­βλή­των στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας, α­φού πλέον ο “κό­μπος έ­φτα­σε στο χτέ­νι”!
  Γνω­στό ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια το θέ­μα, α­φού η συ­νο­λι­κή ε­πί­λυ­σή του σε ε­πίπε­δο Νο­μού, σκο­ντά­φτει συ­νε­χώς σε διά­φο­ρα “κοι­νω­νι­κο­τε­χνι­κο­νο­μι­κά” θέ­μα­τα (α­ντι­δρά­σεις πο­λι­τών κλπ), με α­πο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί μέ­χρι τώ­ρα να υ­λο­ποι­η­θεί το πρό­γραμ­μα στο σύ­νο­λό του.
  Τη στιγ­μή μά­λι­στα που η δη­μιουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ θε­ω­ρεί­ται “σχε­δόν ξε­πε­ρασμέ­νη μέ­θο­δος” σε προ­ηγ­μέ­νες χώ­ρες της βό­ρειας Ευ­ρώ­πης, ό­που ο προ­σανα­το­λι­σμός εί­ναι πλέ­ον για λι­πα­σμα­το­ποί­η­ση, α­να­κύ­κλω­ση, καύ­ση, πα­ρα­γω­γή ε­νέρ­γειας κ.π.α. (υ­πεν­θυ­μί­ζου­με την προ δύ­ο πε­ρί­που ε­τών α­να­λυ­τι­κή πα­ρου­σί­α­ση του “Φ”, της με­λέ­της της γνω­στής τσι­με­ντο­βιο­μηχα­νί­ας ΤΙ­ΤΑΝ για καύ­ση ο­ρι­σμέ­νου τύ­που α­πορ­ριμ­μά­των στους κλι­βά­νους της. Με­λέ­της που μέ­χρι τώ­ρα δεν έ­χει τύ­χει της α­νά­λο­γης προ­σο­χής), εδώ ακόμα ψάχνουμε για Χ.Υ.Τ.Α!
  Την ε­πί­λυ­ση του τε­ρά­στιου αυ­τού θέ­μα­τος προ­σπά­θη­σαν να βρουν οι ε­μπλε­κόμε­νοι φο­ρείς σε ευ­ρεί­α σύ­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 12 Ιου­νί­ου στην Α­θή­να.
  Στην σύ­σκε­ψη συμ­με­τεί­χαν ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ κ. Στ. Κα­μπέλης, ο κ. Κ. Κα­ϊ­σερ­λής α­πό το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, ο Νο­μάρ­χης Α­χα­ΐ­ας, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ΐ­ας, ο α­ντι­δή­μαρ­χος Πα­τρών, ο Δή­μαρ­χος Αι­γί­ου, ο Δή­μαρ­χος Δύ­μης, ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας και ο Δή­μαρ­χος Ρί­ου. Πα­ρα­βρέ­θη­κε ε­πί­σης ο βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας κ. Γ. Θω­μάς. Οι συσκευ­θέ­ντες ο­μό­φω­να συμ­φώ­νη­σαν και ανα­κοί­νω­σαν τα ε­ξής:
  Α. Ο σχε­δια­σμός δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών α­πο­βλή­των στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας πρέπει να πε­ρι­λαμ­βά­νει:
  1.Έ­να κε­ντρι­κό Χώ­ρο Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής Α­πορ­ριμ­μά­των (Χ.Υ.Τ.Α.) και τρεις πε­ρι­φε­ρεια­κούς (Φλό­κα, Αι­γεί­ρα, πε­ριο­χή Αι­για­λεί­ας). Ο κε­ντρι­κός Χ.Υ.Τ.Α. θα εξυ­πη­ρε­τεί το Δή­μο της Πά­τρας και τους ό­μο­ρους Δή­μους με δυ­νατό­τη­τα κα­τα­σκευ­ής ερ­γο­στα­σί­ου ε­πε­ξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των.
  2. Εί­ναι α­να­γκαί­ο να υ­λο­ποι­η­θούν έρ­γα α­πο­κα­τά­στα­σης των χω­μα­τε­ρών.
  Β. Στο Τα­μεί­ο Συ­νο­χής θα προ­τα­θούν σε πρώ­τη φά­ση οι τρεις πε­ρι­φε­ρεια­κοί Χ.Υ.Τ.Α. και σε δεύ­τε­ρη φά­ση (μέ­χρι τέ­λους του έ­τους) τα έρ­γα που α­φο­ρούν τον κε­ντρι­κό Χ.ΥΤ.Α.
  Γ. Εί­ναι θέ­μα με­γά­λης α­να­γκαιό­τη­τας να ε­ξυ­πη­ρε­τη­θούν ά­με­σα οι Δή­μοι Αι­γί­ου και Ρί­ου α­πό τους υ­φι­στά­με­νους Χ.Υ.Τ.Α. ή ορ­γα­νω­μέ­νους χώ­ρους ταφής α­πορ­ριμ­μά­των.
  Συνοπτικά η απόφαση: Ο κε­ντρι­κός ΧΥ­ΤΑ, που θα κα­λύ­πτει την Πά­τρα και τους ό­μο­ρους Δή­μους, και δί­πλα του θα βρίσκε­ται το ερ­γο­στά­σιο ε­πε­ξερ­γα­σί­ας στε­ρε­ών α­πο­βλή­των.
  Δύ­ο ΧΥ­ΤΑ, του Φλό­κα και της Αι­γεί­ρας ό­πως έ­χουν σχε­δια­στεί και με­λε­τη­θεί και έ­να α­κό­μα στη Δυ­τι­κή Αι­γιά­λεια για να κα­λυ­φθούν το Αί­γιο, ο Ε­ρι­νε­ός κ.λ.π. Πα­ράλλη­λα θα γί­νει Σταθ­μός Με­τα­μόρ­φω­σης για να κα­λυ­φθεί η πε­ριο­χή Κα­λα­βρύτων που δεν πα­ρά­γει με­γά­λο ό­γκο σκου­πι­διών, ε­νώ θα α­πο­κα­τα­στα­θούν περι­βαλ­λο­ντι­κά και οι πα­λιές χω­μα­τε­ρές (Πε­τρο­χω­ρί­ου κ.λ.π.).

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !