ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Οκτ 2002

ΟΚΤ. 2002 - αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών

Πάντα έτσι γίνεται... Οι α­ριθμη­τι­κές προ­γνώ­σεις της προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου, α­ντι­κα­θί­στα­νται με τις στα­τι­στι­κές α­να­λύ­σεις των α­πο­τε­λε­σμά­των για μια με­γά­λη πε­ρί­ο­δο με­τά τις ε­κλο­γές.
Έ­τσι και τώ­ρα πε­νή­ντα πε­ρί­που ημέ­ρες με­τά την 13η Ο­κτω­βρί­ου η α­ξιο­λόγη­ση των α­πο­τε­λε­σμά­των α­πό νι­κη­τές και ητ­τη­μέ­νους δεν έ­χει α­κό­μα κο­πά­σει. Α­να­με­νό­με­νο άλ­λω­στε.
Κα­θα­ρή νί­κη έ­δω­σαν στον Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά, που ε­πα­νε­ξε­λέ­γη Δή­μαρ­χος, οι 1378 ψηφο­φό­ροι του δή­μου Αι­γεί­ρας που α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν το 55,8% των ψη­φι­σά­ντων.
Με δια­φο­ρά μείον 285 ψη­φο­δελ­τί­ων ο συν­δυα­σμός του Παύ­λου Α­να­γνω­στό­που­λου συ­γκέντρω­σε το πο­σο­στό 44,2% το ο­ποί­ο α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν 1093 ψη­φο­δέλ­τια.
Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί το αρ­κε­τά μι­κρό πο­σο­στό α­πο­χής, α­φού σε σύ­νο­λο 2943 εγ­γεγραμ­μέ­νων στα Δη­μο­το­λό­για του Δή­μου Αι­γεί­ρας ψή­φι­σαν οι 2516 και τα ά­κυ­ρα – λευ­κά ή­ταν μό­νο 45.
Έ­ξι νέ­α πρό­σω­πα πλαι­σιώ­νουν το 15με­λές Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Τρί­α της Συ­μπολί­τευ­σης (Τ. Γα­λά­νης, Γ. Κορ­δού­λης, Γ. Πα­να­γιω­τό­που­λος) και τρί­α στην Α­ντι­πολί­τευ­ση (Π. Βα­σι­λά­γκος, Π. Ρε­ντζής, Ν. Φαρ­μά­κης).
Πλειοψηφία1. Λυμπερόπουλος Χρήστος 2. Δημόπουλος Πάνος 3. Κούρτης Άγγελος  4. Σπυρόπουλος Σπύρος  5. Σταυρόπουλος Πάνος  6. Γαλάνης Τάσος  (Δ.Δ. Σελιάνας) 7. Κορδούλης Γ  (Δ.Δ. Αιγών) 8. Νικολαϊδης Νίκος (Δ.Δ. Χρυσανθίου) 9. Παναγιωτόπουλος Γιάννης (Δ.Δ. Αμπελοκήπων)
Μειοψηφία1. Αναγωστόπουλος Παύλος 2. Βασιλάγκος Παντελής 3. Οικονόμου Ανδρέας 4. Παλαιολογόπουλος Κώστας 5. Ρεντζής Πάνος 6. Φαρμάκης Νίκος

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com