ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Οκτ 2002

ΟΚΤ. 2002 - αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών

Πάντα έτσι γίνεται... Οι α­ριθμη­τι­κές προ­γνώ­σεις της προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου, α­ντι­κα­θί­στα­νται με τις στα­τι­στι­κές α­να­λύ­σεις των α­πο­τε­λε­σμά­των για μια με­γά­λη πε­ρί­ο­δο με­τά τις ε­κλο­γές.
Έ­τσι και τώ­ρα πε­νή­ντα πε­ρί­που ημέ­ρες με­τά την 13η Ο­κτω­βρί­ου η α­ξιο­λόγη­ση των α­πο­τε­λε­σμά­των α­πό νι­κη­τές και ητ­τη­μέ­νους δεν έ­χει α­κό­μα κο­πά­σει. Α­να­με­νό­με­νο άλ­λω­στε.
Κα­θα­ρή νί­κη έ­δω­σαν στον Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά, που ε­πα­νε­ξε­λέ­γη Δή­μαρ­χος, οι 1378 ψηφο­φό­ροι του δή­μου Αι­γεί­ρας που α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν το 55,8% των ψη­φι­σά­ντων.
Με δια­φο­ρά μείον 285 ψη­φο­δελ­τί­ων ο συν­δυα­σμός του Παύ­λου Α­να­γνω­στό­που­λου συ­γκέντρω­σε το πο­σο­στό 44,2% το ο­ποί­ο α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν 1093 ψη­φο­δέλ­τια.
Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί το αρ­κε­τά μι­κρό πο­σο­στό α­πο­χής, α­φού σε σύ­νο­λο 2943 εγ­γεγραμ­μέ­νων στα Δη­μο­το­λό­για του Δή­μου Αι­γεί­ρας ψή­φι­σαν οι 2516 και τα ά­κυ­ρα – λευ­κά ή­ταν μό­νο 45.
Έ­ξι νέ­α πρό­σω­πα πλαι­σιώ­νουν το 15με­λές Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Τρί­α της Συ­μπολί­τευ­σης (Τ. Γα­λά­νης, Γ. Κορ­δού­λης, Γ. Πα­να­γιω­τό­που­λος) και τρί­α στην Α­ντι­πολί­τευ­ση (Π. Βα­σι­λά­γκος, Π. Ρε­ντζής, Ν. Φαρ­μά­κης).
Πλειοψηφία1. Λυμπερόπουλος Χρήστος 2. Δημόπουλος Πάνος 3. Κούρτης Άγγελος  4. Σπυρόπουλος Σπύρος  5. Σταυρόπουλος Πάνος  6. Γαλάνης Τάσος  (Δ.Δ. Σελιάνας) 7. Κορδούλης Γ  (Δ.Δ. Αιγών) 8. Νικολαϊδης Νίκος (Δ.Δ. Χρυσανθίου) 9. Παναγιωτόπουλος Γιάννης (Δ.Δ. Αμπελοκήπων)
Μειοψηφία1. Αναγωστόπουλος Παύλος 2. Βασιλάγκος Παντελής 3. Οικονόμου Ανδρέας 4. Παλαιολογόπουλος Κώστας 5. Ρεντζής Πάνος 6. Φαρμάκης Νίκος

Ανατολική Αιγείρα... Drone !