ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  1 Οκτ 2002

  ΟΚΤ. 2002 - αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών

  Πάντα έτσι γίνεται... Οι α­ριθμη­τι­κές προ­γνώ­σεις της προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου, α­ντι­κα­θί­στα­νται με τις στα­τι­στι­κές α­να­λύ­σεις των α­πο­τε­λε­σμά­των για μια με­γά­λη πε­ρί­ο­δο με­τά τις ε­κλο­γές.
  Έ­τσι και τώ­ρα πε­νή­ντα πε­ρί­που ημέ­ρες με­τά την 13η Ο­κτω­βρί­ου η α­ξιο­λόγη­ση των α­πο­τε­λε­σμά­των α­πό νι­κη­τές και ητ­τη­μέ­νους δεν έ­χει α­κό­μα κο­πά­σει. Α­να­με­νό­με­νο άλ­λω­στε.
  Κα­θα­ρή νί­κη έ­δω­σαν στον Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά, που ε­πα­νε­ξε­λέ­γη Δή­μαρ­χος, οι 1378 ψηφο­φό­ροι του δή­μου Αι­γεί­ρας που α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν το 55,8% των ψη­φι­σά­ντων.
  Με δια­φο­ρά μείον 285 ψη­φο­δελ­τί­ων ο συν­δυα­σμός του Παύ­λου Α­να­γνω­στό­που­λου συ­γκέντρω­σε το πο­σο­στό 44,2% το ο­ποί­ο α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν 1093 ψη­φο­δέλ­τια.
  Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί το αρ­κε­τά μι­κρό πο­σο­στό α­πο­χής, α­φού σε σύ­νο­λο 2943 εγ­γεγραμ­μέ­νων στα Δη­μο­το­λό­για του Δή­μου Αι­γεί­ρας ψή­φι­σαν οι 2516 και τα ά­κυ­ρα – λευ­κά ή­ταν μό­νο 45.
  Έ­ξι νέ­α πρό­σω­πα πλαι­σιώ­νουν το 15με­λές Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Τρί­α της Συ­μπολί­τευ­σης (Τ. Γα­λά­νης, Γ. Κορ­δού­λης, Γ. Πα­να­γιω­τό­που­λος) και τρί­α στην Α­ντι­πολί­τευ­ση (Π. Βα­σι­λά­γκος, Π. Ρε­ντζής, Ν. Φαρ­μά­κης).
  Πλειοψηφία1. Λυμπερόπουλος Χρήστος 2. Δημόπουλος Πάνος 3. Κούρτης Άγγελος  4. Σπυρόπουλος Σπύρος  5. Σταυρόπουλος Πάνος  6. Γαλάνης Τάσος  (Δ.Δ. Σελιάνας) 7. Κορδούλης Γ  (Δ.Δ. Αιγών) 8. Νικολαϊδης Νίκος (Δ.Δ. Χρυσανθίου) 9. Παναγιωτόπουλος Γιάννης (Δ.Δ. Αμπελοκήπων)
  Μειοψηφία1. Αναγωστόπουλος Παύλος 2. Βασιλάγκος Παντελής 3. Οικονόμου Ανδρέας 4. Παλαιολογόπουλος Κώστας 5. Ρεντζής Πάνος 6. Φαρμάκης Νίκος

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !