ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Δεκ 2002

ΔΕΚ. 2002 - Χωρίς Ταχυδρομείο η Αιγείρα το 2003

Ή­ταν γνω­στό ε­δώ και δέ­κα μή­νες. Α­πό τό­τε δηλ. που πρώ­τος ο “Φ” εί­χε πα­ρου­σιά­σει (πε­ρα­σμέ­νος Μάρ­τιος) την εί­δη­ση της πρό­θε­σης των Ελ­λη­νι­κών Τα­χυ­δρο­μεί­ων να προ­χω­ρή­σει σε ρι­ζι­κές αλ­λα­γές αναδιοργάνωσης των γρα­φεί­ων τους στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α.
Τώ­ρα πλέ­ον η πρό­θε­ση έ­γι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Τα ΕΛ.ΤΑ. προ­χώ­ρη­σαν σε ε­νοικί­α­ση κα­τα­στή­μα­τος στην πα­ρα­λί­α της Α­κρά­τας, που ευ­ρί­σκε­ται ε­πί της Πα­λαιάς Ε­θνι­κής Ο­δού, δί­πλα στα “φα­νά­ρια”.
Πριν με­ρι­κές μέ­ρες το κτί­ριο πα­ρα­δό­θη­κε και σύ­ντο­μα θα ο­λο­κλη­ρω­θούν οι ερ­γα­σί­ες δια­μόρ­φω­σης – ε­πί­πλω­σης, ώ­στε στις αρ­χές του νέ­ου έτους να εί­ναι έ­τοι­μο προς πλή­ρη λει­τουρ­γί­α.
Ο­ρι­στι­κά λοι­πόν κλί­νει το Τα­χυ­δρο­μι­κό Γρα­φεί­ο της Αι­γεί­ρας, ε­νώ σύμ­φωνα με πλη­ρο­φο­ρί­ες, λο­γα­ρια­σμοί ΔΕ­Η – Ο­ΤΕ κλπ. θα μπο­ρούν να ε­ξο­φλού­νται και σε ι­διω­τι­κό πρα­κτο­ρεί­ο, ε­φό­σον βέ­βαια εκ­δη­λω­θεί εν­δια­φέ­ρον λει­τουργί­ας του α­πό ι­διώ­τη.
Η α­πό δε­κα­ε­τί­ες, πάντως, συ­νή­θεια των αι­γει­ρα­τών (και ό­χι μό­νο) να παίρνουν τα τα­χυ­δρο­μι­κά τους μη­νύ­μα­τα πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας τα τρέ­να που έρχο­νται, σύ­ντο­μα θα εί­ναι α­νά­μνη­ση.
Ο τα­χυ­δρό­μος θα ‘ρχε­ται πλέ­ον α­πό μακριά…

Ανατολική Αιγείρα... Drone !