1.4.09

ΑΠΡ. 2009: Πάντα στην Αιγείρα ασχολούμαστε με τα «μικράκοματικά» και αδιαφορούμε για τα σημαντικά!

Ε­πι­τέ­λους “ξύ­πνη­μα” Α­χαιών για τη διά­βρω­ση «Βρι­σκό­μα­στε ή­δη στο κόκ­κι­νο» πα­ρα­δέ­χτη­κε ο Νο­μάρ­χης 
Πρω­το­βου­λί­α για την ά­με­ση α­ντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου διά­βρωσης των α­κτών στο Νο­μό, α­να­λαμ­βά­νει η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας, η οποί­α ε­πι­διώ­κει τη «συ­γκέ­ντρω­ση» ό­λων των με­λε­τών που έ­χουν εκ­πο­νη­θεί μέχρι σή­με­ρα με σκο­πό να α­να­κο­πεί η θά­λασ­σα και να σω­θούν οι­κι­σμοί και πε­ριου­σί­ες.
Το πρω­ί της Πέ­μπτης 12 Μαρ­τί­ου, στο γρα­φεί­ο του Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας Δημή­τρη Κα­τσι­κό­που­λου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ευ­ρεί­α σύ­σκε­ψη, ό­που συ­ζη­τή­θη­κε διε­ξο­δι­κά το φλέ­γον θέ­μα της διά­βρω­σης των α­κτών. Στη σύ­σκε­ψη, που συ­γκά­λεσε ο ί­διος ο κ. Κα­τσι­κό­που­λος, με­τεί­χαν ο αρ­μό­διος Α­ντι­νο­μάρ­χης, Γιώρ­γος Αθα­να­σό­που­λος , ο Πρό­ε­δρος της ΝΕ­Α, Δη­μή­τρης Φι­λιπ­πά­τος, οι Δή­μαρ­χοι Δύ­μης, Βρα­χνε­ΐ­κων, Ρί­ου, Πα­ρα­λί­ας, Λα­ρί­σου και  Δια­κο­πτού, εκ­πρό­σω­ποι των Δή­μων Πα­τρέ­ων, Ε­ρι­νε­ού  και ο αρ­μό­διος α­ντι­δή­μαρ­χος Α­κρά­τας κα­θώς και υ­πη­ρε­σιακοί πα­ρά­γο­ντες της Νο­μαρ­χί­ας Α­χα­ΐ­ας. 
Η σύ­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με α­φορ­μή τις πρω­το­βου­λί­ες που α­να­λαμ­βά­νει το προ­σε­χές χρο­νι­κό διά­στη­μα η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας  και α­φορούν τη διά­βρω­ση των α­κτών που προ­έρ­χε­ται, α­φε­νός α­πό τις αν­θρώ­πι­νες πα­ρεμβά­σεις κι α­φε­τέ­ρου, α­πό τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να (αύ­ξη­ση θερ­μο­κρα­σί­ας του πλα­νή­τη) τα ο­ποί­α στο μέλ­λον θα ε­ντα­θούν, ό­πως υ­πο­στη­ρί­ζει η πα­γκό­σμια ε­πιστη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα. «Η Α­χα­ΐ­α ο­φεί­λει να προ­ε­τοι­μα­στεί και έ­γκαι­ρα να λά­βει μέ­τρα στο πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών μας, α­φού αυ­τή κυ­μαί­νε­ται σή­με­ρα α­πό 50 έ­ως 150 μέ­τρα στα ό­ρια του νο­μού μας, με αυ­ξη­τι­κές μά­λι­στα τά­σεις.
Βρι­σκό­μα­στε ή­δη στο κόκ­κι­νο, κα­τά τους ε­πι­στή­μο­νες», υ­πο­στή­ρι­ξε ο κ. Κα­τσι­κό­που­λος  και α­να­κοί­νω­σε την α­πό­φα­ση της Νο­μαρ­χί­ας Α­χα­ΐ­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση, του­λά­χι­στον δυο, ε­πι­στη­μο­νι­κών η­με­ρί­δων, με τη συμ­με­το­χή ε­πι­στη­μό­νων κύ­ρους, με την πρώ­τη να πραγ­μα­το­ποιεί­ται προς το τέ­λος Μα­ΐ­ου. Κα­τά τις η­με­ρί­δες αυ­τές θα λη­φθούν υ­πό­ψη ό­λες οι υ­πάρ­χου­σες με­λέ­τες για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του φαι­νο­μέ­νου, ε­νώ εί­ναι προσ­δο­κώ­με­νο πως οι ε­πι­στή­μονες θα κα­τα­λή­ξουν στο κα­ταλ­λη­λό­τε­ρο  μο­ντέ­λο δρά­σης για την ε­ξά­λει­ψη της διά­βρω­σης, που α­πει­λεί ο­λό­κλη­ρους οι­κι­σμούς, δρό­μους  αλ­λά και πε­ριουσί­ες πο­λι­τών. Οι Δή­μαρ­χοι με την σει­ρά τους ζή­τη­σαν να τε­θεί, στις ει­δι­κές αυ­τές ε­πι­στη­μο­νι­κές η­με­ρί­δες, το πρό­βλη­μα του μη κα­θο­ρι­σμού, μέ­χρι και σήμε­ρα, των πα­ρα­λιών και του αι­για­λού, κά­τι που δυ­σκο­λεύ­ει την κα­τα­πο­λέ­μηση του φαι­νο­μέ­νου, ε­νώ ε­ξή­ραν την πρω­το­βου­λί­α της Νο­μαρ­χί­ας για την ε­πί­λυση ε­νός προ­βλή­μα­τος, που α­παι­τεί συ­νο­λι­κή δρά­ση για την α­ντι­με­τώ­πι­σή του.
Αι­γεί­ρα: “Ου­δε­μί­α αρ­μο­διό­τη­τα ε­πί του θέ­μα­τος” (όχι θα σκάσουνε με τα ρομαντικά προβληματάκια των "αδιάφορων" Αιγειρατών!)Το πρό­βλη­μα, ήρ­θε και στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας κα­τά την πρώτη συ­ζή­τη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού (κα­τα­ψή­φι­ση), ό­ταν ο α­ντι­πο­λί­τευ­ση διά του Πάν. Γιαν­νού­λη ζή­τη­σε να μπει κον­δύ­λι 50.000 Ευ­ρώ για α­ντι­δια­βρω­τική με­λέ­τη τής πα­ρα­λια­κής Αι­γεί­ρας. Ο Δή­μαρ­χος Δημ. Μυ­λω­νάς α­πή­ντη­σε ό­τι υ­πάρ­χει με­λέ­τη τής Νο­μαρ­χί­ας α­πό το 1995 που έ­κα­νε το Πα­νε­πι­στή­μιο της Πά­τρας και η ο­ποί­α προ­βλέ­πει υ­πο­θα­λάσ­σια τοι­χί­α α­ντιστή­ρι­ξης ε­νώ τό­νι­σε ό­τι δεν εί­ναι στη δι­καιο­δο­σί­α του Δή­μου η κα­τα­σκευ­ή τέ­τοιων έρ­γων.
Ο «Φ» ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό το δε­δο­μέ­νο α­πευ­θύν­θη­κε στις 27 Μαρ­τί­ου στον αρ­μό­διο Α­ντι­νο­μάρ­χη κ. Αγ­γε­λό­που­λο, ζη­τώ­ντας α­πα­ντή­σεις στα πα­ρακά­τω ε­ρω­τή­μα­τα: «Υ­πάρ­χει στη Νο­μαρ­χί­α ε­γκε­κρι­μέ­νη με­λέτη που α­φο­ρά τις α­κτές στην Αι­γεί­ρα και την Α­κρά­τα; Ε­άν ΝΑΙ τι αυ­τή πε­ρι­λαμ­βά­νει; Ε­άν Ο­ΧΙ ποιος εί­ναι ο αρ­μό­διος φο­ρέας εκ­πό­νη­σης;
Εί­ναι αρ­μο­διό­τη­τα της Ν.Α. η προ­ώ­θη­ση των με­λε­τών αυ­τών για υ­λο­ποί­η­ση; Ε­άν ΝΑΙ για­τί το Υ­ΠΕ­ΧΩ προ­ώ­θη­σε μό­νο αυ­τή του Δή­μου Α­κρά­τας;».
Δυ­στυ­χώς, ό­μως, 11 μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα και ε­νώ η ε­φη­με­ρί­δα βρί­σκε­ται στο στά­διο ε­κτύ­πω­σης ου­δε­μί­α α­πά­ντη­ση έ­χου­με λά­βει.
Πα­ράλ­λη­λα, ό­ποιος α­να­τρέ­ξει στο η­λε­κτρο­νι­κό αρ­χείο ει­δή­σε­ων της ε­φη­μερί­δας μας http://froyros.blogspot.com θα βρει στην αρ­θρογρα­φί­α του Φε­βρουα­ρί­ου 1997 και το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νό μας:
“Ει­δι­κό­τερα στην Αι­γιά­λεια το πρό­βλη­μα ε­πι­τά­θη­κε με­τά τον σει­σμό του Αι­γί­ου και το πα­λιρ­ροια­κό κύ­μα της Πρω­το­χρο­νιάς του ’96. Η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χαΐ­ας ζή­τη­σε α­πό το Ερ­γα­στή­ριο θα­λάσ­σιας Γε­ω­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Πά­τρας την εκ­πό­νη­ση με­λέ­της. Οι έ­ρευ­νες ε­κτεί­νο­νται α­πό τα Νι­κο­λέ­ϊ­κα έ­ως την Αι­γεί­ρα και πε­ρι­λαμ­βά­νουν μια σει­ρά γε­ω­τρή­σε­ων στον θα­λάσ­σιο χώ­ρο. Ο κα­θη­γη­τής κ. Φε­ρε­ντί­νος σε πα­λαιό­τε­ρες δη­λώ­σεις του στον το­πι­κό τύ­πο επι­ση­μαί­νει την δι­καιο­λο­γη­μέ­νη α­νη­συ­χί­α των κα­τοί­κων πα­ρα­λια­κών πε­ριοχών και ε­κτι­μά ό­τι η κα­τα­σκευ­ή προ­βό­λων (μπα­στου­νιών), που ζη­τούν Πρό­ε­δροι πα­ρα­λια­κών κοι­νο­τή­των, θα ε­πι­φέ­ρουν λά­θος α­πο­τε­λέ­σμα­τα δη­μιουρ­γώ­ντας προ­βλή­μα­τα στις α­πέ­να­ντι α­κτές.”
Για μια α­κό­μα φο­ρά, λοι­πόν, ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται πλή­ρως ο «Φ», α­φού δώ­δε­κα χρό­νια πριν εί­χε κα­τα­γρά­ψει και για με­λέ­τες που πο­τέ δεν προ­χώ­ρη­σαν και για ε­πι­στη­μο­νι­κές «α­πα­γο­ρεύ­σεις» μπα­στου­νιών, πράγ­μα­τα που δεν τη­ρή­θηκαν πο­τέ και α­πό κα­νέ­ναν…
 Πολιτικό σταυρόλεξο για «δυνατούς λύτες» οι δύο συνεδριάσεις για τον Προϋπολογισμό…
Καταψηφίστηκε, διορθώθηκε, επανήλθε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με απόντα τον Δήμαρχο 
Το ζή­σα­με και αυ­τό στην Αιγεί­ρα. Μπή­κε ο Α­πρί­λης και τό­τε μό­νο α­πό­κτη­σε προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό ο Δή­μος, αλ­λά το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο εί­ναι η κα­τα­ψή­φι­σή του στη συ­νε­δρί­α­ση της 20ής Μαρ­τί­ου - γε­γο­νός που ί­σως εί­ναι α­πό τα μο­να­δι­κά στην πο­λι­τι­κή πρα­κτι­κή των ελ­λη­νι­κών Ορ­γα­νι­σμών Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης. Πά­ντο­τε δηλ. ο συν­δυα­σμός τής Πλειο­ψη­φί­ας ει­σα­γά­γει και ψη­φί­ζει τον ε­τή­σιο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και σχε­δόν πά­ντο­τε η α­ντι­πο­λί­τευ­ση τον κα­τα­ψη­φί­ζει εν μέ­ρει ή στο σύ­νο­λό του.
Δύ­ο συ­νε­δριά­σεις λοι­πόν χρειά­στη­καν προ­κει­μέ­νου ο Δή­μος να α­πο­κτή­σει προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για το 2009, και κα­τά τη τε­τρά­ω­ρη σχε­δόν συ­νο­λι­κή διάρ­κεια των ο­ποί­ων λέ­χτη­καν αρ­κε­τά α­πό ό­λες τις πλευ­ρές για των κα­τα­γρα­φή των ο­ποί­ων α­παι­τού­νται πολ­λές σε­λί­δες.
Οι ή­πιοι τό­νοι, αλ­λά με αιχ­μη­ρές φρά­σεις και έντο­να φορ­τι­σμέ­νη η πε­ρι­ρέ­ου­σα ατμό­σφαι­ρα με­τα­ξύ των συμ­βού­λων, εί­ναι μια πρώ­τη κα­τα­γρα­φή ε­ντυ­πώ­σε­ων.
Κα­τά την συ­νε­δρί­α­ση της 20ης Μαρ­τί­ου ο αρ­χη­γός της α­ντι­πολί­τευ­σης Πά­νος Γιαν­νού­λης κα­τέ­θε­σε πρό­τα­ση να προ­στε­θούν ο­ρι­σμέ­να έρ­γα και να α­φαι­ρε­θούν διά­φο­ροι κω­δι­κοί α­πό τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό με κύ­ριο βά­ρος σε αυ­τούς που α­φο­ρούν τον ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας με αι­τιο­λο­γι­κό την πο­λυ­μέ­τω­πη ε­πί­θε­ση που δέ­χε­ται η Αι­γεί­ρα για να δε­χθεί τα σκου­πί­δια της 3ης ε­νό­τη­τας (Αι­γί­ου κλπ).
Ο Δή­μαρ­χος τό­νι­σε ό­τι τα κον­δύ­λια για το ΧΥΤΑ πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στις συμ­βα­τι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις του Δή­μου και σε κα­μί­α περί­πτω­ση δεν μπο­ρούν να α­φαι­ρε­θούν.
Α­πό την πλευ­ρά τής πλειο­ψη­φί­ας τό­σο ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Άγ­γε­λος Κούρ­της ό­σο και ο Πρό­ε­δρος του Δ.Σ. Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος ζή­τη­σαν α­πό το σώ­μα να κά­νει δε­κτές τις τρο­πο­ποι­ή­σεις που ζη­τά η Α­ντι­πο­λί­τευ­ση και κυ­ρί­ως αυ­τές για τον ΧΥ­ΤΑ, ε­νώ στη δια­φαι­νό­με­νη κα­τα­ψή­φι­ση α­πό την πλειο­ψη­φί­α των πα­ρό­ντων Συμ­βού­λων πρό­τει­ναν να υπάρ­ξει ολι­γο­ή­με­ρη δια­κο­πή τής συ­νε­δρί­α­σης ώ­στε να γί­νουν ο­ρι­σμέ­νες διορ­θώσεις και να ψη­φι­στεί για πρώ­τη φο­ρά ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του Δή­μου με τη με­γαλύ­τε­ρη δυ­να­τή συ­ναί­νε­ση.
Κά­τι τέ­τοιο ό­μως δεν έ­γι­νε α­πο­δε­κτό και έ­τσι κατά τη δια­δι­κα­σί­α της ψη­φο­φο­ρί­ας, τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό κα­τα­ψή­φι­σαν ε­πτά σύμ­βου­λοι (Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος, Άγ­γε­λος Κούρ­της, Πά­νος Γιαν­νού­λης, Α­θη­νά Οι­κο­νό­μου, Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος, Πά­νος Δη­μό­που­λος, Χρή­στος Ρό­ζος). Υ­πέρ ψή­φησαν πέ­ντε σύμ­βου­λοι (Φά­νης Νι­κο­λά­ου, Πά­νος Κα­ρα­μπά­σης, Σω­τή­ρης Δια­μα­ντόπου­λος, Βα­σί­λης Το­μα­ράς, Σπύ­ρος Σπυ­ρό­που­λος) και έ­νας (Γιώρ­γος Κορ­δού­λης) δή­λω­σε ό­τι ψη­φί­ζει τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό αλ­λά και τα έρ­γα που προ­τεί­νει ο Πάνος Γιαν­νού­λης.
Την Δευ­τέ­ρα 6 Α­πρι­λί­ου ήρ­θε σε νέ­α συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου η ψή­φι­ση του διορ­θω­μέ­νου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού κα­τά την ο­ποί­α δεν προ­σήλ­θε ο Δήμαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς και ή­σαν α­πό­ντες δύ­ο Σύμ­βου­λοι της πλειο­ψη­φί­ας (Γιώρ­γος Κορ­δού­λης, Σπύ­ρος Σπυ­ρό­που­λος).
Στη συ­ζή­τη­ση που προ­η­γή­θη­κε έ­γι­ναν αρ­κε­τοί λε­κτι­κοί δια­ξι­φι­σμοί και αιχ­μη­ρές βο­λές με­τα­ξύ των συμ­βού­λων της πλειο­ψη­φί­ας, Λυ­με­ρό­που­λου - Κούρ­τη α­πό τη μί­α πλευ­ρά, Δια­μα­ντό­που­λου - Το­μα­ρά και λοι­πών α­πό την άλ­λη που ε­ξέ­φρα­ζαν τη δια­φω­νί­α τους για τους χειρισμούς που έ­γι­ναν στο θέμα του προ­ϋ­πολο­γι­σμού.
Η τε­λι­κή ψή­φι­ση του “διορ­θω­μέ­νου” προ­ϋ­πολο­γι­σμού εί­χε ως ε­ξής: Υ­περ: Φά­νης Νι­κο­λά­ου, Σω­τή­ρης Δια­μα­ντό­που­λος, Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος, Άγ­γε­λος Κούρ­της, Πά­νος Γιαν­νού­λης, Α­θη­νά Οι­κο­νό­μου, Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος, Πάνος Δη­μό­που­λος, Χρή­στος Ρό­ζος. Λευ­κό: Πά­νος Κα­ρα­μπά­σης, Βα­σί­λης Το­μα­ράς.