6.2.12

Καρέ - καρέ το χρονικό "βιβλικών" καταστροφών στην Αιγείρα!!!

9-2-2012 προσπάθειες απομάκρυνσης
 λάσπης από τούς κεντρικούς δρόμους...
6-2-2012 Μέ­τω­πο Κριός
(ώ­ρα 5-6 μμ) Η συ­νε­χής και έ­ντο­νη βρο­χό­πτω­ση α­πό νω­ρίς το με­ση­μέ­ρι μέ­χρι αρ­γά το α­πό­γευ­μα της 6ης Φε­βρουα­ρί­ου 2012, εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα να βρε­θεί πά­νω α­πό τα ό­ρια της υ­περ­χεί­λι­σης ο Κριός, στο ύ­ψος τής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γέ­φυ­ρας και να δια­κο­πεί η κυ­κλο­φο­ρί­α των ο­χη­μά­των στην 17η Ε­παρ­χια­κή Ο­δό.
  Λί­γο αρ­γό­τε­ρα  μη­χα­νή­μα­τα Κα­τα­σκεύ­α­σαν χω­μά­τι­νη τά­φρο στον Κριό για να προ­στα­τευ­τεί ο οι­κι­σμός Οι­κο­νο­με­ϊ­κων και α­πο­κα­τα­στά­θη­κε η κυ­κλο­φο­ρί­α. Κα­το­λι­σθή­σεις στο Πα­λιό­κα­στρο...
Μέ­τω­πο Θο­λο­πό­τα­μος (το κα­τα­στρο­φι­κό)
Α­πό νω­ρίς το α­πό­γευ­μα μη­χα­νή­μα­τα τής κα­τα­σκευά­στριας των έρ­γων (σι­δη­ρο­δρό­μου) στον Θο­λο­πο­τά­μο ε­πι­χεί­ρη­σαν πα­ρεμ­βά­σεις, ώ­στε να ε­λα­χι­στο­ποι­ή­σουν τυ­χόν ζη­μιές στα εν ε­ξε­λί­ξει έρ­γα ε­γκι­βω­τι­σμού τού χει­μάρ­ρου αυ­τού (Φυ­σι­κά ή­ταν πο­λύ αρ­γά για ο­τι­δή­πο­τε..!).
(ώ­ρα 6-9 μμ) Ξε­χεί­λι­σε ο Θο­λο­πό­τα­μος....  Α­τε­λεί­ω­το μπο­τι­λιά­ρι­σμα στην Πα­λαιά Ε­θνι­κή με­τα­ξύ Α­γί­ου Πα­ντε­λε­ή­μο­να και Κρα­θί­ου, που για αρ­κε­τές ώ­ρες  πα­ρέ­μει­νε κλει­στή. Κα­τέρ­ρευ­σε τμή­μα της ο­δού α­να­το­λι­κά του πο­τα­μού... Δια­κο­πή υ­δρο­δό­τη­σης.
Με­γά­λες Δυ­νά­μεις της πυ­ρο­σβε­στι­κής, της α­στυ­νο­μί­ας, μη­χα­νή­μα­τα, συ­νέ­βα­λαν στον α­πε­γκλω­βι­σμό α­τό­μων μέ­σα α­πό πλη­μυ­ρι­σμέ­νες οι­κί­ες. Ευ­τύ­χη­μα εί­ναι ό­τι δεν υ­πήρ­ξαν θύ­μα­τα! Με­γά­λοι ό­γκοι νε­ρού κά­λυ­ψαν ό­λους τού δρό­μους με­τα­τρέ­πο­ντάς τους σε ορ­μη­τι­κούς χεί­μαρ­ρους. Ό­λα τα πα­ρα­κεί­με­να σπί­τια υ­πό­γεια πλημ­μύ­ρι­σαν.
Μέ­τω­πο 18ης Επαρχιακής­, Ο­δού
(ώ­ρα 8-10) Έ­νας ε­πι­κίν­δυ­νος χεί­μαρ­ρος με­τα­τρά­πη­κε η κα­τη­φό­ρα του δρό­μου των μαρ­μά­ρων ο ο­ποί­ος “ε­κτο­νώ­θη­κε” πλη­μυ­ρί­ζο­ντας αρ­κε­τές οι­κί­ες με­τα­ξύ πα­λαιάς Ε­θνι­κής και σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής (πέ­ριξ τού Α­γί­ου Παν­ρε­λε­ή­μο­να_.  Σο­βα­ρές ζη­μιές στο Νε­κρο­τα­φεί­ο Αι­γεί­ρας. Έ­πε­σε τμή­μα τής μάν­δρας και πα­ρα­σύρ­θη­καν μνή­μα­τα! 
Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή τής υπερ­χεί­λι­σης του Θο­λο­πό­τα­μου, οι υ­πη­ρε­σί­ες Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας τής Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, οι α­ντί­στοι­χες του Δή­μου Αι­για­λεί­ας με τα μη­χα­νή­μα­τα και βυ­τί­α τού Δή­μου αλ­λά και μι­σθω­μέ­να, ξε­κί­νη­σαν τη μά­χη ώ­στε να πε­ριο­ρι­στούν ό­σον το δυ­να­τόν οι ζη­μιές α­πό  τα νε­ρά που “έ­πνι­ξαν” στην κυ­ριο­λε­ξί­α δε­κά­δες οι­κί­ες και οι­κό­πε­δα σε με­γά­λο τμή­μα τής δυ­τι­κής πλευ­ράς τής Αι­γεί­ρας. Πα­ρό­ντες, α­πό την αρ­χή ο το­πι­κός Α­ντι­δή­μαρ­χος Γιάν­νης Πα­να­γιω­τό­που­λος, ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος. ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος (υ­πεύ­θυ­νος πο­λι­τι­κής προ­στα­σί­ας τού Δή­μου) Βα­σί­λης Φι­λιπ­πό­που­λος κ.π.α.  
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας: Διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης για κάθε νοικοκυριό
Σε απόφαση οκτώ σημείων, μεταξύ των οποίων η διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης για κάθε νοικοκυριό, αγροτική εκμετάλλευση ή επιχείρηση που επλήγησαν από τις πλημμύρες των προηγούμενων ημερών, κατέληξε στην έκτακτη συνεδρίαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ύστερα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.
Πάτρα,  9 Φεβρουαρίου 2012
Για την Αχαΐα ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στην ευθύνη που φαίνεται να έχει το έργο της ΕΡΓΟΣΕ για τις πλημμύρες στην περιοχή της Αιγείρας (κατέρρευσε ξυλότυπος κατασκευή «φράζοντας» τα νερά του χειμάρρου Θολοπόταμου) ενώ για την κατολίσθηση στην Πατρών – Κορίνθου τόνισε ότι «αυτά συμβαίνουν όταν τα έργα μένουν ημιτελή και εγκαταλελειμμένα».
 Αναλυτικότερη περιγραφή των ενεργειών που έγιναν από την Περιφέρεια έκαναν στις τοποθετήσεις τους οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας.  
Οι σοβαρές ζημιές στο νεκροταφείο 
Αυτοψία τής Προέδρου Κοινότητας
 Αιγείρας, Αθηνάς Οικονόμου
Παρεμβάσεις υπήρξαν από τους Δημάρχους Πύργου Μάκη Παρασκεύοπουλο, Ήλιδας Γιάννη Λυμπέρη, Ανδραβίδας –Κυλλήνης Δημήτρη Αρβανίτη, Δυτικής Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο (υπεύθυνο πολιτικής προστασίας τού Δήμου) Βασίλη. Φιλιππόπουλο.

Στην απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε οι πληγείσες περιοχές να κηρυχθούν θεομηνιόπληκτες.
Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο «διεκδικεί την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στις περιουσίες των πληγέντων όπως κατοικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, αποθήκες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θερμοκήπια, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και ζητεί την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών που επλήγησαν».


Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας για τις καταστροφές στο Θολοπόταμο
Μετά τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2012 και τις τεράστιες καταστροφές που αυτές προξένησαν σε όλο σχεδόν το Δήμο μας, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
… Απέστειλε έγγραφο προς την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για να λάβει κατεπειγόντως τα αναγκαία μέτρα στα υπό εκτέλεση έργα και ιδίως στην περιοχή του «Θολοπόταμου» της Αιγείρας και του Μεγανίτη στο Αίγιο. Στα σημεία αυτά, και ιδιαίτερα στο πρώτο, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Ήδη από τις 27-9-2011 από τον Δήμο μας είχε σταλεί έγγραφο στην ΕΡΓΟΣΕ (με κοινοποίηση στην Μηχανική Α.Ε.), με το οποίο είχε τονιστεί ο μεγάλος κίνδυνος υπερχείλισης του «Θολοπόταμου» λόγω και των εκεί εκτελούμενων εργασιών. Παρά ταύτα ουδέν μέτρο ελήφθη για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους. 
τα έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γέφυρας και εγκιβωτισμού τού Θολοπόταμου