15.2.12

15-2-2012: Η Οικιακή κομποστοποίηση - διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή

“Κάνε το όπως η Φύση”
Υλοποίηση Ημερίδας για τους δημότες της Ακράτας
Το Κέ­ντρο Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής Εκ­παί­δευ­σης Κλει­το­ρί­ας - Α­κρά­τας στα πλαί­σια των φε­τι­νών προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων δρα­στη­ριο­τή­των τουκαι ύ­στε­ρα α­πό αί­τη­μα της Κοι­νό­τη­τας Α­κρά­τας του Δή­μου Αι­για­λεί­ας διορ­γά­νω­σε την Τε­τάρ­τη 15 Φε­βρουα­ρί­ου 2012, α­πό τις 17.00 έ­ως και τις 21.00, στις ε­γκα­τα­στά­σεις του ΚΠΕ στην Α­κρά­τα, με θέ­μα την οι­κια­κή κο­μπο­στο­ποί­η­ση.
Πα­ρά την έ­ντο­νη κα­κο­και­ρί­α, Ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή η συμ­με­το­χή του κοι­νού, κα­θώς και η εκ­προ­σώ­πη­ση της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής {οι Α­ντι­δή­μαρ­χοι: Γιάν­νης Πα­να­γιω­τό­που­λος (Αι­γεί­ρας-Α­κρά­τας), Λε­ω­νί­δας Μαυ­ρου­δής (Διοί­κη­σης), Α­ντώ­νης Πα­λαιο­λό­γου (τε­χνι­κών), Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι, Πρό­ε­δροι το­πι­κών Κοι­νο­τή­των, εκ­πρό­σω­ποι το­πι­κών φο­ρέ­ων και ο­κο­λο­γι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων κ.λ.π.
Σκο­πός της η­με­ρί­δας ή­ταν η ε­νη­μέ­ρω­ση  και ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των δη­μο­τών μας για  μια κα­λύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ζω­ής και η ε­νερ­γή συμ­βο­λή τους στην α­νά­πτυ­ξη μιας  κα­λύ­τε­ρης σχέ­σης  με το πε­ρι­βάλ­λον που ζουνμέ­σα α­πό τις κα­θη­με­ρι­νές τους συ­νή­θειες.
Κα­θώςΗ εν­θάρ­ρυν­ση της ά­με­σης ε­μπλο­κής των δη­μο­τών στη δια­δι­κα­σί­α της δια­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των με δια­λο­γή στην πη­γή, μέ­σα α­πό μια συ­στη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια ε­νη­μέ­ρω­σης και εκ­παί­δευ­σης.
Η α­νά­δει­ξη του οι­κο­νο­μι­κού και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κού ο­φέ­λους α­πό την μεί­ω­ση του ό­γκου των α­πορ­ριμ­μά­των  με την οι­κια­κή κο­μπο­στο­ποί­η­ση.
Στο σχε­δια­σμό και υ­λο­ποί­η­ση ο­λο­κλη­ρω­μέ­νων προ­γραμ­μά­των  οι­κια­κής κο­μπο­στο­ποί­η­σης σε ε­πί­πε­δο το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και το­πι­κών συλ­λό­γων με την α­νά­πτυ­ξη συ­νερ­γα­σιών με­τα­ξύ των φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής.
Ά­κρως εν­δια­φέ­ρου­σες οι Ει­ση­γή­σεις α­πό ει­δι­κευ­μέ­νους ε­πι­στή­μο­νες και α­πό το­πι­κούς φο­ρείς που θα α­φο­ρούν την ε­ναλ­λα­κτι­κή δια­χεί­ρι­ση ορ­γα­νι­κών α­πο­βλή­των, την α­νά­δει­ξη του προ­βλή­μα­τος στην πε­ριο­χή, την α­νά­γκη εκ­παί­δευ­σης και ε­νη­μέ­ρω­σης, την έκ­φρα­ση των α­πό­ψε­ων των φο­ρέ­ων της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας και της κα­τά­θε­σης των προ­τά­σε­ών τους για το θέ­μα.
Ε­ντυ­πω­σια­κά και τα  Ερ­γα­στή­ρια με ε­πί­δει­ξη χρή­σης τριμ­μα­το­ποι­η­τή (pelletizer) για δια­χεί­ρι­ση υ­πο­λοί­πων α­πό κλα­δέ­μα­τα κή­πων σε οι­κια­κό ε­πί­πε­δο και ε­πί­δει­ξη δια­χω­ρι­σμού ορ­γα­νι­κών υ­λι­κών α­πό οι­κια­κή χρή­ση με δια­λο­γή στην πη­γή.   
Οι δα­πά­νες της η­με­ρί­δας κα­λύ­φθη­καν α­πό το ΚΠΕ Κλει­το­ρί­ας - Α­κρά­τας στο πλαί­σιο του ε­πι­χει­ρη­σια­κού προ­γράμ­μα­τοςΕκ­παί­δευ­ση και δια βί­ου μά­θη­σητου Ε­ΣΠΑ
Ο­μι­λη­τές και θέ­μα­τα της η­με­ρί­δας
Σκο­πο­θε­σί­α - στο­χο­θε­σί­α η­με­ρί­δας. Πα­ρου­σί­α­ση του ΚΠΕ Κλει­το­ρί­ας - Α­κρά­τας και των δρά­σε­ών τουΜο­σχό­που­λος Χα­ρί­λα­ος, Βιο­λό­γος Msc, Υ­πεύ­θυ­νος ΚΠΕ Κλει­το­ρί­ας, Κι­ζή­λου Κων/να Δα­σκά­λα - Νη­πια­γω­γός, Μέ­λος Π.Ο. ΚΠΕ, Κούρ­τη Ιω­άν­να Νη­πια­γω­γός, Μέ­λος Π.Ο. ΚΠΕ
Α­νά­δει­ξη του προ­βλή­μα­τος της δια­χεί­ρι­σης των οι­κια­κών α­πορ­ριμ­μά­των στην πε­ριο­χήΜα­ρί­α Καρ­ρά, Χη­μι­κός, πρό­ε­δρος Κοι­νό­τη­τας Α­κρά­τας
 “Τα δε­δο­μέ­να που υ­πάρ­χουν μέ­χρι σή­με­ρα στο Δή­μο Αι­για­λεί­ας γύ­ρω α­πό το θέ­μα της α­να­κύ­κλω­σης και της κο­μπο­στο­ποί­η­σηςΝτί­νος Λά­φης, Γε­ω­πό­νος, Πρό­ε­δρος Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής Δρά­σης για την Αι­για­λεί­αΊ­ρι­δα
Ε­ναλ­λα­κτι­κή δια­χεί­ρι­ση ορ­γα­νι­κών α­πο­βλή­των - οι­κια­κή κο­μπο­στο­ποί­η­σηΧω­μα­τί­δης  Δη­μή­τρης,   Msc  Μη­χα­νι­κός   Πε­ρι­βάλ­λο­ντος
Δεν υ­πάρ­χει δια­χεί­ρι­ση χω­ρίς εκ­παί­δευ­ση- ε­νη­μέ­ρω­σηΚώ­στας Πα­πα­κων­στα­ντί­νου, Δά­σκα­λος, Msc Οι­κο­λό­γος, Περ/κός Σύμ­βου­λος Δυτ. Ελ­λά­δας.
Ερ­γα­στή­ριο με ε­πί­δει­ξη θρυμ­μα­τι­σμού οι­κια­κών κλα­δε­μά­των Βε­ρέτ­τας Πέ­τρος, Μη­χα­νο­λό­γος Μη­χα­νι­κός, Υ­φη­γη­τής Πο­λυ­τε­χνεί­ου Λω­ζά­νης  Ελ­βε­τί­ας
Ερ­γα­στή­ριο με ε­πί­δει­ξη δια­λο­γής οι­κια­κών α­πορ­ριμ­μά­των στην πη­γή και ε­πί­δει­ξη οι­κια­κής κο­μπο­στο­ποί­η­σης σε κο­μπο­στο­ποι­η­τή του ΚΠΕ Χω­μα­τί­δης  Δη­μή­τρης,  Msc  Μη­χα­νι­κός   Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Κώ­στας Πα­πα­κων­στα­ντί­νου, Δά­σκα­λος, Msc Οι­κο­λό­γος, Περ/κός Σύμ­βου­λος Δυτ. Ελ­λά­δας.