ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

15 Φεβ 2012

15-2-2012: Η Οικιακή κομποστοποίηση - διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή

“Κάνε το όπως η Φύση”
Υλοποίηση Ημερίδας για τους δημότες της Ακράτας
Το Κέ­ντρο Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής Εκ­παί­δευ­σης Κλει­το­ρί­ας - Α­κρά­τας στα πλαί­σια των φε­τι­νών προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων δρα­στη­ριο­τή­των τουκαι ύ­στε­ρα α­πό αί­τη­μα της Κοι­νό­τη­τας Α­κρά­τας του Δή­μου Αι­για­λεί­ας διορ­γά­νω­σε την Τε­τάρ­τη 15 Φε­βρουα­ρί­ου 2012, α­πό τις 17.00 έ­ως και τις 21.00, στις ε­γκα­τα­στά­σεις του ΚΠΕ στην Α­κρά­τα, με θέ­μα την οι­κια­κή κο­μπο­στο­ποί­η­ση.
Πα­ρά την έ­ντο­νη κα­κο­και­ρί­α, Ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή η συμ­με­το­χή του κοι­νού, κα­θώς και η εκ­προ­σώ­πη­ση της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής {οι Α­ντι­δή­μαρ­χοι: Γιάν­νης Πα­να­γιω­τό­που­λος (Αι­γεί­ρας-Α­κρά­τας), Λε­ω­νί­δας Μαυ­ρου­δής (Διοί­κη­σης), Α­ντώ­νης Πα­λαιο­λό­γου (τε­χνι­κών), Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι, Πρό­ε­δροι το­πι­κών Κοι­νο­τή­των, εκ­πρό­σω­ποι το­πι­κών φο­ρέ­ων και ο­κο­λο­γι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων κ.λ.π.
Σκο­πός της η­με­ρί­δας ή­ταν η ε­νη­μέ­ρω­ση  και ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των δη­μο­τών μας για  μια κα­λύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ζω­ής και η ε­νερ­γή συμ­βο­λή τους στην α­νά­πτυ­ξη μιας  κα­λύ­τε­ρης σχέ­σης  με το πε­ρι­βάλ­λον που ζουνμέ­σα α­πό τις κα­θη­με­ρι­νές τους συ­νή­θειες.
Κα­θώςΗ εν­θάρ­ρυν­ση της ά­με­σης ε­μπλο­κής των δη­μο­τών στη δια­δι­κα­σί­α της δια­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των με δια­λο­γή στην πη­γή, μέ­σα α­πό μια συ­στη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια ε­νη­μέ­ρω­σης και εκ­παί­δευ­σης.
Η α­νά­δει­ξη του οι­κο­νο­μι­κού και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κού ο­φέ­λους α­πό την μεί­ω­ση του ό­γκου των α­πορ­ριμ­μά­των  με την οι­κια­κή κο­μπο­στο­ποί­η­ση.
Στο σχε­δια­σμό και υ­λο­ποί­η­ση ο­λο­κλη­ρω­μέ­νων προ­γραμ­μά­των  οι­κια­κής κο­μπο­στο­ποί­η­σης σε ε­πί­πε­δο το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και το­πι­κών συλ­λό­γων με την α­νά­πτυ­ξη συ­νερ­γα­σιών με­τα­ξύ των φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής.
Ά­κρως εν­δια­φέ­ρου­σες οι Ει­ση­γή­σεις α­πό ει­δι­κευ­μέ­νους ε­πι­στή­μο­νες και α­πό το­πι­κούς φο­ρείς που θα α­φο­ρούν την ε­ναλ­λα­κτι­κή δια­χεί­ρι­ση ορ­γα­νι­κών α­πο­βλή­των, την α­νά­δει­ξη του προ­βλή­μα­τος στην πε­ριο­χή, την α­νά­γκη εκ­παί­δευ­σης και ε­νη­μέ­ρω­σης, την έκ­φρα­ση των α­πό­ψε­ων των φο­ρέ­ων της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας και της κα­τά­θε­σης των προ­τά­σε­ών τους για το θέ­μα.
Ε­ντυ­πω­σια­κά και τα  Ερ­γα­στή­ρια με ε­πί­δει­ξη χρή­σης τριμ­μα­το­ποι­η­τή (pelletizer) για δια­χεί­ρι­ση υ­πο­λοί­πων α­πό κλα­δέ­μα­τα κή­πων σε οι­κια­κό ε­πί­πε­δο και ε­πί­δει­ξη δια­χω­ρι­σμού ορ­γα­νι­κών υ­λι­κών α­πό οι­κια­κή χρή­ση με δια­λο­γή στην πη­γή.   
Οι δα­πά­νες της η­με­ρί­δας κα­λύ­φθη­καν α­πό το ΚΠΕ Κλει­το­ρί­ας - Α­κρά­τας στο πλαί­σιο του ε­πι­χει­ρη­σια­κού προ­γράμ­μα­τοςΕκ­παί­δευ­ση και δια βί­ου μά­θη­σητου Ε­ΣΠΑ
Ο­μι­λη­τές και θέ­μα­τα της η­με­ρί­δας
Σκο­πο­θε­σί­α - στο­χο­θε­σί­α η­με­ρί­δας. Πα­ρου­σί­α­ση του ΚΠΕ Κλει­το­ρί­ας - Α­κρά­τας και των δρά­σε­ών τουΜο­σχό­που­λος Χα­ρί­λα­ος, Βιο­λό­γος Msc, Υ­πεύ­θυ­νος ΚΠΕ Κλει­το­ρί­ας, Κι­ζή­λου Κων/να Δα­σκά­λα - Νη­πια­γω­γός, Μέ­λος Π.Ο. ΚΠΕ, Κούρ­τη Ιω­άν­να Νη­πια­γω­γός, Μέ­λος Π.Ο. ΚΠΕ
Α­νά­δει­ξη του προ­βλή­μα­τος της δια­χεί­ρι­σης των οι­κια­κών α­πορ­ριμ­μά­των στην πε­ριο­χήΜα­ρί­α Καρ­ρά, Χη­μι­κός, πρό­ε­δρος Κοι­νό­τη­τας Α­κρά­τας
 “Τα δε­δο­μέ­να που υ­πάρ­χουν μέ­χρι σή­με­ρα στο Δή­μο Αι­για­λεί­ας γύ­ρω α­πό το θέ­μα της α­να­κύ­κλω­σης και της κο­μπο­στο­ποί­η­σηςΝτί­νος Λά­φης, Γε­ω­πό­νος, Πρό­ε­δρος Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής Δρά­σης για την Αι­για­λεί­αΊ­ρι­δα
Ε­ναλ­λα­κτι­κή δια­χεί­ρι­ση ορ­γα­νι­κών α­πο­βλή­των - οι­κια­κή κο­μπο­στο­ποί­η­σηΧω­μα­τί­δης  Δη­μή­τρης,   Msc  Μη­χα­νι­κός   Πε­ρι­βάλ­λο­ντος
Δεν υ­πάρ­χει δια­χεί­ρι­ση χω­ρίς εκ­παί­δευ­ση- ε­νη­μέ­ρω­σηΚώ­στας Πα­πα­κων­στα­ντί­νου, Δά­σκα­λος, Msc Οι­κο­λό­γος, Περ/κός Σύμ­βου­λος Δυτ. Ελ­λά­δας.
Ερ­γα­στή­ριο με ε­πί­δει­ξη θρυμ­μα­τι­σμού οι­κια­κών κλα­δε­μά­των Βε­ρέτ­τας Πέ­τρος, Μη­χα­νο­λό­γος Μη­χα­νι­κός, Υ­φη­γη­τής Πο­λυ­τε­χνεί­ου Λω­ζά­νης  Ελ­βε­τί­ας
Ερ­γα­στή­ριο με ε­πί­δει­ξη δια­λο­γής οι­κια­κών α­πορ­ριμ­μά­των στην πη­γή και ε­πί­δει­ξη οι­κια­κής κο­μπο­στο­ποί­η­σης σε κο­μπο­στο­ποι­η­τή του ΚΠΕ Χω­μα­τί­δης  Δη­μή­τρης,  Msc  Μη­χα­νι­κός   Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Κώ­στας Πα­πα­κων­στα­ντί­νου, Δά­σκα­λος, Msc Οι­κο­λό­γος, Περ/κός Σύμ­βου­λος Δυτ. Ελ­λά­δας.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !