ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  17 Οκτ 2012

  «Bροχή» …αντιδιαβρωτικών στην Αιγείρα

  Γιατί αδιαφόρησαν οι πάντες μετά τη δημοσιοποίηση της “θαμμένης” και “πληρωμένης” μελέτης;
  Με 450 χιλιάδες ευρώ, θα είχαμε προστατεύσει από το 2006 την “τουριστική” ακτογραμμή της Αιγείρας…!
  Ουδόλως θα εξέπληττε τους αναγνώστες της ε­φη­με­ρί­δας μας, η δη­μο­σί­ευ­ση της ει­σή­γη­σης του Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Α­χα­ΐ­ας Γρη­γό­ρη Α­λε­ξό­που­λο προς το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος για το θέ­μα της διά­βρω­σης των α­κτών.
  Και αυ­τό για­τί α­πό τον Ιού­νιο του 2011, εί­χα­με κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα πα­ρου­σιά­σει την πο­λύ ση­μα­ντι­κή α­ντι­δια­βρω­τι­κή με­λέ­τη που εί­χε α­να­θέ­σει η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας τον Δε­κέμ­βριο του 1999 στην ε­ται­ρεί­α “ΜΑΡ­ΝΕΤ”  με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό λι­με­νι­κών έρ­γων 4.530.000 Ευ­ρώ, με­λέ­τη που ή­ταν έ­τοι­μη α­πό τον Ια­νουά­ριο του 2007…!

  Η ει­σή­γη­ση λοι­πόν του κ. Α­λε­ξό­που­λου πε­ριε­λάμ­βα­νε ο­λό­κλη­ρη ε­κεί­νη τη με­λέ­τη, που ό­πως εί­χα­με πε­ρι­γρά­ψει πριν 14 μή­νες,  ή­ταν πο­λύ “φι­λι­κή” για το θα­λάσ­σιο μέ­τω­πο της Αι­γεί­ρας - προ­έ­βλε­πε “Υ­πο­θα­λάσ­σιο τοι­χί­ο μι­σού χι­λιο­μέ­τρου πα­ράλ­λη­λα της α­κτής και σε συν­δυα­σμό με ε­μπλου­τι­σμό “μπά­ζω­μα” της α­κτής, που θα συ­γκρα­τού­σε την άμ­μο στην πα­ρα­λί­α και θα εί­χε α­πο­τέ­λε­σμα σε βά­θος δε­κα­ε­τί­ας να α­πο­κα­τα­στα­θούν τα δια­βρω­μέ­να τμή­μα­τα της αμ­μου­διάς”, με ε­κτι­μώ­με­νο κό­στος να α­νέρ­χε­ται στο “Α­ΣΤΡΟ­ΝΟ­ΜΙ­ΚΟ” πο­σό των 450 χι­λιά­δων Ευ­ρώ…!

  Και σαν να μην έ­φθα­ναν ό­λα αυ­τά, με την ει­σή­γη­ση του Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε ό­τι η με­λέ­τη για την α­κτή της Αι­γεί­ρας έ­χει ε­πι­στρα­φεί α­πό την Ει­δι­κή Υ­πη­ρε­σί­α πε­ρι­βάλ­λο­ντος του Υ­ΠΕ­ΧΩ και ό­ταν υ­λο­ποι­η­θούν τα έρ­γα σε Πλά­τα­νο και Κριο­νέ­ρι με χρο­νι­κή πρό­βλε­ψη έ­ως τον Ιού­νιο του 2016, θα προ­χω­ρή­σει με νέ­α χρη­μα­το­δό­τη­ση και η Αι­γεί­ρα...

  Το ε­ρώ­τη­μα, ό­μως, που τέ­θη­κε ε­δώ και πο­λύ και­ρό α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας προς ε­κλεγ­μέ­νους Πε­ρι­φε­ρεια­κούς και Δη­μο­τι­κούς Συμ­βού­λους, να ψά­ξουν δηλ. το για­τί “θά­φτη­κε” η εν λό­γω με­λέ­τη, δεν “άγ­γι­ξε” κα­νέ­ναν  -λες και τους ζη­τή­θη­κε να α­σχο­λη­θούν με τη διά­βρω­ση κά­ποιας πα­ρα­λί­ας …στο Ντου­μπά­ι!!!

  Φυ­σι­κά, θα α­να­μέ­νου­με μή­πως α­σχο­λη­θεί κά­ποιος και με το για­τί ε­πι­στρά­φη­κε η με­λέ­τη της Αι­γεί­ρας…
  Σε νέα μελέτη για την παραλία Αιγείρας, προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
  Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­για­λεί­ας κα­τά τη συ­νε­δρί­α­ση της 1ης Ο­κτω­βρί­ου 2012 ε­νέ­κρι­νε τη γνω­μο­δό­τη­ση στις 7-6-12  της Ε­πι­τρο­πής Δια­γω­νι­σμού (Γρα­φεί­ο Τε­χνι­κής Υ­πο­στή­ρι­ξης - πρώ­ην ΤΥΔ­Κ) για την ε­πι­λο­γή α­να­δό­χου εκ­πό­νη­σης με­λέ­της για έρ­γα προ­στα­σί­ας και α­νά­πλα­σης της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης Αι­γεί­ρας. Το ποσό που α­πο­φά­σι­σε το Δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο να εγγράψει στο φετινό προϋπολογισμό είναι 75 χιλ. Ευρώ, ενώ το συνολικό κό­στος τής με­λέ­της θα α­νέλ­θει στις 190 χι­λιά­δες Ευ­ρώ.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !