25.2.14

Πώς η Αιγείρα «έχασε» 1.500.000 Δολάρια!

Ο Νίκος Βουρνάζος δώρισε το ποσό σε Ομογενειακή Οργάνωση της Μελβούρνης…
Εδώ και αρκετές ώρες η είδηση έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας… Πρόκειται για την αναπαραγωγή αναφοράς ομογενειακών εφημερίδων της Μελβούρνης, που με διθυραμβικά σχόλια εκθειάζουν τη δωρεά «μαμούθ» του συντοπίτη μας Ελληνο-αυστραλού, Νίκου Βουρνάζου, ο οποίος πρόσφερε 1,5 εκατομμύριο δολάρια στη Μελβούρνη, για την κατασκευή πτέρυγας πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας...
Όμως, πριν παρουσιάσουμε το κείμενο της εφημερίδας «Greek Reporter”, πρέπει να θυμίσουμε, ότι πριν μερικά χρόνια ο, εκ Χρυσανθίου καταγόμενος, κ. Βουρνάζος είχε ζητήσει από τον Δήμο Αιγείρας να του δοθεί χώρος όπου θα κατασκεύαζε γηροκομείο, πράγμα που δεν έγινε και στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 έγραψε στο «Φ»:
«Την πι­κρί­α του εκ­φρά­ζει ο Νί­κος Βουρ­νά­ζος και τώ­ρα αναζη­τά χώ­ρο στην Ακρά­τα
Ο συ­μπα­τριώ­της μας Νί­κος Βουρ­νά­ζος, α­να­φε­ρό­μενος στην πρό­τα­σή του, συ­νο­δευό­με­νη α­πό ση­μα­ντι­κή οι­κο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά για δη­μιουρ­γί­α Γη­ρο­κο­μεί­ου στην Αι­γεί­ρα, εκ­φρά­ζει τη δυ­σα­ρέ­σκειά του για την «α­πό­συρ­ση προ­σφο­ράς» οι­κο­πέ­δου α­πό τον Δή­μο Αι­γεί­ρας, και α­να­ζη­τά πλέ­ον κα­τάλ­λη­λο χώ­ρο σε πε­ριο­χή του Δή­μου Α­κρά­τας.
 «Γη­ρο­κο­μεί­ο «ΦΡΟ­ΝΤΙ­ΔΑ» για η­λι­κιω­μέ­νους
Οι ε­νέρ­γειες για την ί­δρυ­ση γη­ρο­κο­μεί­ου στην Α­να­το­λι­κή Αι­γιά­λεια και δυτι­κή Κο­ριν­θί­α ξα­να­βρί­σκουν το δρό­μο τους.
Ι­στο­ρι­κό: πριν ε­νά­μι­σι χρό­νο πε­ρί­που ο γρά­φων ε­ξέ­φρα­σε την πρό­θε­σή του προς τους Δη­μάρ­χους Αι­γεί­ρας , Α­κρά­τας και Ευ­ρω­στί­νης για Ί­δρυ­ση γη­ρο­κο­μεί­ου που να κα­λύ­πτει τις α­νά­γκες των εν λό­γω πε­ριο­χών. Η πρό­τα­ση συ­νο­δεύ­τη­κε και με σε­βα­στή γρα­πτή οι­κο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά. Α­κο­λούθη­σαν κοι­νές συ­νε­δριά­σεις στις ο­ποί­ες α­πο­φα­σί­στη­καν ό­ροι συ­νερ­γα­σί­ας, συ­ντο­νι­σμού και σύ­στα­ση νο­μι­κού διοι­κη­τι­κού σώ­μα­τος.
Νο­μι­κό πρό­σω­πο: Για την α­πρό­σκο­πτη λει­τουρ­γί­α του Διοι­κητι­κού Σώ­μα­τος α­πο­φα­σί­στη­κε η δη­μιουρ­γί­α Νο­μι­κού Προ­σώ­που (Ε­ται­ρεί­α) Ι­διω­τι­κού Δι­καί­ου, μη Κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα.
Το­πο­θε­σί­α – Οι­κό­πε­δο: Το θέ­μα της το­πο­θε­σίας λύ­θη­κε αρ­χι­κά με την α­πο­δο­χή προ­σφο­ράς του Δή­μου Αι­γεί­ρας, οι­κο­πέ­δου ε­πτά στρεμ­μά­των πε­ρί­που στην πα­ρα­πο­τά­μια πε­ριο­χή Αμ­μώ­νια.
Ο δή­μος Αι­γεί­ρας πρό­σφα­τα α­πέ­συ­ρε την προ­σφο­ρά του και αυ­τή τη στιγ­μή βρι­σκό­μα­στε σε α­να­ζή­τη­ση κα­τάλ­λη­λου οι­κο­πέ­δου.
Τα βλέμ­μα­τα ό­λων μας έ­χουν στρα­φεί στην πα­ρα­πο­τά­μια πε­ριο­χή, δυ­τι­κά του Κρά­θη πο­τα­μού, ι­διο­κτη­σί­α του Δή­μου Ακρά­τας, της πρώ­ην κοι­νό­τη­τας Πο­ρο­βίτσας. Βρί­σκε­ται κο­ντά στη θά­λασ­σα, εί­ναι ε­πί­πε­δο με α­πε­ριό­ρι­στη προ­ο­πτική για ε­πέ­κτα­ση.
Ελ­πί­ζου­με να δια­τε­θεί σε εύ­θε­το χρό­νο για αυ­τό­νο­μη α­νε­ξάρ­τη­τη α­νέ­γερ­ση του εν λό­γω Γη­ρο­κο­μεί­ου.
Α­πό την α­δρά­νεια και έλ­λει­ψη εν­δια­φέ­ρο­ντος που ε­πέ­δει­ξαν κά­ποιοι δή­μοι, χά­σα­με πο­λύ­τι­μο χρό­νο. Κα­θυ­στε­ρή­σα­με ε­νά­μι­σι χρό­νο πε­ρί­που.­
Με ε­κτί­μη­ση  -  Ν. Βουρ­νά­ζος»
------------- 
25/2/2014 - Πεντέμισι χρόνια αργότερα, εφημερίδα τής Μελβούρνης γράφει:
Ένας διάσημο ζευγάρι Ελλήνων δώρισε 1,5 εκατομ. δολάρια για μία Ελληνική φιλανθρωπική οργάνωση της Αυστραλίας που ονομάζεται «Φροντίδα» - παλαιότερα ονομαζόταν «Αυστραλιανή Ελληνική Εταιρία για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων - ιδρύθηκε το 1976 και είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες στους ηλικιωμένους Έλληνες της Αυστραλίας.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του οργανισμού. Τα χρήματα που ο Νίκος και η Μαρία Βουρνάζου προσφέρουν στον οργανισμό θα εξυπηρετήσει έναν ειδικό σκοπό. Η Οργάνωση «Φρομντίδα» θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα νέο τομέα στις εγκαταστάσεις του γηροκομείου της στο Clayton, για τους ανθρώπους που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (MS).
Ο Πρόεδρος της «Φροντίδα», Σάκης Ζαφειρόπουλος, δήλωσε ότι «η δωρεά αυτή είναι μια μοναδική πράξη γενναιοδωρίας» από τον κ. Βουρνάζο».
Η εφημερίδα, στη συνέχεια παρουσιάζει ένα σύντομο βιογραφικό του Νίκου Βουρνάζου και τονίζει χαρακτηριστικά ότι σε λίγες εβδομάδες θα «πατήσει» τα 90 χρόνια…