22.5.18

Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος: Ο ΧΥΤΑ Αιγείρας εξυπηρετεί το ∆ήµο Αιγιάλειας

Αν δεν θεωρηθεί ως “τυπογραφικό λάθος”, στην απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, όπου λέει μεταξύ άλλων, ότι «Ο ΧΥΤΑ Αιγείρας εξυπηρετεί το Δήµο Αιγιάλειας, στο Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων των ∆ήµων Αιγιάλειας – Καλαβρύτων αναφέρεται ότι ο ΧΥΤΑ Αιγείρας παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις και δυσλειτουργίες, οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν για τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής και τη λειτουργία του χώρου, µε βάση όσα ορίζει η Εθνική νομοθεσία …», τότε έχουμε νέα δεδομένα στην Διαχείριση των Απορριμμάτων.
Αν ανατρέξουμε και παρακάτω στο έγγραφο που αναφέρει ότι, «Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ Συµπολιτείας (Παπανικολού) ο οποίος θα εξυπηρετεί το ∆ήµο Καλαβρύτων καθώς και τις ∆ηµοτικές ενότητες Αιγίου, Ερινεού και Συµπολιτείας του ∆ήµου Αιγιάλειας…», ίσως κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα: ΚΑΚΗ ΧΟΥΝΗ για όλη την Αιγιάλεια έως την ολοκλήρωση της ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ...
ΙΔΩΜΕΝ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
« Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων έχει εκπονήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι φορείς της αυτοδιοίκησης να διαχειριστούν µε ορθολογικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο τα απορρίμματα που παράγονται στις περιοχές ευθύνης τους. Επομένως, το ζήτημα που τίθεται αποτελεί αρμοδιότητα του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, από τον οποίο έχουµε ζητήσει και αναμένουμε ενημέρωση διότι αποτελεί ευθύνη του η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). Σύμφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας:
•    Ο ΧΥΤΑ Αιγείρας εξυπηρετεί το ∆ήµο Αιγιάλειας της Π.Ε. Αχαΐας. 
•    Στο Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων των ∆ήµων Αιγιάλειας – Καλαβρύτων αναφέρεται ότι «ο ΧΥΤΑ Αιγείρας παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις και δυσλειτουργίες, οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν για τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής και τη λειτουργία του χώρου, µε βάση όσα ορίζει η Εθνική νοµοθεσία. Οι προτεινόµενες δράσεις αναβάθµισης περιλαµβάνουν:
- Αναβάθµιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων για την παραγωγή νερού κατάλληλου για άρδευση εντός του χώρου. 
- Εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης και αξιοποίησης βιοαερίου. 
- Αύξηση της δυναµικότητας του χώρου ταφής. 
- Προµήθεια εξοπλισµού συµπίεσης απορριµµάτων (κατσικοπόδαρο). 
- Εγκατάσταση εξοπλισµού διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων και των αποβλήτων κατεδάφισης και κατασκευών. 
- Εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του χώρου. 
- Επισκευές υφιστάµενου εξοπλισµού και προµήθεια νέου εξοπλισµού. 
- Σύστηµα αυτοµατισµού διαχείρισης εργασιών.
•    Η ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ µε αρ.πρ. 5278/1.11.2001 έληξε στις 31/12/2013. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που λάβαµε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωση της ΑΕΠΟ και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
•    Οι λοιποί ∆ήµοι της Π.Ε. Αχαΐας εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ Πάτρας (Ξερόλακα) που αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα κορεσµού και το ΧΥΤΑ ∆υτικής Αχαΐας (Φλόκα). Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ Συµπολιτείας (Παπανικολού) ο οποίος θα εξυπηρετεί το ∆ήµο Καλαβρύτων καθώς και τις ∆ηµοτικές ενότητες Αιγίου, Ερινεού και Συµπολιτείας του ∆ήµου Αιγιάλειας.
•    Τέλος, προβλέπεται κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Αιγιάλειας (ΜΕΑ2 Αχαΐας) δυναµικότητας 13.084 t/έτος στην οποία θα πραγµατοποιείται επεξεργασία των σύµµεικτων ΑΣΑ των ∆ήµων Αιγιάλειας και Καλαβρύτων της ΠΕ Αχαΐας, του υπολείµµατος του Κ∆ΑΥ τύπου ΚΑΕ∆ΙΣΠ (30%) που προβλέπεται για την εξυπηρέτηση των δύο δήµων, καθώς και του υπολείµµατος της µονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (20%) που επίσης προβλέπεται για τη συγκεκριµένη γεωγραφική ενότητα.
Σχετικά µε τη διαχείριση των Αστικών Στέρεων Απόβλητων (ΑΣΑ) του Δήµου Αιγιάλειας έχει εκδοθεί η µε αρ.πρ. 64413/28.03.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 158 του Ν.4389/2016 στην οποία προβλέπεται η διάθεση των αποβλήτων του εν λόγω ∆ήµου στους ΧΥΤΑ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και στο ΧΥΤΑ της 2ης ∆.Ε. Αχαϊας (ΧΥΤΑ Φλόκα). Η υπολειπόµενη χωρητικότητα των ΧΥΤΑ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου από τους αρµόδιους Φορείς Λειτουργίας, στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ, για το έτος 2016, έχει ως ακολούθως:
•    ΧΥΤΑ 1ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Ναυπάκτου): 11.000 m3
•    ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Στράτου): 458.476,50 m3
•    ΧΥΤΑ 3ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Παλαίρου): 1.230.139 m3 (Α’ & Β’ Φάση). Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το Φορέα Λειτουργίας του ΧΥΤΑ ενηµερωθήκαµε ότι η Β’ Φάση δεν έχει κατασκευασθεί και η υπολειπόµενη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ (Α’ Φάση) ανέρχεται σε 264.250 m3
•    XYTA 4ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολογγίου): δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2016.
•    ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. Αχαΐας (Πατρέων): αντιμετωπίζει προβλήματα κορεσμού. Μετά την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής υπολογίζεται σε 3,18 έτη.
•    ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Αχαΐας (Φλόκα): 62.592 m3
•    Ο ΧΥΤΥ Νομού Ηλείας (Τριανταφυλλιάς) ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2016. Η συνολική χωρητικότητά του ανέρχεται σε 447.100 m3.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου διενήργησαν πρόσφατα αυτοψία στον ΧΥΤΑ στη θέση «Κακιχούνι» του Δ. Αιγιαλείας και η διαδικασία ελέγχου είναι σε εξέλιξη».