1.9.11

Σεπτ. 2011: Θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα... Αισιόδοξο αλλά ...δυσκολοπίστευτο !!!

Από τον Δεκ. του 1997 γράφω στον «Φ» για το «άγιο» τρένο που ήτανε στο …δρόμο για Πάτρα!!! Δεκάδες ανακοινώσεις εξαγγελιών ολοκλήρωσης έχουν αποσταλεί αλλά ο χρόνος συνέχεια τις διαψεύδει…
Ευχή τούτη εδώ η ανακοίνωση που λάβαμε πριν λίγα λεπτά να μη πάει στράφι… Τουλάχιστον να το φέρουν το 2014 μέχρι τα Μαύρα Λιθάρια (κι ας γκρεμίσουν και τα αρχαία)… Από εκεί και πέρα θα κολυμπήσουμε για μερικά παραπάνω χρόνια...
Πριν διαβάστε την ανακοίνωση ρίξτε μια ματιά σε αυτό που είχαμε γράψει στο «Φ» 3 μέρες πριν την σύσκεψη:
Μί­α α­κό­μα σύ­σκε­ψη για το τρέ­νο στην Α­χα­ϊ­κή πρω­τεύ­ου­σα…
Την Τρί­τη 6 Σε­πτεμ­βρί­ου, στην Α­χα­ϊ­κή πρω­τεύ­ου­σα, με πρω­το­βου­λί­α τού Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Α­πό­στο­λου Κα­τσι­φά­ρα θα γίνει ευ­ρεί­α σύ­σκε­ψη που θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Θανάσης Ζηλιασκόπουλος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Γιάννης Πετρόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Δήμαρχοι των περιοχών διέλευσης του τρένου.
Βέ­βαια, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το κύ­ριο θέ­μα συ­ζή­τη­σης θα εί­ναι η α­νά­πτυ­ξη, πύ­κνω­ση και ε­πέ­κτα­ση των δρο­μο­λο­γί­ων τού λει­τουρ­γού­ντος (α­κό­μα) πα­λαιού τρέ­νου στις πε­ριο­χές ε­κα­τέ­ρω­θεν της Πά­τρας. Ή­δη, ε­δώ και με­ρι­κές μέ­ρες ο “προ­α­στια­κός” πιά­νει α­πό Ά­γιο Βα­σί­λειο (Ρί­ο) ε­νώ θα ζη­τη­θεί τα δρο­μο­λό­για αυ­τά να φτά­νουν και στο Νο­μό Η­λεί­ας.
Φυ­σι­κά, για το με­γά­λο και σο­βα­ρό θέ­μα που α­φο­ρά στα έρ­γα κα­τα­σκευ­ής της η­λε­κτρο­κί­νη­της γραμ­μής, δεν θα βγει κά­τι νε­ό­τε­ρο α­πό ό­σα έ­χουν γρα­φτεί μέ­χρι τώ­ρα α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας. Γνω­στό, ό­τι οι ερ­γο­λα­βί­ες εί­ναι σε ε­ξέ­λι­ξη… Πράγ­μα­τι, σε με­ρι­κούς μή­νες ο νέ­ος ερ­γο­λά­βος θα ξε­κι­νή­σει μέ­σα στο Δια­κο­πτό και πα­ράλ­λη­λα θα πρέ­πει να φτιά­ξει και τους σταθ­μούς. Κα­νείς ό­μως δεν λέ­ει για­τί πα­ρα­μέ­νει ε­δώ και πο­λύ και­ρό σε “α­φά­νεια” η συ­νέ­χι­ση της ερ­γο­λα­βί­ας της “Μη­χα­νι­κής” σε Δερ­βέ­νι, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νο κλπ. Το ε­ρώ­τη­μα, αν θα δο­θεί σε άλ­λον ερ­γο­λά­βο και με ποια δια­δι­κα­σί­α θα ξε­μπλο­κά­ρει η συ­νέ­χι­ση των ερ­γα­σιών, ο­φεί­λουν να το α­πα­ντή­σουν, κα­θώς και το με­τά α­πό πό­σα χρό­νια θα δο­θεί η ερ­γο­λα­βί­α α­γο­ράς και το­πο­θέ­τη­σης των σι­δη­ρο­τρο­χιών κλπ. κλπ.
Συ­νο­λι­κά με­τα­ξύ Κιά­του και Αι­γί­ου “τρέ­χουν” πέ­ντε ερ­γο­λα­βί­ες το κό­στος των ο­ποί­ων μα­ζί με την προ­μή­θεια σι­δη­ρο­τρο­χιών - σκύ­ρων - στρω­τή­ρων, φτά­νει το μι­σό δι­σε­κα­τομ­μύ­ριο Ευ­ρώ.
Η πε­ραι­τέ­ρω πο­ρεί­α προς την Πά­τρα φα­ντά­ζει ε­φιαλ­τι­κή (οι­κο­νο­μι­κά)!  
Ανακοίνωση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Πάτρα,  6 Σεπτεμβρίου 2011
Μέχρι το 2016 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής από το Κιάτο έως το Ρίο ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προκηρυγμένη μελέτη για την επέκταση του νέου, σύγχρονου δικτύου στον άξονα Πάτρα – Πύργος - Ολυμπία- νότια Πελοπόννησος.
Αυτό επεσήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Γιάννης Πετρόπουλος στη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης που συνεκλήθη στην Πάτρα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και με σκοπό να γίνει μια πλήρης επισκόπηση όλων των ανοικτών ζητημάτων που αφορούν στις σιδηροδρομικές υποδομές στην Περιφέρεια.
Ο κ. Πετρόπουλος πρόσθεσε ότι με βάση τον προγραμματισμό της ΕΡΓΟΣΕ το έργο της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2014 στο τμήμα Κιάτο – Διακοπτό και έως το 2015 στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη Αιγίου. Με την ολοκλήρωση των έργων, το 2016, η διαδρομή Αθήνα – Πάτρα με το τρένο θα συντμηθεί στις δύο ώρες.
Σε ό,τι αφορά στην προοπτική υπογειοποίησης της γραμμής από το Ρίο έως την Πάτρα ο κ. Πετρόπουλος εξήγησε ότι το κόστος του έργου αποτιμάται κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ και στην παρούσα φάση τα χρήματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα. Οι δε κρούσεις που έγιναν για χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχαν αρνητική έκβαση. Εναλλακτικά, όπως τόνισε ο κ. Πετρόπουλος, εξετάζεται η αναβάθμιση της παρούσας γραμμής χωρίς να εγκαταλείπεται η προοπτική της υπογειοποίησης όταν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.  
Αυτή την περίοδο κατά μήκος της γραμμής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τέσσερις εργολαβίες, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ προσθέτοντας ότι συχνά ανακύπτουν προβλήματα στην κανονική εξέλιξη του έργου εξαιτίας απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Θανάσης Ζηλιασκόπουλος αναφέρθηκε στα έως τώρα αποτελέσματα του προαστιακού σιδηρόδρομου της Πάτρας σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Πρόσθεσε ότι μόλις πρόσφατα η γραμμή επεκτάθηκε ως τον Άγιο Βασίλειο και ετοιμάζεται επέκταση έως τον Ψαθόπυργο ενώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μελετά τις δυνατότητες επέκτασης και σε άλλες περιοχές ανατολικά και δυτικά της Πάτρας.
Για την γραμμή Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία ανήγγειλε ότι από την επόμενη χρονιά θα διπλασιαστούν τα δρομολόγια ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το επιβατικό κοινό ενώ τόνισε ότι σε συνεργασία με τον ΟΛΠΑ και κατά τις περιόδους που θα φτάνουν κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δρομολογείται τρένο έως την Αρχαία Ολυμπία και τα Καλάβρυτα (μέσω Οδοντωτού).
Στη συνέχεια οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΕΡΓΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ απάντησαν σε παρατηρήσεις και ερωτήματα που τέθηκαν εκ μέρους των Δημάρχων, των Αντιπεριφερειαρχών και των εκπροσώπων φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο βουλευτής Αχαΐας Νίκος Τσούκαλης, οι Αντιπεριφερειάρχες Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Καρπέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκος Υφαντής, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος, οι Δήμαρχοι Πατρέων Γιάννης Δημαράς, Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος, Αιγιαλείας Στάθης Θεοδωρακόπουλος, Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης, Ανδραβίδας – Κυλλήνης Δημήτρης Αρβανίτης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Κανέλλος Κανελλόπουλος, οι επικεφαλής παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Χρήστος Σταυρόπουλος και Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ Θανάσης Γιανναδάκης, ο Πρόεδρος του ΟΛΠΑ Γιώργος Ζεππάτος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κώστας Πλατυκώστας κ.α.  
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ